CGT i la resta d’organitzacions del sindicalisme combatiu convoquem vaga al sector públic de Catalunya el proper 28 d’octubre

CGT I LA RESTA D’ORGANITZACIONS DEL SINDICALISME COMBATIU CONVOQUEM VAGA AL SECTOR PÚBLIC DE CATALUNYA EL PROPER 28 D’OCTUBRE

Companyes, companys,

Us informem que després dels diferents processos assemblearis duts a terme durant les darreres setmanes, i a demanda del conjunt de plataformes i col·lectius d’interines i temporals que participen en l’espai de coordinació que compartim a nivell de Catalunya, s’ha convocat una VAGA DE 24H AL SECTOR PÚBLIC en l’àmbit de tot el territori de la Comunitat Autònoma PEL PROPER DIA 28 D’OCTUBRE.

Cridem conjuntament a secundar aquesta vaga totes les organitzacions de la Taula Sindical de Catalunya, en concret: Confederació General del Treball de Catalunya (CGT), Confederació Nacional del Treball – Regional de Catalunya i Balears (CNT), Sindicat de Comissions de Base (Co.Bas), Coordinadora Obrera Sindical (COS), Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Solidaritat Obrera (SO). Aquesta jornada de vaga a Catalunya coincidirà també amb una convocatòria de vaga el mateix dia al conjunt de l’Estat per part d’organitzacions del sindicalisme combatiu, i d’altres convocatòries a nivell autonòmic com, per exemple, a Andalusia, en la qual també hi participa la CGT (https://bit.ly/3DQO6jt).

Els motius de la convocatòria tenen molt a veure, i especialment, amb la nostra oposició a la convalidació el passat mes de juliol de l’anomenat “Icetazo” (“Reial Decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública”), i l’actual tramitació parlamentària en curs del mateix com a projecte de llei, per a la presentació d’esmenes per part dels diferents grups polítics. Tenen a veure, per tant, amb la reivindicació que, com sabeu, portem temps sostenint, d’ESTABILITAT LABORAL PER A TOT EL PERSONAL PRECARI DE LES ADMINISTRACIONS I DEL SECTOR PÚBLIC QUE ES TROBA EN ABÚS DE TEMPORALITAT.

Més enllà d’això, el detall de tots els motius i les reivindicacions que impulsen aquesta vaga els teniu exposats en l’escrit de comunicació que vam registrar a la Diputació divendres passat, 15 d’octubre: https://bit.ly/3javNO9 I també en el comunicat unitari subscrit per totes les organitzacions convocants, que podeu descarregar aquí: https://bit.ly/3FR5E0w

La convocatòria de vaga afecta, dins l’àmbit de la Diputació de Barcelona, a TOTA LA PLANTILLA de la mateixa, i des de la nostra Secció Sindical fem una crida a SECUNDAR-LA MASSIVAMENT, no només al personal interí que pot veure afectada la seva continuïtat laboral a causa de l'”Icetazo”, sinó també a tota la resta de companys i companyes, tant funcionàries com laborals, ja que el que hi ha en joc en el procés legislatiu que actualment hi ha en marxa al Congrés és EL FUTUR DELS SERVEIS PÚBLICS al nostre país. És a dir, la garantia de la provisió d’un serveis públics dignes i de qualitat per a tothom.

Podeu descarregar-vos ELS CARTELLS I ELS MATERIALS per a difondre la convocatòria de vaga des d’aquest enllaç: https://bit.ly/3DKOrUx Guardeu-vos-el, perquè properament anirem penjant-hi més materials. Us animem a fer-los córrer per xarxes, entre les companyes, als centres de treball, al barri o al poble, a l’escola de la canalla, a la biblioteca, per tots els mitjans que considereu, per tal que no hi hagi ningú que no estigui assabentat que el dia 28 d’octubre hi ha una crida a fer vaga.

