Comunicat: Novetats sobre biblioteques i més (excedències, procés d’estabilització, premis per anys de serveis)

COMUNICAT: NOVETATS SOBRE BIBLIOTEQUES I MÉS (EXCEDÈNCIES, PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ, PREMIS PER ANYS DE SERVEIS)

BIBLIOTEQUES

“El 80% del personal de la XBM treballa menys hores i un 67% treballa menys jornades”. Amb aquest sorprenent titular ens vam trobar el passat 10 de març a la Comissió de seguiment del registre de la jornada de treball XBM. Després de reclamar dues vegades la constitució de la Comissió de Biblioteques per a tractar dels temes urgents que afecten al personal de la XBM i l’informe sobre el registre horari del personal de la Xarxa, RRHH de la Diba ens “informa” que, segons el mateix, la major part del personal de la Xarxa treballa menys hores i jornades que les que tenen assignades. Una afirmació que ja havia apuntat la Lola Miró en alguna reunió anterior i que la CGT va denunciar al novembre del 2021 (https://bit.ly/36sU2DA), augurant que aquest any també les bibliotecàries treballaran en precari.

Les dades que forneixen aquesta afirmació, que no es creu ningú, han estat estretes del registre horari que es va implementar entre els mesos l’abril al desembre del 2021. És evident que no s’ha tingut en compte moltes variables, entre d’altres, la directriu de no registrar el treball en remot que han efectuat les bibliotecàries, fet que posa en dubte les conclusions de RRHH.

Davant aquest escenari de presumpta manca compliment de l’horari del personal de les biblioteques i, sense l’ànim d’establir un control horari, des de la Gerència de Serveis de Biblioteques s’han elaborat 5 plantilles horàries que inclouen el personal que treballa 35 i 37,5 hores i cobreixen els diferents mòduls de biblioteques. Aquestes plantilles esdevindran un marc horari per a les treballadores. Sentim molt no poder-vos proporcionar més dades al respecte ara mateix però, des de la Diputació i la Gerència de Biblioteques, no se’ns ha enviat encara ni l’informe ni les plantilles horàries. Tampoc no s’ha consultat als sindicats ni s’ha treballat en cap comissió de treball, sinó que se’ns ha informat unilateralment com un fet consumat. Tampoc no sabem hores d’ara quan s’implementaran aquestes plantilles, degut al component tecnològic. Com sempre la transparència en aquesta casa brilla per la seva absència.

Des de la CGT hem reclamat des del primer moment un rellotge a cada biblioteca, com tenen les oficines de l’Organisme de Gestió Tributària (https://bit.ly/3vrGP5j). Aquestes oficines són, en molts casos, equipaments municipals on treballa alhora personal de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments. Una situació idèntica, doncs, a la de les biblioteques. No entenem perquè s’exclou al personal de les biblioteques del seu dret a fitxar com la resta de personal de la Diputació. Podem imaginar alguns dels motius: manca de personal, realització d’hores en escreix per obrir sales i biblioteques. Ni les reunions de seguiment amb els ajuntaments ni els mateixos convenis signats amb la Diba serveixen, en molts casos, per solucionar aquest problema. Una situació que ni la Corporació ni la Gerència assumeixen.

A més a més, vam comentar les incidències que ens heu fet arribar sobre la jornada i el registre horari. Us fem un resum de les més rellevants:

  • Els dissabtes no computen al registre horari.
  • Els festius intersetmanals del personal que treballa per torns no computen com a hores treballades.
  • La casuística del personal que treballa més hores en l’horari d’hivern per compensar la reducció horària a l’estiu.
  • El fitxatge en línia no contempla els 10 minuts més per cada entrada i sortida del personal.

