Comunicat sobre la campanya de vacunació contra la COVID-19 a la Diputació de Barcelona

COMUNICAT SOBRE LA CAMPANYA DE VACUNACIÓ CONTRA LA COVID-19 A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Companyes, companys,

Fem públic aquest comunicat per a alertar de diverses anomalies que hem pogut detectar en el procés de vacunació contra la COVID-19 encetat aquest mes de gener a la Diputació, en concret, entre el personal vinculat als centres de Respir de les Llars Mundet. Atesa l’escassedat actual pel que fa a la disponibilitat de vacunes, entenem que aquestes anomalies són greus i instem a la Diputació i a les autoritats sanitàries implicades a resoldre-les, per tal de no veure’ns obligades a emprendre nosaltres com a sindicat altres tipus de mesures.

La campanya de vacunació va iniciar-se a la Diputació el dia 12 de gener, data en la qual es va començar l’administració de la primera dosi de la vacuna de Pfizer/BioNtech. La comunicació de l’inici de la mateixa, així com la sol·licitud als treballadors i treballadores del seu consentiment es va realitzar durant el període de vacances, per la qual cosa, molta gent no va tenir temps a informar els seus caps del seu consentiment abans no acabés el període establert per fer-ho (un període que, a més, va ser escurçat després arbitràriament, ja que havia de finalitzar el dia 11 de gener, però en realitat es va tancar el dia 8). La conseqüència de tot plegat és que força personal assistencial de primera línia es va quedar fora de l’administració de la primera dosi en la seva fase d’inici.

Aquesta vacunació s’ha ofert, segons ens ha informat l’Oficina de Prevenció de Riscos i, en teoria, “seguint les directrius donades pel CatSalut, (…) a tot el personal adscrit a la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i RESPIR i a 8 empleats de les Brigades de Manteniment que treballen de manera més habitual als centres residencials”. No entrarem a discutir aquí aquest criteri, però sí volem fer notar que, a partir del mateix, hores d’ara resulta que s’ha administrat ja la vacuna a algun personal directiu i de comandament, personal d’oficina no assistencial, i probablement també a personal que es troba realitzant treball en remot des del seu domicili, mentre que personal assistencial de primera línia que es troba treballant a Mundet en contacte quotidià amb els usuaris i usuàries dels serveis de Respir encara no han rebut la mateixa.

Considerem que això vulnera les pròpies recomanacions de vacunació establertes pel Departament de Salut (https://bit.ly/369AbXl), més concretament, allà on s’estipula la “priorització de grups per a la primera etapa de vacunació contra la COVID-19:

 1. Residents i personal sanitari i sociosanitari que treballa en residències de gent gran i d’atenció a grans dependents.
 2. Personal de primera línia en l’àmbit sanitari i sociosanitari.
 3. Un altre personal sanitari i sociosanitari.
 4. Grans dependents (persones amb un grau III de dependència, és a dir, amb necessitat d’intenses mesures de suport) que no estiguin actualment institucionalitzats.

Les primeres dosis de vacuna disponibles s’han d’utilitzar per vacunar les persones dels grups 1 i 2, en aquest ordre, i, després de completar aquests grups i en la mesura que hi hagi més disponibilitat de dosis, s’han de vacunar les persones dels grups 3 i 4″ (pàg. 11 del document, el subratllat és nostre).

I entenem que contradiu també la priorització establerta en l’anomenada “Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España” establerta pel Consell Interterritorial del Sistema Estatal de Salut (https://bit.ly/2LUdbEV, pàg. 4 i següents), de la qual es deriva l’anterior.

Volem fer públics, doncs, aquests fets i instar als responsables a posar-hi remei, assegurant que el procés de vacunació dóna realment prioritat al personal assistencial en actiu de primera línia, seguint les fases establertes per les pròpies autoritats sanitàries. És en base a aquest criteri, i no altre, que s’han d’organitzar els torns de vacunació. Entenem que hi ha personal no assistencial que probablement també haurà de ser vacunat, i tenim coneixement de la polèmica política al respecte suscitada els darrers dies i setmanes, que va més enllà de la Diputació. En qualsevol cas, fem una crida a tothom a actuar de manera solidària i socialment responsable, atesa l’actual –i previsiblement futura– insuficiència de vacunes, les quals tot sembla indicar que, malauradament, seran durant molt de temps un bé públic escàs (a causa de la dependència en la seva provisió dels interessos de grans empreses multinacionals privades, entre d’altres factors). No considerem admissible que s’administrin vacunes a comandaments o personal no assistencial d’oficina mentre tot el personal assistencial de primera línia que desitgi rebre la vacuna no l’hagi rebuda.

Desitgem que es recondueixi la situació en el sentit que hem assenyalat, per a evitar, com hem dit al principi, haver d’emprendre com a sindicat altres tipus de mesures.

Salut

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

26 de gener del 2021

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Comunicats, Covid-19, Salut laboral | Deixa un comentari

Comunicat: Anem perdent llençols en totes les bugades

ANEM PERDENT LLENÇOLS EN TOTES LES BUGADES

COMUNICAT SOBRE ELS DICTÀMENS QUE PORTARÀ RECURSOS HUMANS A RATIFICAR EN EL PLE DE GENER DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Companyes, companys,

En data 13/01/2021 vam rebre per part de la DSRH un seguit de dictàmens, en concret tres, que seran portats a Comissió Informativa aquesta setmana i posteriorment a la seva ratificació per part del Ple de la Diputació del dia 28 de gener. Dos d’aquests dictàmens fan referència a la ratificació d’acords presos a la MGN de matèries comunes de la Diputació, en la qual, com sabeu, i fins que els tribunals no resolguin al respecte (http://bit.ly/3ijtYwR), només hi participen CCOO i UGT, i restem exclosos tant la CGT com la I-CSC, per voluntat expressa de les altres parts.

PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL PROTOCOL

El primer és la ratificació del Decret número 13285, de 26 de desembre de 2020, que ratifica l’acord de la MGNmc mitjançant el qual es prorroga la vigència del Protocol relatiu a la COVID-19 a la Diputació fins el 9 de maig del 2021, és a dir, fins a la finalització de l’actual estat d’alarma (sobre això ja us vam informar en el nostre comunicat del 17 de desembre: http://bit.ly/3inKprG). A banda de la pròrroga, també es modifiquen els apartats cinquè i sisè del Protocol, que fins ara disposaven el tancament dels menjadors i sales de descans dels centres de treball de la Diba. Ara queda recollit el “tancament dels menjadors i sales de descans amb caràcter general, però també que de “manera excepcional es podrà considerar l’obertura (…) per aquells llocs de treball que no disposin d’una taula de treball on poder fer els àpats mantenint la distància de 2 metres entre persones. Aquesta obertura restarà supeditada al compliment de les mesures especials que s’estableixin en l’ús d’aquestes sales.” Aquestes mesures i condicions es detallen en l’acord i fan referència a criteris d’aforament, distància interpersonal, ventilació, etc.

COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT EXTRAORDINARI (“PAGA COVID”)

El segon és la ratificació d’un dels tres acords de MGNmc de l’1 de desembre sobre els quals us vam informar en el nostre butlletí del dia 9 d’aquell mes (http://bit.ly/2VT1u2s), en concret, el relatiu al complement de productivitat extraordinari per al personal que va realitzar treball presencial durant el primer estat d’alarma, o “paga Covid”. Hem de dir que la compensació econòmica contemplada en aquest acords és, per a la CGT, clarament insuficient, tant pel que fa a la quantitat assignada com al període comprès, i que no compensa prou, a parer nostre, ni la dedicació ni el risc que el personal presencial, especialment el personal de la Gerència del Respir, ha d’assumir dia a dia, amb les situacions d’estrès que això comporta. No podem oblidar, ni oblidem, com es va haver de desenvolupar al principi de la pandèmia la tasca dels auxiliars de geriatria, personal auxiliar, de neteja, de cuina i personal sanitari sense les necessàries mesures de seguretat i com això va suposar contagis per al personal i la constant por de “portar el virus a la família”.

Aquest de la “paga Covid” és d’un dels acords que, com us vam explicar en el butlletí esmentat i en el comunicat posterior del 17 de desembre, havien estat objecte d’informes amb objeccions suspensives per part de la Intervenció General de la Diputació i, per aquest motiu, la ratificació dels quals no va ser inclosa en l’ordre del dia del Ple de la Diba del mes de desembre. No tenim informació detallada al respecte, però deduïm del contingut del dictamen que l’objecció de la Intervenció pot haver estat “resolta” amb la imputació de la despesa del mateix a la bossa de productivitat de l’any 2021, que forma part del tercer dels dictàmens que es duran a aprovar a aquest Ple, el de l’increment de retribucions per al personal per a l’any 2021, i sobre la qual parlarem més endavant.

Així, es diu literalment: “Les previsions dels abonaments que han de ser imputats a la bossa de productivitat calculada per a l’any 2021, la qual ascendeix a 12.387.401’19 euros i que ha de sotmetre’s a l’aprovació del Ple, de conformitat amb el que preveu la regulació vigent a la corporació relativa al complement de productivitat (…) permeten concloure que, a data d’avui, es disposaria de crèdit suficient per fer front a l’abonament del complement de productivitat acordat en el si de la Mesa General de Negociació de matèries comunes d’1 de desembre de 2020.

En aquest sentit s’ha de precisar que la tramitació d’aquest Dictamen es considera urgent als efectes de la ratificació de l’acord assolit en el si de la Mesa abans esmentat, amb el benentès que la seva efectivitat es troba subordinada a l’aprovació prèvia de la bossa de productivitat citada.”

Dit això, no hem rebut a dia d’avui cap mena d’informació per escrit relativa a la situació o a la possible ratificació dels altres dos acords subscrits entre la DSRH, CCOO i UGT a la MGNmc de la Diputació el dia 1 de desembre, és a dir, l’acord sobre el nou model de la Carrera Professional (que és l’altre que va ser informat negativament per la Intervenció, a banda de l’anteriorment esmentat, i que hauria d’haver suposat la mobilització enguany de 7,920 MEUR per a la nostra plantilla), i l’acord sobre la indemnització per despeses de connectivitat ocasionades pel treball a distància. En relació a aquest darrer acord, el que se’ns ha traslladat verbalment des de RRHH, avui mateix, és que estan treballant, amb l’Interventor, per a que pugui ser aprovat mitjançant Decret del Diputat, sense que hagi de passar per ratificació per part del Ple. No sabem, però, hores d’ara, quan i com es concretarà això, si és que efectivament s’acaba concretant.

INCREMENT RETRIBUTIU I RETALLADA DE LA PARTIDA DE PRODUCTIVITAT DEL PRESSUPOST

El tercer dels dictàmens dels quals hem estat informats, i que es preveu portar a ratificació en el Ple d’aquest mes, és el ja esmentat sobre l’increment de “les retribucions del personal funcionari, laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de Barcelona, així com del personal laboral propi dels organismes autònoms que depenen de la corporació i del personal propi de la Xarxa Audiovisual Local, SL vigents a 31 de desembre de 2020, amb efectes de l’1 de gener de 2021″. En aquest es disposa l’aplicació de l’increment de retribucions recollit a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2021 (increment global d’un +0,9%), el qual s’acompanya amb l’actualització de les taules retributives, i d’un informe relatiu al càlcul de les bosses de productivitat seguint els criteris establerts per la Intervenció General.

Curiosament, el que es fa a l’hora de determinar aquestes bosses de productivitat és aplicar aquest percentatge d’increment global del +0,9% de la LPGE 2021 (http://bit.ly/39EOSSX) a l’import corresponent a la consignació de les despeses per productivitat de l’exercici anterior (2020), la qual cosa deixa els imports per al 2021 en 12,387 MEUR (Diputació de Barcelona), 2,431 MEUR (Organisme Autònom de Gestió Tributària), i 76.974,83 EUR (Organisme Autònom Patronat d’Apostes). En el cas de la Diba, això suposa una DISMINUCIÓ de 811.485,80 EUR respecte l’import que se’ns va informar als sindicats el mes de novembre del 2020, que era de 13,198 MEUR, i que és també el que consta dins del Concepte 150 de l’Article 15 del Resum de despeses per capítols, articles i conceptes del Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2021 APROVAT aquell mes pel Ple de la Diba (https://bit.ly/3oRtoc8, pàg. 8). Que allò que disposa l’apartat dos de l’article 18 de la LPGE 2021 obligui necessàriament a aplicar de forma lineal un increment d’un +0,9% a partides com la de la productivitat és força discutible i, en tot cas, un criteri sui generis del sr. Abella, que va més enllà, a parer nostre, del que estableix la pròpia llei. A banda, hem de dir que ens resulta bastant sorprenent, per no utilitzar una altra expressió, que per a poder ratificar l’acord sobre la “paga Covid” al personal presencial (l’import total de la qual està quantificada aproximadament en 150.000 EUR en el mateix text de l’acord), s’accedeixi a RETALLAR en més de 811.000 EUR la partida total de productivitat inicialment consignada i ja aprovada pel Ple el mes de novembre passat. Més tenint en compte que en l’informe de la Intervenció General sobre aquell Pressupost (https://bit.ly/3swsTGD) no es deia absolutament res en relació a aquesta partida de productivitat. Sincerament, no sabem a qui hem de felicitar concretament per tot plegat.

