Biblios

Companyes, companys,

Rebreu aquest correu les companyes que treballeu a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. Coneixem la problemàtica que pateix el personal de les biblioteques i sabem que els vostres drets laborals són sovint ignorats per la Corporació. Des de la CGT oferim un resum d’aquests drets i us encoratgem a defensar-los juntes. Us animem a què ens feu arribar les vostres propostes i a denunciar qualsevol incompliment dels nostres drets laborals. Ho podeu fer al correu de la CGT (cgt@diba.cat) o a través de la companya Ivana Ares Seijo (aressi@diba.cat), Delegada de la nostra Secció Sindical des de fa uns mesos, i que a partir d’ara serà el nostre enllaç amb vosaltres.

No som personal cedit als ajuntaments. Som treballadores de la Diputació de Barcelona i exigim que els nostres drets laborals es respectin. Juntes ho farem possible.

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

—-

UN PETIT RESUM SOBRE DRETS LABORALS I ASPECTES BÀSICS DE GESTIÓ AMB RECURSOS HUMANS PER AL PERSONAL ADSCRIT A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (XBM)

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona. Octubre del 2019

DEPENDÈNCIA ORGÀNICA

El personal bibliotecari de la Diputació de Barcelona adscrit a la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) depèn orgànicament de la Diputació de Barcelona. No és personal cedit a l’ajuntament. Es regeix, i s’ha de regir, pel que fa les seves condicions de treball, per la normativa reglamentària interna de la Diputació de Barcelona (http://bit.ly/2phPtXl). Li és d’aplicació a tots els efectes l’Acord sobre condicions de treball del personal funcionari de la Diputació (http://bit.ly/2nLiudA) i la resta de pactes i acords posteriors que actualitzen i modifiquen parcialment el mateix (http://bit.ly/2mR5Vgf).

Així mateix, en treballar en un equipament municipal i a efectes de prevenció de riscos laborals, el protocol de coordinació d’activitats empresarials (http://bit.ly/2ongPe9) regula la nostra situació. Recordeu que si teniu qualsevol dubte sobre prevenció de riscos la referent dins la Diputació encarregada de Biblioteques és actualment l’Astrid Sánchez Vázquez, de la Unitat de Seguretat, Higiene i Ergonomia de Minerva (a/e: sanchezvas@diba.cat). Per qualsevol problema, podeu posar-vos en contacte amb els Delegats i Delegades de Prevenció de la CGT (a/e: cgt.delegatsp@diba.cat).

MANUALS DE FUNCIONS

Les nostres tasques estan recollides en els manuals de funcions que detallem a continuació. No tenim la obligació de realitzar tasques que no es trobin recollides en la fitxa del lloc treball. Si ens en fan fer, i més si és de forma habitual, vol dir que es requereix fer una nova valoració del lloc de treball per part de la Diputació (amb la corresponent revisió de la nostra retribució), perquè les funcions definides a la fitxa no es corresponen al contingut real del nostre treball.

CALENDARI LABORAL I PERMISOS

Podeu consultar a Intradiba el calendari laboral vigent, amb l’especificació dels festius de caràcter retribuït, i les condicions dels diferents permisos contemplats als nostres acords (http://bit.ly/2nBrUZe). La sol·licitud dels permisos, visites mèdiques, dies d’examen, etc, es fa a través de l’Espai personal (http://bit.ly/2ooXsBA) (dins l’opció Permisos, marcatges i altres).

CONDICIONS LABORALS

Les condicions de treball com a personal funcionari de la Diputació s’han de mantenir encara que treballem en un equipament municipal, i específicament les condicions generals de seguretat en el treball (http://bit.ly/2mRJYh5). Les temperatures mínimes i màximes al centre de treball admeses per la normativa són d’entre 17º C i 27º C. Si patiu qualsevol registre fora d’aquest tram, i qualsevol malestar a causa del mateix, informeu-ne la referent de Recursos Humans de la Gerència de Serveis de Biblioteques, la Paqui Manjón Manjón (a/e: manjonmf@diba.cat), amb còpia a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Minerva (a/e: o.prevencioderiscos@diba.cat), i, opcionalment, al compte de correu amb els Delegats i Delegades de Prevenció de la CGT (a/e: cgt.delegatsp@diba.cat). Per qualsevol problema sobre aquest particular, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

SUPLÈNCIES

Si hi ha una previsió superior a 15 dies. S’ha de demanar suplència a Recursos Humans i la Diputació procurarà que no superi els cinc dies des de la recepció de la comunicació del servei interessat.