S’estan preparant diferents mobilitzacions arreu del territori durant la jornada de vaga. A Barcelona, concretament, un piquet central unitari al matí, i manifestació posterior que previsiblement començarà a la plaça d’Urquinaona. Durant els propers dies us n’informarem amb més detall de tot plegat. Hem de ser moltes al carrer el dia 28 i fer-nos sentir, per a que li quedi clar a tothom allò que fa tant de temps que venim reclamant per al personal interí abusat: Que NO VOLEM PRIVILEGIS, VOLEM JUSTÍCIA! Demostrem un cop més la nostra força col·lectiva –tal com vam fer recentment a LA MULTITUDINÀRIA MANIFESTACIÓ DEL 2 D’OCTUBRE a Barcelona– i, entre totes, l’aconseguirem.

El moment és ara, ARA O MAI, perquè un cop conclòs el procés legislatiu, i si el resultat final d’aquest no s’ajusta a les nostres demandes, tota la lluita que hem estat duent a terme aquests darrers anys pel reconeixement del caràcter fix de les relacions laborals en abús de temporalitat molt probablement no haurà servit per a res. Sindicats combatius, plataformes i col·lectius d’interines i temporals de totes les administracions, treballadors i treballadores del sector públic en general, ANEM A LA VAGA I SORTIM A MOBILITZAR-NOS tots junts, perquè JUNTES SOM FORTES.

Contra l’abús de temporalitat. En defensa dels serveis públics. Cap interina al carrer!

EL 28 D’OCTUBRE ANEM A LA VAGA!

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

18 d’octubre del 2021

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Icetazo, Interines, Serveis públics, Vaga | Deixa un comentari

Escrit de comunicació de la vaga del 28 d’octubre i designació del comitè de vaga en l’àmbit de la Diputació de Barcelona

A LA SRA. LOLA MIRÓ FOLGADO, DIRECTORA DELS SERVEIS DE RECURSOS HUMANS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

A LA SRA. MÒNICA ÀLAMO ALBERTI, CAP DEL SERVEI DE RELACIONS COL·LECTIVES I SUPORT JURÍDIC DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

XXXXXXXXX, major d’edat, amb DNI XXXXXXXXX, i domicili a efecte de notificacions al C/Mallorca 244, 2on 1a de Barcelona (CP 08080), Delegat Sindical i membre del Secretariat Permanent de la Secció Sindical de la CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL (CGT) a la Diputació de Barcelona, i actuant en nom i representació de la mateixa, compareix i DIU:

Que mitjançant el present escrit comunico a la Diputació de Barcelona que el Secretari d’Acció Sindical de la CGT de Catalunya, actuant en nom i representació de la nostra Organització, va formular en data 14 d’octubre dels presents PREAVÍS DE VAGA que afecta l’àmbit de la Diputació de Barcelona. L’esmentat preavís ha estat comunicat a l’Autoritat Laboral i a totes les patronals a les quals afecta la convocatòria, en concret: Generalitat de Catalunya, Delegació del Govern espanyol a Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Diputacions Provincials de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona.

Que en l’esmentat preavís es recull CONVOCATÒRIA DE VAGA DE 24 HORES EL PROPER DIA 28 D’OCTUBRE DEL 2021, i que l’horari afectat per la mateixa és amb inici al torn de nit que comenci el dia 27 d’octubre i finalitzi en algun moment del dia 28 i tots els torns que comencin i acabin la jornada el dia 28 d’octubre.

Que el personal cridat a la vaga inclou “tots els empleats i empleades de totes les administracions públiques (administració local de primer i segon nivell, administració autonòmica, i administració general de l’Estat, incloent-hi també l’administració de justícia) amb centres de treball al territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya, així com les entitats del sector públic depenents de les mateixes (siguin entitats de dret públic, societats mercantils, consorcis o fundacions). S’exceptuen, però, de forma expressa, les entitats del sector públic que presten serveis postals, ferroviaris i de transport col·lectiu, urbà o interurbà, aeroportuaris, portuaris, o de navegació marítima, així com les entitats del sistema sanitari públic de Catalunya, les quals resten excloses de l’àmbit d’aquesta convocatòria de vaga.