Traieu vosaltres les conclusions que vulgueu, però nosaltres ja comencem a estar més que fartes que entre la DSRH, Intervenció, CCOO i UGT ANEM PERDENT SEMPRE LLENÇOLS EN TOTES LES BUGADES.

PER A ACABAR: EXECUCIÓ DE LES BORSES DE TREBALL PENDENTS

Finalment, us fem saber que des de la DSRH hem estat informades avui que, després d’haver estat estudiant durant un temps l’execució mitjançant procediments telemàtics de les convocatòries de borses de treball que porten mesos aturades arran de la situació vinculada a la pandèmia de la COVID-19, s’ha decidit començar a tirar-les endavant, però de moment de manera exclusivament presencial. Esperem poder disposar aviat d’informació més detallada i concreta al respecte per a poder-vos-la ampliar, especialment de les mesures que hagin de garantir la seguretat i la salut dels i les aspirants en aquestes borses, però us aconsellem a totes les companyes i companys que estàveu pendents d’aquests processos que estigueu atents.

Us continuarem informant. Salut

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

18 de gener del 2021

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Borses de treball, Comunicats, Covid-19, Mesa de Negociació, Productivitat | Deixa un comentari

La jornada del personal de les biblioteques: la punta de l’iceberg

LA JORNADA DEL PERSONAL DE LES BIBLIOTEQUES: LA PUNTA DE L’ICEBERG

El passat 16 de desembre es va constituir la Comissió Tècnica de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. La nostra alegria per aquesta constitució, llargament demandada, va passar a astorament quan la Diputació ens va comunicar que aquesta comissió només tractaria el tema de la jornada del personal de la XBM exclusivament, segons constava a l’ordre del dia. Això exclou retribucions, hores en escreix, ajut per menjar, formació i qualsevol tema que no sigui la jornada.

Des de la Corporació se’ns va recordar les paraules de la directora de la Direcció dels Serveis de RRHH, Lola Miró, que els serveis han de quedar coberts.  Des de la CGT vam repetir el que ja li vam dir fa mesos en una Mesa de Negociació: la prestació de serveis a les biblioteques no s’ha de donar en detriment dels drets de les treballadores.

Se’ns va informar que la prova pilot sobre el control l’horari de les biblioteques és satisfactòria per a la corporació. Nosaltres no podem dir el mateix. Primer perquè la corporació no ha enviat a la part social la documentació referent a aquesta prova pilot. I han admès que disposen d’aquesta informació des de març del 2020!

Segon, perquè vam manifestar la nostra reticència a què el personal de la XBM tingui un sistema de fitxatge diferent a la resta de personal de la Diputació. Defensarem que en els convenis entre els ajuntaments i la Diputació s’inclogui un apartat sobre l’obligatorietat d’implementar el mateix sistema de fitxatge que l’actual del personal de la Diputació de Barcelona. No entenem perquè la XBM ha de ser diferent quan el personal de l’ORGT, per exemple, treballa en equipaments municipals i fitxen com tothom.

Vam manifestar el nostre desacord que la comissió només tracti la jornada del personal de la XBM. Això només és la punta de l’iceberg. La Corporació té el deure de conèixer la jornada de les treballadores i amb la XBM no ho aconsegueixen. Per què? Actualment el personal de la XBM treballa més jornades i més hores de les estipulades als acords del calendari laboral, perquè no pot recuperar-se les hores en escreix ni les extraordinàries per no deixar descobert el servei, els ajuntaments no cobreixen les baixes i el personal de la XBM les ha d’assumir si no volen que tanqui la biblioteca, i la formació sempre la posen en hores fora de la jornada, fet que implica al personal jornades de fins a 12 hores.

Aquests temes han d’estar inclosos a les properes reunions de la Comissió Tècnica de la XBM, també al personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona. La nostra companya Eva Galván, de la Secció Sindical de la CGT al CBB, també va ser-hi present per defensar plegades els nostres drets.

Si ens capbussem dins de les dinàmiques de la XBM a primera vista veiem que hi ha:

 • una manca de personal per cobrir correctament el servei.
 • la transmissió per part de molts caps a la plantilla que som personal cedit als ajuntaments
 • un incompliment dels convenis signats entre Diputació i ajuntaments (i sovint directament els ajuntaments no signen el conveni)
 • una manca d’informació o informació esbiaixada sobre els drets dels treballadors per part de la Gerència de Serveis de Biblioteques.

Si seguim la silueta de l’iceberg hi trobem:

 • jornada de les treballadores: no es pot reduir simplement a un tema horari. Volem el mateix control horari que la resta de treballadors de la corporació, que s’inclogui el tema de la conciliació d’horaris (tenir tardes lliures sense necessitat d’acollir-se a la reducció de jornada, treballar fins les 20.00h), assistència a formació, estipular un mínim d’hores de treball intern a porta tancada en modalitat de teletreball.
 • Tasques i retribucions: reclamem una valoració dels llocs de treball, major assistència a les biblioteques unipersonals, retribució dels bibliotecaris que fan tasques de direcció quan aquesta no es cobreix, identificació i reclassificació del personal de les biblioteques filials que han passat a tenir més de 5.000 habitants. Revisió de l’equivalència entre el grau i la llicenciatura. Augment de l’actual complement de productivitat de les direccions. Com pot ser que un director només cobri 86,79€ (biblioteques A1) i 88,36€ (biblioteques A2) que un bibliotecari amb jornada de 37,5 h/setmanals? O que les itinerants no cobrin el complement de localització (40,75€) que la resta de personal de la Diputació? O el personal que dobla els dissabtes cobri el mateix plus de dissabte diürn (31,02€) que el que treballa només els matins?

També ens agradaria rebre explicacions sobre les irregularitats d’alguns QAD al personal de la Gerència de Serveis de Biblioteques. Per què no es va deixar avaluar com a superior a l’adequat a dues treballadores?

