Comunicat: “Inici de curs” a la Diputació. Es manté la vigència del Protocol fins al 31 de desembre

COMUNICAT: “INICI DE CURS ” A LA DIPUTACIÓ. ES MANTÉ LA VIGÈNCIA DEL PROTOCOL FINS EL 31 DE DESEMBRE

Companyes, companys,

Coincidint amb les dates que la majoria del personal de la Diputació que ha gaudit les vacances estivals acostuma a reprendre la seva activitat laboral –que són les mateixes en què molts i moltes de nosaltres haurem de tornar a portar la canalla al col·legi per al nou curs lectiu, amb totes les incerteses associades a la situació actual–, hem cregut oportú difondre el següent comunicat.

Tots aquests darrers mesos, des que al març va ser declarat l’estat d’alarma per part del govern espanyol, en evidenciar-se a nivell global la gravetat de la situació de pandèmia vinculada a la COVID-19, i fins ara, hem estat vivint una situació atípica, novedosa i desconeguda, que ens ha afectat extraordinàriament com a persones i com a treballadores de la Diputació, com també ha afectat a la resta d’administracions públiques i al conjunt dels sectors econòmics. També ha dificultat extraordinàriament la continuïtat de la realització d’una activitat sindical mínimament normal, si bé la CGT a la Diputació ha continuat i continua activa i funcionant, malgrat tots els condicionants d’aquesta “nova [a]normalitat” que ens ha tocat viure.

Responent a algunes consultes de companys i companyes que ens han demanat aquests dies informació per diferents vies sobre com estava la cosa a la Diputació de cara a l’inici del “nou curs”, us informem d’algunes de les darreres novetats que tenen a veure amb allò que s’ha estat parlant al si de la Comissió de Seguiment del “Protocol mitjançant el qual s’estableixen els criteris per a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19” (en la qual té dret a participar un Delegat de Prevenció de la CGT), i de la Comissió Tècnica en la qual es va negociar aquest Protocol (on tenim dret a participar com a Secció Sindical). Aquestes reunions es van produir per via telemàtica els dies 8 i 10 de setembre, i n’hi ha una altra prevista de la Comissió Tècnica per al dilluns dia 13 al matí (sobre el Protocol teniu més info al nostre blog, per exemple, en el comunicat que vam difondre el 15 de maig: https://bit.ly/3hjjTxD).

VIGÈNCIA DEL PROTOCOL

El Protocol que estableix les mesures a la Diputació en relació a la COVID-19 té una vigència, com sabeu, fins al 31 de desembre d’enguany. En el mateix, però, s’estableix una primera fase d’execució fins al 14 de setembre, data prevista per a l’inici del curs lectiu a les escoles, i que abans d’aquesta data la Comissió Tècnica en la qual es va negociar el mateix (i en la qual participem) s’havia de reunir per a analitzar la situació, valorar la seva continuïtat, així com per decidir sobre la possible revisió de les mesures contingudes en el mateix. Aquesta reunió es va realitzar, com hem dit, el dia 10, a petició de la Secció Sindical de la CGT. En la mateixa, totes les parts ens vam mostrar d’acord en la necessitat –atesa la situació present en la qual la pandèmia sembla estar encara lluny de remetre i d’estar controlada– de mantenir la vigència del mateix fins el 31 de desembre. Per tant, de continuar aplicant, com a mínim fins a aquella data, les mesures contingudes en el mateix, especialment la prioritat a la modalitat del treball en remot des del domicili dels empleats i empleades, la qual actualment comprèn al 80% de la plantilla, principalment personal tècnic i administratiu (el 20% restant de treball presencial es concentra en orgànics com el Respir, la XBM, Logística, o l’ORGT).

REOBERTURA D’ESCOLES I PERMÍS DE CONCILIACIÓ DEL 48.J

En aquesta reunió la DSRH ens va manifestar la seva intenció de deixar sense efecte el permís de conciliació emparat en l’article 48j de l’EBEP, en considerar que deixava de tenir sentit a causa de la propera reobertura d’escoles, residències, centres de dia, etc. Cal dir que aquest permís només s’ha estat aplicant als treballadors i treballadores que presten serveis presencials, no així als qui es troben treballant en remot des del seu domicili, els quals es veuen forçats a haver de compatibilitzar l’obligació legal de la guarda dels seus fills menors, o els requeriments de conciliació vinculats a la cura de familiars, persones depenents, etc, amb l’activitat laboral “normal”, fet sobre el qual ja ens vam manifestar en desacord des de la CGT en el moment en què s’estava negociant el Protocol (l’acord final del qual, recordem, va ser subscrit només per CCOO i UGT), igual que hem continuat fent ara, sense que la nostra postura hagi tingut massa ressò per part de la DSRH, ni tampoc dels altres sindicats.

