Plataforma

PLATAFORMA REIVINDICATIVA 2019

 ELS CANVIS POSSIBLES I NECESSARIS PER GAUDIR D’UN BON VIURE

ESTEM PER

Per una administració pública professional i de qualitat, que estigui al servei de la ciutadania i no dels interessos polítics i il·legítims, una administració que posi al centre la millora de la vida de les persones, de les que treballen a la corporació i de les que conformen el territori i que faci passes (sempre en la doble direcció: cap a l’organització i cap els ens locals) en la superació de les desigualtats i amb una mirada ecològica.

Per un sindicalisme de democràcia directa, de classe, honest i combatiu, assembleari, autogestionari, solidari, integrador, compromès amb la distribució de la riquesa, que es construeix dia a dia des de la base, que vetlli pels interessos de totes les treballadores i els treballadors, que acabi amb la jerarquia, que no carregui la crisi sobre les esquenes de la classe treballadora i que té el suport mutu i l’acció directa com a model  bàsic de funcionament.

Per un sindicalisme vigilant que lluiti contra la manca de transparència, el corporativisme i la corrupció instal·lades al món polític i sindical en general i, en particular, contra qualsevol deriva que en aquest sentit, pugui tenir l’acció de polítics, alts càrrecs i representants sindicals en la Diputació.

Per la lluita contra qualsevol discriminació laboral. A treball d’igual igual valor, igual salari. Volem una administració pública on no hi hagi diferència de drets entre personal funcionari (interí i de carrera), laboral, contractat, subcontractat. Totes som treballadores i treballadors públics

EIX 1. SUPORT I AJUDA MÚTUA, LES SOLUCIONS A LES NOSTRES MANS

La CGT té com un del principals motors de funcionament el suport i ajuda mútua. Aquest motor, té a veure amb la solidaritat col·lectiva, la col·laboració i la reciprocitat com a valors per lluitar, avançar socialment i fer possible allò de: Entre totes (i amb l’ajuda de totes) ho podem tot.

Cooperar situa al centre l’interès col·lectiu i del col·lectiu, ens  permet coordinar conjuntament accions, lluites  i les necessitats, posant l’èmfasi en l’ajuda entre companys i companyes davant qualsevol dificultat.

És de la ma d’aquests valors que podrem introduir canvis de vida, també a la Diputació, basats en els principis d’autoorganització, d’autogestió, amb la participació i decisió en tot allò que ens afecta i interessa mitjançant l’acció directa i deixant de banda la mirada individualista per una altra més  gran, més ampla i que ens porti a resoldre conflictes i problemes, conjuntament.

El suport mutu, la socialització de les reivindicacions, el compartir en comptes de competir i el posar en valor la força que tenim tots i totes juntes, ens permetrà avançar laboral i socialment cap a un millor viure.

EIX 2. PER ARRIBAR AL BON VIURE

Igualtat i justícia salarial

Ferm una aposta clara per la igualtat de salaris i de triennis, allunyant-nos del classisme laboral i econòmic.

Per acabar amb les bretxes salarials, volem que el repartiment d’increments siguin lineals o inversament proporcionals.

Cobertura del personal

Cobertura de tots els permisos, de totes les baixes laborals i de totes les reduccions de jornades per afavorir l’atenció i la cura de la vida, i prevenir la sobrecàrrega, la saturació i les malalties del personal.

Ampliació permís de cura

Ampliació del permís de cura de fills i filles menors afectades per càncer o d’altres malalties greus o totes aquelles malalties (congènites o adquirides) que requereixin d’una atenció i cura que afecti tant a la descendència com a altres familiars independentment del grau de parentiu i/o vincle.

Rotació caps de setmana

Ampliació, de forma voluntària, de la rotació setmanal del personal de serveis d’atenció directa per a què, com a mínim, disposin de tres caps de setmana mensual disponibles per al gaudi personal, el bon viure i l’atenció i cura de la vida (humana i no humana).

Conciliació

Augment de les hores de conciliació que ens permeti avançar en un model de treball que afavoreixi la vida personal.

Teletreball i flexibilitat

Fer un pas endavant per a què tot el personal que així ho vulgui, pugui treballar des de la seva llar dos o tres dies setmanals; cal, també, ampliar la flexibilitat al màxim, per afavorir la pròpia vida, mitjançant l’autoorganització i autogestió del treball en cada unitat o departament.

30 Hores de treball setmanals i 25 dies laborables de vacances

Establir en 30 les hores de treball efectiu a la setmana i en 25 dies laborables de vacances. Reducció d’hores de treball per afavorir la vida. (- Treball + Vida)

Tutoria, curatela i guarda legal

Fer extensius els drets de les progenitores i progenitors de persones amb discapacitat a les persones que ostenten la tutoria, la curatela i la guarda legal: gaudir permisos d’absència del lloc de treball per acompanyament a centres educatius especials, sanitaris, i/o serveis assistencials, assistir a reunions, etc. Així mateix, també gaudir de les dues hores de flexibilitat diària per a poder conciliar els horaris dels centres (educatius, sanitaris, …) amb la jornada laboral pròpia.