Els empleats i empleades compreses en la present convocatòria inclouen tant el personal laboral (fix, indefinit, interí o temporal) de l’àmbit anteriorment exposat, com el personal funcionari (de carrera o interí), com l’estatutari, de tots els cossos i escales, independentment de quina sigui la naturalesa o durada dels seus contractes o nomenaments, sense cap mena de distinció de situació laboral, sexe, edat o condició social, contra la política en matèria laboral i, en conseqüència, econòmico-social, dels actuals governs en l’àmbit territorial de Catalunya”.

Que la convocatòria de vaga afecta, per tant, pel que fa a l’àmbit de la Diputació de Barcelona, a tota la plantilla de la mateixa.

Que el MOTIU de la present convocatòria és avançar en les següents reivindicacions generals de caràcter sociolaboral que afecten l’àmbit de les administracions públiques:

 • La recuperació dels serveis públics privatitzats i l’ampliació de l’àmbit del sector públic.
 • Una major inversió pública en les necessitats socials col·lectives, amb especial èmfasi en les de la classe treballadora i el conjunt de les classes populars.
 • Acabar amb la precarització de les condicions laborals en l’ocupació pública, l’abús de temporalitat i el frau en la contractació. Estabilitat laboral per a tot el personal precari en situació d’abús de temporalitat.
 • En relació al punt anterior, reclamem la derogació del Reial Decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, la transposició completa al nostre ordenament jurídic de la Directiva 1999/70/CE sobre el treball de durada determinada, i una sanció adequada i dissuasòria a l’abús de temporalitat per part de les administracions, tot seguint allò establert en la Sentència núm. 33/2020 del 19 de març del 2020 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i la resta de la jurisprudència comunitària al respecte.
 • Assegurar des dels serveis públics les condicions mínimes per a una vida digna de la població, en una perspectiva igualitària.
 • Acabar amb la bretxa de gènere existent al sector públic, i contribuir activament des del mateix a la superació de les desigualtats de gènere en el conjunt de la societat.

Més concretament, en relació a la precarietat en l’ocupació pública:

 • Reducció dràstica del nivell de precarietat laboral a les administracions públiques en qualsevol de les seves formes: frau de llei, abús de temporalitat, discriminació pel tipus de relació contractual, externalitzacions i subcontractes.
 • Consolidació REAL dels llocs de treball corresponents a places en abús de temporalitat, cobertes per interins i interines que porten ocupant les mateixes més temps del període mínim obligatori establert a la legislació vigent, en els termes establerts per la Sentència núm. 33/2020 del 19 de març del 2020 del TJUE i jurisprudència posterior d’aquest, que assenyala el frau comès per les administracions a l’Estat espanyol.
 • Ens oposem, però, a què aquesta consolidació es faci seguint la pauta dels anomenats “Processos de Consolidació i Estabilització” tal com es van plantejar arran dels acords establerts pels sindicats CCOO, UGT i CSIF amb el govern espanyol el 2017 i el 2018, així com la seva reedició el 2021 que ha derivat en el Reial Decret-llei 14/2021, conegut com a “Icetazo”. Aquests acords obvien el principi de supremacia del dret de la Unió Europea, vulneren clarament la jurisprudència comunitària, i són lesius per al sector públic i per als seus treballadors i treballadores. Reclamem el reconeixement legal del caràcter fix de les relacions laborals que es troben en situació de frau de llei, mitjançant procediment que valori l’experiència i el temps de serveis als llocs de treball a l’administració pública, i que respecti els criteris establerts pel TJUE. En concret, que els processos selectius de torn lliure i resolució incerta que incloguin places de personal abusat NO es poden considerar com una sanció adequada a l’abús comès per part de les administracions.
 • Ens oposem a la inclusió de places ocupades per personal en possible abús de temporalitat a les ofertes públiques d’ocupació mentre no es determini de forma fefaent el grau d’abús, se sancioni aquest, i es compensi els treballadors i les treballadores que es troben en aquesta situació.
 • Exigim que qualsevol reforma legislativa estigui orientada a no generar noves borses de temporalitat, però no acceptem l’amortització de places com a “sanció” a les administracions per l’incompliment de les seves obligacions legals.
 • Creació de noves places, tot eliminant les taxes de reposició i les limitacions establertes des de fa anys. Cal ampliar les places a les administracions públiques, que han perdut milers de llocs de treball durant la darrera dècada, i adequar les plantilles a les necessitats de la classe treballadora i les classes populars respecte la provisió d’un serveis públics dignes i de qualitat. Són moltes les necessitats no cobertes i cada cop resulta més evident la importància de tenir uns serveis públics forts, fora de la lògica dels mercats, després de dècades de retallades en efectius, incloent-hi les privatitzacions. Exigim l’ampliació dels serveis públics de gestió directa amb empleats i empleades públiques, que es creïn totes les places noves que siguin necessàries a tal efecte i que es cobreixin els forats que continuen hores d’ara sense cobrir-se.
 • Establiment de mecanismes de control efectius en els sistemes de convocatòria, creació i concurs de places, adreçats a evitar la proliferació d’interinatges de llarga durada i la cronificació de la contractació temporal.