Aquesta és una qüestió especialment sensible, atès l’incert escenari que es planteja amb la reobertura de les escoles, i la més que previsible situació de quarantenes de canalla, tancaments d’aules i centres per l’extensió de contagis, que hauran de gestionar moltes famílies durant les properes setmanes i mesos, davant d’una organització del curs escolar per part dels Departaments d’Educació i Salut de la Generalitat excessivament improvisada i poc adient, a parer nostre i de molta altra gent, a la situació actual de la pandèmia. A la reunió del dia 10, i davant dels requeriments dels diferents sindicats, la DSRH va admetre que la regulació del permís del 48j tal com està continguda en el Protocol no havia de ser modificada i, per tant, aquest continuarà essent concedit a aquells treballadors i treballadores que hagin de fer-se càrrec de la seva canalla a causa de quarantenes, tancament d’aules, centres, etc. Ho valorem positivament, si bé continuem considerant que aquest permís hauria de ser extensiu als empleats i empleades que treballen en remot, atès que, com molts de vosaltres heu pogut comprovar en carn pròpia, difícilment es pot fer compatible la gestió del seguiment de l’activitat lectiva on-line dels fills i/o filles amb l’activitat laboral des de casa. A banda, i des del nostre punt de vista, un permís retribuït per conciliació és i hauria de ser incompatible amb el treball.

En qualsevol cas, la continuïtat del permís actual (circumscrit, com hem dit, als companys i companyes que fan treball presencial) serà aplicable també en els casos de cura de gent gran i persones depenents en relació al possible tancament de residències o centres de dia. Cal dir que, en relació a aquest particular, des de la CGT hem traslladat a la Diputació que aquesta hauria de tenir en compte l’eventualitat que el centre pot restar obert i donar-se el fet que no atengui tothom cada dia, perquè la represa sigui progressiva o pels motius que sigui, i que aquest supòsit s’ha de contemplar. Per tant, el permís hauria d’estar condicionat, a parer nostre, al fet de poder o no percebre assistència efectiva i no a si al centre es troba estrictament obert o tancat.

PERSONAL ESPECIALMENT VULNERABLE O SENSIBLE

La DSRH va plantejar també en la reunió deixar sense efecte la Instrucció 2/2020 (https://bit.ly/32kGqWu), que fa referència al personal considerat (segons els criteris del Ministeri de Salut) especialment vulnerable o sensible al risc de contagi de la COVID-19 que hagi de prestar serveis presencials. Atesos els canvis en els criteris de les autoritats sanitàries, a aquest personal ja no se’ls atorga actualment la situació d’IT (incapacitat temporal) com a mesura preventiva davant la COVID-19, per la qual cosa la DSRH considera que s’han de reincorporar a la feina. Amb aquest tema hi va haver molta polèmica al llarg de la reunió, en la qual es va palesar el fet que part d’aquest personal ja havia rebut, en alguns casos, requeriments dels seus comandaments per a la seva reincorporació a partir del 14 ó 15 de setembre. Com podreu entendre, es tracta d’un tema delicat. Durant el decurs de la reunió un dels sindicats presents va proposar que es prorrogués la mesura prevista en la Instrucció 2/2020 (concessió del permís del 48j) almenys fins al 30 de setembre, proposta a la qual CGT vam donar suport per considerar-la assenyada, però que no va ser admesa per la DSRH.