Violència de gènere

Les treballadores que hagin o estiguin patint violència de gènere tindran dret, de forma retribuïda a les hores que necessitin per tenir cura d’elles mateixes i dels seus fills i filles mentre dura el procés de recomposició, recuperació i guariment físic, psicològic i social.

Malalties cròniques

En cas de patir una malaltia crònica i/o que dificulta el desenvolupament de la vida en el dia a dia, s’ha de poder disposar d’hores, retribuïdes, d’absència en el lloc de treball que permetin, en moments concrets, incorporar-se a la feina més tard per compatibilitzar el ritme vital i de salut amb el treball.

Factor edat

Introduir el factor edat i cicle de la vida en la gestió de la prevenció de riscos laborals.

EIX 3. OCUPACIÓ I SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT

Volem

Una administració pública oberta, transparent, sense cap persona treballant precàriament, sense cap tipus d’assetjament ni maltractament, que defensi el que és públic i uns serveis públics dignes i de qualitat. A on la ciutadania i les persones que hi treballen siguin el centre, les primeres, per rebre una atenció de qualitat i les segones, per treballar en les necessitats de les primeres amb criteris tècnics i professionals i on la cura del personal que hi treballa tingui tanta importància com la feina realitzada.

Una administració en la qual totes les persones tinguin el mateix salari, els mateixos drets socials, laborals i les mateixes oportunitats, ja sigui que treballin, en aquest cas, per a la Diputació o a la Diputació.

Una administració pública a la qual no hi hagi alts càrrecs, ni personal de lliure designació, etc. per tal d’afavorir l’autoorganització i autogestió dels i les treballadores, sota els criteris de professionalitat i qualitat.

I, finalment, una administració que cerqui tant el bon servei envers la ciutadania, com el benestar, en el sentit més ampli, de les persones que hi treballen.

Assegurança

Disposició d’una assegurança que doni cobertura al personal tècnic davant de possibles desajustos en la contractació d’alguns productes o serveis per tal que el personal no hagi de fer front amb el seu patrimoni personal, tal i com estableix la nova llei de contractació.

Carrera professional

Carrera professional que garanteixi l’oportunitat per a totes les persones que treballen a la Diputació, sense exclusió, la possibilitat de promocionar-se amb principis d’igualtat, transparència i justícia,

Roba de treball adaptada al cossos diversos

Adequació de la roba de treball al gènere de la persona que l’ha de dur. Els nostres cossos són diferents i diversos i la roba ha d’adaptar-se a ells. Participació del personal que porta roba de treball en el l’elecció i adequació d’aquest.

Contractació personal amb capacitats diverses

Les persones amb capacitats diverses que treballin a la Corporació, seran contractades directament per Diputació i no a través de subcontractes.

Plusos equitatius, redistributius i de gènere

Revisió de tots els complements específics per tal de garantir l’equitat salarial tenint en compte la justícia redistributiva i de gènere.

EIX 4 SALUT I BON TRACTE

Espais de relax i descans

Creació d’espais de salut i descans apropiats en els llocs de treball per a què el personal que treballa a la Diputació pugi gaudir de moments de repòs i relax, d’activitat esportiva, d’atenció psicològica, de massatges laborals… per a prevenir problemes musculoesquelètics i tensions psicològiques, i que afavoreixin la socialització. El concepte és que aquests espais siguin de NoTreball.

Tot és salut i tota salut és poca

Volem que es garanteixi la salut física, mental i social de tot el personal de la Diputació en l’exercici de la nostra feina i funcions.

Adaptació i adequació de les jornades laborals als riscos inherents al lloc de treball, a l’edat i les responsabilitats i càrregues socials.

Assegurar al personal de la Diputació que treballa en altres administracions la correcta i eficaç aplicació de la legislació preventiva en riscos laborals. Arbitrar els mecanismes de coordinació amb aquestes administracions per garantir l’acció preventiva.

Verda i sana

Cal revisar el protocol de l’ús de pesticides per a eliminar els tractaments amb pesticides en zones enjardinades i d’accés públic de la Diputació. Manteniment de jardins segons criteris de la jardineria ecològica, sense utilització de pesticides.

