Notes per a un balanç preliminar del cicle de negociació col·lectiva 2019-2023 a la Diputació de Barcelona

NOTES PER A UN BALANÇ PRELIMINAR DEL CICLE DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 2019-2023 A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Companyes, companys,

Com sabeu, ens trobem en la recta final del present mandat a la Diba, i a les portes ja de properes conteses electorals, tant d’eleccions sindicals com municipals, que determinaran en gran mesura com serà l’escenari sociolaboral i polític a la corporació durant els propers anys. És per això que pensem que és un bon moment per a fer alguns comentaris sobre el cicle de negociació col·lectiva que hem viscut aquests anys, un cicle que contrasta d’allò més amb el del mandat anterior, en el qual, amb el concurs actiu de la CGT (aleshores tercer sindicat, amb un 20% de representativitat en conjunt), vam aconseguir fer avançar els drets de la nostra plantilla en tot un seguit d’àmbits no pas menors (com acrediten el conjunt d’acords formalitzats en Mesa General de Negociació durant aquell període: https://bit.ly/3V9h3PP).

La negociació col·lectiva durant el present mandat a la Diputació ha estat marcada principalment per dos fets fonamentals. En primer lloc, la barroera i antidemocràtica maniobra duta a terme pels RRHH de la Diputació, CCOO i UGT, per a excloure la CGT (en realitat, tota la minoria sindical, és a dir, també la I-CSC) de la MGN de matèries comunes, buidant de contingut negociador, alhora, aquella altra MGN en la qual no tenien cap argument legal per a impedir la nostra presència (la de personal funcionari). No repetirem el que ja hem dit en altres ocasions al respecte, teniu tot l’històric de comunicats que hem difós sobre aquest particular –encara pendent de resoldre’s a dia d’avui la nostra sol·licitud de cassació al Tribunal Suprem– en els següent enllaços: 11/03/2020: https://bit.ly/3bjd8tH; 16/10/2020: https://bit.ly/3ijtYwR; 03/05/2021: https://bit.ly/3h4n1Bf; 03/02/2022: https://bit.ly/3EqYobH

El segon fet condicionant ha estat, evidentment, la pandèmia, que ha alterat com mai abans tota la dinàmica organitzativa a la Diputació des del mes de març del 2020. No caldrà que ens allarguem gaire ni que insistim sobre la rellevància d’aquest punt en concret.

Si bé cal dir que el criteri dels RRHH de la Diba en relació a la MGN de personal funcionari ha variat al darrer tram del mandat, podem dir que durant la major part del mateix, i encara ara, s’ha atorgat a CCOO i UGT el monopoli de la negociació en la majoria de les matèries, si més no les cabdals, amb l’excepció, assenyaladament, dels criteris per a les bases del procés extraordinari d’estabilització de personal interí. Un tema especialment sensible que RRHH va accedir a tractar primer en seu de comissió tècnica (la Comissió Tècnica dels PAMO, preexistent al març del 2020), i posteriorment a la MGN de personal funcionari, amb el concurs –per tant– dels quatre sindicats. No debades, es tracta de l’acord d’aquest mandat en el qual la CGT més ha pogut incidir pel que fa a la configuració del seu contingut, i es tracta d’un acord al qual la CGT, per decisió d’Assemblea, va donar la seva conformitat i el qual vam signar (https://bit.ly/3yDonLA).

Quin rèdit han tret CCOO i UGT d’aquest gairebé total monopoli de la negociació  col·lectiva a la Diba durant aquest mandat? En quina mesura han fet avançar els drets de la nostra plantilla? A nosaltres ens sembla que el balanç que es pot fer és molt decebedor. A banda de l’acord sobre el teletreball (subscrit el 21 d’abril del 2021 a la MGNmc), un acord manifestament millorable i que deixa fora de la regulació del mateix la compensació de les despeses de consums domèstics que assumeixen els empleats i empleades que realitzen les seva prestació de serveis en aquesta modalitat de treball, hi ha un seguit d’exemples que parlen per sí sols:

En primer lloc, dos dels famosos acords subscrits l’1 de desembre del 2020 a la MGNmc (https://bit.ly/2VT1u2s), en concret, l’Acord mitjançant el qual s’aprova el nou model de Carrera Professional, i l’Acord mitjançant el qual es regula la percepció d’una indemnització per les despeses de connectivitat ocasionades per la prestació de serveis en la modalitat de treball a distància derivada de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19 (l’anomenada “Indemnització TIC” que havia de compensar amb 41 EUR mensuals el treball en remot durant el període de confinament obligatori). Ni un ni l’altre han estat mai ratificats a la Diba per l’òrgan competent (el Ple de la mateixa), ni s’han arribat mai a aplicar, malgrat haver estat celebrats en el seu dia a bombo i plateret pels sindicats signants.