 • Borses de treball i processos selectius: Major transparència de la gestió de les borses de treball. El personal no sap a quina posició de la borsa es troba i sovint se salten l’ordre segons criteris subjectius com experiència o especialització. Reclamem una major informació sobre els contractes de les suplències del personal. El personal nou ha d’estar informat de totes les retribucions que té i com demanar-les. Hi ha un abús dels interins i personal contractat que acaben fent un horari diferent al pactat al contracte.
 • Prevenció de riscos: volem una informació acurada i correcta respecte als drets de les treballadores per part de la Gerència. L’Oficina de Prevenció de Riscos hauria d’estar present en aquesta reunió. Les baixes per estrès causat pel treball no es poden tractar com a malalties comunes i s’ha de fer un acompanyament a la treballadora, no posar-li obstacles. Es conegut de tothom els problemes de climatització de les biblioteques. Les temperatures mínimes i màximes al centre de treball admeses per la normativa són d’entre 17º C i 27º C. El personal no pot treballar fora d’aquest tram sota cap concepte. La seguretat és un dret irrenunciable de les treballadores i defensem la inclusió de la figura d’una educadora social en les biblioteques.
 • Personal itinerant i de bibliobusos: han de ser tractats específicament. Han de cobrar els complements retributius que la resta del personal de la Diputació. El personal itinerant s’ha de regir pels acords de la comissió de planilles i no per la discrecionalitat dels seus caps directes. S’ha de revisar el càlcul de despesa per desplaçament i bloquejar l’agenda dels dos festius locals. Sabem que la Gerència ha creat un grup de treball per avaluar la situació del personal itinerant però la proposta d’ampliar la jornada a 37,45 hores és una excusa per no pagar les retribucions que hi pertoquen.

El personal de la XBM no és personal cedit als ajuntaments. És il·legal”. Son paraules de la Gerent, Marta Cano, que esperem que estiguin recollides a l’acta de la reunió. Ens alegrem molt que públicament es reconegui des de la Gerència.  Hem demanat a la gerent que aquesta informació arribi també a les caps de zona, ja que moltes vegades són les encarregades de transmetre-ho a la plantilla. Es il·legal i també poc ètic.

Aquests són alguns dels temes que volem que es tractin en aquesta comissió. Lluitarem perquè sigui una realitat però no ho podem fer soles. Fes-nos arribar les teves propostes a través de la nostra delegada de biblios, Ivana Ares Seijo (aressi@diba.cat).

Tota la informació sobre el que fem a la CGT sobre biblioteques la trobaràs a https://cgtdiba.wordpress.com/biblios/ i a https://cgtdiba.wordpress.com/category/biblioteques/

Salut

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

18 de desembre del 2020

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Biblioteques, Comunicats | Deixa un comentari

Algunes darreres novetats sindicals abans d’acabar l’any: Pròrroga del Protocol, PAMO 2020, acords de Mesa de matèries comunes…

ALGUNES DARRERES NOVETATS SINDICALS ABANS D’ACABAR L’ANY: PRÒRROGA DEL PROTOCOL, PAMO 2020, ACORDS DE MESA DE MATÈRIES COMUNES…

Companyes, companys,

Us enviem aquest comunicat abans no acabi aquest atípic any 2020 per a informar-vos d’algunes de les darreres novetats sindicals a la Diputació de les quals tenim coneixement. Aquest any 2020 ha estat, malauradament, extraordinari en molts aspectes que sens dubte continuaran generant efectes sobre les nostres vides durant el proper 2021 i els temps que han de venir. No només per les conseqüències de la COVID-19, l’emergència sanitària que l’ha acompanyada, i la inèdita i greu crisi econòmica i social que estem vivint en aquest nou escenari de capitalisme pandèmic, sinó també perquè és l’any en el qual s’ha iniciat a la Diputació, per acord de RRHH, CCOO i UGT, la dinàmica d’exclusió de la minoria sindical de la negociació col·lectiva, una dinàmica antidemocràtica que no ens cansarem de denunciar.

PRÒRROGA DEL PROTOCOL SOBRE LA COVID

Com sabeu, des del mes de maig hi ha un protocol que regula les mesures a adoptar per part de la Diba en relació a tot el que té a veure amb la COVID-19 (https://bit.ly/2Wve8FP). Si bé aquest protocol va ser aprovat per acord de la MGN de matèries comunes, de la qual a dia d’avui continuem restant exclosos per voluntat de RRHH i del bloc de la “unitat sindical”, el seu contingut va ser tractat amb caràcter previ a una Comissió Tècnica de la qual la CGT formem part. El mes de setembre en aquesta Comissió Tècnica ja es va decidir mantenir la vigència del Protocol fins a finals d’any, atesa la persistència de l’emergència sanitària. En data 15 de desembre aquesta CT es va reunir novament per a valorar la pròrroga de la vigència del Protocol més enllà de la data establerta inicialment pel mateix (31 de desembre del 2020). Totes les parts ens vam manifestar partidàries d’aquesta pròrroga, i de vincular la vigència del Protocol a la durada de l’actual estat d’alarma decretat pel govern espanyol, que en principi finalitza el proper mes de maig.

Més enllà d’això, dir-vos que continuem assistint regularment a les reunions de la Comissió de Seguiment del Protocol i també a les del Comitè de Seguretat i Salut en les quals es tracta tot allò que té a veure amb la gestió del dia a dia de la crisi sanitària a la Diba. Us animem a fer-nos arribar totes aquelles qüestions que us afectin que vulgueu que traslladem a aquestes reunions, sobretot perquè, tal com hem palesat tots aquests darrers mesos, i més enllà de les bondats de les mesures contingudes en el Protocol, el seu grau de compliment pràctic i efectiu en els diferents orgànics resulta variable, i està en molts casos clarament sotmès a la discrecionalitat dels comandaments.

COMISSIÓ TÈCNICA DELS PAMO I PAMO 2020

L’11 de desembre vam ser convocades a una reunió de la Comissió Tècnica dels PAMO, la primera des del mes de maig. En aquesta se’ns va presentar una proposta d’identificació de places per al PAMO 2020, que la Diba vol aprovar abans no acabi l’any. Ja us vam comentar mesos enrere (http://bit.ly/3hjjTxD) que a la reunió del 8 de maig d’aquesta CT “es va plantejar la manca de viabilitat d’executar dins de termini en les condicions actuals les places del PAMO 2017, i que l’escenari més viable és assumir la caducitat del mateix i reconduir totes aquestes places al PAMO 2020 (…) Tot plegat sembla estar en consonància amb el que s’està plantejant en altres administracions (…), començant per l’Administració General de l’Estat, en la qual s’està suspenent l’execució de processos massius perquè no existeixen ara mateix suficients garanties sanitàries per tirar-los endavant, ni està clar que n’hi hagi d’haver en el futur proper”.