PLUS DE DISSABTES

Per poder cobrar el plus dels dissabtes haureu d’omplir mensualment el formulari de l’Intrabib (http://bit.ly/2nNFA35).

PERMISOS, LLICÈNCIES I EXCEDÈNCIES; VACANCES

Tota la informació sobre els permisos, llicències i excedències que teniu dret a gaudir la teniu a Intradiba (http://bit.ly/2oqYnS0). Les vacances es comuniquen a Recursos Humans a través d’un formulari (http://bit.ly/2pj921t). Els torns de les vacances han de ser coneguts pel personal afectat dintre de la primera setmana del mes de maig. Si teniu algun problema pel que fa a aquest particular poseu-vos en contacte amb la nostra Secció Sindical (cgt@diba.cat).

JORNADA

La normativa vigent que regula els horaris de treball del personal al servei de la Diputació de Barcelona (http://bit.ly/2pkQLRz) determina que el personal que treballa a biblioteques està inclòs dins la tipologia de jornada Ampliat Específic, AE (http://bit.ly/2nC4D9z). Les condicions de la vostra jornada les podeu consultar també des de l’Espai personal (http://bit.ly/2ooXsBA).

El descans setmanal serà de 48 hores continuades. Aquest descans s’efectuarà els dissabtes i diumenges. Quan això no sigui possible, s’efectuarà com a mínim en caps de setmana alterns.

El descans entre dos torns de treball per a un empleat haurà de ser de 12 hores. Per necessitats extraordinàries del servei i amb la conformitat de l’empleat/da es podrà modificar aquest descans. Les hores de treball realitzades per aquest motiu tindran la consideració de serveis extraordinaris.

CONTROL D’ASSISTÈNCIA DEL TREBALL

En principi, el personal adscrit a centres de treball que no disposin de rellotge o que el tinguin avariat ha de justificar l’assistència al treball mitjançant la signatura en els llistats d’assistència, a l’inici i a la fi de la jornada, així com durant el temps de descans i de les incidències.  Es gestiona a través de l’Intrabib (http://bit.ly/2opNfou). Qualsevol dubte o problema pel que fa a aquest particular, poseu-vos en contacte amb la nostra Secció Sindical (cgt@diba.cat).

ASSISTÈNCIA A CURSOS I JORNADES

Es demanen a través del formulari a l’Intrabib (http://bit.ly/2pjq67y). Mireu també l’apartat de desplaçaments per a tramitar les despeses. La formació autoritzada fora de l’horari laboral del treballador o treballadora es pot recuperar (inclòs el temps de desplaçament).

ASSISTÈNCIA A LES ASSEMBLEES DE TREBALLADORS I TREBALLADORES 

Els treballadors de la Diputació adscrits a la XBM tenen dret, com la resta de personal de la mateixa, a l’assistència a les assemblees autoritzades que convoqui la CGT i/o els diferents sindicats, celebrades a l’empara de les previsions contingudes en la Llei Orgànica de Llibertat Sindical i l’Acord sobre condicions de treball del personal funcionari de la Diputació. Tenen dret, així mateix, a què el temps de les mateixes, més el temps necessari per al desplaçament, els computi com a temps de treball a tots els efectes.

Es gestionen a través de l’Espai personal (a l’apartat Gestions per raons del servei, posant-hi al camp d’observacions “Assistència a Assemblea autoritzada”, i especificant-ne la data).

DESPLAÇAMENTS I DIETES

Els desplaçaments produïts per l’assistència a reunions comarcals, cursos i jornades autoritzades els paga la Diputació.

Aquesta entén com a desplaçament el temps indispensable des del centre de treball a la realització del curs, per la qual cosa hem de calcular la distància des del nostre centre de treball fins a la localitat de la realització del curs. Cal tramitar el document d’Excel a l’Intrabib com a màxim dintre del mes següent d’haver-se produït (http://bit.ly/2mVyxoP). Per a les comissions de serveis i la formació externa mireu la documentació a aportar també a l’Intrabib (http://bit.ly/2nDkVPs).