Pel que fa a la Carrera Professional, i a banda del complement transitori consolidable que vam negociar nosaltres al mandat anterior (https://bit.ly/3V4ckyF), això vol dir que continuem tenint anualment una aplicació als Pressupostos de la Diba, la 12104, amb 3 MEUR sense executar, i sense previsió tampoc de què aquests diners puguin revertir en algun moment a curt o a mig termini en la nostra plantilla. En el cas de la “Indemnització TIC”, qualsevol perspectiva d’aplicació de l’acord ha quedat ja enrere, després del Decret Núm. 16031 de data 14/12/2022 de la Secretaria General, que resol (els subratllats són nostres):

DESISTIR del procediment iniciat per a la ratificació de l’Acord subscrit a la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, l’1 de desembre de 2020, mitjançant el qual es regula la percepció d’una indemnització per les despeses de connectivitat ocasionades per la prestació de serveis amb caire forçós en la modalitat de treball a distància derivada de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, i arxivar l’expedient corresponent” i (…) NOTIFICAR la present resolució a les seccions sindicals signants de l’acord, CCOO i UGT“.

En conseqüència, l’expedient s’arxiva i aquí s’acaba la història de la “Indemnització TIC”.

En segon lloc, hem de parlar del recent Acord sobre la millora social per a la jubilació anticipada en cas de discapacitat, del qual us vam informar recentment en el nostre comunicat del 21 de novembre (https://bit.ly/3WcAwAo). En el mateix, us en fèiem el següent resum: “el que fa l’acord és donar carta de validesa, amb la conformitat dels dos sindicats signants, a l’anul·lació de la regulació dels incentius a la jubilació anticipada, i per a “compensar” aquesta estableix aprovar una millora social per a la jubilació anticipada en cas de discapacitat, inserida en el sistema de millores socials vigents a la Diputació i emparada en l’art. 206 bis del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, TRLGSS (…) En virtut d’aquesta, s’estableix una indemnització per jubilació anticipada únicament i exclusivament als empleats i empleades que tinguin una discapacitat reconeguda, més concretament d’un grau igual o superior al 65% (o 45% en determinats casos regulats reglamentàriament, segons l’esmentat art. 206 bis TRLGSS). La indemnització, en concepte de millora social, s’estableix en 3.000 EUR, i es fa efectiva a la darrera nòmina de prestació de serveis de l’empleat o empleada”.

Doncs resulta que aquesta millora social per a la jubilació anticipada en cas de discapacitat, la qual –com hem dit– es plantejava com la torna per compensar d’alguna manera el fet que la Diba hagués deixat unilateralment sense efecte els incentius a la jubilació anticipada que va acordar en el seu dia amb nosaltres, no sembla que hagi de tenir molt més recorregut del que va tenir la “Indemnització TIC”. Si més no, això és el que es pot inferir de l’Informe de la Intervenció General sobre el Pressupost de la Diba per a l’exercici 2023 (el teniu aquí: https://bit.ly/3vkH30h). En concret, a la seva pàgina 8, diu (els subratllats són nostres):

“Cal fer esment de manera especial a la inclusió en el pressupost d’una aplicació pressupostària anomenada “Altres prestacions socials” amb un import de 3.060.000,00 euros, sense que es concreti el seu contingut. Si fa referència a nous ajuts socials aquesta previsió no s’ajustaria al que fixa el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2023 (que fixa la congelació dels ajuts socials); si fes referència (com han interpretat els representants sindicals) a una retribució substitutiva de les indemnitzacions per jubilació anticipada, que varen ser declarades il·legals pel Tribunal Suprem, aquesta incorporació seria contrària a la referida sentència“.

I més endavant, a la pàgina 11:

“Per tot l’exposat, (…) i malgrat que la quasi totalitat de la informació incorporada es valora favorablement, la incorporació en el pressupost d’un concepte retributiu no fixat per la Llei (o un ajut social que supera les previsions previstes en el Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat) provoca que s’informi desfavorablement la proposta d’acord d’aprovació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2023, amb les altres consideracions incorporades en el present informe”.

A banda, ara ens trobem (i no sabem encara del cert si serà un nou exemple més que s’afegirà als exposats anteriorment, però no ens estranyaria gens que finalment acabi essent així), amb un nou acord, l’anomenat Acord sobre el reconeixement d’un pagament extraordinari del factor anual del complement de productivitat, mitjançant el qual es retribueix l’esforç i la predisposició dels empleats i de les empleades de la Diputació de Barcelona per mantenir el rendiment i la productivitat dels seus llocs de treball durant la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, de data 16 de desembre, del qual se’ns va donar trasllat ahir, i sobre el qual havíem tingut notícia en primera instància en un comunicat de la UGT divendres passat (sota l’encapçalat “UGT Informa 16 desembre MGN”: https://bit.ly/3jgO3rW).

