Primera sentència de fixesa per a una funcionària interina després de la sentència del TJUE

PRIMERA SENTÈNCIA DE FIXESA PER A UNA FUNCIONÀRIA INTERINA DESPRÉS DE LA SENTÈNCIA DEL TJUE

Comunicat de la Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament d’Alacant

La Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament d’Alacant, juntament amb la Plataforma de temporals de llarga durada i l’advocat Luis Iñesta Alcolea, que des del primer moment va donar-hi tot el seu suport, han rebut avui [ahir, 11 de juny] la primera sentència pionera en la qual condemnen l’Ajuntament d’Alacant a declarar fixa a una FUNCIONÀRIA INTERINA que portava 12 anys treballant de forma temporal.

La sentència remarca aspectes que des de la Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament es porten demandant des de fa temps. El dèficit estructural que arrossega l’Ajuntament, el conseqüent abús de l’ocupació temporal i la conseqüència lògica de no complir amb l’obligació d’executar l’oferta d’ocupació pública en el termini màxim de 3 anys, han estat marques de la casa.

A més, la sentència demostra la manca de voluntat política, no només de l’Ajuntament, sinó del conjunt de la maquinària de l’Estat, pel fet de no reconèixer els drets que la directiva del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ens reconeix. El fet que l’Estat espanyol no hagi aprovat les mesures legislatives pertinents, no allibera pas l’Administració de l’obligació de garantir els objectius de la sentència del TJUE, ni de l’obligació de sancionar l’abús i d’eliminar les conseqüències de la infracció de la normativa comunitària. També és necessari destacar que l’escrit remarca que les lleis de l’Estat no preveuen ni estableixen cap indemnització a favor dels empleats públics i que el més sensat és la transformació de la relació temporal abusiva en una relació fixa. Per tant, el que reconeix és que la fixesa es materialitzarà en el reconeixement de romandre en el lloc de treball que actualment desenvolupa, tot equiparant els drets al dels funcionaris de carrera.

La Secció de la CGT a l’Ajuntament d’Alacant, malgrat ser menyspreada per la pròpia administració, ha continuat la seva lluita i juntament a la Plataforma de temporals de llarga durada de l’Ajuntament ha demostrat que l’organització dóna els seus fruits.

Organitza’t i lluita! Els teus drets són els de totes!

CGT a l’Ajuntament d’Alacant

—-

Comunicat via CGT del País Valencià i Múrcia.

Enllaç al text íntegre de la sentència (Sentència núm. 252/2020 del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 4 d’Alacant): Clicant aquí.

Publicat dins de Interines, Jurídica | Deixa un comentari

Sobre la reobertura de la Xarxa Municipal de Biblioteques de la Diputació de Barcelona

SOBRE LA REOBERTURA DE LA XARXA MUNICIPAL DE BIBLIOTEQUES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

A totes les treballadores i treballadors de la Diputació que presten serveis a les biblioteques de la XBM:

Des de la Secció Sindical de la CGT volem donar-vos unes indicacions per tal de garantir la seguretat del personal que treballa a la XBM, atesa la peculiaritat i complexitat de les tasques que es desenvolupen a les biblioteques, com de la gestió municipal de l’edifici, a través de la coordinació d’activitats empresarials.

El “Protocol mitjançant el qual s’estableix criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció per a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19” (https://bit.ly/3eetULs) regula les condicions de seguretat dels treballadors i treballadores, estableix la modalitat de treball no presencial, i també identifica els grups vulnerables i els permisos per conciliar la vida familiar i professional.

El segon Pla de Contingència de la Diputació de Barcelona elaborat per les diferents Gerències, Direccions i Serveis determina els llocs de treball necessaris per al funcionament de cada orgànic (https://bit.ly/3d9DaAk). En el cas del personal de biblioteques de la XBM els llocs de treball no es consideren essencials. Aquest Pla de Contingència està sotmès al Protocol mencionat anteriorment i l’ha de complir en la seva totalitat.

Dos aspectes bàsics a tenir en compte són:

– La incorporació del personal no es farà abans no sigui aprovat el protocol pel Ple de la Corporació (aquest ha estat aprovat a la sessió plenària celebrada avui, 28 de maig: https://bit.ly/2AbBGqJ).