HORES EXTRAORDINÀRIES I HORES EN ESCREIX

Hores extraordinàries

S’entenen com a serveis extraordinaris aquells que, de manera excepcional i a requeriment del respectiu responsable, es realitzen fora de l’horari habitual i programació de cada treballador o treballadora, com a conseqüència de circumstàncies imprevistes que afecten a la prestació de serveis. També cal considerar com a serveis extraordinaris aquells que, tot i ser programables, la seva realització no pot portar-se a terme dins de la jornada habitual, atès que poden ocasionar una alteració important de la prestació dels serveis. La realització d’aquests serveis ha de tenir sempre caràcter voluntari, almenys com a norma general.

  • Una hora extraordinària efectuada en dia laborable de calendari oficial es compensarà amb una hora i mitja de descans.
  • Una hora extraordinària efectuada entre les 22:00h i les 6:00h en dissabte, diumenge o en dia festiu del calendari oficial, es compensarà amb dues hores de descans.

Les hores de descans acumulades per aquest motiu podran gaudir-se en jornades senceres juntament amb altres períodes de descans. Quan no sigui possible la compensació horària, les hores extraordinàries s’abonaran econòmicament amb un increment del 75% de la remuneració que correspongui a cada hora ordinària de treball efectiu.

El nombre màxim d’hores per serveis extraordinaris no pot ser mai superior a 45 per persona i any.

El gaudi d’aquesta compensació haurà de tenir lloc, com a màxim, dins dels tres mesos següents a la realització de les hores extraordinàries. Els serveis extraordinaris realitzats en dies no laborables es demanen a través del formulari de l’Intrabib (http://bit.ly/2mT9Qct).

A la CGT, pels acords generals de la nostra organització, estem en contra de la realització d’hores extraordinàries. Entenem que és un mecanisme del quan abusen sovint les empreses i les administracions i que perpetua de forma artificial moltes vegades plantilles infradotades, i va en detriment de la generació de nous llocs de treball. És per això que aconsellem als nostres afiliats i afiliades, i als treballadors i treballadores en general, que mai no en facin. En qualsevol cas, si n’heu hagut de fer en algun moment per causes de força major o similars, és bo que conegueu com se us han de compensar.

Hores en escreix

A la normativa de la Diputació, les hores realitzades en escreix són aquelles que s’efectuen, de manera esporàdica, fora de la jornada habitual, amb coneixement de la persona responsable del servei, i quan la seva realització no obeeix a les causes d’imprevisió i/o impacte consubstancials a la realització dels serveis extraordinaris.

La seva realització ha de ser expressament autoritzada pel responsable del servei i la seva compensació també. La compensació d’hores realitzades en escreix es realitzarà una a una amb temps de descans, en un termini màxim d’un mes comptador des de la seva realització. No es podran compensar períodes en escreix inferiors a trenta minuts.

DRET A REALITZACIÓ D’EXÀMENS

Pel que fa a la realització d’exàmens (http://bit.ly/2nOS62l) la Diputació diferencia entre els exàmens oficials amb títol acadèmic i els exàmens o proves en centres no oficials.

  • Si és un examen o prova final en un centre oficial que dona accés a un títol acadèmic el permís és de TOTS els dies durant els quals tenen lloc els exàmens.

Als referits efectes, té caràcter de centre oficial el que imparteix ensenyament que dona accés a l’expedició d’un títol acadèmic per part de l’administració educativa competent.

Per realitzar exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud i avaluació en centres oficials, els dies durant els quals tenen lloc. (Tota la jornada).

Quan la prova o examen no és en un centre oficial i no té caràcter de final, eliminatòria o definitiva el gaudi d’aquest permís es limitarà al temps indispensable per al desplaçament i realització de la prova, sempre i quan aquest tingui lloc en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

VISITES MÈDIQUES DINTRE DE L’HORARI LABORAL

Per reconeixement mèdic del propi empleat, disposem de fins a quatre hores el dia en què tingui lloc, si es tracta de visita mèdica o pràctica de proves analítiques, i el temps indispensable per a realitzar-les, si es tracta de proves diagnòstiques o d’assistència a sessions de rehabilitació. Si teniu qualsevol problema en relació a aquest particular, poseu-vos en contacte amb la nostra Secció Sindical (cgt@diba.cat).

BAIXES  I INDISPOSICIONS

Les incidències (http://bit.ly/2nPaNDc) i el control de presència s’han de gestionar a través de l’Espai personal (http://bit.ly/2ooXsBA).

