Comunicat sobre l’esperpèntica retirada del punt de l’ordre del dia amb la nova valoració del factor de perillositat-penositat al Ple d’ahir de la Diputació

COMUNICAT SOBRE L’ESPERPÈNTICA RETIRADA DEL PUNT DE L’ORDRE DEL DIA AMB LA NOVA VALORACIÓ DEL FACTOR DE PERILLOSITAT-PENOSITAT AL PLE D’AHIR DE LA DIPUTACIÓ

Companyes, companys,

Una de les tasques en les quals hem estat ocupades darrerament, i des de fa molts mesos, ha estat en les desenes de reunions que s’han fet amb la Subdirecció de Planificació i Selecció de Recursos Humans, en una Comissió de Revisió i Reclassificació de llocs de treball, en la qual hem estat analitzant i revisant el component del Complement Específic que cobren alguns llocs de treball de la corporació vinculat a la duresa física i a la perillositat de les seves funcions.

Aquesta revisió era una reivindicació històrica de la part social i ha de comportar una actualització de l’import econòmic del factor de perillositat-penositat en tot un seguit de llocs de treball base, bàsicament de personal d’oficis. El Complement Específic que hi havia configurat fins ara tenia el seu origen en una valoració de llocs de treball del 1989 (és a dir, fa més de tres dècades) i resultava imperativa una revisió pel seu caràcter previ a l’aprovació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Aquesta actualització, que comptava amb el vist-i-plau de la CGT i de la resta de la representació sindical constava en l’ordre del dia inicial del Ple de la Diputació que es va celebrar ahir, 27 d’abril, en el qual s’havia se sotmetre a aprovació (punt 1.7. de l’ordre dia esmentat: “Dictamen pel qual es proposa modificar les taules retributives per actualitzar el factor de perillositat-penositat del complement específic, d’acord amb la valoració de les condicions físiques de treball (Exp. núm. 2023/25642)”; https://bit.ly/44cHMkg).

L’ESPERPENT

En el dia d’ahir, de forma sorprenent i inesperada, i menys d’una hora abans de l’inici del Ple, vam ser formalment informats per la Direcció dels Serveis de RRHH de la retirada de l’ordre del dia d’aquest punt, si bé per diversos canals informals ja havíem estat assabentats d’aquest fet a primera hora del matí, moment a partir del qual tots els telèfons van començar a treure fum. Un cop més, se’ns deia, la Intervenció General, juntament amb la Secretaria, havien emès informes desfavorables, motiu pel qual els grups de l’oposició justificaven la seva abstenció a aquest punt en la Comissió Informativa celebrada el dia abans del Ple, fet en el qual s’escudava al seu torn l’equip de govern per justificar la retirada del punt de l’ordre del dia de la sessió. Uns i altres, com sempre, tirant la pilota a la teulada del costat i cadascú espolsant-se de les seves responsabilitats.

Es tracta, un cop més, d’una nova i enorme MANCA DE RESPECTE A LA NOSTRA PLANTILLA i, particularment, a les treballadores i treballadors que ocupen llocs especialment sensibles i exposats a condicions de treball més compromeses i menys retribuïdes. I una manca de respecte també, és sobrer dir-ho, pels i les representants sindicals d’aquestes treballadores, si bé a això ja estem més que acostumades en aquesta “casa”. La Comissió de Revisió i Reclassificació, fins arribar a aquest punt, s’havia passat un any i mig fent feina, una feina amb un alt contingut tècnic, tot identificant i valorant aquests llocs de treball. Repetim, un any i mig de reunions i de feina llançada, pel terra, d’un dia per l’altre! Amb un resultat que comptava amb el consens entre les parts, trepitjat a darrera hora per voluntats polítiques alienes, no només al treball tècnic d’anàlisi realitzat sinó, per descomptat, als nostres interessos com a treballadores i treballadors.

L’informe desfavorable de l’Interventor fa referència a l’art. 19.2 de la LPGE 2023 que, segons diu “estableix que les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2,5 per cent respecte a les vigents el 31 de desembre de 2022, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant per pel que fa a efectius de personal com a la seva antiguitat”. Si bé la pròpia norma admet excepcions (i s’han aplicat abastament durant aquest mandat a la Diputació), la IG informa negativament del dictamen afirmant que “no es donen en el present expedient les notes de singularitat i excepcionalitat que requereix l’article com a excepció al límit corresponent a l’increment de les retribucions del personal al servei del sector públic i, en conseqüència, es vulnera el precepte 19.2 de la LPGE 2023, que té caràcter bàsic”.

La qüestió es que, si fem una mirada més acurada a l’ordre del dia del Ple d’ahir, veurem  com es porten a aprovar també al mateix modificacions orgàniques que comporten a la pràctica l’increment retributiu de prop d’una vintena de comandaments, amb un cost pressupostari d’uns 400.000 EUR. I, oh sorpresa!, aquí no ens trobem que ningú consideri que això afecta al compliment de cap article de la LPGE 2023, ni hi ha cap informe desfavorable i ni cap desacord polític. I aquestes només són una part de la multitud de modificacions orgàniques d’aquest estil que s’han dut a Ple i s’han aprovat en aquest mandat, totes elles –pel que es veu—amb “les notes de singularitat i excepcionalitat” requerides. Sembla que només hi ha problemes amb el compliment de la norma, i polítics fent-se el ronso, quan la cosa va d’actualitzar una part del Complement Específic de llocs de treball de base de les categories pitjor retribuïdes a la Diputació.

Per nosaltres no són en absolut de rebut aquesta mena d’actuacions, que reflecteixen una actitud implacable amb les possibles millores dels llocs de les categories amb menys remuneració i de base i, en canvi, màniga ampla amb els càrrecs de confiança, comandaments, etc, molt millor remunerats. No estem disposades a acceptar en cap cas un altre mandat amb aquesta dinàmica, i menys amb un context econòmic general de pèrdua de poder adquisitiu per a les treballadores i els treballadors.

QUÈ S’HAVIA D’HAVER APROVAT?

