Sobre la manca de flexibilitat de la Diputació en relació als casos d’infeccions per COVID i teletreball

SOBRE LA MANCA DE FLEXIBILITAT DE LA DIPUTACIÓ EN RELACIÓ ALS CASOS D’INFECCIONS PER COVID I TELETREBALL

Companyes, companys,

Amb l’arribada de l’aplicació  de l’Acord de teletreball i la fi del període transitori del COVID el 2 de maig del 2022, cada vegada més, per part de la Diputació, s’està tendint a la seva implantació mitjançant comunicats telemàtics de l’Oficina de Recursos Humans adreçats a totes les Gerències i treballadors/es. No entenem la manca de flexibilitat que s’està demostrant en aquests amb els casos relacionats actualment amb infeccions per COVID i la rigidesa dels dies/hores d’obligatòria presència en el teletreball (aspecte, aquest últim, sobre el qual ja ens vam manifestar en el nostre comunicat del passat 11 d’abril: https://bit.ly/3PnAxyt).

Un exemple d’aquesta manca de flexibilitat n’és un dels últims rebuts, on s’afirma que: “En cas que hagueu estat diagnosticats de COVID-19 o en presenteu simptomatologia compatible, i el vostre metge no hagi considerat tramitar la baixa mèdica laboral, haureu d’assistir al vostre lloc de treball els dies que tingueu assignats com a presencials, tot respectant les mesures de seguretat…”

Curiós comunicat, que contradiu les recomanacions de la guia de teletreball publicada per la mateixa Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local), allà on diu: “Cal impulsar una cultura organitzativa en entorns més oberts que els sistemes de treball tradicionals, basada en la confiança en els nostres treballadors, en la flexibilitat horària i en els resultats.” També s’afirma explícitament que cal contribuir als objectius de desenvolupament sostenible, entre els quals cal destacar el treball i el creixement econòmic, la salut, el clima, la contaminació, etc.

Els Delegats de Prevenció de Riscos de la CGT volem manifestar que ens oposem a aquestes mesures restrictives adoptades per la Diputació i treballarem per tal d’assegurar, en la mesura que estigui a la nostra mà, l’optimització i flexibilització del temps de treball, intentant generar així més satisfacció, reducció de l’estrès i la millora de la conciliació de la vida personal i familiar.

També us aconsellem que, davant qualsevol símptoma que pugui estar relacionat amb la COVID, sol·liciteu la baixa laboral per tal de cuidar de la vostra salut i la dels altres.

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

Comissió de Salut Laboral

16 de maig del 2022

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Comunicats, Covid-19, Salut laboral, Teletreball | Deixa un comentari

Actualització sobre la situació del procés extraordinari d’estabilització de personal interí a la Diputació

ACTUALITZACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DEL PROCÉS EXTRAORDINARI D’ESTABILITZACIÓ DE PERSONAL INTERÍ A LA DIPUTACIÓ

Companyes, companys,

Us enviem aquest comunicat per a actualitzar-vos la informació de la que disposem a dia d’avui sobre la implementació a la Diputació del procés extraordinari d’estabilització de personal interí derivat de la Llei 20/2021. Us remetem al nostre anterior comunicat sobre aquesta matèria si voleu conèixer els antecedents immediats en relació a la mateixa (el teniu aquí: https://bit.ly/3PgDy3y).

Des d’aquell comunicat, emès el 8 d’abril, s’ha avançat tant en la identificació de les places que s’inclouran en l’oferta pública definitiva del procés d’estabilització, com en la definició al si de la Comissió Tècnica dels PAMO dels criteris per a conformar les bases de les convocatòries d’aquesta oferta (en les seves dues diferents modalitats de procés selectiu: concurs exclusivament de mèrits, i concurs-oposició). Us fem cinc cèntims a continuació de com està tot plegat:

IDENTIFICACIÓ DE PLACES DE L’OFERTA PÚBLICA

A dia d’avui el Decret del PAMO del procés d’estabilització es troba ja en circuit de signatures, per la qual cosa la seva publicació es pot considerar imminent, i es produirà previsiblement abans no acabi el mes de maig. Amb això la Diputació haurà acomplert el termini legal establert per la Llei 20/2021 per a l’aprovació i publicació d’aquesta oferta. Us hem de dir que el compromís de RRHH és informar de forma detallada als empleats i empleades afectades un cop es publiqui l’oferta, i així ho hem sol·licitat des de la CGT expressament. També cal que sapigueu que qualsevol possible error que es pugui detectar en la identificació de places un cop aprovat el Decret (places no incloses malgrat complir les condicions que estableix la Llei, places classificades incorrectament, etc) pot i ha de ser comunicat als RRHH de la Diputació, que hauria de procedir, si fos el cas, a fer una rectificació d’errors materials, tal com es fa amb qualsevol acte administratiu.