Les baixes produïdes per l’estrès de la feina, angoixa, etc, s’han de gestionar a través dels Dispensaris de la Diputació de Barcelona (http://bit.ly/2nF8J0D), que us derivaran als centres assistencials de la Mútua (http://bit.ly/2mVEG4l) i han de ser considerades baixa laboral (contingències professionals) i no malaltia comuna. De la Mútua us heu de refiar el mínim possible, ja que són un tipus d’entitat patronal que no acostuma a tenir massa bones pràctiques envers les treballadores i els treballadors, i la salut de les mateixes. Al nostre blog trobareu un apartat amb algunes indicacions per a tenir clar com comportar-se davant les mateixes (http://bit.ly/2oAONf9), així com també una petita guia per a defensar-se’n (http://bit.ly/2nEYwRS). Hi ha un Protocol d’intervenció en l’àmbit dels riscos psicosocials  (http://bit.ly/2mUw6CL) que, tot i ser manifestament millorable en molts aspectes, regula l’actuació a seguir davant de casos d’assetjament com els que es pateixen a moltes biblioteques de la XBM. L’adreça interna a qui dirigir-se en aquests casos és oprl.vigilanciasalut@diba.cat. Si esteu patint una situació d’assetjament a la feina o similar, no dubteu en posar-vos en contacte amb els Delegats i Delegades de Prevenció de la CGT (a/e: cgt.delegatsp@diba.cat).

Diferència entre baixa i indisposició

Quan l’absència al lloc de treball per raó de malaltia sigui només d’un dia laborable, rebrà la consideració d’indisposició i l’empleat haurà de comunicar-ho telefònicament al Servei d’adscripció dintre de l’hora següent a la d’inici de la jornada de treball.

L’empleat acreditarà la indisposició davant la Corporació el mateix dia que s’incorpori al treball, mitjançant la presentació, adjunt al full d’incidències, d’un justificant d’assistència emès pel facultatiu que hagi prestat l’assistència mèdica en el domicili de la persona indisposada o, en el seu cas, el metge de capçalera en el centre d’assistència primària, i en el qual haurà de constar, per produir plens efectes justificatius, que l’empleat ha rebut assistència mèdica.

Les indisposicions produïdes a l’inici o durant la jornada laboral i per tant amb una incidència parcial sobre aquesta, s’acreditaran amb un informe emès pels serveis mèdics del centre de treball o, de no existir, justificant d’assistència emès per un facultatiu. Aquelles hores no s’han de recuperar. Si a l’endemà la persona segueix sense poder acudir al treball, aquesta absència rebrà la consideració d’indisposició, procedint la seva acreditació en la forma abans indicada.

ACCIDENT DE TREBALL IN ITINERE

Els accidents que es produeixen en viatge de servei per motius de treball o en cursos de perfeccionament professional autoritzats per l’empresa, gaudeixen de la presumpció d’accident de treball, llevat que no existeixi connexió amb l’activitat autoritzada. També té la consideració d’accident de treball, el que esdevé a l’anada o a la tornada del lloc de treball, l’anomenat “accident de treball in itinere”, que requereix la concurrència d’un seguit de requisits:

  1. a) L’accident ha de produir-se en el camí d’anada o de tornada del centre de treball, utilitzant un trajecte adequat, entenent per aquest el normal, usual o habitual. En general, la relació de causalitat no es trenca quan la conducta de la persona afectada, en el seu desplaçament, respon a patrons usuals de convivència o a comportaments habituals.
  2. b) Ha de tractar-se del domicili real de la persona. Pot ser-ho qualsevol des del qual s’iniciés l’anada al treball o vers al qual, un cop finalitzada la jornada, s’hi adrecés.
  3. c) El temps del trajecte serà ordinàriament el que precedeix a l’entrada i el subsegüent a la sortida del treball i, en general, el camí habitual no ha d’haver estat interromput per circumstàncies alienes.

Consulteu la casuística aquí: http://bit.ly/2nQTMs7

BAIXES EN EL PROCÉS DE GESTACIÓ

Teniu dret a gaudir d’un permís retribuït a partir del dia primer de la setmana 37 de l’embaràs (http://bit.ly/2pnTaLj). A banda, les baixes mèdiques degudament acreditades produïdes durant els mesos d’embaràs no computaran com a temps de permís de maternitat. La Diputació disposa d’un protocol per a la protecció de embaràs i lactància natural, que podeu consultar aquí: http://bit.ly/2mUt3KQ

AJUT MENJADOR

Hi té dret el personal amb jornada partida. Consisteix en una targeta recàrrega. Pot ser beneficiari el personal laboral fix i el personal vinculat amb relacions de caire temporal que tingui assignada una jornada partida. L’import de l’ajut per a l’any 2019 es fixa en 9 EUR.