La revisió que s’havia d’aprovar, entre d’altres aspectes, posa en valor determinats llocs de treball de cures molt feminitzats, fent un reconeixement d’aquestes tasques, cosa que volem destacar. També es reconeix la presencialitat obligatòria dels llocs de treball inclosos en aquesta, que no poden accedir a formes de treball híbrid i, per tant, la dificultat associada als mateixos de poder flexibilitzar horaris i facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral. Per a efectuar l’actualització de l’esmentat factor de perillositat-penositat s’havia fet una revisió del mateix tot aplicant el manual de Valoració de llocs de treball d’us intern de la Diba, en virtut del qual es valora l’esforç físic, l’ambient de treball, el soroll i vibracions i la perillositat de cadascun dels llocs de treball. La mesura preveia una afectació en un total de 69 tipus de lloc de treball i unes 840 destinacions.

La puntuació obtinguda fruit del treball tècnic realitzat, es vinculava a una retribució concreta amb un nivell de perillositat i/o penositat. En concret, tal com consta en el dictamen ELEVAT, I POSTERIORMENT RETIRAT de l’ordre del dia del Ple, “la quantificació de l’import per a cada lloc de treball en funció de la valoració efectuada és la que s’expressa a continuació, resultant deu nivells diferents de condicions de treball (factor perillositat i/o penositat):”

Punts valoració condicions de
treball
Retribució Segons puntsMensual x 14 paguesNivell perillositat i/o
penositat
5814,7958,20 €a
101.063,9876,00 €b
151.313,1793,80 €c
201.562,36111,60 €d
251.811,55129,40 €e
302.060,74147,20 €f
352.309,93165,00 €g
402.559,12182,79 €h
452.808,31200,59 €i
503.057,50218,39 €j

Un cop revisats els factors, es modificava la Relació de Llocs de Treball, amb la introducció dels codis corresponents amb l’import del factor segons la revisió efectuada. Amb la revisió, uns quants llocs de treball veien disminuït aquest factor, però es garantia pels mateixos el cobrament actual a traves d’un complement personal transitori absorbible.

El resum dels llocs de treball i codis retributius afectats, i l’import del  factor  de  perillositat/penalitat  a aplicar en  el complement específic, és el següent:

