Novetats sindicals: Protocol per a la represa de les activitats i Comissió Tècnica dels PAMO

NOVETATS SINDICALS: PROTOCOL PER A LA REPRESA DE LES ACTIVITATS I COMISSIÓ TÈCNICA DELS PAMO

Companyes, companys,

Us enviem el present correu per a informar-vos d’algunes de les darreres novetats derivades de les reunions telemàtiques que hem tingut aquestes últimes setmanes amb els Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.

PROTOCOL PER A LA REPRESA DE LES ACTIVITATS

Com sabeu, perquè us en vam informar en un comunicat anterior, el dia 6 de maig (https://bit.ly/2WVF2FZ), des del 27 d’abril hem estat tractant amb els Recursos Humans de la Diba l’elaboració d’un “Protocol mitjançant el qual s’estableixen els criteris per a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19”. L’elaboració de l’esmentat protocol ha estat objecte de negociació en una Comissió Tècnica constituïda a tal efecte, en el marc de la qual s’han realitzat diverses reunions per via telemàtica a partir de la data esmentada. En aquesta hem participat les 4 Seccions Sindicals amb representació a la Diputació (CGT, CCOO, UGT i I-CSC), que hem fet diferents aportacions a partir de la proposta inicial que ens va presentar RRHH. En el cas de la CGT, podeu accedir a tots els documents que hem aportat a les reunions d’aquesta Comissió Tècnica (fins a tres documents diferents, referits a les versions del 30/04, 06/05 i 08/05/2020 de la proposta de Protocol) en el següent enllaç: https://bit.ly/2yWvW3J

El Protocol, que també ha estat tractat en diverses reunions del Comitè de Seguretat i Salut realitzades durant les darreres setmanes, amb la participació dels nostres dos Delegats de Prevenció de Riscos Laborals, va ser aprovat de forma definitiva a nivell d’interlocució social el dia 14 de maig, però fora de la Comissió Tècnica abans esmentada, en una reunió telemàtica de Mesa General de Negociació de matèries comunes convocada a tal efecte, amb la participació exclusivament, per part sindical, de CCOO i UGT (fet sobre el qual farem alguns comentaris més endavant). El podeu consultar en el següent enllaç (https://bit.ly/2Wve8FP), i també us l’enviem amb aquest correu en arxiu adjunt (en la versió maquetada que està penjada al web de la Diba). En el moment de rebre aquest e-mail, ja haureu rebut a les vostres bústies de correu una comunicació interna sobre aquest Protocol enviada per la Corporació ahir al vespre a tota la plantilla.

Com a valoració general, us podem dir que el text definitiu del Protocol no constitueix, a parer nostre, un mal document, si el comparem amb protocols o instruccions similars que hem pogut analitzar durant els darrers dies d’altres administracions, i que la seva versió definitiva ha millorat en aspectes importants respecte la proposta inicial de RRHH, en algun cas incorporant aportacions nostres, de forma literal o amb variacions respecte el redactat que nosaltres vam proposar. Tanmateix, considerem que en el seu contingut resten serrells importants que no han quedat ben resolts, i que la Corporació ha estat força gasiva a l’hora de prendre en consideració moltes de les propostes de millora que hem fet des de la minoria sindical (i, en concret, des de la CGT), tant a la Comissió Tècnica com al Comitè de Seguretat i Salut, en la línia de garantir els drets dels treballadors i les treballadores i protegir la seva salut. Com diu un dels nostres Delegats de Prevenció, en referència a una de les frases de la comunicació interna enviada ahir per la Diba, la Corporació el que hauria de fer és menys “elevar-nos mesures” (per complir formalment amb els requeriments de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals), i fer-nos més cas.