Com hem dit, el text d’aquest acord signat per RRHH, CCOO i UGT obra en el nostre poder, i el que es recull en el mateix bàsicament és l’establiment d’un pagament extraordinari, per una única vegada i no consolidable, en el marc del factor anual del complement de productivitat, per a retribuir “l’especial rendiment” dut a terme per la plantilla durant l’any 2021. Aquest pagament extraordinari té un import màxim de 250 EUR per a tots els empleats i empleades que, d’acord amb els criteris establerts a la normativa reguladora del complement de productivitat, hagin generat el dret a percebre el factor anual de productivitat l’any 2022. Això, com diem, pel que fa a l’import màxim, ja que la determinació de l’import concret a percebre per cadascú ha de resultar de l’aplicació de les proporcionalitats corresponents d’acord amb els criteris continguts en l’esmentada normativa (la teniu aquí: https://bit.ly/2HC7N3s), és a dir, els mateixos criteris que determinen l’import concret de la paga de Sant Jordi. Aquesta pagament extraordinari s’abonaria amb el saldo sobrant de la bossa de productivitat previst a 31 de desembre del 2022 i, pel que diu el comunicat de la UGT (si bé en el text de l’acord no conté pròpiament cap previsió específica al respecte), es faria efectiu “en la nòmina de gener o febrer del proper any, amb càrrec al pressupost 2022”.

Tenint en compte que tot plegat surt d’una reunió de MGNmc convocada amb un punt de l’ordre del dia tan genèric com “Tancament exercici 2022”, resulta evident el caràcter d’aquest pagament com a concessió gracial i voluntarista als dos sindicats presents a la MGNmc, CCOO i UGT, per tal de què puguin vendre algun mínim èxit negociador davant la plantilla just abans d’entrar de ple en període preelectoral. Tenint en compte també el que reconeix la pròpia UGT en el comunicat abans esmentat (“Aquest acord que es farà efectiu sempre que compleixi els requisits de legalitat indispensables, compta amb el suport majoritari de la representació sindical a la Mesa de negociació de matèries comunes”), haurem de veure si l’acord i el pagament acaba fent-se realment efectiu o sinó acabarà essent l’enèsima edició de venda de fum de totes les que hem viscut durant aquest mandat.

Traieu les conclusions que considereu oportunes.

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

20 de desembre del 2022

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Carrera professional, Mesa de Negociació, Millores socials, Productivitat, Teletreball | Deixa un comentari

Volem que es tractin les condicions laborals del personal de la Xarxa de Biblioteques en seu negociadora!

VOLEM QUE ES TRACTIN LES CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES EN SEU NEGOCIADORA!

Companyes, companys,

Abans de tot disculpeu pel retard en aquest comunicat que fa referència als temes sobre el personal de la Xarxa Municipal de Biblioteques tractats a la Mesa General de Negociació de personal funcionari (MGNpf) del passat 2 de novembre. Es tracta de la primera reunió en seu negociadora en tot el que portem de mandat en la qual, fins ara, els RRHH de la Diputació han admès incloure un punt específic en l’ordre del dia per a tractar els temes de la XBM. Voldríem haver-vos-ho enviat molt abans, però de vegades les coses no acaben essent com hom voldria.

De tots els temes que la CGT va treure i posar sobre la taula en aquesta reunió de MGNpf des de la corporació només veuen factible parlar de retribucions en properes reunions de Mesa de Negociació, tot argumentant que cap de les altres qüestions que vam traslladar es contemplen –sempre segons RRHH—dins  les matèries de negociació col·lectiva previstes en l’article 37 del TREBEP (https://bit.ly/3Hjre12).

Tota la reunió, pretesament de negociació, es va reduir a un NO rotund per part dels RRHH de la Diputació a l’hora de tractar els temes plantejats, i també per part de la Gerent de la Gerència de Serveis de Biblioteques que, sempre en cada cas, i segons ella, o bé ja havia solucionat el problema o bé deia que no en tenia constància que n’hi hagués cap. Total, unes i altres amb l’autobús davant la porteria, per assegurar-se que podien tirar totes les pilotes fora.

La Lola Miró ens convidà als sindicats a enviar un correu amb els temes que volguéssim resoldre. La nostra resposta va ser molt clara: Els temes s’han de tractar en seu negociadora, sinó per què els poseu en l’odre del dia? De què serveix enviar i reenviar cent-mil cops correus que no et contesten? Tenim correus pendents de resposta per part de RRHH des de fa més d’un any. Dir-nos ara que d’això no ens parlem i que “ja ens envieu un correu” és tancar la porta de la forma més barroera a negociar les millores laborals del personal de la Xarxa. I és una manca de respecte, no envers a nosaltres, sinó envers aquest personal.

La reunió de la MGNpf va concloure, finalment, amb la proposta de tractar les retribucions del personal i amb la defensa fèrria per part de les representants patronals de la gestió de la Gerència de Serveis de Biblioteques. Segons la Lola Miró s’està constantment qüestionant l’actuació de la Gerència en matèria de RRHH per part d’algun sindicat, i això no pot serè. No serà, més viat, que la gestió en RRHH de la Gerència de Biblioteques no resol problemes sinó té , ben al contrari, la tendència a generar-ne encara més? No serà que la Gerència “negocia” i decideix condicions de treball del personal de la Xarxa en espais impropis i ad hoc, a esquenes de les seus negociadores institucionalment establertes i legitimades en les quals tenim presència els sindicats?