Plans, mesures, protocols

Negociar un nou Pla de prevenció de riscos laborals -model de gestió de la prevenció, formació i informació, avaluació i planificació de tots els riscos, inclosos els psicosocials, la coordinació d’activitats empresarials, recursos preventius, vigilància de la salut, mútua d’accidents, perspectiva de gènere, equips de treball, … – que permeti corregir, entre altres coses, les 5 desviacions (infraccions) greus i les lleus, detectades a la darrera auditoria legal del 2016. Les desviacions s’han donat, també, mentre els electes incrementaven els seus límits salarials en plena època de les retallades.

Reelaboració del protocol per prevenir, detectar, identificar situacions/casos d’assetjament moral, sexual, per raó de sexe, orientació sexual i identitat i expressió de gènere, amb comissions d’investigació paritàries, mesures cautelars, mitjans de detecció, avaluació, resolució, divulgació, implantació, … Establir les mesures (sancions) a aplicar en aquests casos d’assetjament.

EIX 5. LA SOLIDARITAT ÉS LA TENDRESA DELS POBLES I DELS I LES TREBALLADORES

No volem un món que no respecti la diversitat i les diferents mirades de les persones de qualsevol mena: gènere, orientació sexual, expressió i identitat de gènere i, cultural, model social, model de família, …

No volem un model de societat que permet amb la més absoluta impunitat les agressions a les dones; basat en el mercantilisme, en el que tot té un preu i valor econòmic; en l’explotació dels essers vius (humans i no humans), en el qual es perpetua la dominació i on el temps (laboral, entre d’altres) no ens deixa viure la vida.

No volem un model social i polític intencionadament miop, que permet la mort diària de persones que fugen de la guerra, de la violència, de la pobresa i la injustícia, buscant un lloc on viure. Per això defensem el dret a l’acolliment de les persones migrants i el dret de totes a la lliure circulació. L’ajuda mútua i la solidaritat entre els pobles és el camí perquè la vida no té ni entén de fronteres  i sí del dret a viure en pau.

Ben al contrari, nosaltres preferim i apostem per models diferents, basats en el suport mutu, la col·laboració, la convivència i en el respecte mutu; en que la solidaritat és quelcom transversal que integra accions, desitjos, voluntats i cura; en escoltar i aprendre el que tenen a dir els pobles i tribus indígenes i la seva visió social i comunitària de la vida; on la dignitat no comenci i acabi en una nòmina mensual, on la natura i la vida sigui respectada, cuidada i un valor, no una molèstia o quelcom econòmicament rentable i, per tant, crematístic i usat; on els estats-nació no  neguin el dret a l’autodeterminació dels pobles; on les lluites socials siguin cosa de tots i de totes fins que aquestes estiguin resoltes.

Un model social on la sinergia dels diferents moviments feministes, arreu del món i dels pobles, es posi en valor i puguem aprendre d’ells per avançar, acompanyades de la seva mirada, del seu missatge i manera de fer, cap a una societat més justa, equitativa, solidària, compromesa i feliç.

PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ

La classe política i persones gestores de les administracions públiques haurien de ser sotmeses a exàmens per avaluar la seva capacitat per organitzar i materialitzar els projectes i encàrrecs dels quals són responsables. No podem permetre que la incapacitat e ineficàcia d’aquests, sigui una llosa que hagi de caure sobre les persones funcionàries interines.

El suport mutu ens ha d’ajudar també, en aquest cas, a compartir la lluita i la cerca de solucions, no a competir entre nosaltres per una plaça que, de justícia, ja es nostra i les administracions tenen l’obligació de garantir una ocupació pública estable per donar un servei públic de qualitat.

El personal interí té dret a una feina estable. El personal interí té dret a no veure la seva salut malmesa a causa de l’estrès i l’angoixa per la manca d’estabilitat laboral com està passant ara. El personal interí no ha de pagar les conseqüències derivades d’un frau de llei dels gestors de les administracions. El personal interí ja ha fet exàmens per accedir al seu lloc de treball actual. El personal interí ja ha demostrat en el dia a dia, la seva professionalitat i bon fer. El personal interí té dret a una solució que els permeti accedir a la plaça que ocupen.

Per tot això, com aquesta és una situació excepcional, degut al frau de llei, defensem una consolidació motivada (concurs només de mèrits).

(RE)INTERNALITZACIÓ

Internalització del personal que presta serveis a la Diputació (personal d’informació, de neteja, …) per garantir llocs de treball de qualitat, amb garanties i igualtat de drets que la resta de personal de la Corporació. Tot aquest personal ha de ser contractat directament per la Diputació.

Volem que es garanteixi la salut física, mental i social de tot aquest personal al servei de les empreses subcontractades per la Diputació.

Prou de la discriminació i injustícia que suposa el que la contractació de persones amb discapacitats diverses es dugui a terme a través de subcontractes.

Reinternalització de serveis que en aquests moments es fan des d’empreses externes, com ara la bugaderia, per garantir la qualitat de servei que l’administració pública ha de donar.

—-

En PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s