Finalment, el nombre total de places incloses en aquest PAMO d’estabilització, segons el darrer esborrany de Decret i els seus annexos, datat el 9 de maig, serà de 1.656, de les quals 1.383 (un 83,5% del total) aniran al concurs de mèrits per la via de les Disposicions Addicionals 6a i 8a de la Llei (765 i 618 places respectivament), i 273 (el 16,5% restant) aniran a concurs-oposició, per la via de l’art. 2 de la Llei. De les places anteriorment esmentades, 1.316 (un 79,5% del total) corresponen pròpiament a personal interí que presta els seus serveis en orgànics de la Diputació, i 340 (el 20,5% restant) a interines de la Diba adscrites a Organismes autònoms i entitats vinculades (en concret: Patronat d’Apostes, Institut del Teatre, Consorci del Patrimoni de Sitges, i Organisme de Recaptació i Gestió Tributària).

El detall de l’evolució de la identificació de les places, des de la primera proposta que se’ns va presentar a la Comissió Tècnica dels PAMO el mes de desembre de l’any passat, fins a la proposta final (rectificada aquest mes de maig) que consta en l’esborrany del Decret, la podeu consultar en el següent enllaç, en format .xlsx: https://bit.ly/3L7IYuq. En l’arxiu també trobareu el detall de les places ofertades per àrees i organismes, categories laborals, i segons el seu grup, subgrup, escala i classe. En qualsevol cas, els RRHH de la Diputació us haurien de complementar aquesta informació que us proporcionem, un cop es publiqui l’oferta.  

Volem destacar l’alt percentatge de places que s’han pogut identificar per a incloure en el concurs de mèrits. Com hem dit abans, un 83,5% del total, que en el cas de places d’orgànics de la pròpia Diputació arriba fins al 84,9% (1.117 places a concurs de mèrits, d’un total de 1.316 incloses al procés). Les àrees de la Diba en les quals hi ha més places identificades per al procés extraordinari d’estabilització són les de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar (un 21,9% de totes les places identificades), la de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns (14,8% del total), i la de Cultura (12,7%). En Organismes autònoms i entitats vinculades, destaca especialment l’ORGT (concentra un 17,1% de totes les places identificades).

El detall de categories per orgànics el podeu consultar, com hem dit, a l’enllaç que us hem inclòs abans. D’entre aquestes cal destacar el nombre de places que aniran a estabilització d’Auxiliar administratiu (213 en orgànics de la Diba, de les quals 152 a concurs de mèrits), Tècnic superior (155 places, 128 a concurs de mèrits), Tècnic mitjà de bibliologia (151 places, 146 a concurs de mèrits), Operari de serveis (102 places, totes elles a concurs de mèrits), i Tècnic auxiliar d’atenció a la dependència (94 places, també en aquest cas totes a concurs de mèrits). En el cas d’Organismes autònoms, i en concret l’ORGT, cal destacar les 225 places d’Administratiu de gestió i recaptació identificades per al procés (de les quals 185 a concurs de mèrits).

CRITERIS PER A LES BASES DE LES CONVOCATÒRIES

Les tres darreres reunions de la Comissió Tècnica dels PAMO s’han dedicat ja a tractar entre les parts sobre els criteris per a les bases de les futures convocatòries d’aquest procés d’estabilització. A aquells i aquelles de vosaltres que vau assistir a l’Assemblea de personal interí que vam realitzar la setmana passada a Urgell us en vam informar personalment, i vau poder traslladar-nos el vostre parer al respecte. Com sabeu, el nostre enfocament dins la Comissió ha estat i és el d’intentar que les bases que s’acabin confegint vagin encaminades a garantir al màxim com a resultat l’estabilització del nostre personal interí abusat, que entenem que és l’objectiu d’aquest procés, i no pas generar qualssevol altres possibles resultats, especialment tenint en compte que la Llei determina que les convocatòries hauran de ser forçosament de torn lliure.