En conseqüència, i amb la presentació del present escrit i la còpia del preavís que l’acompanya, prego a la Diputació de Barcelona que es doni per informada de l’esmentada CONVOCATÒRIA DE VAGA DE 24 HORES PER AL PROPER DIA 28 D’OCTUBRE.

Així mateix, comunico que les persones membres del COMITÈ DE VAGA en l’àmbit de la Diputació de Barcelona, designades per la Secció Sindical de la CGT són les següents:

Nom i cognomsDNI
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Finalment, sol·licito una reunió amb la major brevetat possible d’aquest comitè de vaga amb la corporació per a tractar sobre els serveis mínims per al manteniment dels serveis essencials a la comunitat que s’hagin d’establir, si s’escau, en l’àmbit de la Diputació durant la jornada de vaga, a partir dels criteris que estableixi a tal efecte l’autoritat laboral.

Barcelona, a 15 d’octubre del 2021

Signat:

XXXXXXXXX

En nom de la Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

—-

Còpia de l’escrit de comunicació registrat a la Diputació (anonimitzat), per a descarregar: Clicant aquí.

Còpia del preavís registrat davant l’autoritat laboral (anonimitzat), per a descarregar: Clicant aquí.

Comunicat unitari de la Taula sindical de Catalunya amb motiu de la convocatòria de vaga: Clicant aquí.

Cartells per a descarregar i difondre: Clicant aquí.

Publicat dins de Icetazo, Interines, Vaga | Deixa un comentari

Vaga unitària del sector públic a Catalunya (28 d’octubre). Cartells per a descarregar i difondre

El 28 d’octubre fem vaga. No a l’”Icetazo”
Organitzem-nos per l’Administració Pública
LES QUE HI SOM, ENS QUEDEM!

Cartell unitari general: PNG (2,5 Mb), PDF alta resolució (109,2 Mb).
Cartell unitari sectorial Administració Pública: PNG (2,5 Mb), PDF alta resolució (108,9 Mb)
Cartell CGT: JPEG per a difusió per xarxes
(262 kB), PNG (4,8 Mb), PDF alta resolució (66,5 Mb)
Cartells de l’espai de coordinació de plataformes i col·lectius d’interines:
1 PNG per xarxes (372 kB), 1 PDF (3,7 Mb); 2 PNG per xarxes (477 kB), 2 PDF (3,8 Mb)