– Les mesures de seguretat descrites en el mateix han d’estar implantades ABANS de l’entrada del personal de la Diputació a la biblioteca: “En qualsevol cas, l’activitat presencial no podrà iniciar-se fins que es doni compliment a les mesures preventives que es contenen en el següent protocol”.

Respecte les mesures de seguretat, des de la Gerència de Biblioteques s’ha enviat un “check-list” als directors i directores de biblioteques amb el llistat de mesures que ha de tenir l’equipament per a garantir la seguretat del personal i dels usuaris. Aquest “check-list” s’ha de fer arribar, a banda d’enviar-lo a través de la plataforma EACT o la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona, també al vostre referent de l’Oficina de Prevenció de Riscos (sanchezvas@diba.cat). Si teniu qualsevol dubte al respecte podeu enviar un correu als delegats de prevenció de la nostra Secció Sindical cgt.delegatsp@diba.cat.

El Pla de Contingència que elabori cada biblioteca haurà de seguir TAMBÉ necessàriament el protocol establert per la Diputació de Barcelona si hi treballa personal de la mateixa.

En el Pla de Contingència de la Gerència de Serveis de Biblioteques es diu que és “imprescindible, la presència de les figures de direcció de biblioteca”. Això no implica que les directores de biblioteca estiguin estipulades com a personal essencial, i poden acollir-se a tots els permisos dels quals pot gaudir la resta de personal de la Diputació.

En el protocol es prioritza la modalitat no presencial de treball. En el cas de les treballadores amb fills fins a 16 anys que convisquin al domicili i persones depenents a càrrec els centres d’assistència dels quals estiguin tancats, se’ls concedirà un permís de conciliació i passaran a fer treball no presencial des de casa. La Diputació s’ha d’encarregar de substituir aquestes persones.

Per al personal que no disposa d’aquest permís s’han d’establir torns de treball seguint les indicacions que marca el Protocol.

Des de la Secció Sindical de la CGT restem vigilants, en la mesura de les nostres possibilitats, per a que es garanteixi la seguretat i els drets laborals de les treballadores de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Si creus que això no succeeix o tens algun dubte pots contactar amb nosaltres a través del correu electrònic aressi@diba.cat (Ivana Ares), a la bústia de la Secció Sindical (cgt@diba.cat) o als nostres delegats de prevenció (cgt.delegatsp@diba.cat)

Salut

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona
Comissió de Biblioteques

28 de maig del 2020

—-

Document en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Biblioteques, Coronavirus, Salut laboral | Deixa un comentari

Comunicat en relació a l’aplicació del Protocol per a la represa en el cas del personal major de 60 anys

COMUNICAT EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DEL PROTOCOL PER A LA REPRESA EN EL CAS DEL PERSONAL MAJOR DE 60 ANYS

Companyes, companys,

Com sabeu, el dia 14 de maig es va formalitzar la signatura, per part dels Recursos Humans de la Diputació, CCOO i UGT de l’“Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona sobre l’aprovació del Protocol mitjançant el qual s’estableixen criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció per a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19”. Aquest acord va ser posteriorment modificat en una altra reunió de la MGNmc 5 dies més tard, el 19 de maig. La versió actual del mateix de la qual disposem és la del Dictamen que es va portar la setmana passada a Comissió Informativa (el teniu en aquest enllaç: https://bit.ly/3eetULs). En principi, per la informació que tenim, es preveu que aquest Dictamen es porti al Ple de dijous vinent (28 de maig) per a la seva aprovació.

Un dels criteris que es recull en el Dictamen, dins de les mesures excepcionals per als col·lectius d’alt risc, en aplicació del “Procediment d’actuació per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals front a l’exposició al coronavirus (SARS-COV-2)” del Ministeri de Sanitat (darrera actualització: https://bit.ly/2WXHux4), és que les empleades que compleixin les condicions per a ser considerades personal especialment sensible o vulnerable en cas de contagi “han de prestar serveis de manera no presencial i en cas que no sigui possible, sempre i quan no hagin accedit a la situació d’incapacitat temporal, se’ls concedirà el permís regulat a l’article 48 j) del TREBEP”. I, en concret, pel que fa al personal de més de 60 anys, es diposa que “el criteri de vulnerabilitat serà atorgat d’ofici”.