A continuació detallem els temes exposats per nosaltres en aquella reunió de MGNpf i la posició de la CGT al respecte:

MANCA DE PERSONAL

La manca de personal a les biblioteques és endèmic, i ens trobem amb biblioteques que obren l’horari que marquen els estàndards però amb molt menys personal del que, segons els mateixos estàndards, hauria de tenir l’equipament. Els convenis signats amb els Ajuntaments són paper mullat.  Quan una biblioteca inaugura, rarament ho fa amb el personal pactat al conveni i estàndards. Les nostres companyes del Consorci de Biblioteques de Barcelona també pateixen aquesta manca de personal: S’obren més biblioteques i s’amplien horaris, però no s’augmenta en consonància la plantilla. Fins quan el personal de Diputació ha d’assumir les baixes no cobertes de les companyes? La llista de biblioteques que treballen sota mínims és molt extensa. Una situació que augmenta els riscos psicosocials del col·lectiu bibliotecari.

REGISTRE HORARI

Un altre tema ja “resolt”, segons la corporació, és el registre horari. La magnífica Comissió de seguiment del registre de la jornada de treball XBM ens va regalar aquest titular: “El 80% del personal de la XBM treballa menys hores i un 67% treballa menys jornades” i va tancar el tema del registre horari (https://bit.ly/3RphBQR). Però la realitat és ben diferent. El sistema de marcatge actual és deficient i calculem que el personal de la Xarxa perd aproximadament uns 20 minuts diaris de temps treballat. La solució passa per posar un rellotge a cada centre de treball, com tenen a les oficines del Organisme Autònom de Gestió Tributària.

Rebutgem la proposa de la Gerent de les planilles per diferents tipus de biblioteques. S’ha presentat com una imposició unilateral de la Gerència. Aquesta proposta s’ha de presentar a la Mesa de Negociació. Els horaris no són un problema que hagi de tenir el personal de la Xarxa sinó que és una deficiència del sistema que la Diputació ha de corregir. Les franges horàries han de ser prou àmplies per tal que el personal pugi encabir la singularitat de l’horari (dissabtes, festius intersetmanals, etc.) sense haver de quadrar les hores manualment. La Marta Cano va admetre que fan el control horari amb “brotxa grossa”, quan la llei diu que l’empresa ha de tenir un registre horari adequat de la jornada que realitzen les treballadores.

Volem una aplicació mòbil per al personal itinerant i de bibliobusos però ja ens han dit que no era necessària. Fitxen des del mòbil. Reivindiquem uns horaris que permetin la conciliació de la vida personal i laboral. També hem reclamat una comissió específica de biblioteques sobre jornada i control horari, com n’hi ha, per exemple, per al personal del Respir. Amb el model de la gerència de la “brotxa grossa” no ho veuen necessari. Però la CGT sí, i hi continuarem insistint.

RISCOS PSICOSOCIALS

Reclamem que s’apliquin les mesures de l’avaluació de riscos psicosocials iniciada al juny del 2017 a la Gerència de Serveis de Biblioteques. Des de llavors no s’ha informat de l’aplicació de cap de les mesures preventives acordades i ratificades el 2 de febrer del 2018 en el Comitè de Seguretat i Salut. Ens diuen que és allà on s’ha de tractar aquest tema i ja hem enviat un correu per tal que l’incloguin en el Comitè. De què serveix enviar un altre qüestionari de riscos psicosocials al personal si no s’han posat en marxa les mesures ja pactades en l’anterior avaluació?

RETRIBUCIONS

L’únic tema que, probablement, vol tractar la corporació. La CGT reclama l’aplicació del complement de localització (40,75 EUR) per a les treballadores que ho han de fer en diferents municipis (itinerants, tècnic auxiliar – conductor bibliobús, bibliotecàries bibliobusos). I l’ampliació del plus de dissabtes: El personal de biblioteques que treballa dissabte matí i tarda hauria de cobrar el plus de dissabte diürn (31,02 EUR) doble (62,02 EUR) i ampliació del plus de direcció de biblioteques. Després la gerència es plany perquè no hi ha personal que vulgui cobrir les direccions. A nosaltres no ens estranya gens. Podeu consultar les taules retributives vigents al web de Transparència: https://bit.ly/3iEaAPf

PLA D’ESTABILITAT

Preguntem a la Diputació per enèsima vegada perquè no s’aplica l’acord del pla d’estabilitat sobre el personal interí signat al 2016 (https://bit.ly/3vCdKnA) on diu textualment: “El personal funcionari interí, que estigui ocupant un mateix lloc de treball corresponent a una vacant de plantilla, durant un període de 6 mesos sense cap avaluació que informi d’un desenvolupament inadequat de les funcions del lloc de treball ocupat.” Per què sobre un acord pres en Mesa de Negociació no es pot tractar en seu negociadora? Perquè a la Gerència li interessa tenir al personal en precari, amb nomenaments temporals, i moure’l segons els seus propis interessos. Ras i curt.

BORSES DE TREBALL

Segons la corporació s’han de tractar a la Comissió que s’encarrega d’aquest tema. La CGT tornarà a treure el tema de la manca de criteri per gestionar les borses i que provoquen situacions realment kafkianes i, sovint, afavoridores per a la Gerència, però no per a la treballadora.