A més a més, hem comunicat les desinformacions que arriben al personal de les biblioteques des de la Unitat de RRHH de la Gerència i des la majoria de les caps de zona respecte a:

  • L’”abús” d’utilitzar l’oblit de fitxar. Moltes caps de zona han informat a les treballadores, en la reunió comarcal, que això podia representar una reducció de l’import de la nòmina mensual. La Marta Cano ha admès que havia fet algun comentari sobre l’oblit de fitxar, però no pas aquesta afirmació sobre la reducció de l’import de la nòmina. La majoria de les caps de zona ho van entendre malament? Si el comentari va generar dubtes, ningú va preguntar?
  • Efectuar menys hores mensuals que les assignades a l’horari. El personal de la XBM, a través de bona part de les caps de zona, reben la informació que si el personal no treballa les hores assignades es podrà descomptar de les nòmines. Informació novament falsa i que no sabem d’on ha sortit.
  • Recuperació de les hores en escreix en  jornades senceres. Des de la Unitat de RRHH de la Gerència s’ha informat a algunes treballadores que no es podien recuperar les hores en escreix en jornades senceres. Us enviem la informació de la Intradiba (https://bit.ly/3wdXuNr), en la qual queda clar que Sí podran gaudir-se per jornades senceres i juntament amb altres períodes de descans”. En alguns casos ens consta que la mateixa unitat ha corregit aquesta informació a posteriori.

Aprofitem per informar-vos d’un altre permís al que teniu dret i del que sovint no s’informa. Està recollit a l’article 6 de la Circular d’Incidències (https://bit.ly/3tnew9O): “El personal, prèvia autorització del Cap del Servei, pot absentar-se del treball per a la realització de gestions de caràcter privat. Aquest temps d’absència, que haurà de ser en tot cas inferior al d’una jornada laboral, no serà retribuït.”  Un permís sobre el qual molt sovint, com hem dit, no s’informa al personal de les biblioteques que tenen dret a gaudir-lo.

Exigim que aquestes qüestions i moltes més (teletreball, borses de treball, aplicació del pla d’estabilitat, riscos laborals, aplicació del complement de localització, ampliació del plus de dissabtes per al personal que treballa dissabtes matí i tarda, etc) es tractin en la Comissió XBM, i que aquesta tingui caràcter mensual per poder incloure les incidències que afecten al personal de la Xarxa de Biblioteques.

TELETREBALL

Reclamem que es canviï la classificació del personal de la Xarxa de “presencial” a “presencial mixte”. El personal de l’ORGT, personal que ofereix un servei d’atenció al públic, està classificat, precisament, com a presencial mixte. No entenem perquè la Gerent i la Cap de RRHH de la Gerència han decidit classificar al personal de la XBM com a presencial i negar-los el dret de poder teletreballar. L’Acord pel qual es regula, de manera inicial, la prestació de serveis en la modalitat de teletreball a la Diputació de Barcelona (https://bit.ly/3r6H9rs) recull al seu article 2.4 (subratllats nostres):

“No obstant l’anterior, els llocs de treball la prestació efectiva dels quals requereixin la presència física en el centre de treball de l’empleat o empleada que els ocupen, però que, a la vegada, també incorporen algunes activitats relacionades a l’apartat 2 del present article, poden, prèvia autorització del servei d’adscripció, ser prestats mitjançant la modalitat de teletreball respecte de la part de la jornada en què no es duguin a terme funcions estrictament presencials.

L’autorització haurà de garantir la presencialitat necessària per donar compliment a la prestació del servei corresponent i, així mateix, justificar l’existència d’activitat suficient per ser portada a terme a distància mitjançant l’ús de tecnologies de la informació i comunicació.

En aquest sentit, l’àmbit corresponent establirà les instruccions necessàries per a organitzar i distribuir els torns de presència entre els seus efectius. En aquests casos, el nombre de dies que com a màxim es podran prestar en la modalitat de teletreball restarà supeditat a l’efectiva prestació del servei, sense que els sigui d’aplicació allò previst a l’article 4.”

És evident que no tot el personal de la Xarxa podria gaudir del teletreball en aquells casos que la seva jornada coincideixi amb l’horari d’obertura al públic. Ningú no demana res impossible. El que no podem admetre, però, és que la Corporació deixi a criteri discrecional de cada Gerència la decisió de classificar al personal. El personal de les biblioteques que ha de treballar a porta tancada ho ha de fer des de la biblioteca en comptes de poder fer-ho des de casa. No ha demostrat aquest personal que durant tota la pandèmia ha pogut treballar des de casa? Fins i tot quan les biblioteques estaven tancades? Quina poca memòria té la cúpula de la Gerència de Biblioteques. Hi ha altres serveis, com l’SPOTT, que també han negat aquesta possibilitat al seu personal. La Direcció de RRHH comunica els acords però els Gerents de la casa, sovint, decideixen que aquesta normativa, comuna a tot el personal de la Diputació, és de difícil o nul·la aplicació a les seves Gerències. D’això se’n diu Regnes de Taifes. I la Gerència de Serveis de Biblioteques n’és un bon exemple.