Es tracta d’un criteri adoptat a proposta de RRHH que no va ser objecte d’especial debat o controvèrsia a les reunions de la Comissió Tècnica prèvies a la formalització de l’acord en les quals nosaltres vam participar, on sí que es van discutir molts altres extrems de la proposta de Protocol. Per part nostra, vam considerar i considerem que es tracta d’una mesura garantista de la salut de les treballadores, si bé resulta evident que es tracta d’una simplificació del que disposa el propi Procediment del Ministeri, en fer extensiva amb caràcter general l’exempció del treball presencial a tot el col·lectiu major de 60 anys, més enllà de l’avaluació concreta del risc del seu lloc de treball.

Divendres de la setmana passada vam ser convocades a una nova reunió de la Comissió Tècnica, arran d’algunes discrepàncies que la CGT, i també altres sindicats, havíem manifestat sobre el contingut de les Instruccions per a la concessió del permís per deures inexcusables previst a l’article 48 j) del TREBEP, que la Direcció dels Serveis de RRHH havia elaborat i distribuït a les direccions de tots els orgànics. En aquesta reunió se’ns va demanar la nostra opinió sobre la possibilitat d’arbitrar mecanismes de “voluntarietat” pel que fa al treball presencial del personal major de 60 anys. Per part nostra, vam manifestar que no n’érem partidaris, bàsicament perquè desconfiem de l’ús que puguin fer alguns comandaments en determinades Gerències d’aquesta “voluntarietat”. Entenem, doncs, que el criteri ha de ser d’aplicació general, o bé estar sotmès a l’avaluació concreta per part de l’OPR del risc del lloc de treball.

Tanmateix, volem expressar la nostra opinió també sobre algunes casuístiques de les que hem tingut coneixement, ja que entenem que el criteri adoptat genera en alguns casos efectes perversos que la Diputació hauria de valorar i evitar, i així li hem fet saber per escrit. Una d’elles va ser exposada pels companys de la I-CSC en aquella reunió del divendres passat, exemplificada en el cas concret de les persones majors de 60 anys que es troben a la borsa de treball del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, a les quals la Diputació ha comunicat que no seran contractades per a la campanya d’enguany. Des de la CGT considerem que en el cas anteriorment referit, i en tots aquells que presentin característiques anàlogues (persones que es troben en borses de treball, que es queden sense feina –per tant, sense ingressos i sense cotització– en aplicació del criteri contingut al Protocol, i amb un risc baix de contagi associat al seu lloc de treball) la Diputació ha de valorar la forma de fer una excepció, i així ho hem sol·licitat per escrit. En el cas concret del personal que es troba a la borsa del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, que només treballa a la campanya d’incendis dos mesos i mig, en plena natura, seria poc comprensible que no s’atengués aquesta sol·licitud.

La segona casuística a la qual ens volem referir és la del personal que treballa a torns als serveis assistencials de Mundet, i de forma especial aquell que es troba en l’escala més baixa del ventall retributiu de la Diputació, els operaris i operàries de serveis. Per a aquest personal un component important de les seves migrades nòmines és la retribució dels festius i dels caps de setmana, del qual es veuran privats en cas de tenir més de 60 anys i haver-se de quedar a casa. Som del parer que la Diputació hauria de considerar la compensació de la pèrdua d’ingressos per a aquest personal durant el període en el qual sigui d’aplicació aquesta mesura, i així li hem sol·licitat també per escrit. No ens semblaria just, en cap cas, que personal que ha estat formant part de serveis essencials i en primera línia des del minut zero de la present crisi sanitària veiés ara reduït el seu salari a causa de l’aplicació d’una mesura preventiva.

En el moment d’escriure el present comunicat restem a l’espera de resposta per part dels Serveis de RRHH en relació a aquestes sol·licituds, les quals considerem que són perfectament raonables i assumibles per part de la Diputació.

Salut

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

25 de maig del 2020

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Borses de treball, Coronavirus, Operàries de serveis, Parcs Naturals, Salut laboral | Deixa un comentari

Les treballadores de l’administració i dels serveis públics estem fartes de trobar-nos sotmeses

Comunicat del Secretariat Permanent del Sindicat d’Administració Pública de Barcelona (SAPB-CGT)

Durant aquests 2 mesos hem estat resistint l’embat d’una pandèmia amb uns serveis precaris, i això, tot just acaba de començar.