La proposta de places per al PAMO 2020 va ser tractada també dies després, el 16 de desembre, en la primera reunió de MGN de personal funcionari que es convoca des del mes de febrer. Aquesta va ser convocada, a parer nostre, davant la insistència de la CGT que tot allò que es derivi de la CT dels PAMO i que hagi de ser portat a seu negociadora ho ha de ser a aquesta MGN de personal funcionari, en la qual tenim presència els 4 sindicats. I això perquè no hi ha cap plaça de tots els PAMO pendents d’execució a la Diba que sigui de personal laboral, per la qual cosa no és justificable sota cap punt de vista, al nostre entendre, que aquesta matèria sigui considerada com una “matèria comuna”. Tanmateix, ens vam trobar que RRHH pretenia donar a aquesta reunió del dia 16 (que va durar poc més de mitja hora) un caràcter estrictament informatiu, i que ja havia realitzat una reunió prèvia de MGNmc sobre això exclusivament amb CCOO i UGT, tot palesant un cop més la seva voluntat de buidar de contingut negociador efectiu la Mesa en la qual tenim presència la minoria sindical i reduir les escasses i anecdòtiques reunions de la mateixa a una mera formalitat.

En tot cas, en aquella reunió des de la CGT vam manifestar que no ens oposàvem a què es deixés decaure el PAMO 2017 i s’aprovés el PAMO 2020 tot passant les places de l’un a l’altre, sense pronunciar-nos més concretament sobre les modalitats d’execució del mateix, perquè en relació a això la nostra postura és ja prou coneguda. Vam reiterar el nostre posicionament respecte les places ocupades per personal interí en abús de temporalitat, i les nostres reserves sobre la inclusió de les mateixes en possibles convocatòries de torn lliure, possibilitat que entenem que la sentència 33/2020 del TJUE, del 19 de març, no admet i, de fet, desqualifica com a solució a l’abús. Vam reiterar un cop més que considerem que la Diputació ha de donar una solució a la situació d’abús que ella mateixa ha generat, i una solució de caràcter extraordinari, emmarcada en la jurisprudència del TJUE, atès que la situació és extraordinària.

També vam recordar que hores d’ara, si bé resta sense aclarir-se del tot el panorama a nivell jurisprudencial i a nivell legislatiu, ja no es pot continuar sostenint que la possibilitat de “fixesa” sigui una quimera jurídica (http://bit.ly/3h066O8). També vam palesar que aquesta qüestió es troba ara en l’agenda política estatal, debatent-se ja en seu parlamentària, i que hi haurà una modificació legislativa aviat. No sabem si aquesta s’aproximarà al que voldríem, ni si resoldrà el problema, ni si suposarà una solució justa, però de moment sembla probable que anirà més enllà d’un simple canvi de l’article 10 del TREBEP per a limitar la interinitat en el futur, i que proposarà vies per a regularitzar la gent que es troba actualment en abús de temporalitat, o una part d’aquesta.

Pel que fa al detall de la proposta de PAMO 2020 que se’ns va presentar, i que comptem que serà aprovada via decret durant els propers dies, aquesta comprèn un total de 572 places incloses com a taxa addicional i taxa de reposició (76 més de les contemplades en el PAMO 2017), més 149 places de l’ORGT també en oferta pública, més 46 places de promoció interna (25 d’elles de l’ORGT, incloent-hi 22 de Tècnic mitjà especialista que van ser afegides a darrera hora). En total 767 places. De totes aquestes, 50 places d’oferta pública corresponen a torn reservat per a persones amb discapacitat o diversitat funcional (14 d’elles per a discapacitats/des intel·lectuals), i 3 de promoció interna. El detall del PAMO 2020 el podeu consultar aquí: https://bit.ly/2KdGSj4

ACORDS DE MGN DE MATÈRIES COMUNES

Pel que fa als tres acords de la MGNmc subscrits per RRHH, CCOO i UGT el dia 1 de desembre (http://bit.ly/2VT1u2s) i difosos per aquests sindicats amb bombo i platerets un parell de dies després, en el moment de redactar aquest comunicat hem pogut constatar que no es contempla la ratificació de cap d’ells en l’ordre del dia de la sessió plenària de la Diputació d’aquest mes de desembre, prevista per a avui dijous, dia 17 (https://bit.ly/2K1gB7S). Tampoc no tenim constància ni hem rebut cap més informació referent a l’expedient de reserva de crèdit que figura que ha de garantir que l’aplicació pressupostària 12104 del Pressupost 2020 de la Diba pugui ser destinada al nou sistema de Carrera Professional (i recordem que no estem parlant de la xocolata del lloro, sinó de 3,943 MEUR). Considerem que tant l’equip de govern de la Diputació com les parts que van subscriure aquests acords, en una seu negociadora en la qual no deixen participar la minoria sindical, haurien de donar explicacions públiques a la nostra plantilla per aquest fet, tenint en compte que no sabem hores d’ara si els acords esmentats seran efectivament aplicats o no seran res més que paper mullat. També haurien de donar-nos explicacions, especialment, a la CGT, sindicat que hem participat des del 2017 en tot el procés de negociació del nou model de Carrera fins que se’ns va excloure del mateix, el mes de març d’enguany, quan aquest ja es trobava en fase conclusiva.

Sobre el nou model de Carrera, ahir a darrera hora vam saber que el compromís de l’equip de govern era proposar l’adopció als grups del Ple d’una declaració institucional la qual, a la pràctica, suposa donar la raó a les objeccions de l’Interventor, i reclamar en aquesta al Parlament de Catalunya que reguli normativament la possibilitat de desenvolupar sistemes de Carrera Professional a les administracions locals. S’assumeix, doncs, d’aquesta manera, l’argumentació de l’informe suspensiu de la Intervenció General, en contradicció amb l’informe jurídic extern que van encarregar en el seu dia els RRHH de la Diba, les conclusions del qual es resumeixen en el propi text de l’acord, tot dient que el “marc jurídic vigent empara la possibilitat d’establir sistemes que permetin l’avaluació de l’acompliment dels (…) empleats” de la Diputació i que “resulta possible utilitzar el complement de productivitat previst en l’article 23.2 de la LMRFP [Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública] com a sistema de compensació de la progressió pròpia d’un sistema de reconeixement professional”.