Per tant, la intenció de la Diputació en relació a aquest personal és que el Servei de Vigilància de la Salut revisi el cas de cadascun d’ells i elles i decideixi si cal algun tipus d’adequació del lloc de treball per a que puguin desenvolupar aquest de manera segura, o si bé la situació de salut de l’empleat o empleada fa aconsellable sol·licitar-ne la IT, la qual hauria de concedir, en tot cas, el servei públic de salut (és a dir, el metge de la Seguretat Social). Per part de la CGT vam demanar que la Diputació habilités la possibilitat de dispensa en cas de d’apte per la Seguretat Social (per tant, denegació d’IT) i no apte per part de Vigilància de la Salut. Si bé a la reunió se’ns va dir per part de la DSRH que les dispenses que demanàvem ja estaven contemplades i que es comptava fer-ne ús, hem fet palès, i així ho tornarem a traslladar a la reunió de dilluns, que tradicionalment això a la Diputació es fa conservant només les retribucions bàsiques de l’empleat o empleada. Des de la nostra Secció Sindical considerem que la gent que s’enviï a casa perquè el CAP no els fa la IT no s’hauria de veure afectada en les seves retribucions.

REGULACIÓ DEL TELETREBALL

Una de les qüestions que vam posar sobre la taula des de la CGT és la necessitat de la regulació del teletreball a la Diputació, i que aquesta regulació sigui negociada amb la participació de tota la representació social, és a dir, de les 4 seccions sindicals (ja sabeu que seguim encara sense resoldre l’estructura de la negociació col·lectiva en aquest mandat a la Diputació, tal com vam explicar a principis de març: https://bit.ly/3bjd8tH; i que la constitució de la Mesa General de Negociació de matèries comunes es troba impugnada per nosaltres, amb una demanda sobre la qual haurà de resoldre en primera instància un Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona).

Com és evident, l’opció preferent pel treball en remot en el context de la situació de pandèmia, s’ha fet de forma improvisada i en absència de cap marc regulador, i fins i tot és dubtós que es pugui considerar pròpiament “teletreball” a un model en el qual bàsicament, durant molts mesos, s’ha descarregat en els empleats i empleades la responsabilitat de donar continuïtat a l’activitat amb els seus propis equips i programari domèstic, i assumint nosaltres com a treballadors i treballadores els costos associats (connexió a Internet, amortització d’equips, electricitat, telèfon, etc). Es tracta d’una qüestió sobre la qual nosaltres ja vam posar l’accent quan es va negociar el Protocol, però amb escassa receptivitat per part de la DSRH. Si bé cal admetre que la Diputació ha emprès mesures, arran de l’aprovació del Protocol, per a proveir de mitjans tècnics als empleats i empleades per a desenvolupar la seva feina (distribució de portàtils i dels equips de les oficines), l’externalització de les despeses associades en els treballadors i les treballadores continua, sense que la Diba vulgui assumir hores d’ara la compensació de les mateixes, qüestió sobre la que nosaltres hem insistit i insistirem. Tampoc no s’ha pres en compte fins ara, ni està clar que estigui previst fer-ho, les implicacions que té aquest treball en remat en relació a les condicions psicosocials del mateix, fet que molts companys i companyes estan patint en carn pròpia.

Cal dir que la DSRH i, especialment, el Coordinador de RRHH, va manifestar que per part seva consideren necessari regular la qüestió del teletreball, i fins i tot van reconèixer que moltes coses en relació a aquest tema no s’havien fet bé fins ara a la Diputació, a causa de la situació anòmala vinculada a la pandèmia. En qualsevol cas, la cosa queda de moment enlaire, i a l’espera també de veure com es concreta la regulació que s’està preparant a nivell estatal, i si aquesta afecta o no al personal funcionari de les administracions públiques. Us en continuarem informant en el moment en què hi hagi més novetats.

PER A ACABAR

En aquestes reunions es van tractar altres diverses qüestions, sobre les quals, en tot cas, mirarem d’informar en detall en comunicacions posteriors, atès que no volem allargar aquest text excessivament. Sí que volem fer-vos saber, perquè és una qüestió que porta en “stand-by” des de fa mesos, que se’ns va informar que la Diputació té ja prevista, i està preparant, una mena de “gratificació” extraordinària per al personal declarat essencial que va prestar serveis presencials durant els mesos del confinament. Recordareu que aquesta és una qüestió sobre la que ja es va parlar mesos enrere, però que va quedar sense resoldre perquè la proposta inicial de la DSRH era utilitzar per a pagar això la partida del 0,3% del fons addicional de la paga de productivitat, a la qual cosa CGT i la resta de sindicats ens vam negar, en considerar que això era desvestir un sant per a vestir-ne un altre. Doncs bé, a la reunió de dilluns se’ns va dir que aquest paga extraordinària es concretarà en breu, si bé se’ns va dir, a requeriment nostre, que en cap cas es faria amb els diners de l’esmentat 0,3%. Atès que aquesta “gratificació”, per la informació que tenim, no ha estat negociada amb els sindicats (almenys no en cap espai en el qual tingui presència la CGT i que nosaltres en tinguem coneixement), entenem que es tracta d’una paga totalment gracial decidida per la Diba, i ignorem hores d’hora, els imports i els criteris de la mateixa, per la qual cosa hem demanat a la DSRH informació detallada al respecte.