Codi funcionalDenominació del llocC. Esp. actualFactor Perill./Pen.
actual
C. Esp. proposatFactor Perill./Pen.
Proposat
PlacesCost total
BE01E081Auxiliar de suportPS0145,38 €PS01a58,20 €5813.756,86 €
BE05E081Subaltern/a – parcs naturalsPSP145,38 €PSP1b76,00 €115.415,54 €
BE06E083Auxiliar de recepció i punt d’atencióPS0145,38 €PS01a58,20 €1235,16 €
EB02C141T. aux. laboratori medi ambientES0245,38 €ES02b76,00 €53.008,09 €
EG03C141T. aux. bibliot.- conductor bibliobusAT41.D95,11 €AT41e.D129,40 €149.432,49 €
EG22C141T. aux. toxicomaniesES0245,38 €ES02b76,00 €42.286,13 €
EV01C141Tèc. aux. atenció a la dependènciaES0245,38 €ES02i200,59 €200509.561,71 €
HC07H129Auxiliar infermeria reforç – a extingirES0145,38 €ES01b76,00 €1561,75 €
HD01C141Tèc. aux. de farmàciaES0245,38 €ES02a58,20 €4940,21 €
HG00D131Auxiliar protocolPO0745,38 €PO0758,20 €51.260,30 €
HP01H121Auxiliar geriatria- plantes a extingirES0145,38 €ES01i200,59 €12.173,08 €
HP06H121Auxiliar geriatria- infermeria a extingirES0145,38 €ES01i200,59 €11.301,36 €
IB01D121Guarda ForestalSE04.D75,39 €SE04g.D165,00 €2849.304,52 €
IC01C141Guarda forestal especialSE06.D75,39 €SE06g.D165,00 €2442.259,37 €
LAB1C141Oficial/a especial laboratori obres públPO09.D95,11 €PO09j.D218,39 €49.626,45 €
LAD1C141Oficial/a especial presa de dadesPO09.D95,11 €PO09j.D218,39 €49.626,45 €
LAP1C151Agent de permisosA545.D95,11 €APR1j.D218,39 €819.380,01 €
LAS1C141Oficial/a esp. mobilitat i seguretat viàPO09.D95,11 €PO09j.D218,39 €37.219,84 €
LAV1C141Oficial/a especial obres públiquesPO09.D95,11 €PO09j.D218,39 €716.846,28 €
LAV1C161Encarregat obres públiquesPO13.D95,11 €PO13j.D218,39 €614.535,33 €
LB02C141Oficial/a especial-mant. media. presa moPO08.D72,11 €PO08e.D129,40 €32.746,18 €
LB03C141Oficial/a especial d’instal·lacionsPO09.D95,11 €PO09j.D218,39 €2560.165,30 €
LC02C141Xòfer/aPO15163,17 €PO15d111,60 €3-3.040,20 €
PO15.D163,17 €PO15d.D111,60 €18-18.241,19 €
LC03C141Xofer/a del president/aPO15163,17 €PO15d111,60 €1-1.013,40 €
LFU2C141Oficial/a especial fuster/aPO09.D95,11 €PO09j.D218,39 €512.033,06 €
LH01C141Oficial/a especial cuiner/aPO0872,11 €PO08h182,79 €103.978,18 €
LI01C141Oficial/a especial reproducció gràficaPO0872,11 €PO08c93,80 €71.600,85 €
LJ01C141 PO09.D95,11 €PO09j.D218,39 €1228.879,35 €
LJ02C141Oficial/a especial jardiner/aPO09.D95,11 €PO09j.D218,39 €37.219,84 €
LM01C141Oficial/a especial magatzemPO0872,11 €PO09d111,60 €1791,89 €
PO09.D95,11 €PO09d.D111,60 €3924,57 €
LMF1C141Oficial/a especial de manteniment forestPO04*72,11 €PO09j.D218,39 €28.497,39 €
PO09.D95,11 €PO09j.D218,39 €819.252,90 €
LN02C141Oficial/a esp. mecan. const. metal.PO09.D95,11 €PO09j.D218,39 €24.813,22 €
LPA2C141Oficial/a especial paletaPO0872,11 €PO09j.D218,39 €14.248,69 €
PO09.D95,11 €PO09j.D218,39 €819.252,90 €
LPI2C141Oficial/a especial pintor/aPO09.D95,11 €PO09j.D218,39 €819.252,90 €
LV01C141Oficial/a especial manteniment vehiclesPO0872,11 €PO08j218,39 €12.689,06 €
MA01D121Oficial/a obres públiquesPO06.D95,11 €PO06j.D218,39 €3175.096,62 €
MB01D121Oficial/a d’instal·lacions
– recinte
PO0472,11 €PO06j218,39 €12.952,59 €
MB03D121Oficial/a d’instal·lacionsPO06.D95,11 €PO06j.D218,39 €2253.294,38 €
MC01H121Oficial/a conductor/a vehicles P.M. – a ext.PO14.D163,17 €PO14d.D111,60 €6-6.079,99 €
MC02D121Oficial/a conductor/a serveis logísticsPO14163,17 €PO14d111,60 €9-8.714,65 €
163,17 €PO14d.D111,60 €1269,25 €
PO14.D163,17 €PO14d.D111,60 €2-1.891,55 €
MFO1D121Oficial/a de manteniment forestalPO06.D95,11 €PO06j.D218,39 €2048.449,43 €
MFU2D121Oficial/a fuster/aPO06.D95,11 €PO06j.D218,39 €614.534,83 €
MHA1D121Auxiliar de cuinaPO0472,11 €PO04h182,79 €1224.358,89 €
PO08*72,11 €PO04h182,79 €1-4.608,56 €
MI01C162Encarregat/ada reproducció gràficaPO1272,11 €PO12c93,80 €1426,33 €
MI01D121Oficial/a reproducció gràficaPO0472,11 €PO04c93,80 €52.102,82 €
MJ01D121Oficial/a jardiner/aPO06.D95,11 €PO06j.D218,39 €1024.224,72 €
MM01D121Oficial/a de magatzemPO0472,11 €PO06e129,40 €1011.239,96 €
PO04.D72,11 €PO06e.D129,40 €910.515,66 €
PO06.D95,11 €PO06e.D129,40 €21.347,64 €
MM02C162Encarregat/ada magatzemPO12.D72,11 €PO12d.D111,60 €1776,10 €
MN02D121Oficial/a mecànic constr. metàl.PO06.D95,11 €PO06j.D218,39 €37.267,41 €
MPA2D121Oficial/a paletaPO06.D95,11 €PO06j.D218,39 €819.379,77 €
MPI2D121Oficial/a pintor/aPO06.D95,11 €PO06j.D218,39 €37.267,41 €
MS00D121Oficial/a serveisPO04.D72,11 €PO04f.D147,20 €11.475,56 €
MS05D121Assistent/a d’aulesPO0472,11 €PO04b76,00 €176,48 €
MT00D121Oficial/a telefonista- recepcionistaPO0472,11 €PO04b76,00 €7499,65 €
MV01D121Oficial/a de manteniment de
vehicles
PO0472,11 €PO04j218,39 €411.306,14 €
NB01E081Ajudant/a d’instal·lacions – a extingirPO03.D95,11 €PO03j.D218,39 €12.422,44 €
NC00E081Ajudant/a serveisPO0272,11 €PO02f147,20 €56.885,78 €
PO02.D72,11 €PO02f.D147,20 €22.754,31 €
PO14*163,17 €PO02f147,20 €2-7.854,45 €
NPA1E081Ajudant/a d’obres – paleta – a extingirPO03.D95,11 €PO03j.D218,39 €24.844,87 €
PA01E081Operari/ària de serveis- netejaPO0172,11 €PO01f147,20 €92120.579,77 €
PA03E081Operari/ària de serveis- cosidor/aPO0172,11 €PO01d111,60 €21.448,50 €
PA04E081Operari/ària de serveis- cuinaPO0172,11 €PO01i200,59 €1228.444,24 €
PA09E081Operari/ària de serveis- roberPO0172,11 €PO01d111,60 €96.518,26 €
PA10E081Operari/ària de serveis logísticsPO0172,11 €PO01f147,20 €1216.525,86 €
PO01.D72,11 €PO01f.D147,20 €56.885,78 €
PA12E083Operari/ària de serveis reproducció gràficaPO0172,11 €PO01c93,80 €1397,80 €
PA13E083Operari/ària de serveis suport parc mòbilPO0172,11 €PO01f147,20 €22.754,31 €
PA14E083Operari/ària de serveis auxiliarsPO0172,11 €PO01f147,20 €11.377,16 €
S403E081Supervisor/a subalterns carteriaPS0145,38 €PS01a58,20 €4991,03 €
S403E082Supervisor/a subalterns protocolPS0145,38 €PS01a58,20 €1251,96 €
S563C181ResponsableA51445,38 €A514b76,00 €1601,82 €

Doncs, tot això és el que ses senyories NO HAN VOLGUT APROVAR EN EL PLE D’AHIR, alhora que aprovaven destinar 400.000 EUR a millores salarials de comandaments, sense que la IG hi posi, en aquest cas, cap mena d’objecció.

No admetem les excuses de ningú i exigim una solució immediata i urgent. No admetem que equip de govern, coordinació de RRHH i els diferents grups polítics es tirin la pilota entre ells en aquest tema, i que ningú no se’n faci responsable. Aquesta modificació és de justícia, i ha de ser aprovada. És un augment retributiu perfectament justificable des del punt de vista legal. Des de la CGT no contemplem cap altre escenari. A tots els grups polítics de la Diputació (a tots i cadascun) només els podem dir el següent: AIXÒ QUE VA PASSAR AHIR NO QUEDARÀ AIXÍ.

I, per descomptat, si pensaven tenir una campanya electoral tranquil·la per les municipals, ja s’ho poden treure del cap.