Tot plegat ens sembla una espectacular fugida d’estudi i una situació que, després de tres anys de reunions a Minerva negociant la CP i amb un nou model desenvolupat que ja estava a punt per a ser acordat i adoptat el mes de febrer, només podem titllar, com a mínim, d’ESPERPÈNTICA. Afegirem que l’esmentada declaració institucional no ha aconseguit la unanimitat dels grups polítics de la Diba per a ser adoptada en aquest Ple de desembre, fet que –sincerament—arribats a aquest punt ja ens sembla del tot irrellevant, perquè considerem que aquesta no fa més que llençar pilotes fora.

PER A ACABAR

No volem acabar aquest comunicat sense fer esment als fets que hem conegut aquests darrers dies, relatius a la imputació de la Presidenta de la Diputació en una causa penal vinculada amb un presumpte cas de corrupció a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, del qual és alcaldessa, fet que ha estat difós abastament per diferents mitjans de comunicació. Com hem fet en altres ocasions en casos similars que afecten al personal polític de la Diputació, tot respectant sempre la presumpció d’innocència, manifestem que desitgem que les investigacions judicials arribin a bon port i es depurin les responsabilitats penals que corresponguin, i considerem que, mentrestant, la persona encausada hauria de dimitir o bé ser rellevada del seu càrrec de Presidenta. Masses vegades aquesta corporació ha resultat involucrada a nivell d’opinió pública en casos de corrupció que afecten als seus càrrecs electes, i pensem que ni aquesta plantilla mereix, ni la pròpia honorabilitat de la institució admet, que això continuï passant sense cap conseqüència.

Salut

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

17 de desembre del 2020

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Carrera professional, Covid-19, Interines, Mesa de Negociació, PAMO | Deixa un comentari

Butlletí informatiu sobre els acords de MGNmc de la Diputació del dia 1 de desembre del 2020

BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE ELS ACORDS DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE MATÈRIES COMUNES DE LA DIPUTACIÓ DEL DIA 1 DE DESEMBRE DEL 2020

INTRODUCCIÓ

El dia 2 de desembre, des de la DSRH se’ns comunica via e-mail la formalització de 3 acords per part de la Mesa General de Negociació de matèries comunes (conformada exclusivament, per la part sindical, per CCOO i UGT, tal i com ja us hem informat en diferents comunicats, als quals us remetem[1]), en data 1 de desembre, i se’ns fa trasllat del text signat dels mateixos. Posteriorment, en correu el mateix dia, se’ns informa que “per a la seva validesa i eficàcia serà necessària la seva aprovació pels òrgans de govern competents, és a dir, per la sessió plenària de la Diputació a celebrar aquest mes de desembre.

Un parell de dies més tard, el 4 de desembre se’ns remeten dos “Informes de fiscalització limitada prèvia” de la Intervenció General de la Diputació, referits a la “Ratificació Acord MGNmc 1122020 Nou Model Carrera Prof. 2020” (Exp. 2020/18088), i a la “Ratificació Acord MGNmc_11220 CP extraordinari COVID-19” (Exp. 2020/18092). Més endavant ens referirem al contingut d’aquests informes.

Els acords signats per la DSRH, CCOO i UGT es refereixen a les següents matèries:

 • Acord (…) mitjançant el qual s’aprova el nou model de carrera professional 2020 de la Diputació de Barcelona. (Inclou un Annex)
 • Acord (…) mitjançant el qual es regula la percepció d’una indemnització per les despeses de connectivitat ocasionades per la prestació de serveis en la modalitat de treball a distància derivada de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19
 • Acord (…) mitjançant el qual es regula un complement de productivitat extraordinari amb motiu de la crisi sanitària provocada per la COVID-19

El dia 3 de desembre, les Seccions Sindicals d’UGT i, posteriorment, CCOO, van difondre cadascuna un comunicat a tota la plantilla, donant compte d’aquests acords, sota els encapçalats “UGT INFORMA Negociació” i “ACORDS SIGNATS A LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ”, respectivament.

RESUM I ANÀLISI DEL TEXT DELS ACORDS

Passem a continuació a resumir i analitzar el que es diu al text dels acords, més enllà del que diuen els sindicats que han subscrit els mateixos.

NOU MODEL DE CARRERA PROFESSIONAL

L’acord du el nom d’“Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes mitjançant el qual s’aprova el nou model de carrera professional 2020 de la Diputació de Barcelona, i està signat per les parts amb data 1 de desembre del 2020, si bé, com veurem a continuació, el que s’hi recull es deriva en gran mesura del treball realitzat a la Comissió Tècnica de Carrera Professional en la qual la CGT vam estar participant des del mandat anterior.

El text fa referència a la suspensió del sistema de Carrera Professional a la Diputació l’any 2013, recorda que aquest fet va quedar recollit aleshores en algunes actes de la MGN de matèries comunes, en concret del 3 d’octubre i del 12 de novembre d’aquell any, en les quals, alhora, es reconeixia la necessitat de negociar un nou sistema de carrera professional. En l’històric es recorda que la darrera convocatòria de la CP va ser la de l’any 2010, que valorava els serveis meritats fins el 31 de desembre del 2009.

També es fa esment, com a antecedent, a l’Acord de MGNmc del 27 de març del 2015 i del Pla de Mandat 2015-2019 de la Diputació de Barcelona, que establien el compromís d’un nou model de CP. En aquest compromís està l’origen, segons el text, de la constitució d’una Comissió Tècnica de Carrera Professional el juny del 2017, que va realitzar 21 sessions de treball fins al juny de l’any següent, en les quals (tot i que això no es diu al text) la CGT vam participar de forma activa. Posteriorment, s’afirma que els treballs “s’elevaren a la Mesa General de Negociació”.