Acabem recordant-vos que, com cada any, el dia 30 de setembre finalitza el termini per a presentar la instància per a sol·licitar les Millores Socials, sobre les quals us podeu informar a la Intradiba: http://bit.ly/2po1U45

Salut i molta força, que la necessitarem en els temps que venen.

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

12 de setembre del 2020

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Comunicats, Coronavirus, Millores socials | Deixa un comentari

L’autodeterminació com a autogestió. Comunicat del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya per a l’11 de Setembre de 2020

Torna l’Onze de Setembre. Novament sentirem a parlar de llibertat, d’autodeterminació, de presos polítics. Una part de la classe política que ens governa s’omplirà la boca de discursos. Uns discursos que es repeteixen cada any i que, de tant repetir-se sense fets que els avalin, cada vegada sonen més buits. Així és la política institucional, la catalana, l’espanyola i la de qualsevol altre lloc.

Aquest Onze de Setembre des de la CGT de Catalunya tornem a refermar el nostre compromís amb la llibertat de totes les persones i de tots els pobles del món. Som llibertàries i llibertaris i anarcosindicalistes, i això comporta que defensem el dret a l’autodeterminació, tant del poble català com de qualsevol altre que el reclami. Però creiem que els drets són per exercir-los, i no només per parlar d’ells. Per això no ens sentim gens interpel·lats per l’escenografia de la política institucional i d’una part de la burgesia catalana dels darrers anys. L’autodeterminació circumscrita només a un parlament, a unes urnes i a una única pregunta binària un únic dia (que a més, queda en paper mullat) és tot just la coreografia d’un teatre de titelles.

L’autodeterminació que defensem els i les anarcosindicalistes comporta l’autogestió de tots els aspectes de la vida quotidiana. Suposa decidir com ens volem organitzar a nivell territorial, des del barri/poble fins a nivell global. Implica també decidir com ha de funcionar la producció, com distribuïm el treball i els seus resultats, com col·lectivament construïm cada dia la societat on vivim. Xoca radicalment, per tant, amb l’Estat com a forma d’organització col·lectiva

En temps de pandèmia, de creixent autoritarisme dels estats amb l’excusa del combat contra la COVID-19 i de maniobres de les grans empreses capitalistes per explotar-nos, ara més que mai convé parlar d’aquest model llibertari d’autodeterminació. Els i les treballadores necessitem replantejar l’autogestió com a sortida a l’actual crisi, com a alternativa a l’autoritarisme i a les restriccions de les llibertats i de les agressions capitalistes. Sabem que aquesta proposta xoca amb els interessos institucionals del dia Onze de Setembre i dels de la resta de l’any. Però nosaltres, lluny del circ mediàtic, seguim treballant per construir aquest nou món que portem als nostres cors i que modelem amb les nostres accions.

Comunicat del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya

http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article13430

Publicat dins de 11 de setembre, Autodeterminació, Comunicats | Deixa un comentari

La CGT de Catalunya s’organitza per respondre activament a la crisi econòmica i social

Realitzarem un ple confederal extraordinari aquest mes d’octubre per debatre les respostes sindicals i socials a la crisi del coronavirus

El Comitè confederal reunit aquest dimarts al matí [dimarts 7 de juliol] a Barcelona ha decidit celebrar un ple a l’octubre.

La classe treballadora estem vivint una situació excepcional que, molt possiblement, es complicarà els propers mesos. El capitalisme està traslladant el cost de la crisi del coronavirus als i les treballadores, en forma d’ERTO, ERO i de subsidis públics a empreses privades. També està aprofitant la crisi per adoptar mesures que feia temps que tenien previstes, com la concentració empresarial, el tancament i deslocalització de plantes productives, canvis en la regulació laboral i en les formes de treball, etc. Els ERO de la Nissan i empreses vinculades en són alguns exemples, com també les exoneracions rècord de cotitzacions concedides a les empreses per part dels governs que presagien retallades imminents. Possiblement aquest estiu i inicis de tardor veurem com bastants ERTO esdevenen ERO i com moltes empreses aprofiten per fer xantatges als seus treballadors i empènyer-los a pactar retrocessos a les seves condicions de treball i de vida. Assistirem també a un increment de l’atur i a una extensió de la precarietat que ja colpeja especialment a dones, joves i migrants.