Més que probablement, convocarem aviat una nova Assemblea, atès que tot sembla indicar que aquesta matèria es troba ja a prop de la seva fase conclusiva. Les parts hem acostat posicions en diversos punts, si bé romanen encara d’altres sobre els quals continua havent-hi discrepàncies, en algun cas –a parer nostre– no pas menors. En tot cas, RRHH a la darrera reunió va plantejar que convenia començar a donar per acabat el treball específic en Comissió Tècnica i portar aviat el tema, per a la seva conclusió, a seu negociadora. Des de CGT hem sol·licitat que la seu on sigui elevat això sigui la Mesa General de Negociació de personal funcionari, on estem presents els 4 sindicats, i sembla que així serà.

Us traslladarem per escrit informació més detallada sobre els criteris per les bases tan bon punt ens sigui possible. Mireu d’estar atents, perquè –com ja hem dit– és molt possible que en els propers dies o setmanes convoquem Assemblea general de personal interí.

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

12 de maig del 2022

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

ACTUALITZACIÓ:

(19/05/2022): Decret d’aprovació de la la convocatòria extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal de la Diputació de Barcelona, integrada per 1.656 places vacants de la plantilla de funcionaris/àries de la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms i altres entitats vinculades del seu sector públic, de conformitat amb el que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública (expedient núm. 2022/0011161): Clicant aquí.

(25/05/2022): Anunci d’aprovació de la convocatòria extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal de la Diputació de Barcelona publicat al BOPB: Clicant aquí.

Publicat dins de Comunicats, Estabilització, Interines | Deixa un comentari

Assemblea de personal interí 4-M: Recordatori i aclariment sobre l’aforament de la sala

ASSEMBLEA DE PERSONAL INTERÍ 4-M: RECORDATORI I ACLARIMENT SOBRE L’AFORAMENT DE LA SALA

Companyes, companys,

Us enviem aquest correu per a recordar-vos la convocatòria d’Assemblea de personal interí que farem a l’Escola Industrial aquest dimecres 4 de maig, en torns de matí i tarda. Els detalls sobre la mateixa els teniu en el següent enllaç, on trobareu el comunicat al respecte que vam enviar dilluns passat: https://bit.ly/3KBFlMX

Moltes de vosaltres ens heu enviat correus confirmant assistència a un o altre torn, i també algunes preguntant-nos sobre l’aforament de la sala. Fem un aclariment respecte a això últim, després d’haver consultat a l’Oficina de Prevenció de Riscos de la Diputació: L’aforament que us vam dir de 43 persones és per a poder realitzar l’Assemblea sense mascareta i mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, si el nombre d’assistents excedís aquests 43 (l’aforament teòric de la sala S7 de l’Edifici 25 d’Urgell és de 110 persones), l’Assemblea la farem igualment, però caldrà que les persones assistents portem mascareta. Porteu-ne, perquè és probable que l’haguem d’utilitzar.

Recordeu que l’Assemblea és autoritzada i podreu justificar el temps d’assistència a la mateixa, així com el desplaçament, amb un codi d’incidència 562 o mitjançant l’Espai Personal (Gestió per raons de servei; observacions: Assistència a Assemblea autoritzada).

Ens veiem dimecres a Urgell. Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

2 de maig del 2022

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Assemblees, Estabilització, Interines | Deixa un comentari

Biblioteques: Desgavell, exclusions i mancança crònica de personal

BIBLIOTEQUES: DESGAVELL, EXCLUSIONS I MANCANÇA CRÒNICA DE PERSONAL

BIBLIOTECÀRIES AL CARRER

En un butlletí de comunicació intern (https://bit.ly/3LBqnrN) per a les treballadores de la Xarxa de Biblioteques Municipals del mes de febrer es va informar des de la Gerència el següent:

“Renuncia a ser interí

Altre canvi, aquest més intern, és el d’haver de renunciar a un lloc de treball interí fins a la provisió reglamentària de la plaça, per poder assumir una direcció temporalment. Fins ara, quan una direcció restava vacant, o malaltia de llarga durada de la direcció, es proposava, al bibliotecari de la mateixa biblioteca, si reunia el perfil directiu, que assumís la direcció mentrestant no es cobria la plaça o tornava la direcció. En el cas que aquest bibliotecari fos interí, el que fèiem és una assignació de funcions i retributiu de direcció i sempre en la mateixa plaça que ocupa de bibliotecari interí, amb això, no perdia ni l’interinatge, ni es movia de la seva plaça, simplement assumia noves funciones de direcció. D’acord amb les instruccions actuals d’intervenció no podem continuar fent aquest procediment i per tant, si el bibliotecari interí vol assumir les funcions de direcció, haurà d’ocupar temporalment la plaça de la direcció perdent l’interinatge de la plaça que està ocupant com bibliotecari. Per tant per assumir les funcions de direcció per una plaça que o bé serà convocada a provisió i la pot demanar un funcionari o bé pot ser de nou ocupada pel titular de la mateixa (si la vacant era temporal com un permís maternal, una excedència…..) haurà de renunciar a l’interinatge.”