A continuació es detalla el model de CP sorgit d’aquesta Comissió Tècnica. A destacar:

 • Inclou tot el personal, “amb independència (…) que tinguin la condició de personal funcionari de carrera o interí, sempre que compleixi amb el requisit d’una prestació de serveis acumulada a la corporació de 4 anys”. El mateix pel que fa al personal laboral, indefinit o temporal.
 • La progressió ve definida en 5 nivells successius (…) amb transicions de 4 anys de durada, com a temps mínim de permanència per a optar al següent nivell”.
 • La retribució pren com a referència la quantia màxima del factor mensual del complement de productivitat, amb la següent distribució:
  • Primer nivell: “el 25% de la quantia corresponent al factor mensual del complement de productivitat més elevat que sigui vigent a la corporació en el moment de superació del mateix”.
  • Següents nivells: “el 75% de la quantia corresponent al factor mensual del complement de productivitat més elevat que sigui vigent a la corporació en el moment de la superació de cadascun d’ells. El 75% d’aquesta quantia serà dividida en parts iguals per a cadascun dels 4 nivells.
 • Es vehicula la retribució derivada de la progressió professional mitjançant el complement de productivitat, que d’aquesta manera passa a incloure dos subfactors: a) Acompliment (ja existent, i regulat a la refosa de la normativa negociada i signada durant el mandat anterior a la MGNmc per CGT i CCOO); b) Progressió professional – carrera (de nova creació).
 • Els elements d’avaluació del nou model de CP s’objectiven en tres grans factors, que són:
  • Coneixements adquirits
  • Trajectòria professional
  • Avaluació del desenvolupament
 • Cadascun d’ells computa en l’Informe de Bagatge Professional.

El text de l’acord fa referència a la reunió de Mesa del 28 de gener del 2020 en la qual es va acordar sol·licitar un informe jurídic al dr. Joan Mauri Majós abans d’aprovar el nou model de la CP. Curiosament, no s’especifica que aquella reunió no ho va ser de MGNmc (que aleshores no estava encara constituïda), sinó de MGN de personal funcionari, en la qual som presents la CGT. Es detalla que l’informe del dr. Mauri, titulat “Estudi de la proposta de carrera professional preparada per la Diputació de Barcelona i dels possibles conceptes retributius a utilitzar per dotar-la d’efectivitat” va ser lliurat el mes d’abril del 2020 i es reprodueixen algunes de les seves conclusions, les quals es resumeixen posteriorment en els següents termes:

“El marc jurídic vigent empara la possibilitat d’establir sistemes que permetin l’avaluació de l’acompliment dels seus empleats.

Que resulta possible utilitzar el complement de productivitat previst en l’article 23.2 de la LMRFP com a sistema de compensació de la progressió pròpia d’un sistema de reconeixement professional.”

Finalment, l’acord estableix, en quatre articles:

 • L’aprovació del nou model de CP a efectes 1 de gener del 2021. Remet a document annex la seva descripció. Cal dir que en aquest document annex (que és una presentació de diapositives feta en PowerPoint), també signat per les parts, no s’especifica gran cosa que no consti ja en el propi text de l’acord més enllà dels requisits necessaris per a accedir al nivell d’accés (4 anys de prestació de serveis acumulada, puntuació mínima establerta a l’Informe de Bagatge Professional, i tenir un QAD adequat o superior), i del nombre d’anys i punts necessari per a assolir cada nivell (Nivell 1: 4 anys, 200 punts; Nivell 2: +4 anys, 400 punts; Nivell 3: +4 anys, 600 punts; Nivell 4: + 4 anys, 800 punts; Nivell 5: +4 anys, 1.000 punts).
 • Elevar el reglament que contingui les especificacions del nou model de CP al Ple de la Diputació a celebrar el mes de gener del 2021.
 • Destinar-hi l’any vinent la quantia continguda a l’aplicació 12104 del Pressupost 2021 de la Diputació, i la partida corresponent (no executada) del Pressupost 2020, comprometent l’inici d’un expedient de reserva de crèdit a tal efecte. Estem parlant (tot i que no s’especifica en el text de l’acord) de 3.943.861,00 EUR (Pressupost 2020) + 3.976.787,18 (Pressupost 2021), en total 7.920.648,18 EUR.
 • Fa extensiu el nou model de CP al personal funcionari adscrit a altres ens i organismes del sector públic de la Diputació. Pel que fa al personal laboral d’aquests ens, especifica, però, que l’aplicació “requerirà d’un acord del seu òrgan de govern”.

INDEMNITZACIÓ PER DESPESES DE CONNECTIVITAT OCASIONADES PEL TREBALL A DISTÀNCIA

L’acord du el nom d’“Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, mitjançant el qual es regula la percepció d’una indemnització per les despeses de connectivitat ocasionades per la prestació de serveis en la modalitat de treball a distància derivada de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, i està signat per les parts amb data 1 de desembre del 2020. Fa referència a l’article 47 bis del TREBEP com a àmbit de negociació (modificació del TREBEP derivada del RDL 29/2020, de 29 de setembre: https://bit.ly/3qGDi1l). La negociació oberta es refereix, segons el text, a “la percepció d’una indemnització per les despeses ocasionades per la prestació de serveis en la modalitat de treball a distància”, si bé el mateix acord només concreta posteriorment una indemnització referida exclusivament a despeses de connectivitat (és a dir, despeses vinculades amb la provisió domiciliària del servei d’Internet).

Es reconeix que els empleats i empleades que s’han vist obligades des del mes de març a realitzar treball en remot des del seu domicili, han hagut d’assumir una despesa extraordinària per tal de poder desenvolupar les funcions assignades al seu lloc de treball. Es considera que la situació extraordinària derivada de la crisi sanitària, pel que fa al treball en remot, es mantindrà mentre duri aquesta crisi i “en tot cas, mentre no disposi la Diputació de Barcelona d’una regulació específica sobre el teletreball. Deixa per a futures negociacions, per tant, una regulació definitiva del teletreball a la Diba.

Es fa referència a un informe de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, fet a petició de la DSRH, que estableix un preu de referència per a la provisió de connexió en l’àmbit domèstic. El preu mitjà que s’estableix en aquest informe (del qual no disposem) és de 41,4 EUR mensuals. En base a aquest preu mitjà, es proposa la percepció d’una indemnització per als empleats i empleades que hagin prestat servei efectiu “de manera regular” en la modalitat de treball presencial entre el 16 de març i el 31 de desembre, per aquest import de 41,4 EUR mensuals. S’exclouen de la percepció el mes d’agost i els períodes sense prestació de serveis efectiva, especificant què s’entén com a tal: “permisos sense sou, situacions administratives diferents a la de servei actiu o processos de baixa per incapacitat temporal”. En cap cas queda establert en el text de l’acord quan i de quina manera es produirà el pagament d’aquesta indemnització.

S’especifica la incompatibilitat d’aquesta “indemnització” amb “la percepció simultània de qualsevol altre complement, gratificació o indemnització que la Diputació de Barcelona pugui aprovar en relació amb la gestió de la situació de pandèmia sanitària viscuda per la COVID-19”. Per tant, deixa clar el seu caràcter temporal, extraordinari i, també, no consolidable. De fet, s’estableix com a vigència del dret, que no genera consolidació, el període (indeterminat) fins a la finalització de la crisi sanitària, o que aquest sigui substituït –com hem dit– per una regulació definitiva del teletreball a la Diputació.