Aquests serveis no són precaris de per se, el fet de que l’administració hagi menyspreat durant anys els serveis públics ha ajudat moltíssim. Hem vist campanyes mediàtiques de desprestigi acompanyades de falta d’inversió en serveis que ara ens fan tanta falta (sanitat, serveis d’ocupació, serveis socials, justícia…) i que ens han indignat. Tot plegat està portant a què avui en dia tinguem aquest caos a hospitals, ajuntaments, organismes i institucions. Que la gent no pugui comunicar-se de manera efectiva amb el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) quan més necessitat té de fer-ho, o que tots els hospitals estiguin col·lapsats en són un clar exemple, com ho són les llargues cues de companys i companyes que van a serveis socials esperant una sortida a la seva situació.

La manca de recursos posa a prova cada dia a les treballadores que mantenim aquests serveis, a tots i totes nosaltres. Més sacrifici en salut, hores no pagades i tot sota la voluntat de servei.

Tot aquest menyspreu que estem veient de la pròpia administració, quan les treballadores i els treballadors ho estan donant tot per vocació de servei públic conscients de la situació d’emergència sanitària, econòmica i social que estem vivint, ens està ensenyant la cara més salvatge i inhumana de l’administració. La manca d’equips de protecció individual que han estat patint les treballadores de la salut o dels serveis sociosanitaris que estan en primera línia des del minut zero d’aquesta crisi, és només l’exponent més clar de tot plegat.

Dins aquest període de pandèmia, el govern espanyol ha anat publicant amb una freqüència inaudita més de 1.000 normes que desenvolupen l’estat d’alarma. Aquestes normatives (recordem que cap d’elles deroguen lleis anteriors) en molts casos haurien d’intentar garantir la seguretat a les treballadores, a les persones aturades, i a la població més vulnerable (i així se’ns ha estat venent des dels altaveu governamentals que han estat difonent el discurs de l’”escut social” contra la crisi, segons el quals no es deixaria que “ningú no es quedés enrere”). Nosaltres pensem que han constituït més aviat un engranatge d’enganys, el qual queda en evidència en aquest moment de “desescalada” en el qual moltes d’aquestes normes no són respectades ni per les pròpies administracions que les aproven i que les hauríen d’executar, i ser-ne garants.

Aquestes darreres setmanes els Comitès de Seguretat i Salut Laboral s’han estat reunint (en el millor dels casos) a les empreses, organismes i administracions del sector públic, i des del Sindicat d’Administració Pública de la CGT encara no hem vist CAP administració ni organisme ni empresa pública que no estigui intentant trobar la manera de saltar-se la normativa que, en teoria, estableix els drets laborals mínims i les mesures que han d’assegurar la salut i la seguretat de les treballadores en les fases establertes per al seu retorn al treball presencial. A més, ens trobem amb ocurrències polítiques com la d’improvisar d’un dia per l’altre invencions com ara una “fase 0,5” a la ciutat de Barcelona, la qual evidentment posa per davant els interessos del capital per sobre de la salut de les persones. I d’afegit deixa a les nostres companyes en una inseguretat jurídica brutal. Perquè arriba un punt que ja no saben quina norma han de fer prevaldre a l’hora d’intentar interlocutar amb les seves administracions, si allò publicat al BOE o al DOGC dia sí i dia també val més que la següent gran idea que se li acudeixi al polític de torn el mateix dia o l’endemà.

Un Estat que està en fallida des del punt de vista ètic i moral, en tots els seus nivells (central, autonòmic, local) que busca l’engany, i que es fonamenta en la improvisació i en la inseguretat jurídica permanent, és poca cosa més que un castell als núvols, una construcció feble que està evidenciant més que mai, en la present situació d’emergència sanitària, com de fràgil resulta l’entramat institucional que el basteix, amb una infradotació crònica de recursos i de personal en els seus serveis a la ciutadania, incloent-hi els més bàsics i essencials. Des del Sindicat d’Administració Pública de Barcelona convidem i animem a totes les treballadores del sector a organitzar-se activament, tot cercant la complicat de les usuàries dels nostres serveis públics, per a fer-se respectar i trencar amb aquesta dinàmica de precarietat estructural i laboral d’una vegada per totes. Mentrestant, seguirem a la trinxera, com sempre hem fet, intentant fer entendre que només l’organització i la lluita serveixen per aconseguir victòries, i que les victòries dels empleats i empleades públiques són victòries per a la majoria social, victòries al servei d’un futur millor per tots i per totes.

PER LA SALUT I LA SEGURETAT DE TOTES, PER L’ESTABILITAT LABORAL, DEFENSEM ELS SERVEIS PÚBLICS!