La CGT va enviar un correu demanant un aclariment sobre quines eren “les instruccions actuals d’intervenció” que feien que les treballadores en aquesta situació perdessin el seu interinatge. De resultes d’aquest correu se’ns convocà a una reunió el dia 23 de març amb la gerent, Marta Cano, la cap de la Unitat de RRHH de Biblioteques, Paqui Manjón, i caps de RRHH de Minerva. La Sra. Manjón començà la seva explicació sobre la situació de les bibliotecàries en funcions fins que des de RRHH de Minerva van posar en qüestió aquesta “interpretació” de les instruccions actuals d’intervenció. Segons la Sra. Manjón ella havia fet el que se li havia ordenat des de RRHH de Minerva, però aquests últims dèien que no van enviar cap correu al respecte. En aquell moment s’incorporà la Lola Miró a la reunió i, veient el caos imperant, convidà als sindicats a marxar per a solucionar el problema entre ells a nivell intern. I així ho vam fer.

Després d’una setmana vam enviar un correu per tornar a demanar explicacions. Sense resposta. Tornem a insistir. Finalment rebem resposta del Servei de Relacions Col·lectives i Suport Jurídic de Minerva. Se’ns informà que s’havien revisat els supòsits amb l’Oficina de Gestió de la Contractació i el Servei de Planificació i que la DSRH no pot obligar a cap empleat o empleada a renunciar al seu nomenament com a funcionari interí(el subratllat és nostre). Paral·lelament la CGT va establir contacte amb bona part de les persones que es trobaven en aquesta situació per confirmar que realment se les havia reincorporat al seu lloc de treball.

Tot aquest embolic es pot resumir en poques paraules. La Sra. Manjón, cap de la Unitat de RRHH de la Gerència de Serveis de Biblioteques, i amb el vistiplau de la gerent, Marta Cano, va comunicar a les treballadores que feien funcions de direcció que havien de tornar a la seva plaça de bibliotecària si no volien perdre l’interinatge. Moltes així ho van fer i, al reincorporar-se a la seva plaça de bibliotecària, la treballadora que les substituïa en aquesta plaça se li rescindia el contracte i anava al carrer o, en el millor dels casos, a una altra biblioteca. També es van trobar amb un munt de places de direcció vacants per cobrir i les van oferir a altres treballadores per, quan la situació es va redreçar i gairebé tothom ja estava al seu lloc de treball, comunicar-les que ja no els oferien la direcció. En cap moment es va informar a les treballadores del motiu de tot aquest desgavell, que no és altre que la absoluta manca de professionalitat dels comandaments responsables de RRHH de Biblioteques, que van interpretar a la seva peculiar manera les instruccions d’intervenció. Feliçment la majoria de treballadores ja ocupen els seus llocs habituals i sabem que s’han reincorporat també aquelles que havien anat al carrer.

BYE-BYE COMISSIÓ XBM?

El dia 31 de març se’ns informà als dos sindicats que estem injustament exclosos de la MGN de matèries comunes de la Diba, CGT i I-CSC, que el proper 8 d’abril es convoca aquesta mateixa Mesa amb una ordre del dia que inclou, entre d’altres temes, la Comissió XBM. Des de la CGT demanem explicacions de perquè s’inclou aquesta Comissió, i altres temes, en les reunions de la Mesa General de Negociació de matèries comunes quan no hi ha cap treballadora en règim laboral que treballi a la XBM. Considerem que les matèries relatives a la XBM han de ser tractades en seu de la Mesa General de Negociació de Funcionaris, de la qual formem part, i que no hi ha cap justificació per no fer-ho així. Una altra treta més de la Corporació i de l’oligopoli bisindical per a excloure a la CGT de les negociacions sobre tot allò on no els hi interessa que siguem presents.

SENSE POSSIBILITAT DE TELETREBALLAR

La Corporació continua informant sobre el dret a teletreballar en els casos de treballadores amb prestació presencial (https://bit.ly/3y2uRUb), però la decisió unilateral dels comandaments de la Gerència de Serveis de Biblioteques ens fan sospitar que tornen a “interpretar” el text de l’Acord de la regulació del Teletreball a la seva manera.