Com a organització sindical compromesa amb la defensa de la classe treballadora i amb la transformació de la societat, des de la CGT caldrà que donem una resposta clara i contundent a aquestes situacions. Aquesta resposta l’haurem de construir entre totes i tots els afiliats de l’organització: analitzant la situació, pensant propostes d’actuació i estratègies. Per aquesta raó, el Comitè confederal de la CGT de Catalunya ha aprovat la realització d’un ple confederal extraordinari el cap de setmana dels dies 10 i 11 d’octubre amb un punt únic a l’ordre del dia:

– La resposta sindical i social de la CGT de Catalunya a les diferents mesures derivades de l’estat d’alarma de març-juny de 2020

A partir d’ara, els prop de 18.000 afiliats i afiliades de la CGT, el tercer sindicat de Catalunya, estan cridats a preparar ponències on s’analitzi la situació actual i es plantegin propostes d’actuació pels propers mesos. Les ponències es debatran en les assemblees d’afiliats/des dels 54 sindicats que composen la CGT de Catalunya, debat que serà traslladat al ple confederal, el màxim òrgan de decisió de l’organització junt amb els congressos.

Els i les treballadores no ens quedarem passives mentre ens volen fer pagar una crisi que, també, ho és del sistema. La CGT de Catalunya construïm la resposta per portar la lluita als carrers i a les empreses després de l’estiu.

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT de Catalunya

http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article13418

Publicat dins de Comunicats, Confederal | Deixa un comentari

Primera sentència de fixesa per a una funcionària interina després de la sentència del TJUE

PRIMERA SENTÈNCIA DE FIXESA PER A UNA FUNCIONÀRIA INTERINA DESPRÉS DE LA SENTÈNCIA DEL TJUE

Comunicat de la Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament d’Alacant

La Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament d’Alacant, juntament amb la Plataforma de temporals de llarga durada i l’advocat Luis Iñesta Alcolea, que des del primer moment va donar-hi tot el seu suport, han rebut avui [ahir, 11 de juny] la primera sentència pionera en la qual condemnen l’Ajuntament d’Alacant a declarar fixa a una FUNCIONÀRIA INTERINA que portava 12 anys treballant de forma temporal.

La sentència remarca aspectes que des de la Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament es porten demandant des de fa temps. El dèficit estructural que arrossega l’Ajuntament, el conseqüent abús de l’ocupació temporal i la conseqüència lògica de no complir amb l’obligació d’executar l’oferta d’ocupació pública en el termini màxim de 3 anys, han estat marques de la casa.

A més, la sentència demostra la manca de voluntat política, no només de l’Ajuntament, sinó del conjunt de la maquinària de l’Estat, pel fet de no reconèixer els drets que la directiva del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ens reconeix. El fet que l’Estat espanyol no hagi aprovat les mesures legislatives pertinents, no allibera pas l’Administració de l’obligació de garantir els objectius de la sentència del TJUE, ni de l’obligació de sancionar l’abús i d’eliminar les conseqüències de la infracció de la normativa comunitària. També és necessari destacar que l’escrit remarca que les lleis de l’Estat no preveuen ni estableixen cap indemnització a favor dels empleats públics i que el més sensat és la transformació de la relació temporal abusiva en una relació fixa. Per tant, el que reconeix és que la fixesa es materialitzarà en el reconeixement de romandre en el lloc de treball que actualment desenvolupa, tot equiparant els drets al dels funcionaris de carrera.

La Secció de la CGT a l’Ajuntament d’Alacant, malgrat ser menyspreada per la pròpia administració, ha continuat la seva lluita i juntament a la Plataforma de temporals de llarga durada de l’Ajuntament ha demostrat que l’organització dóna els seus fruits.

Organitza’t i lluita! Els teus drets són els de totes!

CGT a l’Ajuntament d’Alacant

—-

Comunicat via CGT del País Valencià i Múrcia.