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

28 d’abril del 2023

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Comunicats, Penositat | Deixa un comentari

Comunicat de valoració de les Eleccions Sindicals 2023 a la Junta de Personal de la Diputació

COMUNICAT DE VALORACIÓ DE LES ELECCIONS SINDICALS 2023 A LA JUNTA DE PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ

Companyes, companys,

Els RESULTATS DE CONJUNT DE LES ELECCIONS SINDICALS 2023 a la Junta de Personal de la Diputació de Barcelona, després de la revisió d’actes efectuada al vespre del mateix dia 29 de març, són els següents:

  • CGT: 608 vots, que suposen un 24,5% sobre el total de vots vàlids, als quals corresponen 7 delegades a la Junta de Personal (3 més de les obtingudes al 2019).
  • CCOO: 878 vots, 35,4%, 11 delegades (+1).
  • UGT: 603 vots, 24,3%, 7 delegades (-2).
  • I-CSC: 327 vots, 13,2%, 4 delegades (-2).

Si bé estem a l’espera de rebre l’acta global d’escrutini per part de la Mesa Electoral Coordinadora, i del registre de la mateixa i la resta de la documentació i actes del procés electoral a l’Autoritat Laboral, aquests resultats, que els RRHH de la Diba han publicat ja amb caràcter provisional, són els que nosaltres donem per bons. I els que es corresponen, com hem dit, amb les dades recollides en les actes d’escrutini de les 24 Meses en les quals es va votar el dia 29 de març.

Amb aquests resultats, la CGT passem a ser per primera vegada EL SEGON SINDICAT MÉS VOTAT en aquest òrgan, tot superant també per primer cop en nombre de sufragis un dels dos Sindicats històricament majoritaris a la Diputació (en concret, la UGT). VEIEM AIXÍ REFORÇADA LA NOSTRA REPRESENTATIVITAT, tal com vam estar reclamant durant tota la campanya electoral, tot passant de 4 Delegades a 7, és a dir, un 24,1% del total de Delegades electes. Tot plegat ens situa en una millor posició per a seguir lluitant per millorar les condicions de treball de tota la nostra plantilla, i ens reforça tant davant Recursos Humans com davant les instàncies de direcció política de la Diba, i també davant la resta de Sindicats.

GRÀCIES A TOTES LES QUE HO HEU FET POSSIBLE tot acudint a les urnes per a dipositar una papereta de la nostra candidatura. Per part nostra, ens queda la responsabilitat d’intentar no decebre la vostra confiança al llarg del mandat que ara s’inicia. Us animem també, durant el decurs del mateix, a totes aquelles i aquells que encara no ho hagueu fet, a apropar-vos a la Secció Sindical de la CGT per col·laborar de forma activa en la mateixa, participar a les Assemblees, prendre part en les decisions, perquè la lluita pels nostres drets requereix del concurs i del parer de tothom, demana moltes mans i molts caps, no se sosté només en la delegació i en les hores sindicals.

UNA MICA DE DETALL SOBRE ELS RESULTATS

La primera cosa a destacar de la jornada de dimecres és que CGT millorem notablement els nostres resultats respecte les Eleccions del 2019, tot obtenint 228 vots més que aleshores, amb un increment en termes relatius d’un +60%. De fet, en unes Eleccions en les quals ha disminuït la participació, cal fer notar que tots els Sindicats, excepte nosaltres, han perdut vots (en termes relatius han disminuït un -51,3% la I-CSC, un -33,9% UGT, i un -18,9% CCOO). CCOO, el Sindicat més votat, i guanyador de les Eleccions, obté en l’atribució de Delegades una més que al 2019, havent obtingut, en realitat, 204 vots menys que aleshores, i amb un nombre de vots totals (878) inferior al que va obtenir en aquelles Eleccions del 2019 el qui va ser el segon Sindicat més votat (en aquell moment UGT).

Tanmateix, pel que fa a la participació, i a banda de l’evidència que aquesta enguany ha disminuït, fet que cal atribuir en gran mesura al context de teletreball, pensem que cal posar aquesta dada en context històric. Les Eleccions Sindicals del 2019 a la Diba es van caracteritzar per un apreciable increment de la participació respecte la que era habitual en les nostres Eleccions. Aquesta va ser aleshores d’un 65,5%, amb un increment que va tenir a veure en gran mesura, a parer nostre, amb la presentació per primer cop d’una candidatura de la I-CSC, que aleshores va tenir força tirada i va mobilitzar electorat tradicionalment abstencionista, tant per l’efecte “novetat” de la mateixa, com per qüestions vinculades a la conjuntura política del moment, sobre les quals és innecessari estendre’ns aquí. En canvi, el percentatge de participació a les Eleccions Sindicals d’enguany, 52%, si bé és inferior, no difereix tampoc en molt gran mesura de la registrada en les Eleccions anteriors a les del 2019, les del 2015, que va ser d’un 57,7%, un percentatge que s’adiu més amb la pauta històrica a la Diputació. I això malgrat el context de teletreball, que sens dubte hi ha influït.

Els resultats per Meses ens indiquen tres blocs ben diferenciats: el de les Meses “històriques” en Eleccions Sindicals a la Diba (que comprenen les dels grans recintes), el de les Meses específiques del cens de l’ORGT (tant fixes com itinerants), i el de les 4 noves Meses fixes de comarques del cens de Biblioteques.

Meses “històriques”

Per primer cop en unes Eleccions Sindicals a la Diba, la CGT és el Sindicat més votat en alguna de les Meses (fins ara, i des de la reactivació de la CGT a la Diba l’any 2007, com a màxim havíem estat segons algun cop en alguna Mesa). De fet, CGT ha estat aquest cop el més votat en tres de les Meses històriques dels recintes i centres de treball de Barcelona ciutat, i entre elles aquella que té el cens d’electores més gran, la Mesa 3 (Urgell), en la qual sumem un total de 152 vots. CGT som també el Sindicat més votat a l’altra Mesa de l’Escola Industrial, la Mesa 4 (Urgell-Província), i a la Mesa 7 (Espai Francesca Bonnemaison). Entre totes tres Meses sumem 275 vots, un 45,2% dels obtinguts per la nostra candidatura. De les tres, a més, cal destacar el fet que a la Mesa 4 i a la Mesa 7 els vots a la CGT concentren més d’una tercera part dels vots vàlids emesos tant en l’una com en l’altra.