ITINERANTS I REDUCCIONS DE JORNADA

Els temes que afecten al col·lectiu itinerant ja estan tots “solucionats”, segons la Gerent. S’ha creat un grup de treball i el resultat és que les itinerants passaran a treballar 37,5h, sense cobrar el complement de localització, segons el text, sense que això suposi la creació de cap nou codi de complement específic ni concepte retributiu diferent dels ja existents. Considerem que no és precisament funció de la Gerent crear una Comissió per a negociar les condicions de treball de les itinerants. S’ha de fer en Mesa negociadora amb la part social. Estem totalment en contra d’aquesta mala praxi de la Gerència, permesa per la corporació. És una altra presa de pèl.

La Marta Cano va comentar que per cobrir les reduccions a llocs llunyans i per poques hores s’incrementaran les places i es crearan unes itinerants específiques que combinaran hores a una biblioteca amb tasques itinerants. En el mateix sac també posarem a les bibliotecàries que haurien de conduir les bibliofurgonetes? Segons la nova creació del lloc base de bibliotecari/ària de xarxa itinerant, aquest haurà de disposar del permís de conducció B. Tot això ha sorgit d’aquest grup de treball. És la manera de fer que té la Gerència per no solucionar els problemes i generar-ne de nous. Això sí, sense passar mai per la Mesa de Negociació.

BIBLIOBUSOS

“No tinc constància de problemes als bibliobusos”. Ras i curt. Aquesta va ser la resposta de la Gerent al tema dels bibliobusos. Aquesta afirmació contrasta amb el llistat de temes pendents que  hem identificat. El personal està fart d’acumular hores en escreix i tenen dificultat per recuperar-les, com a tema estrella. Potser a la Gerent se li acudirà també crear un grup de treball i ampliar-los la jornada. Volem una Mesa on es parli exclusivament d’itinerants i bibliobusos.

PREVENCIÓ DE RISCOS

Un altre tema que ha d’anar a la Comissió de Prevenció. Ja hem demanat que es tracti el tema de biblioteques. Els ajuntaments no solucionen els temes de prevenció de riscos però volen que la biblioteca obri, sigui en les condicions que sigui, i encara que sigui a costa de la seguretat de les treballadores. D’exemples en tenim de llarga durada, com la Biblioteca Can Casacuberta de Badalona, que veurà una solució a mitges amb vistes a les properes eleccions municipals.

També tenim sense solucionar al personal de la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró, el personal de la qual pateix maldecaps i ha de dur ulleres de sol, degut a l’enlluernament que provoquen les plaques solars que cobreixen la façana, situació que es dona des de fa sis anys. Ens preguntem per què la responsable de la biblioteca, i actual assessora de la Gerent, no va posar mai en coneixement aquesta situació a l’Oficina de Prevenció de Riscos de la Diputació. Ara que s’ha notificat l’Oficina, aquesta tampoc actua amb la rapidesa que necessita el personal de la biblioteca.

El problema és que tant els ajuntaments, amb les seves pressions via telefònica per obrir la biblioteca, com la Gerència, amb el seu silenci, com l’Oficina de Prevenció de Riscos, amb la seva actuació passiva, passen les seves responsabilitats a les direccions de les biblioteques.

TELETREBALL

Hem reclamat la classificació de presencial mixt per a tot el personal de la xarxa, no només per a les direccions. Aviat es revisarà l’acord de teletreball. Un cop més, la CGT no formem part de la Comissió de Seguiment i no podem incidir-hi directament. El dia 12 de desembre es reuneixen les caps de la Gerència per a valorar la implementació del teletreball. Tindran en compte la reclassificació del personal de la Xarxa? Què faria la Gerència en cas d’una nova pandèmia ara que ha classificat el personal com a presencial?

En els propers dies actualitzarem la informació del nostre blog relatiu als drets del personal de la XBM: https://cgtdiba.wordpress.com/biblios/

ADDENDA: INFORMACIÓ SOBRE L’ABONAMENT DE LA MILLORA SOCIAL 2022

Per a acabar, una qüestió que afecta no només al personal de biblios, sinó al conjunt de la plantilla de la Diputació: Com cada any, a la nomina del mes de novembre s’abona la millora social. Enguany aquesta quantitat ha estat de 103,38 EUR, força inferior a la d’anys anteriors. Aquesta xifra sorgeix de la partida de despeses socials del pressupost de cada any de la Diba, una partida única de la qual es paga l’ajut per fills menors de 18 anys, els ajuts a la discapacitat i la millora social complementària per edat. Un cop abonades totes aquestes quanties, la resta es divideix entre el personal que realitza les sol·licituds de la millora social ordinària.

Com que la plantilla de la Diba va envellint, la millora complementària per edat està absorbint cada cop una part més gran de tot el pressupost i deixa quasi gairebé partida a la millora social ordinària. Entenem que aquest problema anirà augmentant encara més amb el temps, fins que aquesta millora social ordinària, si no es pren cap mesura per corregir-ho, s’acabi quedant en algun moment sense pressupost real. La quantia que la Diba pressuposta cada any resulta clarament insuficient per a fer front als acords socials vigents i des de la CGT sol·licitem que es busquin d’una vegada solucions reals a aquesta problemàtica.