Publicat dins de Icetazo, Interines, Vaga | Deixa un comentari

Suplents, els últims micos de la Xarxa de Biblioteques Municipals

SUPLENTS, ELS ÚLTIMS MICOS DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS

Companyes, companys,

Aquest ha estat el primer estiu on les suplències han funcionat aplicant el criteri de dies treballats que la corporació ha incorporat recentment. Una interpretació molt corporativa per part de la casa de l’acord de la MGN de personal funcionari del 10 de desembre del 2019, de modificació parcial de la regulació sobre l’estructura de les convocatòries per constituir borsa de treball (teniu el text d’aquest acord aquí: https://bit.ly/3e9YfME). Aquesta interpretació posa en evidència un cop més la mala gestió de les borses de treball a la Diputació de Barcelona i, especialment, en els serveis presencials com ara la Gerència de Serveis de Biblioteques. D’aquest tema ja us en vam parlar el mes d’abril en el nostre comunicat sobre el nou sistema de crida que la Direcció dels Serveis de RRHH de la Diba ha decidit aplicar a totes les borses (el podeu recuperar aquí: https://bit.ly/2R7d6j6).

En primer lloc, les companyes no saben quin lloc de la llista ocupen, encara que ho hagin demanat formalment mitjançant una sol·licitud  general (https://bit.ly/3AjbbZI) o per correu electrònic a la unitat de RRHH. Aquesta opacitat en la gestió de la borsa és INADMISSIBLE. L’administració té l’obligació d’informar del lloc de la borsa a cada treballadora, però aquesta obligació s’omet a favor d’una discrecionalitat més que qüestionable que beneficia la corporació. La distància, l’especialitat de la treballadora (infantil, xarxes socials, etc) o les presses que tinguin a cobrir una plaça s’utilitzen com a “criteris” per part de la unitat de RRHH de biblioteques sense que aquests estiguin realment acordats en cap Mesa de negociació ni enlloc.

Les consultes que ens heu fet arribar evidencien no només una manca de transparència per part de la unitat de RRHH respecte a la gestió de les borses; sinó també algunes pràctiques escassament regulars respecte les contractacions de les places d’estructura, les quals, a parer nostre, no s’adiuen amb allò establert en el Pla d’estabilitat vigent per al personal interí (https://bit.ly/3BsxGwA). A l’article tercer, punt 1, del mateix, diu textualment: “El personal funcionari interí, que estigui ocupant un mateix lloc de treball corresponent a una vacant de plantilla, durant un període de 6 mesos sense cap avaluació que informi d’un desenvolupament inadequat de les funcions del lloc de treball ocupat en els termes que es disposa en la normativa específica, serà nomenat fins a la provisió reglamentària del lloc, llevat que de manera excepcional existeixi una causa organitzativa degudament justificada que ho impedeixi, com ara una modificació d’estructura orgànica, un procés de reincorporació de personal funcionari, reingressos, entre d’altres” (el subratllat és nostre).

Després de detectar que això no es complia en alguns casos, vam enviar un correu a RRHH reclamant l’aplicació d’aquest punt de l’acord. Com és habitual darrerament, no hem rebut cap resposta. Us recomanem que reviseu els vostres contractes i ens notifiqueu a cgt@diba.cat o aressi@diba.cat els vostres dubtes respecte als mateixos.