CCOO guanya a la Mesa 1 (Can Serra), i a la Mesa 2 (Maternitat-Mestral). Val a dir que CGT és el segon Sindicat més votat en aquesta darrera Mesa, millorant molt els resultats obtinguts en aquesta en les anteriors Eleccions Sindicals, i enfonsant UGT, que hi recull només 30 vots (per 74 de la CGT). UGT s’endú les dues meses de Mundet, la Mesa 5 (Mundet-Serradell) i la Mesa 7 (Mundet-Pavelló Nord), si bé cal apuntar que aquesta segona és la única Mesa de totes les de la Diputació que guanya amb claredat, atès que la diferència de vots entre els tres primers a la Mesa de Serradell és mínima (UGT 85, CCOO 82, CGT 79). Finalment, la I-CSC guanya només en una de les Meses històriques, la Mesa 8 (Institut del Teatre), si bé només amb 20 vots, i amb un sol vot més que el segon (UGT, en aquest cas).

Òbviament, en ser aquest bloc de Meses les que comprenen aquelles amb el cens més gran, és en les mateixes on CGT obté el seu major nombre absolut de vots. Els vots recollits en les quatre Meses amb major nombre de sufragis per la nostra candidatura (per aquest ordre: Urgell, Urgell-Província, Mundet-Serradell, i Maternitat-Mestral) computen un total de 402, gairebé dos terços del total de paperetes de la CGT en aquestes Eleccions (en concret, un 66,1%).

Meses del cens de l’ORGT

Considerem com a tals les Meses 9 a 20, si bé una de les Meses que hem inclòs dins del bloc d'”històriques”, la de la Maternitat, també inclou dins del seu cens a una part del personal d’aquest Organisme. Com era previsible, CCOO és el Sindicat més votat en totes i cadascuna d’aquestes Meses (amb uns percentatges sobre el total de vots vàlids que van d’un mínim del 44% a la Mesa 10, a un màxim del 83,3% a la Mesa 18). L’ORGT continua essent el seu feu i un dels seus principals graners de vots, com ja ho era al 2019, en el moment de la integració del seu personal funcionari a la plantilla de la Diputació i la incorporació del mateix al cens de les nostres Eleccions Sindicals. Igual que al 2019, aquestes Meses tornen a ser determinants en el resultat global de CCOO, ja que en elles obté 279 dels seus 878 vots (un 31,8% del total). No és pas mala collita, tenint en compte que el nombre de vots que separa CCOO i CGT en el còmput total de les 24 Meses de la Diba és de 270 vots

De fet, sense el concurs d’aquestes Meses específiques de l’ORGT el resultat entre els tres Sindicats més votats seria molt més igualat, i la distribució de Delegades entre ells hauria estat una altra. Si bé el Sindicat més votat, en cas de no considerar els vots de les Meses 9 a 20, continuaria essent CCOO, ho seria només amb 23 vots més que la CGT (599 vs 576), i 50 més que la UGT (599 vs 549). És això el que justifica la insistència per part de CCOO, Elecció rere Elecció, en el manteniment del sistema de Meses “itinerants” a comarques, és a dir, de recollida de vots porta a porta, exclusivament per a la oficines de l’ORGT, malgrat el greuge comparatiu que això genera amb el personal d’altres centres de treball dispersos també geogràficament pel territori de la província (com el de Parcs Naturals, per posar només un exemple).

Meses de comarques del cens de Biblioteques

Es tracta de 4 Meses fixes noves, que per primera vegada recollien de forma descentralitzada els vots del personal de la XBM en algunes comarques de la demarcació (la resta del cens de Biblioteques estava assignat, com d’habitud, a una de les Meses “històriques” de Barcelona ciutat, la d’Urgell-Província). Les Meses 21, 22, 23 i 24, es trobaven ubicades respectivament a Manresa, Vic, Mataró i Sitges (en aquesta darrera també s’havia censat altre personal de la Diba, a banda del de la XBM d’aquella zona). CGT és el Sindicat més votat en totes elles, a excepció de la Mesa de Vic, on guanya la I-CSC, si bé només amb 9 vots (per 5 de la CGT). Les Meses 21, 23 i 24 són també aquelles en les quals els vots de la CGT concentren un major pes relatiu sobre el conjunt de vots vàlids (56%, 54,5%, i 40%, respectivament). 

PER A ACABAR

Després de tots aquests números, i després de tota la feina feta per a arribar fins aquí, de moment ens queda recuperar forces, ressituar-nos en el nou escenari, i ara mateix reiterar novament l’agraïment a totes les companyes de la Secció Sindical, a les nostres afiliades i simpatitzants, a tothom qui ens ha fet confiança triant la papereta de la candidatura de la gent valenta. També al Sindicat d’Administració Pública de Barcelona de la CGT, el nostre Sindicat, pel seu suport incondicional.

Com hem dit abans, a partir d’ara, gràcies a totes vosaltres, tindrem millors condicions per seguir lluitant pels drets de la nostra plantilla, i així ho farem. Aquests resultats no són, però, un destí ni un fi en si mateix, sinó només un pas més en el camí, un recurs per a continuar bregant i reforçar la nostra acció sindical. Amb vosaltres: Entre totes, tot.

MAI MÉS SOLES! JUNTES SOM FORTES!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

31 de març del 2023

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Resultats de les Eleccions Sindicals a Intradiba: Clicant aquí.