Sindicat d’Administració Pública de Barcelona (SAPB-CGT)

https://cgt-sapb.cat/2020/05/17/treballadores-administracio-sotmeses/

Publicat dins de Comunicats, Serveis públics | Deixa un comentari

Novetats sindicals: Protocol per a la represa de les activitats i Comissió Tècnica dels PAMO

NOVETATS SINDICALS: PROTOCOL PER A LA REPRESA DE LES ACTIVITATS I COMISSIÓ TÈCNICA DELS PAMO

Companyes, companys,

Us enviem el present correu per a informar-vos d’algunes de les darreres novetats derivades de les reunions telemàtiques que hem tingut aquestes últimes setmanes amb els Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.

PROTOCOL PER A LA REPRESA DE LES ACTIVITATS

Com sabeu, perquè us en vam informar en un comunicat anterior, el dia 6 de maig (https://bit.ly/2WVF2FZ), des del 27 d’abril hem estat tractant amb els Recursos Humans de la Diba l’elaboració d’un “Protocol mitjançant el qual s’estableixen els criteris per a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19”. L’elaboració de l’esmentat protocol ha estat objecte de negociació en una Comissió Tècnica constituïda a tal efecte, en el marc de la qual s’han realitzat diverses reunions per via telemàtica a partir de la data esmentada. En aquesta hem participat les 4 Seccions Sindicals amb representació a la Diputació (CGT, CCOO, UGT i I-CSC), que hem fet diferents aportacions a partir de la proposta inicial que ens va presentar RRHH. En el cas de la CGT, podeu accedir a tots els documents que hem aportat a les reunions d’aquesta Comissió Tècnica (fins a tres documents diferents, referits a les versions del 30/04, 06/05 i 08/05/2020 de la proposta de Protocol) en el següent enllaç: https://bit.ly/2yWvW3J

El Protocol, que també ha estat tractat en diverses reunions del Comitè de Seguretat i Salut realitzades durant les darreres setmanes, amb la participació dels nostres dos Delegats de Prevenció de Riscos Laborals, va ser aprovat de forma definitiva a nivell d’interlocució social el dia 14 de maig, però fora de la Comissió Tècnica abans esmentada, en una reunió telemàtica de Mesa General de Negociació de matèries comunes convocada a tal efecte, amb la participació exclusivament, per part sindical, de CCOO i UGT (fet sobre el qual farem alguns comentaris més endavant). El podeu consultar en el següent enllaç (https://bit.ly/2Wve8FP), i també us l’enviem amb aquest correu en arxiu adjunt (en la versió maquetada que està penjada al web de la Diba). En el moment de rebre aquest e-mail, ja haureu rebut a les vostres bústies de correu una comunicació interna sobre aquest Protocol enviada per la Corporació ahir al vespre a tota la plantilla.

Com a valoració general, us podem dir que el text definitiu del Protocol no constitueix, a parer nostre, un mal document, si el comparem amb protocols o instruccions similars que hem pogut analitzar durant els darrers dies d’altres administracions, i que la seva versió definitiva ha millorat en aspectes importants respecte la proposta inicial de RRHH, en algun cas incorporant aportacions nostres, de forma literal o amb variacions respecte el redactat que nosaltres vam proposar. Tanmateix, considerem que en el seu contingut resten serrells importants que no han quedat ben resolts, i que la Corporació ha estat força gasiva a l’hora de prendre en consideració moltes de les propostes de millora que hem fet des de la minoria sindical (i, en concret, des de la CGT), tant a la Comissió Tècnica com al Comitè de Seguretat i Salut, en la línia de garantir els drets dels treballadors i les treballadores i protegir la seva salut. Com diu un dels nostres Delegats de Prevenció, en referència a una de les frases de la comunicació interna enviada ahir per la Diba, la Corporació el que hauria de fer és menys “elevar-nos mesures” (per complir formalment amb els requeriments de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals), i fer-nos més cas.