PRESENCIALITAT AL 100% SENSE CRITERI

Les treballadores de la XBM vau rebre per part de la Gerència un correu, amb data de 15 de setembre, on deia que tot el personal de Diputació de la XBM haureu de fer el conjunt de la vostra jornada de forma presencial.  Considerem que aquest fet és una vulneració dels “Criteris acordats per la Comissió Tècnica per a l’establiment dels criteris per a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19, reunida els dies 7 i 10 de setembre de 2021”, que és d’aplicació íntegrament al personal de la XBM que depèn de la Diputació de Barcelona. L’apartat 2 d’aquest acord recull les mesures organitzatives que s’han de dur a terme pel personal que desenvolupa les seves tasques en la modalitat presencial, com és el cas del personal de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Cada servei ha de garantir l’”Adequació de la presència física als llocs de treball a la feina realment existent, per a aquells serveis l’activitat dels quals depengui, en part, de l’ocupació efectiva dels edificis”. Això no s’hauria de traduir en una tornada massiva del personal de la XBM i la recuperació del 100% de la jornada presencial, sinó que limita aquest augment del treball presencial a un major volum de feina com per exemple, l’ampliació horària dels equipaments bibliotecaris. Hi ha bibliotecàries que ara hauran de treballar presencialment a porta tancada a la biblioteca, sense que l’horari d’obertura d’aquesta hagi augmentat. Fet que ens sembla totalment incoherent. Una mesura indiscriminada i que contravé, a parer nostre, l’esmentat criteri d’adequar la presència física al lloc de treball al volum de feina existent.

Reclamem que es compleixin les condicions dels Criteris acordats per la Comissió Tècnicaal personal de la XBM i que s’informi correctament al personal de la XBM del seu dret de gaudir de les hores o jornades de treball en remot com ho estaven fent fins ara, si la feina efectiva al centre de treball no justifica la seva presència física en el mateix. Així ho hem expressat en diverses reunions i comissions tècniques i amb un correu a la Marta Cano, Paqui Manjón i Sílvia Saura, sense que hores d’ara, i per variar, se’ns hagi donat cap resposta ni s’hagi corregit aquesta situació. Ben el contrari, el passat dia 1 d’octubre en el Comitè de Salut Laboral la mateixa gerent es va reafirmar en la seva posició. Fins quan hem d’aguantar a que la gerent tracti el personal de la XBM com a personal de segona categoria? Es que els acords presos en el sí de la Diputació de Barcelona no són vàlids per a les treballadores de les biblioteques?

EL TELETREBALL TAMBÉ S’APLICARÀ AL PERSONAL DE LA XBM

Ja us vam informar abans de l’estiu que l’acord que regula la prestació de serveis en modalitat de teletreball a la Diputació de Barcelona preveu que quan aquest es comenci a aplicar de forma efectiva (un cop finalitzat l’actual “període transitori” encetat el 16 de setembre) el personal que realitza treball presencial podrà acollir-se a la modalitat de teletreball (sempre que el servei quedi cobert i per a desenvolupar cert tipus de tasques, com ara programació d’activitats, gestió de xarxes socials, biblioteca virtual, etc; sobre això us en vam informar en aquest comunicat: https://bit.ly/302lIfy). Un cop més hem de constatar que la Gerència de Serveis de Biblioteques no ha informat correctament que es podrà gaudir d’aquest dret. Les vostres consultes al respecte ens fan sospitar que la Gerència continua sense voler aplicar els acords signats per a les treballadores de la Diputació al personal de la XBM. Tingueu clar, però, que una vegada que l’acord sigui efectiu tindreu dret a demanar certes hores en modalitat de teletreball sempre que el servei quedi cobert.

COMISSIÓ DE BIBLIOTEQUES

Demanem que es torni a convocar la Comissió XBM per a tractar amb els RRHH de la Diba dels temes abans esmentats i molts d’altres que afecten al personal de les biblioteques com ara: valoració de llocs de treball, riscos psicosocials, seguretat en el treball, jornada laboral, registre horari, formació, itinerants, bibliobusos, etc.