Publicat dins de Campanya 2023, Eleccions sindicals | Deixa un comentari

Eleccions Sindicals 2023. Comunicat de tancament de campanya. Vota CGT: Aquest tren passa només un cop cada 4 anys; fem tot el possible per no perdre’l

ELECCIONS SINDICALS 2023. COMUNICAT DE TANCAMENT DE CAMPANYA

VOTA CGT: AQUEST TREN PASSA NOMÉS UN COP CADA 4 ANYS; FEM TOT EL POSSIBLE PER NO PERDRE’L

Companyes, companys,

Us adrecem amb el present correu el nostre comunicat de tancament de campanya electoral. Aquesta finalitza avui, dia 27, darrer dia en el qual els sindicats que concorrem a les mateixes podem demanar formalment el vot. Demà dimarts hi ha la jornada de reflexió, i DIMECRES 29 TOTS I TOTES ESTEM CRIDADES A LES URNES per a votar la renovació de l’òrgan de representació del personal funcionari de la Diputació, la Junta de Personal, per al proper mandat (2023-2027). Us adjuntem novament la relació d’ubicacions de Meses electorals, amb els horaris de les mateixes i temps de permís per anar a votar, en cas que feu aquell dia treball presencial. Si algú té encara cap dubte sobre en quina Mesa li toca anar a votar, sobre si consta en el cens definitiu, etc, feu-nos-ho saber tot enviant un correu-e a cgt@diba.cat i us ho resoldrem.

Us recordem el que ja us vam traslladar en el nostre segon comunicat en relació al vot i el teletreball:

“El règim de permisos acordat amb RRHH, i que es detalla en la circular que hi ha penjada a Intradiba (https://intradiba2.diba.cat/web/eleccions-sindicals), estableix que tothom que tingui assignada la modalitat de teletreball i que li toqui teletreballar el dia 29, POT SOL·LICITAR AL SEU ORGÀNIC FER TREBALL PRESENCIAL AQUELL DIA, tot canviant-lo per un altre dia de teletreball. Des de la nostra Secció Sindical animem a triar aquesta opció i demanar jornada presencial aquell dia, ja que pensem que és la que facilitarà en major mesura l’exercici del vot. En qualsevol cas, si pels motius que sigui, no podeu optar per fer presencial el 29 de març, la gent que teletreballi aquell dia gaudirà d’un permís pel temps necessari per a desplaçar-se a la Mesa on hagi d’exercir el seu dret a vot“.

Reiterem novament, i fem una crida en aquest sentit, la importància de la PARTICIPACIÓ a les Eleccions Sindicals, i de la participació PRESENCIAL, teletreballem o no aquell dia. LES PAPERETES NO ENTREN PAS SOLES DINS LES URNES, i TOTHOM que estigui convençut i convençuda que cal votar la CGT, que cal empènyer i donar força a l’ALTERNATIVA SINDICAL a la Diputació, ha d’acudir personalment al seu punt de votació el dia 29 per a fer-ho possible (a menys que hagi optat ja pel vot per correu i sol·licitat el mateix dins de termini). Segons ho ha disposat la Mesa Electoral Coordinadora, les Eleccions són aquell dia, ens agradi més o ens agradi menys, ens vagi millor o pitjor, i no pas qualsevol altre dia. L’ocasió per a reforçar la representativitat i la força negociadora de la CGT és aquell dia, i no qualsevol altre. NO HI TORNARÀ A HAVER CAP MÉS DIA COM EL 29 DE MARÇ D’ENGUANY A LA DIPUTACIÓ FINS AL 2027, i pensem que és altament recomanable tenir clar TOTES que cal fer un esforç i evitar després que ningú no s’hagi de passar 4 anys lamentant-se del que podria haver estat i no ha estat.

Així, doncs, tothom que vulgui contribuir al canvi, ha de saber que EL CANVI ÉS ARA I AQUÍ, EL 29 DE MARÇ, i no pas en cap altre moment. Aquest tren passa només un cop cada 4 anys, i qui el perdi es quedarà sense arribar a destí. I aleshores el que tindrem serà un altre mandat més com els de sempre, amb els de sempre manegant-ho tot amb els RRHH de la Diba, com ha passat aquests darrers 4 anys, amb el balanç negatiu i de pèrdua de drets que ja és prou conegut per tothom. Cridem, per tant, a tota la nostra plantilla a anar a votar dimecres vinent, i a fer-ho TRIANT LA PAPERETA DE LA CGT, per tal de fer possible avançar en tots els eixos definits en la PLATAFORMA REIVINDICATIVA que us hem estat presentant aquests dies (https://bit.ly/3JNxIWv). De manera especial, demanem a tot el personal interí de la Diba (al qual convidem també a fer memòria: https://bit.ly/3Jh1bbd), a tot el personal de Biblioteques, del Respir, d’Organismes Autònoms, de Parcs Naturals, que acudiu a les urnes per a evitar que siguin, un cop més, uns altres els qui decideixin per vosaltres. Volem seguir treballant, amb la mateixa dedicació i compromís, però disposant de MÉS FORÇA, per la millora de les condicions de treball de tot el personal, i ENS CALEN ELS VOSTRES VOTS PER GARANTIR-HO.

Avui, 27 de març, farem la nostra ASSEMBLEA FINAL DE CAMPANYA, a l’aula A-5 del Pavelló Xaloc del Recinte de la Maternitat, a les 13h. Hi seran presents la Ivana i el Josep, companya i company que encapçalen la nostra candidatura. Esteu totes convidades a participar-hi i us animem a fer-ho.

Us deixem l’enllaç amb tots els materials i tots els comunicats difosos per la nostra Secció Sindical durant aquesta campanya electoral, per a aquells i aquelles que hi vulgueu fer un darrer cop d’ull durant la jornada de reflexió: https://cgtdiba.wordpress.com/category/campanya-2023/

Us deixem novament, també, el vídeo que hem produït i difós amb motiu d’aquesta campanya d’Eleccions 2023: https://youtu.be/vm66sCW0RoE

Ens veiem el dia 29 a les urnes, fent que l’alternativa es converteixi en realitat. Hem estat molt de temps treballant-hi, i ara ja és l’hora.

Fem-ho possible, que ningú no es quedi a casa aquell dia. Salut!

MAI MÉS SOLES! JUNTES SOM FORTES! VOTA CGT!  

