Jurídica

Les afiliades i afiliats de la CGT a la Diputació podeu realitzar consultes jurídiques de franc al despatx d’advocades que presta els serveis jurídics a la Federació Local de Sindicats de Barcelona. Per a que no us cobrin la visita necessitareu un volant, que podeu demanar i passar a buscar personalment pel Sindicat d’Administració Pública de Barcelona, o bé demanar-nos-ho directament a nosaltres (contacte aquí). Si per algun motiu hi heu d’anar i voleu que us hi acompanyi algun/a company/a o algun/a delegat/da, feu-nos-ho saber. L’adreça del despatx és:

Puig Gonell Advocades
C/Aragó 11-15, Entl. A (08015 BCN)

Metro: Tarragona (L3)
Localització: https://bit.ly/2NJmYZ2

Per a demanar visita amb en Jaume Sayrol, l’advocat que ens porta els temes de la Dipu, us aconsellem que li envieu abans un e-mail.

—-

NORMATIVA GENERAL:

Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció dades de caràcter personal
Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes

NORMATIVA ESPECÍFICA:

Acords sobre condicions de treball del personal de la Diputació de Barcelona (‘Refosa’ 1996-2017) (per a descarregar aquest arxiu només en text pla, cliqueu aquí)
Acords i pactes (enllaç intradiba)
Normativa reglamentària interna (enllaç intradiba)

ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA:

Organització i estructura de la Diputació (enllaç a transparencia.diba.cat)
Manuals de funcions — Fitxes descriptives dels llocs de treball (aprovades l’abril del 2015):

Llocs de treball base no singulars
Comandaments, alta direcció i llocs singulars

ALTRA DOCUMENTACIÓ D’INTERÈS:

Seccions sindicals i delegades LOLS: regulació legal, drets i garanties
Guies tècniques de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
Recull actualitzat de tota la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals
Criteris tècnics d’actuació de la Inspecció de Treball
Butlletins informatius de l’Escola de Formació Confederal
Guia pràctica d’eleccions sindicals a les administracions públiques
Dossier sobre l’impacte de la crisi econòmica en l’administració pública (2008-2017)

MÉS:

Model per a interposar recursos administratius: d’alçada, potestatiu de reposició, extraordinari de revisió (descàrrega)
Models i formularis del web de Salut Laboral de la CGT de Catalunya
El Blog del Tismi

Anuncis