WINTER IS COMING

Les temperatures mínimes i màximes al centre de treball admeses per la normativa són d’entre 17º C i 27º C. Si patiu qualsevol registre fora d’aquest tram, i qualsevol malestar a causa del mateix, informeu-ne a la referent de Recursos Humans de la Gerència de Serveis de Biblioteques, la Paqui Manjón Manjón (a/e: manjonmf@diba.cat ), amb còpia a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Minerva (a/e: o.prevencioderiscos@diba.cat), i al compte de correu dels Delegats i Delegades de Prevenció de la CGT (a/e: cgt.delegatsp@diba.cat). Teniu dret a treballar dintre de les franges tèrmiques que us hem indicat. L’ajuntament ha de mantenir els equips de climatització de les biblioteques. No estem demanant cap luxe sinó  que reclamem un dret bàsic de les treballadores.

Trobareu més informació d’interès per al personal de la XBM al nostre blog, en concret a:

https://cgtdiba.wordpress.com/biblios/

https://cgtdiba.wordpress.com/category/biblioteques/

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

Comissió de Biblioteques

6 d’octubre del 2021

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Biblioteques, Borses de treball, Comunicats, Suplències, Teletreball | Deixa un comentari

Cap interina al carrer! Manifestació el 2 d’octubre a Barcelona

CAP INTERINA AL CARRER! MANIFESTACIÓ EL 2 D’OCTUBRE A BARCELONA

Companyes, companys,

Us informem que el proper dissabte 2 d’octubre, a les 17h, hi ha convocada una MANIFESTACIÓ a Barcelona amb el lema “CAP INTERINA AL CARRER!”. Aquesta tindrà inici davant la Delegació del Govern espanyol (C/Mallorca amb Roger de Llúria). Es tracta d’una convocatòria unitària de les diverses plataformes i col·lectius d’interines i temporals en abús de temporalitat d’arreu de Catalunya, i dels sindicats que hi donem suport.

Com sabeu, el projecte de llei de l’anomenat “Icetazo” està actualment en tramitació parlamentària, després de la seva convalidació inicial, es troba en fase d’esmenes, i totes les mobilitzacions i accions de pressió que es facin ara en el decurs d’aquest procés són molt importants, per a intentar aconseguir que el resultat legislatiu que s’acabi derivant de tot plegat s’aproximi el màxim possible al que estableix la jurisprudència europea en relació a l’abús de temporalitat. Per a aconseguir, doncs, obtenir la solució justa i digna per al personal interí de la Diputació i de totes les administracions que portem tant de temps reclamant.

Us recordem la nostra posició contrària a l’Icetazo, que vam difondre en un comunicat el proppassat 14 de juliol, dies abans de la convalidació inicial del mateix (aquí: https://bit.ly/36QvbH1). I us copiem també l’enllaç d’un article publicat recentment, el 8 de setembre, d’un company de la nostra Secció Sindical, sobre el mateix i sobre el conflicte al voltant de l’abús de temporalitat a les administracions públiques, que potser serà del vostre interès (aquí: https://bit.ly/3knK9vu).

Des de la Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona FEM UNA CRIDA A TOTHOM A PARTICIPAR A LA MANIFESTACIÓ DEL 2 D’OCTUBRE, i us animem també a fer el màxim de difusió de la convocatòria en els vostres cercles, i amb les companyes als vostres centres de treball. Esperem ser moltes aquell dia als carrer de Barcelona. Cal que el col·lectiu d’interines i temporals en abús faci una demostració de la seva força, i estem segures que entre totes la farem. No hi pot faltar ningú.

En aquest enllaç (https://bit.ly/3AB8vrf) us podreu descarregar el cartell editat pel Sindicat d’Administració Pública de Barcelona de la CGT amb motiu d’aquesta manifestació, així com també els cartells unitaris de la convocatòria, tant en PNG com en PDF. Feu-los córrer!

CONTRA L’ICETAZO, PER UNA SOLUCIÓ JUSTA I DIGNA PER AL PERSONAL INTERÍ!

EL 2 D’OCTUBRE DEMOSTREM LA NOSTRA FORÇA, TOTHOM A LA MANIFESTACIÓ!

Salut

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

27 de setembre del 2021

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Convocatòries, Icetazo, Interines, Manifestacions | Deixa un comentari