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

27 de març del 2023

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Campanya 2023, Eleccions sindicals | Deixa un comentari

Eleccions Sindicals 2023. Tercer comunicat de campanya. Vota CGT: Fem que el dia 29 sigui un tsunami de dignitat de la nostra plantilla

ELECCIONS SINDICALS 2023. TERCER COMUNICAT DE CAMPANYA

VOTA CGT: FEM QUE EL DIA 29 SIGUI UN TSUNAMI DE DIGNITAT DE LA NOSTRA PLANTILLA

Companyes, companys,

Ens trobem ja en l’equador de la campanya electoral de les Eleccions Sindicals 2023 a la Junta de Personal de la Diputació de Barcelona, que finalitza el proper dilluns dia 27. DIMECRES 29 TOTS I TOTES ESTEM CRIDADES A LES URNES per a triar les nostres Delegades en l’òrgan unitari de representació del personal funcionari durant el proper mandat (2023-2027). Us reiterem novament, com vam fer en el nostre comunicat anterior (http://bit.ly/409Q7T9) la importància d’anar a votar aquell dia i de fer-ho prioritàriament DE MANERA PRESENCIAL.

Molt probablement la majoria de vosaltres estareu fartes ja de l’intens spam sindical al qual esteu sotmeses aquests dies –i respecte el qual ens disculpem, per la part que ens toca–, però considerem que és important fer notar a tothom que ens trobem enguany, ara mateix, en un moment crucial a la Diputació i al conjunt de les administracions públiques, a Catalunya i arreu de l’Estat. Una conjuntura que es pot saldar amb la continuïtat de l’hegemonia dels “agents socials” de sempre, aquells que negocien i acorden, com sempre, retallades, precarietat i pèrdua de drets per als empleats i empleades públiques en tots els nivells de l’administració (estatal, autonòmica i local). O també amb la d’aquells que s’han presentat com a quelcom diferent als de sempre, però que a la pràctica han demostrat ben poca cosa amb la seva acció sindical, i l’expansió dels quals tampoc no ha servit per a fer avançar enlloc els objectius polítics (i no pas sindicals) que pretenien representar. Es pot saldar, doncs, amb la continuïtat de tot això o bé amb el reforçament de la representativitat d’una organització sindical alternativa i combativa, la CONFEDERACIÓ GENERAL DE TREBALL (CGT), que està pugnant per recuperar els serveis públics i per impulsar en els mateixos un model sindical realment diferent, assembleari, horitzontal, vigilant, exigent amb la defensa i ampliació dels nostres drets, sense hipoteques, que no vol subvencions de la Diba ni tampoc alliberades, que no demana permís ni favors a ningú.

El dia 29 cal una participació tan àmplia com sigui possible de tot el nostre personal a les Eleccions a la Diputació. Per a donar impuls i força a aquest model sindical i a totes aquelles reivindicacions que porten tant de temps postergades en aquesta casa (del conjunt de la plantilla, però també específiques de les companyes de Biblioteques, ORGT, Respir, Parcs Naturals, de les interines en abús de temporalitat, de les companyes precàries de les borses, i de molts i moltes altres…) Perquè sinó decidim nosaltres a les urnes, n’hi haurà d’altres que decidiran enlloc nostre durant els propers 4 anys, i negociaran les nostres condicions de treball per nosaltres, les nostres possibilitats d’estabilització, promoció i carrera professional, el nostre poder adquisitiu, els nostres permisos i flexibilitat horària, el nostre temps de treball i de vida, la nostra salut en el treball i fora d’aquest, tot plegat en funció dels seus interessos particulars i no pas dels interessos col·lectius. I tant important com afiliar-se, com organitzar-se, com participar a les Assemblees, com secundar les vagues i les mobilitzacions… passos que molts i moltes de vosaltres heu fet durant els darrers anys; tant important com tot això és omplir les urnes de paperetes de la CGT el dia 29, FER QUE EL RECOMPTE DE VOTS AQUELL DIA SIGUI UN TSUNAMI DE DIGNITAT DE LA NOSTRA PLANTILLA.

Us recordem un cop més els nostres materials de campanya per que ens feu un cop de mà, en la mesura de les vostres possibilitats, a fer-ne difusió, i que no hi hagi ningú a la Diputació que sigui desconeixedor de l’alternativa de la CGT en aquestes Eleccions:

Avui dijous ens podreu trobar físicament fent campanya al Recinte Mundet, en el qual farem una Assemblea informativa a les 13h (en concret, a la Sala D-2 de l’Edifici Serradell). Demà tenim previst estar per Can Serra i Minerva, i dilluns a l’Institut del Teatre i a la Maternitat, recinte en el qual realitzarem la nostra Assemblea final de campanya (a l’Aula A-5 del Pavelló Xaloc). Tal com us vam dir en el nostre primer comunicat (https://bit.ly/3TrtSWi), en totes les nostres Assemblees de campanya està convocat el conjunt del personal de la Diba, per la qual cosa podeu acudir a les mateixes encara que no siguin al vostre Recinte o centre de treball.

Ens veiem el dia 29 a les urnes, empenyent la representativitat i la força negociadora de la Confederació. I amb aquesta, la de tots i totes. Salut!

MAI MÉS SOLES! JUNTES SOM FORTES! VOTA CGT!  

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

23 de març del 2023

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Campanya 2023, Eleccions sindicals | Deixa un comentari

Eleccions Sindicals 2023. Segon comunicat de campanya. Vota CGT: Som força creixent, també a la Diputació de Barcelona

ELECCIONS SINDICALS 2023. SEGON COMUNICAT DE CAMPANYA

VOTA CGT: SOM FORÇA CREIXENT, TAMBÉ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Companyes, companys,

Us tornem a reiterar amb el present correu la importància d’acudir a votar el proper DIMECRES DIA 29 DE MARÇ a les Eleccions Sindicals per a triar els nous Delegats i Delegades a la Junta de Personal de la Diputació, i de fer-ho optant per la papereta de la candidatura de la CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL (CGT), l’única, com ja vam assenyalar en el nostre comunicat anterior (http://bit.ly/3TrtSWi) que ha demostrat en aquesta casa que no ven fum ni enganya a ningú.