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

12 de desembre del 2022

—-

Comunicant en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Biblioteques, Comunicats, Mesa de Negociació, Millores socials | Deixa un comentari

Bústia de denúncies de FETAP-CGT en el marc de la Directiva “Whistleblowers”

BÚSTIA DE DENÚNCIES DE FETAP-CGT EN EL MARC DE LA DIRECTIVA “WHISTLEBLOWERS”

Posem en coneixement de totes les treballadores d’aquesta administració pública la posta en marxa a nivell estatal per part de la CGT (Confederació General del Treball), mitjançant la Federació Estatal de Treballadores de les Administracions Públiques, de la primera bústia de denunciants a l’empara d’una organització de sindical a l’Estat espanyol, sota el paraigua de la Directiva UE 2019/1937 o Directiva “Whistleblowers”, de denunciants d’infraccions del dret de la Unió.

Ens trobem amb una eina anònima, amb protecció per als denunciants, en la qual es pot posar en coneixement d’una autoritat independent, com la bústia que avui us presentem i no lligada a l’administració pública ni a les seves subvencions, d’irregularitats o incompliments de directives o jurisprudència que afectin als interessos de la Unió Europea. En el nostre cas, per posar un exemple ràpid, contractes públics, contractes de fons europeus, nomenaments de personal funcionari i un llarg etcètera.

Què puc denunciar sota l’empara de la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 23 d’octubre del 2019 relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió?

La Directiva cobreix denúncies relatives a infraccions que regulen els següents àmbits (enumerades amb detall a la part I de l’annex):

 • Contractació pública
 • Serveis, productes i mercat financer; prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme
 • Seguretat dels productes i conformitat
 • Seguretat del transport per carretera, en aigües interiors i en els sectors ferroviari i marítim
 • Protecció del medi ambient, des de la gestió de residus als productes químics
 • Protecció enfront les radiacions i seguretat nuclear
 • Seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals
 • Salut pública, inclosos els drets dels pacients i els controls sobre el tabac
 • Protecció dels consumidors
 • Protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació;
 • Infraccions que afectin als interessos financers de la UE;
 • Infraccions relatives al mercat interior, incloses es infraccions de les normes de la UE en matèria de competència i ajuts atorgats pels Estats, així com les infraccions de les normes de l’impost de societats

ACCÉS A LA BÚSTIA: https://box.viadenuncia.net/8366445091
BÚSTIA AL WEB DE FETAP-CGT: https://fetap-cgt.org/buzon-externo-denuncias
VEURE RODA DE PREMSA: https://youtu.be/nSHYNMpp9rk
DIRECTIVA: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1937&from=EN

RECULL DE PREMSA:

—-

Publicat dins de FETAP | Deixa un comentari

Novetats de la negociació col·lectiva a la Diputació (Novembre 2022)

NOVETATS DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA A LA DIPUTACIÓ (NOVEMBRE 2022)

Companyes, companys,

Us traslladem alguns apunts sobre les darreres novetats del decebedor cicle postpandèmic de negociació col·lectiva que estem vivint a la Diputació. Un cicle de negociació que, a més, aventurem que no tindrà ja massa més recorregut durant els propers mesos, atès que arribem a la finalització del mandat i el primer trimestre de l’any vinent serà de preparació de les noves eleccions sindicals.

S’han produït darrerament reunions de Mesa General de Negociació, tant de personal funcionari, com de matèries comunes (d’aquesta segona Mesa recordeu que la Diba, CCOO i UGT mantenen exclosa la CGT: http://bit.ly/3EqYobH) els dies 21 d’octubre, 2 i 18 de novembre.

Les matèries que s’han tractat en les Meses a les quals la CGT hem assistit (les de personal funcionari) han estat:

 • Increment retributiu addicional del personal al servei del sector públic per l’any 2022
 • Jubilació: criteris i procediment per a l’autorització del perllongament de la situació de servei actiu
 • Temes Xarxa Biblioteques Municipals

També tenim coneixement que, en absència nostra, a la MGN de matèries comunes s’ha tractat sobre:

 • Calendari laboral 2023
 • Millora social per a la jubilació anticipada en cas de discapacitat

A banda, s’han celebrat també durant aquest període reunions de caràcter informatiu sobre la promoció interna, i sobre el pressupost 2023 de la Diba i l’ORGT, sobre diverses modificacions orgàniques, i hem continuat participant en les reunions presencials de la Comissió de Revisió i Reclassificació de llocs de treball, entre d’altres.

INCREMENT RETRIBUTIU

Com ja sabeu, i en virtut d’un acord entre el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública amb CCOO i UGT, se’ns aplicarà un increment addicional de sou aquest any 2022 d’un 1,5%, que se sumarà a l’augment del 2% disposat prèviament a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (LPGE 2022) i que ja se’ns ha estat repercutint en nòmina durant aquest exercici. Aquest increment de l’1,5% va ser aprovat via Reial Decret-llei el 19 d’octubre (http://bit.ly/3EO6aOe; article 23) i és d’aplicació a tots els empleats i empleades del sector públic.