Més enllà d’això, l’aspecte que més ens preocupa, i que considerem que no està en absolut ben resolt, és com es concreta la submissió efectiva dels Plans de Contingència elaborats pels diferents orgànics als criteris establerts en el Protocol, més tenint en compte que l’elaboració dels Plans i del Protocol han anat en paral·lel (quan la lògica dictava que l’establiment del Protocol, és a dir, dels criteris generals, hauria d’haver estat previ a l’establiment dels Plans). I també, sobra dir-ho, coneixent com funcionen algunes Gerències en aquesta casa. És per això que estarem molt vigilants, en la mesura de les nostres forces, a la implementació efectiva de tot plegat, tant dels Plans de Contingència com del Protocol que, en teoria, estableix els criteris que han de seguir els mateixos, i de forma especial, a l’aspecte que ens sembla prioritari amb caràcter immediat: que no es forçarà la incorporació al treball presencial de cap treballador o treballadora a partir de l’entrada en vigor del mateix, a menys que no hagin estat implementades les mesures de prevenció previstes. Per cert, fem notar que en la darrera versió del document presentada a la Comissió Tècnica s’establia el 25 de maig com a data d’entrada en vigor, però en la versió definitiva aprovada l’endemà a la MGN de matèries comunes ha desaparegut qualsevol referència a aquesta data, i en la comunicació interna enviada per la Diba es diu que l’“acord assolit en la Mesa serà objecte de ratificació pel Ple corporatiu, si s’escau, en la sessió del 28 de maig de 2020”.

Heu de saber que si bé la CGT ha estat copartícip de l’elaboració del Protocol, ja que hem estat participant de forma activa i aportant en la Comissió Tècnica en la qual s’ha estat negociant aquest (com també en el Comitè de Seguretat i Salut), no hem donat estrictament la nostra conformitat al mateix. Això és així perquè a la darrera reunió de l’esmentada Comissió Tècnica (el 13 de maig), la Diputació i els dos sindicats majoritaris (CCOO i UGT) van decidir –com ja hem dit abans– que la validació definitiva del document es faria l’endemà en una Mesa General de Negociació de matèries comunes, és a dir, excloent novament una tercera part de la representació sindical de la nostra plantilla (CGT i I-CSC). Vam reiterar novament el nostre posicionament respecte l’operació d’exclusió i de vulneració del nostre dret a la negociació col·lectiva que suposa la constitució d’aquesta Mesa, a la qual no reconeixem legitimitat, posicionament que ja vam exposar en un comunicat el dia 11 de març (https://bit.ly/3bjd8tH).

Vam palesar, doncs, que la conformitat o no de la CGT al text del Protocol esdevenia irrellevant des del moment en què la Diba i la majoria sindical acceptaven que la validació definitiva del mateix es donés en un espai en el qual no se’ns reconeixia el dret a ser-hi (ni tant sols en qualitat de Delegats LOLS, amb veu i sense vot), tot atorgant així a CCOO i UGT el monopoli de la representació sindical de la nostra plantilla, malgrat haver participat nosaltres, i també la I-CSC, en tot el procés previ de negociació. Un cop més, insistim en la il·legitimitat d’aquesta maniobra antidemocràtica, que vulnera drets fonamentals i especialment el dret d’una una part no pas petita de la plantilla de la Diputació a ser representada en seu negociadora per aquelles a qui han triat per fer-ho. A més, i tornem a insistir en aquest aspecte del qual són coneixedores totes les parts involucrades, aquesta operació d’exclusió aboca a la inseguretat jurídica tot el procés negociador a la Diputació i, més concretament, tots els acords que siguin subscrits en aquesta MGN de matèries comunes.

COMISSIÓ TÈCNICA DELS PAMO

Us fem saber també que el dia 8 de maig es va realitzar la primera reunió telemàtica de la reactivada Comissió Tècnica dels PAMO. Sobre la voluntat dels RRHH de la Diba de reactivar aquesta Comissió ja us vam informar prèviament en un comunicat que vam difondre el 20 d’abril (https://bit.ly/2VJTsJT). En aquesta reunió s’havia de tractar, en principi, sobre l’execució de les ofertes públiques actualment paralitzades a la Diputació (PAMO 2017, 2018 i 2019, 1.370 places en total, incloent-hi les 219 de l’ORGT), i l’input previ a la mateixa que teníem és que el Coordinador de RRHH volia poder disposar d’un acord sobre les bases d’aquests PAMO abans no acabés el mes de maig. En realitat, totes les parts presents en la mateixa vam coincidir en considerar això inviable. A més, nosaltres vam traslladar la posició que ja havíem avançat prèviament en el comunicat esmentat, és a dir, que la sentència del TJUE del 19 de març obliga forçosament a replantejar aquests PAMO, atès que desqualifica els processos selectius de torn lliure que incloguin places ocupades per personal interí en abús de temporalitat. En base a això, vam reiterar la nostra demanda d’un procés restringit per a aquestes places, atès que entenem que el principi d’igualtat implica necessàriament, a partir de la sentència, donar un tractament desigual a allò que és desigual (en aquest cas, a les persones que han patit abús de temporalitat i a aquelles que no l’han patit). I, preferentment, per a nosaltres, amb un procés simplificat que inclogui només un concurs de mèrits, sense fase d’oposició.