El mandat que tot just ara finalitza (2019-2023) ha estat un mandat amb una negociació col·lectiva comandada i pràcticament monopolitzada per UGT i CCOO, amb uns resultats clarament insuficients: carrera professional congelada, anul·lació d’incentius a la jubilació anticipada, pèrdua de poder adquisitiu, negativa a assumir les despeses de connectivitat o pagament de productivitat únic, extraordinari i no consolidable en relació a la COVID-19, un acord de teletreball manifestament millorable, i un llarg etcètera… Tot plegat, un rèdit molt decebedor per a la nostra plantilla i un escenari de pèrdua de drets, després d’una maniobra barroera per part dels RRHH de la Diba, CCOO i UGT per a excloure la CGT –per primer cop des del 2011– de la Mesa General de Negociació de matèries comunes, tot buidant de contingut alhora la MGN de personal funcionari.

Qualsevol balanç honest porta a constatar que pràcticament només hi ha hagut avenços destacables en relació a l’estabilització del personal interí, un tema especialment conflictiu i sensible, que els RRHH de la Diputació van accedir, per pressió nostra, a tractar en Comissió Tècnica, primer, i en MGN de personal funcionari, després, i en el qual la CGT ha pogut incidir de manera significativa, gràcies especialment a la mobilització de la nostra plantilla. Tots i totes sabeu que des del minut zero vam donar suport a la lluita interina a les Assemblees, per una estabilització justa, recolzant demandants, impulsant mobilitzacions i vagues contra l’”Icetazo”, i també en la negociació per unes bases d’estabilització el màxim de facilitadores possible per al nostre personal interí, malgrat estar en minoria, i malgrat que el nou marc legislatiu (la Llei 20/2021) continua essent insuficient i evita sancionar adequadament l’abús de temporalitat.

Pensem que és hora ja de canviar aquesta situació de pèrdua de drets que ha caracteritzat aquest mandat. La CGT és una força sindical creixent en administracions i empreses arreu, i demostra dia a dia que és una eina útil per a les treballadores i els treballadors, perquè els resultats de la mobilització i la lluita així ho certifiquen. Som el sindicat que més creix a Catalunya. Des de l’any 2008 hem duplicat pràcticament la nostra afiliació, i també som el sindicat que més vagues convoca i més vaguistes suma al nostre país. A la CGT treballem amb dedicació i compromís per la millora de les condicions de treball i us demanem passar a l’acció també a la Diputació de Barcelona, per poder plantar cara amb més força. Calen els vostres vots per garantir-ho, i per això us demanem QUE EL DIA 29 DE MARÇ ENS FEU CONFIANÇA OPTANT PER LA PAPERETA DELS CANDIDATS I LES CANDIDATES DE LA CGT. Estem convençudes que no us decebrem pas.

Us enllacem novament el nostre vídeo de campanya (https://bit.ly/3mOVmZO), cartelleria (https://bit.ly/3yEH1Sy) i plataforma reivindicativa (https://bit.ly/3JNxIWv), per a que en feu tanta difusió com pugueu aquests dies, i fins al dilluns 27, data en la qual finalitza la campanya electoral.

PERMISOS I VOT PER CORREU

Atès que aquestes seran les primeres Eleccions Sindicals que se celebrin a la Diba en un context de teletreball, i que la votació es realitzarà en un sol dia (un dimecres), volem posar l’accent en LA IMPORTÀNCIA DE LA PARTICIPACIÓ, especialment de les nostres afiliades i simpatitzants. Penseu que en aquestes Eleccions es decidirà la nostra representativitat en els propers 4 anys i, per tant, hem de considerar tots i totes el 29 de març com un dia molt important en el nostre calendari (no hi haurà cap més dia com aquest fins al 2027). Volem assenyalar la importància d’ACUDIR AQUELL DIA A LES URNES, I DE FER-HO PRESENCIALMENT.

El règim de permisos acordat amb RRHH, i que es detalla en la circular que hi ha penjada a Intradiba (https://intradiba2.diba.cat/web/eleccions-sindicals), estableix que tothom que tingui assignada la modalitat de teletreball i que li toqui teletreballar el dia 29, POT SOL·LICITAR AL SEU ORGÀNIC FER TREBALL PRESENCIAL AQUELL DIA, tot canviant-lo per un altre dia de teletreball. Des de la nostra Secció Sindical animem a triar aquesta opció i demanar jornada presencial aquell dia, ja que pensem que és la que facilitarà en major mesura l’exercici del vot. En qualsevol cas, si pels motius que sigui, no podeu optar per fer presencial el 29 de març, la gent que teletreballi aquell dia gaudirà d’un permís pel temps necessari per a desplaçar-se a la Mesa on hagi d’exercir el seu dret a vot. El detall dels punts de votació, horaris de les Meses i temps de permís (en cas de treball presencial) el teniu en l‘arxiu adjunt. Qualsevol dubte al respecte, i especialment si no teniu clar en quina Mesa us toca votar, feu-nos-ho saber a cgt@diba.cat.

Pel que fa al vot per correu, sobre el qual algunes ens heu consultat, teniu també la informació sobre la seva sol·licitud a l’enllaç d’Intradiba que us hem referenciat abans. Us recomanem que NOMÉS feu ús del mateix si realment preveieu una impossibilitat física real de poder-vos desplaçar presencialment a votar el dia 29, i NO EN QUALSEVOL ALTRE CAS. El vot per correu és un procediment complex que requereix personar-se dos cops a les oficines de Correus (primer per fer la sol·licitud a la Mesa Electoral Coordinadora, i posteriorment pròpiament per votar), i que a més té un cost econòmic per la persona (tant la sol·licitud com la tramesa del vot). En tot cas, si algú té clar que les circumstàncies el portaran a haver de votar per correu, el que li recomanem és que faci ja, sense demora, la sol·licitud del mateix a la Mesa Electoral Coordinadora, si és que encara no l’ha feta (la data màxima per poder-ho fer és el 24 de març). Incloem instruccions al respecte juntament amb el present comunicat: https://bit.ly/3ZSlaD0

Ens veiem el dia 29 a les urnes, votant als candidats i candidates de la Confederació. Salut!

MAI MÉS SOLES! JUNTES SOM FORTES! VOTA CGT!  

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

20 de març del 2023

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Campanya 2023, Eleccions sindicals | Deixa un comentari