MILLORES SOCIALS

El personal funcionari de la Diputació de Barcelona tenim dret a un seguit de prestacions en el marc d’un Sistema de millores socials contemplat als nostres acords (http://bit.ly/2pkFLmZ), les quals es poden tramitar a través de l’Espai personal.

  • Ajut per fill menor de 18 anys. Abonament a la nòmina del mes de març a l’any natural vençut (http://bit.ly/2ovjQt3).
  • Millora sanitària, cultural, esportiva i per conciliació. Període de sol·licitud entre l’1 d’octubre de l’any immediatament anterior al de l’abonament i el 30 de setembre de l’anualitat d’abonament. El pagament s’efectua en la nòmina del mes de novembre. En cap cas la quantitat a abonar en el tram amb dret al 100% de la prestació serà superior 200€, i sempre haurà de correspondre a despesa efectivament acreditada (http://bit.ly/2po1U45).
  • Millora social complementària per edat. En tant que complement del sistema de millores socials existent a la corporació, aquesta millora complementària per edat va referida als mateixos àmbits: sanitari, cultural, esportiu i de conciliació (http://bit.ly/2oxQ4Ue).

Franges d’edat i imports:

De 50 a 54 anys 510 EUR
De 55 a 59 anys 1.050 EUR
De 60 anys fins jubilació forçosa 1.550 EUR

 RECONEIXEMENT DELS SERVEIS PRESTATS

Si has treballat en una altra administració pública demana el reconeixement dels serveis prestats per tal que el temps que vas treballar s’acumuli al temps treballat a la Diputació (http://bit.ly/2mUEYIA).

SELECCIÓ I PROVISIÓ

Pots consultar a Intradiba els processos vigents de selecció i provisió (http://bit.ly/2nGazyj), així com l’actual reglament de provisió de llocs de treball (http://bit.ly/2oAcQuF).

Important, pel que fa a aquest particular: Recordeu que si us presenteu a un procés selectiu  de categoria A1 i aproveu totes les proves però sense guanyar la plaça passeu a formar part de la borsa de treball de tècnics superiors en documentació si així s’especifica a les bases de la convocatòria.

CARRERA PROFESSIONAL

El Decret vigent de la Carrera Professional el podeu consultar aquí: http://bit.ly/2pnAI5n Tanmateix, aquest decret no s’aplica des que la Diputació va suspendre unilateralment les convocatòries de la Carrera Professional (la darrera fou la del 2010), durant l’època de les retallades sota el mandat d’en Salvador Esteve. Hi havia el compromís durant el darrer Pla de Mandat de tirar endavant un nou model de CP (http://bit.ly/2nGfkYJ), però en el moment d’escriure això la negociació d’aquest tema amb Recursos Humans resta lluny de concloure. Sí que es va subscriure un acord l’any 2017 per a compensar parcialment les persones que mai no es van poder presentar a les convocatòries suspeses de la CP, mitjançant un complement mensual en nòmina (NT-Nivell de transició). Si compliu les condicions especificades en el decret (http://bit.ly/2mX1y3r), teniu dret a gaudir-ne i l’hauríeu d’estar cobrant.

PER A ACABAR

En aquestes pàgines hauràs trobat un petit resum (no exhaustiu) dels drets laborals que tens regulats actualment, en tant que personal de la Diputació, així com algunes indicacions sobre alguns tràmits i gestions que de vegades les treballadores i treballadors hem de fer amb Recursos Humans o amb la Gerència. Alguns dels drets i de les condicions de treball exposades són clarament millorables, i des de la CGT considerem que la millor manera de millorar-les és organitzant-se i lluitant. Si ets del mateix parer, i vols considerar la possibilitat d’afilar-te a la Confederació, en aquest enllaç t’expliquem com fer-ho: http://bit.ly/2n0U7bu

En qualsevol cas, podeu posar-vos sempre en contacte amb nosaltres al nostre local sindical:

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

C/Mallorca 244, 2on 1a (08008 BCN)

Telèfon: 934049221. E-mail: cgt@diba.cat

Permanències els dilluns i els dijous, de 9.00h a 15.00h

Contacte delegats i delegades: http://bit.ly/2otcxCb

Salut!

—-

Document en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.