Per últim, i com és habitual, es fa extensiu l’acord al personal funcionari adscrit a ens i organismes del sector públic de la Diputació, així com al personal laboral del mateix adherit al nostre Conveni Col·lectiu, si bé s’afegeix “tot tenint en compte les peculiaritats i singularitats de cada ens”, per la qual cosa podem preveure dificultats pràctiques d’aplicació en el segon cas si l’ens o organisme decideix fer cas omís de l’acord.

COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT EXTRAORDINARI AMB MOTIU DE LA CRISI DE LA COVID-19

L’acord du el nom d’“Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, mitjançant el qual es regula un complement de productivitat extraordinari amb motiu de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, i està signat per les parts amb data 1 de desembre del 2020. Estableix com a àmbit de la negociació la de “percebre un complement de productivitat extraordinari, amb motiu de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, per la prestació de serveis essencials de manera presencial durant el primer estat d’alarma”.

L’acord proposa “un complement de productivitat extraordinari” per a aquell personal de la Diba que va haver de treballar presencialment entre el 16 de març i el 5 de maig del 2020, pel fet de “trobar-se adscrit a un servei essencial per contribuir a la lluita i millora de la situació de la crisi sanitària”, de conformitat amb el pla de contingència de cada servei vigent durant l’esmentat període (Decret de Presidència, núm. 2839, de 22 de març del 2020), però sense especificació concreta dels orgànics i les categories laborals compreses (més enllà de la remissió, ja esmentada, al pla de contingència). S’estableix com a referència per al càlcul de l’import del complement extraordinari el Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de la Generalitat (https://bit.ly/2JEDZI6). En base a aquest, l’acord disposa una quantia de 900 EUR per a personal assistencial i de 500 EUR per a personal no assistencial, si bé (en nota a peu de pàgina) inclou dins del col·lectiu cobert pels 900 EUR al personal no assistencial adscrit a la Gerència dels Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir que, d’acord amb la informació de la Gerència, durant la seva prestació de serveis va tenir contacte regular i directe amb els usuaris d’aquest centre”. No s’especifica en cap cas què s’entén en aquest context per “tenir contacte regular i directe”, per la qual cosa entenem que la seva determinació queda a la lliure discreció de la Gerència del Respir.

Més endavant queda clar que les quanties de 900 i 500 EUR s’han d’entendre com a “import màxim”, i que la quantia concreta del complement assignat a cada empleat o empleada “es determinarà” proporcionalment en funció del nombre de jornades de prestació de servei acreditades durant el període comprés entre el 16 de març i el 5 de maig de 2020”, a partir dels marcatges horaris o de la informació que proporcioni la Gerència respectiva. En cap cas s’especifica en el text de l’acord la metodologia concreta per a establir aquesta proporcionalitat a partir de les jornades treballades.

Es quantifica l’import total d’aquest complement extraordinari de productivitat en 150.000 EUR, aproximadament, si bé es diu també que aquesta quantificació “s’efectua sense perjudici de les regularitzacions que puguin disposar-se de verificar-se, posteriorment, la concurrència de les condicions necessàries per donar dret a la percepció de la mateixa”. Per tant, en cap cas queda establert de forma inequívoca en el text de l’acord la quantia que dedicarà la Diba a aquest complement (ni tampoc de quina o quines partides pressupostàries surten aquests diners).

L’acord estableix que el complement no és consolidable ni genera cap dret en futurs exercicis. I que, com la indemnització relativa a la connectivitat, “resulta incompatible amb la percepció simultània de qualsevol altre [sic] gratificació o indemnització que la Diputació de Barcelona pugui aprovar en relació amb la gestió de la situació de crisi derivada de la COVID-19”. També es fa extensiu al personal funcionari adscrit a ens i organismes del sector públic de la Diputació, així com al personal laboral del mateix adherit al nostre Conveni Col·lectiu, en els mateixos termes que l’acord sobre les despeses de connectivitat.

INFORMES D’INTERVENCIÓ

Els Informes de la Intervenció General de la Diputació als quals hem fet referència a la introducció es dediquen a valorar les propostes presentades a aprovació del Ple de la Diputació dels acords referents al nou model de Carrera Professional i al complement de productivitat extraordinari vinculat al treball presencial durant el primer estat d’alarma (no tenim coneixement de cap informe que faci referència a l’acord sobre la indemnització per les despeses de connectivitat). Tots dos estan datats a 4 de desembre, és a dir, tres dies després de la signatura formal dels acords.

En tots dos casos es conclou informar “amb OBJECCIONS SUSPENSIVES” les propostes d’acord i s’indica que “procedeix la suspensió de la tramitació de l’expedient” fins que es plantegin les possibles discrepàncies amb la DSRH, per a la qual cosa dóna a aquesta un termini de 15 dies. Acaba recordant que el Ple pot elevar la resolució de les discrepàncies a la Generalitat de Catalunya, i que Intervenció remet anualment al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes tots els acords adoptats pel Ple que són contraris a les objeccions formulades per la pròpia Intervenció.

En conclusió, ens trobem novament, com ja vam viure de forma directa durant el mandat anterior, a la Intervenció General qüestionant l’aplicació efectiva d’acords de la MGN i informant negativament al Ple de la seva ratificació. Està per veure hores d’ara quines conseqüències tindrà tot plegat.

Salut

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

8 de desembre del 2020

[1] “La Diputació de Barcelona, juntament amb CCOO i UGT, pretenen excloure la CGT de la negociació col·lectiva. No ho permetrem!”,  1 de març del 2020 (https://bit.ly/319suhf). “Presentació de demanda contra la constitució de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona per vulneració de drets fonamentals”, 16 d’octubre del 2020 (https://bit.ly/39u7jvl). “Comunicat sobre la Carrera Professional i el present cicle de negociació col·lectiva a la Diputació”, 1 de desembre del 2020 (https://bit.ly/39RCvoh)

—-

Document en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Text original dels acords, en PDF, per a descarregar:

 • Nou model de Carrera Professional: Clicant aquí.
 • Indemnització per despeses de connectivitat ocasionades pel treball en remot: Clicant aquí.
 • Complement de productivitat extraordinari amb motiu de la crisi de la COVID-19: Clicant aquí.
Publicat dins de Carrera professional, Covid-19, Mesa de Negociació, Productivitat, Teletreball | Deixa un comentari