Enllaç al text íntegre de la sentència (Sentència núm. 252/2020 del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 4 d’Alacant): Clicant aquí.

Publicat dins de Interines, Jurídica | Deixa un comentari

Sobre la reobertura de la Xarxa Municipal de Biblioteques de la Diputació de Barcelona

SOBRE LA REOBERTURA DE LA XARXA MUNICIPAL DE BIBLIOTEQUES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

A totes les treballadores i treballadors de la Diputació que presten serveis a les biblioteques de la XBM:

Des de la Secció Sindical de la CGT volem donar-vos unes indicacions per tal de garantir la seguretat del personal que treballa a la XBM, atesa la peculiaritat i complexitat de les tasques que es desenvolupen a les biblioteques, com de la gestió municipal de l’edifici, a través de la coordinació d’activitats empresarials.

El “Protocol mitjançant el qual s’estableix criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció per a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19” (https://bit.ly/3eetULs) regula les condicions de seguretat dels treballadors i treballadores, estableix la modalitat de treball no presencial, i també identifica els grups vulnerables i els permisos per conciliar la vida familiar i professional.

El segon Pla de Contingència de la Diputació de Barcelona elaborat per les diferents Gerències, Direccions i Serveis determina els llocs de treball necessaris per al funcionament de cada orgànic (https://bit.ly/3d9DaAk). En el cas del personal de biblioteques de la XBM els llocs de treball no es consideren essencials. Aquest Pla de Contingència està sotmès al Protocol mencionat anteriorment i l’ha de complir en la seva totalitat.

Dos aspectes bàsics a tenir en compte són:

– La incorporació del personal no es farà abans no sigui aprovat el protocol pel Ple de la Corporació (aquest ha estat aprovat a la sessió plenària celebrada avui, 28 de maig: https://bit.ly/2AbBGqJ).

– Les mesures de seguretat descrites en el mateix han d’estar implantades ABANS de l’entrada del personal de la Diputació a la biblioteca: “En qualsevol cas, l’activitat presencial no podrà iniciar-se fins que es doni compliment a les mesures preventives que es contenen en el següent protocol”.

Respecte les mesures de seguretat, des de la Gerència de Biblioteques s’ha enviat un “check-list” als directors i directores de biblioteques amb el llistat de mesures que ha de tenir l’equipament per a garantir la seguretat del personal i dels usuaris. Aquest “check-list” s’ha de fer arribar, a banda d’enviar-lo a través de la plataforma EACT o la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona, també al vostre referent de l’Oficina de Prevenció de Riscos (sanchezvas@diba.cat). Si teniu qualsevol dubte al respecte podeu enviar un correu als delegats de prevenció de la nostra Secció Sindical cgt.delegatsp@diba.cat.

El Pla de Contingència que elabori cada biblioteca haurà de seguir TAMBÉ necessàriament el protocol establert per la Diputació de Barcelona si hi treballa personal de la mateixa.

En el Pla de Contingència de la Gerència de Serveis de Biblioteques es diu que és “imprescindible, la presència de les figures de direcció de biblioteca”. Això no implica que les directores de biblioteca estiguin estipulades com a personal essencial, i poden acollir-se a tots els permisos dels quals pot gaudir la resta de personal de la Diputació.

En el protocol es prioritza la modalitat no presencial de treball. En el cas de les treballadores amb fills fins a 16 anys que convisquin al domicili i persones depenents a càrrec els centres d’assistència dels quals estiguin tancats, se’ls concedirà un permís de conciliació i passaran a fer treball no presencial des de casa. La Diputació s’ha d’encarregar de substituir aquestes persones.

Per al personal que no disposa d’aquest permís s’han d’establir torns de treball seguint les indicacions que marca el Protocol.

Des de la Secció Sindical de la CGT restem vigilants, en la mesura de les nostres possibilitats, per a que es garanteixi la seguretat i els drets laborals de les treballadores de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Si creus que això no succeeix o tens algun dubte pots contactar amb nosaltres a través del correu electrònic aressi@diba.cat (Ivana Ares), a la bústia de la Secció Sindical (cgt@diba.cat) o als nostres delegats de prevenció (cgt.delegatsp@diba.cat)

Salut

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona
Comissió de Biblioteques

28 de maig del 2020

—-

Document en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Biblioteques, Coronavirus, Salut laboral | Deixa un comentari