Aquest increment addicional de l’1,5% forma part de l’esquema de revisió salarial trianual (2022-2024) pactat, com hem dit, entre els sindicats majoritaris i el Ministeri, i difós amb bombo i plateret per totes les corretges de transmissió mediàtiques afins al govern. La nostra valoració del mateix us la vam fer arribar el dia 7 d’octubre (http://bit.ly/3EPUPgX) i ens reiterem en la mateixa:

“El pacte de rendes que el govern més progressista de la història i la seva acòlita burocràcia sindical ofereix al sector públic és un acord sobre increments salarials que no deixa lloc a cap dubte: Els empleats i empleades públiques continuaran perdent poder adquisitiu, però ara de forma accelerada. (…) les xifres són, clarament, demolidores. Quan les previsions d’increment de l’IPC per al 2022 s’apropen al 10%, el Ministeri d’Hisenda ofereix un presumpte augment acumulat del 9,5% en tres anys (el qual, a més, tampoc és tal). (…) En definitiva, en tot just tres anys, i essent molt optimistes, es pot acumular una pèrdua de poder adquisitiu a l’entorn d’un 10%. Suposant sempre que es produeixi una reducció progressiva de l’IPC, quelcom difícil de preveure tenint en compte les dades subjacents (…) Si no ens volem embolicar en previsions econòmiques incertes, només hem d’analitzar mínimament el que ha passat als darrers tretze anys –incloent-hi l’actual- i comprovar la terrible pèrdua acumulada de poder adquisitiu entre els empleats i empleades públiques. Des d’aquella històrica baixada salarial del 5% del 2010, durant el govern Zapatero, fins a finals del present any 2022, la pèrdua de poder adquisitiu acumulat estarà al voltant del 16,3%.”

Pel que ens han traslladat els RRHH de la Diputació, la seva intenció és aplicar aquest increment addicional de l’1,5%, amb l’abonament dels corresponents endarreriments, a la nòmina d’aquest mes de novembre, un cop el mateix hagi estat aprovat al Ple de la Diba que s’ha de celebrar el proper dijous, dia 24.

JUBILACIÓ (1): PERLLONGAMENT DEL SERVEI ACTIU

Els antecedents sobre aquest assumpte us els vam explicar en el nostre comunicat del 5 de juliol (https://bit.ly/3fLJep4), en el qual dèiem:

“Com moltes ja sabeu, i continuant la dinàmica característica de la Diba durant els últims temps, aquesta ha deixat sense efecte la regulació vigent fins ara de la jubilació voluntària anticipada (incentivada) del personal al seu servei. Aquesta estava continguda en un annex de l’Acord sobre l’aprovació del Pla d’Ordenació de Recursos Humans de la Diputació subscrit a la MGNmc el desembre del 2017 i signat, aleshores, entre d’altres sindicats, per la CGT (…) Es tracta de l’enèsim cas d’incompliment d’un acord de negociació col·lectiva a la Diba, quelcom que nosaltres considerem greu i que ens resistim a normalitzar. (…)

Vinculat amb la qüestió anterior, el Ple de la Diputació va aprovar un dictamen, en la seva sessió d’abril, en el qual deixava sense efecte específicament la mesura de no autorització de cap prolongació de la permanència en servei actiu, continguda en l’esmentat Pla d’Ordenació (…), i emparava transitòriament l’autorització de les mateixes fins al 31 de desembre d’enguany, mentre un Acord de negociació col·lectiva no estableixi la normativa concreta sobre el procediment. Ja us avancem que la CGT no ens plantegem signar cap acord en cap Mesa que suposi ratificar l’anul·lació de l’actual regulació de la jubilació anticipada a la Diputació, anul·lació amb la qual estem en desacord”

Els RRHH de la Diputació han plantejat en les darreres reunions de MGNpf una proposta d’acord sobre el procediment de prolongació de la permanència en servei actiu del personal funcionari més enllà de l’edat de jubilació obligatòria, per a establir la normativa concreta del mateix a la qual fèiem referència. Per part nostra hem reiterat la nostra posició de no signar res com a CGT que suposés validar com a sindicat que es deixi sense efecte allò prèviament acordat en relació a la jubilació a la Diputació el desembre del 2017. En la darrera sessió negociadora sobre aquesta qüestió, el dia 18 de novembre, cap dels 4 sindicats va donar la seva conformitat a la proposta finalista d’acord sobre aquesta matèria presentada per RRHH, per la qual cosa és d’esperar que la Diba aprovi la regulació pel seu compte, de forma unilateral. De totes maneres, tampoc descartem, i no ens sorprendria gens, que CCOO i UGT acabin signant l’acord, atès que tant els uns com els altres van traslladar que estaven “evacuant consultes” al respecte.

JUBILACIÓ (2): MILLORA SOCIAL EN CAS DE DISCAPACITAT

La qüestió dels incentius a la jubilació anticipada s’ha tractat a la MGNmc, per tant, la Diba no ha permès que la minoria sindical participéssim en la negociació d’aquesta matèria. Sobre aquest tema, ja havíem dit en el comunicat del 5 de juliol el següent:

“Tenim coneixement que hi ha sobre la taula, en seu de MGNmc, una proposta pendent d’acord relacionada amb aquesta anul·lació dels incentius a la jubilació anticipada. Aquesta suposaria mantenir l’incentiu, dins del sistema de millores socials, amb una indemnització a tant alçat de 3.000 EUR, però només per a aquelles persones que acreditin una discapacitat d’almenys un 65%. Considerem que això és un pedaç, i que –per descomptat– no soluciona realment el problema de fons, que no és altre que aquesta dinàmica imposada d’absoluta discrecionalitat de la Diputació a l’hora de decidir aplicar o deixar sense efecte els seus compromisos en seu negociadora amb la representació social.”