Com a prèvia, vam sol·licitar, com ja havíem fet a la reunió del 16 d’abril, un dictamen jurídic dels RRHH de la Diputació analitzant la sentència del TJUE i les implicacions de la mateixa, com a base per a poder conèixer l’opinió jurídica de la Corporació al respecte i tenir clar en quin marc ens estem movent. La resta de sindicats es van afegir a aquesta petició. En el moment de redactar aquest comunicat (14 de maig) tenim coneixement que aquest informe ha estat elaborat i que serà sotmès a la consideració de la Secretaria General de la Diputació abans de ser-nos lliurat als sindicats.

En la reunió es va plantejar la manca de viabilitat d’executar dins de termini en les condicions actuals les places del PAMO 2017, i que l’escenari més viable és assumir la caducitat del mateix i reconduir totes aquestes places al PAMO 2020, que es troba encara pendent d’aprovació. Tot plegat sembla estar en consonància amb el que s’està plantejant en altres administracions, començant per l’Administració General de l’Estat, en la qual s’està suspenent l’execució de processos massius perquè no existeixen ara mateix suficients garanties sanitàries per tirar-los endavant, ni està clar que n’hi hagi d’haver en el futur proper. CGT considerem que fer decaure el PAMO 2017 i reconduir les places al PAMO 2020 és una bona opció, sempre i quan no es perdi pel camí cap ni una d’aquestes places. RRHH va considerar també escassament viable continuar amb els processos ja endegats de places de consolidació, tot afirmant que estan valorant també fer-los decaure, la qual cosa suposaria haver de retornar els drets d’examen als aspirants que s’hi havien inscrit.

En conseqüència, i a l’espera també de poder analitzar el dictamen abans esmentat sobre la sentència del TJUE, el disseny de les bases de tots aquests PAMO continua estant, de moment, aturat. I més enllà d’això, i potser aquesta és la conclusió més important d’aquesta reunió, RRHH es va comprometre, per primer cop, a revisar totes les places incloses en aquests PAMO, en base a les condicions d’antiguitat dels interins i interines que ocupen les mateixes, per tal d’identificar les que estan ocupades per personal en abús de temporalitat. Entenem que això és un primer pas necessari per a poder donar un tractament diferenciat a aquestes places, tal com nosaltres hem reclamat i continuem reclamant, i el valorem positivament, si bé hores d’ara la Corporació continua sostenint que no hi ha cobertura legal per a un procés restringit i a la reunió no van voler adquirir cap compromís explícit en aquest sentit.

Per a acabar, volem reiterar allò que vam dir al nostre comunicat del dia 20 d’abril, perquè entenem que és un missatge important per a una resolució positiva d’aquest assumpte, i no ens cansarem de repetir-ho: “Considerem que la principal via de pressió que ens queda ara mateix (…) és la jurídica, i és per això que fem una crida a tot el personal interí en abús de temporalitat de la Diba: Tothom que no ho hagi fet hauria de cercar assessorament jurídic, reclamar i denunciar la seva situació, i fer-ho el més aviat possible. Cal que hi hagi denúncies en massa. Cal que l’administració tingui al davant la perspectiva de centenars de denúncies als jutjats per a que aquests us reconeguin, en base al pronunciament del TJUE, l’abús de temporalitat i estableixin la sanció corresponent, com a mínim la indemnització. Que tingui la perspectiva que no donar una solució justa i digna a aquesta problemàtica tindrà un cost econòmic, i que aquest no serà pas petit. Us animem a tots i totes a actuar en aquest sentit, i a fer-ho ja.”

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

15 de maig del 2020

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.
Text de l’Acord sobre el Protocol, en PDF per a descarregar: Clicant aquí.
Protocol en versió maquetada, penjat al web de la Diba: Clicant aquí.

Publicat dins de Comunicats, Coronavirus, Interines, PAMO, Salut laboral | Deixa un comentari