Treballem plegades per evitar la discrecionalitat en la gestió del personal de les biblioteques. Si ens unim podem fer-ho.

ALTRES QÜESTIONS MÉS ENLLÀ DE BIBLIOS

Sense ànim d’allargar excessivament aquest comunicat, us informem també breument d’algunes altres qüestions, que afecten al  conjunt del personal de la Diba:

EXCEDÈNCIES

En relació a la nota informativa que us vam enviar sobre aquest tema el proppassat 21 de febrer (https://bit.ly/3Jq15LZ), us hem de dir que vam rebre posteriorment de RRHH de la Diba una comunicació que matisava significativament els efectes derivats de la modificació de la modificació de l’article 86 del Decret Legislatiu 1/1997. En concret, el que se’ns ha traslladat és això (els subratllats són nostres):

“… un cop analitzat l’abast d’aquesta modificació i tenint en compte d’una banda, que la norma exclou expressament la possibilitat de declarar la situació d’excedència voluntària per incompatibilitat respecte del personal que hagi estat nomenat com a personal interí o contractat com a personal laboral temporal, i de l’altra, que la norma no preveu de manera específica, per aquest supòsit, cap altra situació administrativa, es considera adient aplicar allò que disposa l’apartat 2 a), tercer paràgraf, de l’ article 86, que regula un altra supòsit en el que tampoc correspon declarar la situació d’excedència voluntària per incompatibilitats, i en el que s’estableix que serà d’aplicació la situació d’excedència voluntària regulada en l’esmentada lletra a), sense que resultin d’aplicació els terminis de permanència previstos en aquesta.

Per tant, el personal funcionari de la Diputació de Barcelona amb nomenament interí per ocupar un altre lloc de treball de categoria superior a la corporació, serà declarat en excedència voluntària sense que siguin d’aplicació els terminis de permanència –de 5 anys de prestació prèvia de serveis ni de 2 anys de permanència en la dita situació d’excedència-. A efectes pràctics els empleats i empleades afectats mantindran les mateixes condicions en aplicació del que disposen els articles 7 i 20 de l’Acord sobre condicions de treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona, quant a la promoció interna provisional del personal.”

PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Us informem que, finalment, i després d’haver-la sol·licitat formalment des de CGT el passat dia 28 de febrer, hi ha ja convocada una reunió per al proper dimarts  22 de març, de la Comissió tècnica per acordar criteris generals per a la consolidació i estabilització del personal interí. Serà la primera que se celebrarà per a tractar sobre la identificació de les places a incloure en el procés d’estabilització de la Llei 20/2021 (la llei derivada de l’”Icetazo”), després de l’aprovació de la mateixa (l’anterior va ser el mes de desembre: https://bit.ly/3iiy8FZ). Som conscients que aquest és un tema que preocupa molt especialment a tot el personal interí, i també a nosaltres, que portem molt de temps lluitant per a aconseguir una solució justa a la problemàtica de l’abús de temporalitat. Intentarem informar-vos puntualment de totes les novetats que es vagin derivant del mateix, d’aquesta reunió i de qualsevol altra en la que participem posteriorment on es tracti aquesta matèria.

PREMIS PER ANYS DE SERVEIS

Per a acabar, us informem que la demanda que vam interposar l’any 2018 en seu contenciosa contra la decisió de la Diputació de deixar sense efecte l’acord vigent que regulava els premis per anys de servei ja té data d’assenyalament de judici pel 21 de desembre del 2022, en concret al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona. Com veieu, els ritmes de la justícia en aquest país no són precisament àgils, i aquest és un tema que venim arrossegant des del mandat anterior, si bé almenys ara ja tenim un termini cert de possible resolució del mateix.

Us seguirem informant… Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

18 de març del 2022

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Advertisement
Aquesta entrada ha esta publicada en Biblioteques, Excedències, Icetazo, Interines, PAMO, Premis, Teletreball. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s