Finalment, en la reunió de la MGNmc del passat 18 de novembre, CCOO, UGT i la Diba van subscriure l’“Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona sobre la millora social per a la jubilació anticipada en cas de discapacitat”, en el sentit anteriorment esmentat. Bàsicament, el que fa l’acord és donar carta de validesa, amb la conformitat dels dos sindicats signants, a l’anul·lació de la regulació dels incentius a la jubilació anticipada, i per a “compensar” aquesta estableix aprovar una millora social per a la jubilació anticipada en cas de discapacitat, inserida en el sistema de millores socials vigents a la Diputació i emparada en l’art. 206 bis del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, TRLGSS (http://bit.ly/3u5r0Tr). En virtut d’aquesta, s’estableix una indemnització per jubilació anticipada únicament i exclusivament als empleats i empleades que tinguin una discapacitat reconeguda, més concretament d’un grau igual o superior al 65% (o 45% en determinats casos regulats reglamentàriament, segons l’esmentat art. 206 bis TRLGSS). La indemnització, en concepte de millora social, s’estableix en 3.000 EUR, i es fa efectiva a la darrera nòmina de prestació de serveis de l’empleat o empleada.

L’acord definitiu, que no altera substancialment allò que ja coneixíem de les propostes prèvies, no modifica tampoc la nostra valoració al respecte. Constitueix bàsicament un pedaç, i en cap cas es pot considerar que compensi adequadament l’anul·lació dels incentius a la jubilació anticipada regulats en l’acord del 2017.

XARXA DE BIBLIOTEQUES

Aquest és un dels àmbits de negociació que més hem pugnat durant el present mandat per portar a la MGNpf, i finalment vam aconseguir que s’inclogués en l’ordre del dia de la reunió del 2 de novembre. El resultat, de moment, no pot ser més decebedor. Malgrat que vam posar sobre la taula multitud de qüestions pendents de resoldre que afecten les condicions de treball del personal de biblioteques, l’actitud tant dels RRHH de la Diputació com de la Gerència va ser totalment evasiva, dedicant-se a tirar pilotes fora al llarg de tota la reunió i posant fins i tot en dubte que la majoria de temes suscitats fossin matèria de negociació. En qualsevol cas, nosaltres continuarem insistint-hi en properes reunions, i instem a RRHH i a la Gerència de Biblioteques a inclinar-se per una actitud més receptiva, perquè tancar els ulls als conflictes mai no ha estat una bona estratègia per a fer-los desaparèixer.

CALENDARI LABORAL 2023

CCOO i UGT han subscrit amb RRHH a la MGNmc el calendari laboral per a l’any vinent. Un calendari que no conté novetats respecte el dels anys anteriors, i en el qual es disposa un còmput anual de 1.568 hores de treball efectiu per al personal amb jornada general i 1.680 per al personal amb jornada especial de 37 hores i mitja. Els festius amb caràcter retribuït seran els següents: 6 de gener, 7 i 10 d’abril, 1 de maig, 5 i 24 de juny, 15 d’agost, 11 i 25 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6, 8, 25 i 26 de desembre. El 24 de juny genera un dia de festa recuperable, en caure en dissabte.

Us seguirem informant. Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

21 de novembre del 2022

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Calendari laboral, Comunicats, Mesa de Negociació, Millores socials, Poder adquisitiu | Deixa un comentari

Més de 1.000 motius per lluitar, manifestar-se i dir prou al patriarcat

MÉS DE 1.000 MOTIUS PER LLUITAR, MANIFESTAR-SE I DIR PROU AL PATRIARCAT

AQUEST 25N-2022, SORTIM ALS CARRERS!

#Les dones no morim, ens maten

#Les filles i els fills de dones, no moren, són criatures assassinades

Des del 2003, han assassinat 1.138 dones

Aquest 2022, han assassinat 37 dones

Aquest 2022, han assassinat 5 criatures

Aquest 2022, ha deixat òrfenes 21 criatures

Hi ha més de 1.000 motius per lluitar contra el patriarcat

Hi ha més de 1.000 motius per sortir als carrers aquest 25 de novembre de 2022

Hi ha encara més motius per inundar els carrers de color lila, tal i com s’expressa en el Manifest de CGT:

Ens veiem a la manifestació convocada:

Dia: 25 de novembre de 2019

Hora: 18.30 hores

Lloc: Jardinets de Gràcia (Barcelona)

Punt de trobada: 18 hores, davant del Palau Robert

Ens veiem al carrer!!

#Patriarcat i Capital, Violència Estructural

#Autodefensa Anarcofeminista

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

19 de novembre del 2022

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de 25 de novembre, Antipatriarcal | Deixa un comentari