Llegiu el que diu a la intradiba (https://bit.ly/3r6H9rs) i veureu com és, o hauria de ser –a parer nostre–, aplicable al personal de la XBM:

“Si ocupo un lloc que es considera de prestació presencial, podré acollir-me al teletreball?

Com a regla general, no t’hi podràs acollir. Sí que s’ha previst, però, respecte dels llocs de treball que exigeixen la presència física però que, alhora, incorporen un nombre d’activitats que es poden portar a terme a distància, que els empleats i les empleades que els ocupen puguin sol·licitar realitzar algun dia a la setmana de teletreball, sota els paràmetres que estableixi la unitat corresponent i sempre que quedi garantida la presencialitat necessària per donar compliment a la prestació del servei.

És imprescindible, en aquests supòsits, que el volum de feina que s’hagi de realitzar a distància, sigui suficient com per garantir la dedicació horària assignada al lloc de treball.”

NOVA INCORPORACIÓ

Hem denunciat un cop més la manca de personal que pateix la XBM i com això afecta al personal que està en actiu. Malgrat la precària situació que es troba el personal de la Xarxa, la Gerència de Biblioteques ha incorporat un tècnic assessor sobre temes de caps de zona i de territori. Lamentem profundament que sempre s’incrementi el nombre de comandaments i assessors mentre que gairebé mai tenim més bibliotecàries, bibliotecàries itinerants i itinerants per als bibliobusos. Des d’aquí tornem a insistir per a que la Gerent enviï un informe a RRHH sobre les mancances de la XBM i la necessitat d’ampliar el personal que treballa al territori.

Seguirem lluitant per les treballadores de la XBM i de la Diputació de Barcelona.

Teniu un resum dels drets i deures de les treballadores de la XBM:

Des de la CGT t’oferim un espai sindical i social des del qual defensar els teus drets en companyia i amb el suport d’altres que són com tu:

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

Comissió de Biblioteques

1 de maig del 2022

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Biblioteques, Comunicats | Deixa un comentari

Convocatòria d’Assemblea de personal interí de la Diputació el 4 de maig a l’Escola Industrial, en torns de matí i tarda

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA DE PERSONAL INTERÍ DE LA DIPUTACIÓ EL 4 DE MAIG A L’ESCOLA INDUSTRIAL, EN TORNS DE MATÍ I TARDA

A tot el personal interí de la Diputació de Barcelona,

La Secció Sindical de la CGT convoca ASSEMBLEA DE TREBALLADORS I TREBALLADORES.

Lloc i hora: El proper dimecres 4 de maig del 2022, entre les 12:00h i les 15:00h (torn de matí) i entre les 16:00h i les 18:00h (torn de tarda) a l’Aula S7 de l’Edifici 25 (Recinte de l’Escola Industrial: https://bit.ly/38imqJF).

L’ordre del dia de la mateixa serà el següent:

  1. Informació sobre la situació del Procés d’Estabilització de la Llei 20/2021 a la Diputació
  2. Criteris i proposta de baremació per als processos selectius d’estabilització de personal interí
  3. Valoració de la possibilitat de mobilitzacions, si s’escau
  4. Altres informacions sindicals
  5. Torn obert de paraules

Hi pot assistir tot el personal funcionari interí de la Diputació, que és el personal convocat a la mateixa, de l’Escola Industrial o d’altres recintes. Ara bé, atès que l’aforament de la sala és limitat, encara, amb les actuals restriccions, demanem que es respecti el mateix i que en cap cas no hi pugui haver en aquesta simultàniament més persones que el nombre màxim admès (43 persones). Aquells i aquelles de vosaltres que esteu segures que hi assistireu, ens facilitareu la feina si ens envieu prèviament un mail comunicant-nos-ho (cgt@diba.cat) i també si en aquest ens feu saber si vindreu al torn de matí (12:00h) o al de tarda (16:00h).

La convocatòria d’Assemblea ha estat comunicada en temps i forma a RRHH i serà, per tant, autoritzada. Podreu justificar el temps d’assistència a la mateixa, així com el desplaçament amb un codi d’incidència 562 o mitjançant l’Espai Personal (Gestió per raons de servei; observacions: Assistència a Assemblea autoritzada).

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

25 d’abril del 2022

—-

Convocatòria en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Assemblees, Convocatòries, Estabilització, Interines | Deixa un comentari