Més enllà d’això, l’aspecte que més ens preocupa, i que considerem que no està en absolut ben resolt, és com es concreta la submissió efectiva dels Plans de Contingència elaborats pels diferents orgànics als criteris establerts en el Protocol, més tenint en compte que l’elaboració dels Plans i del Protocol han anat en paral·lel (quan la lògica dictava que l’establiment del Protocol, és a dir, dels criteris generals, hauria d’haver estat previ a l’establiment dels Plans). I també, sobra dir-ho, coneixent com funcionen algunes Gerències en aquesta casa. És per això que estarem molt vigilants, en la mesura de les nostres forces, a la implementació efectiva de tot plegat, tant dels Plans de Contingència com del Protocol que, en teoria, estableix els criteris que han de seguir els mateixos, i de forma especial, a l’aspecte que ens sembla prioritari amb caràcter immediat: que no es forçarà la incorporació al treball presencial de cap treballador o treballadora a partir de l’entrada en vigor del mateix, a menys que no hagin estat implementades les mesures de prevenció previstes. Per cert, fem notar que en la darrera versió del document presentada a la Comissió Tècnica s’establia el 25 de maig com a data d’entrada en vigor, però en la versió definitiva aprovada l’endemà a la MGN de matèries comunes ha desaparegut qualsevol referència a aquesta data, i en la comunicació interna enviada per la Diba es diu que l’“acord assolit en la Mesa serà objecte de ratificació pel Ple corporatiu, si s’escau, en la sessió del 28 de maig de 2020”.

Heu de saber que si bé la CGT ha estat copartícip de l’elaboració del Protocol, ja que hem estat participant de forma activa i aportant en la Comissió Tècnica en la qual s’ha estat negociant aquest (com també en el Comitè de Seguretat i Salut), no hem donat estrictament la nostra conformitat al mateix. Això és així perquè a la darrera reunió de l’esmentada Comissió Tècnica (el 13 de maig), la Diputació i els dos sindicats majoritaris (CCOO i UGT) van decidir –com ja hem dit abans– que la validació definitiva del document es faria l’endemà en una Mesa General de Negociació de matèries comunes, és a dir, excloent novament una tercera part de la representació sindical de la nostra plantilla (CGT i I-CSC). Vam reiterar novament el nostre posicionament respecte l’operació d’exclusió i de vulneració del nostre dret a la negociació col·lectiva que suposa la constitució d’aquesta Mesa, a la qual no reconeixem legitimitat, posicionament que ja vam exposar en un comunicat el dia 11 de març (https://bit.ly/3bjd8tH).

Vam palesar, doncs, que la conformitat o no de la CGT al text del Protocol esdevenia irrellevant des del moment en què la Diba i la majoria sindical acceptaven que la validació definitiva del mateix es donés en un espai en el qual no se’ns reconeixia el dret a ser-hi (ni tant sols en qualitat de Delegats LOLS, amb veu i sense vot), tot atorgant així a CCOO i UGT el monopoli de la representació sindical de la nostra plantilla, malgrat haver participat nosaltres, i també la I-CSC, en tot el procés previ de negociació. Un cop més, insistim en la il·legitimitat d’aquesta maniobra antidemocràtica, que vulnera drets fonamentals i especialment el dret d’una una part no pas petita de la plantilla de la Diputació a ser representada en seu negociadora per aquelles a qui han triat per fer-ho. A més, i tornem a insistir en aquest aspecte del qual són coneixedores totes les parts involucrades, aquesta operació d’exclusió aboca a la inseguretat jurídica tot el procés negociador a la Diputació i, més concretament, tots els acords que siguin subscrits en aquesta MGN de matèries comunes.

COMISSIÓ TÈCNICA DELS PAMO

Us fem saber també que el dia 8 de maig es va realitzar la primera reunió telemàtica de la reactivada Comissió Tècnica dels PAMO. Sobre la voluntat dels RRHH de la Diba de reactivar aquesta Comissió ja us vam informar prèviament en un comunicat que vam difondre el 20 d’abril (https://bit.ly/2VJTsJT). En aquesta reunió s’havia de tractar, en principi, sobre l’execució de les ofertes públiques actualment paralitzades a la Diputació (PAMO 2017, 2018 i 2019, 1.370 places en total, incloent-hi les 219 de l’ORGT), i l’input previ a la mateixa que teníem és que el Coordinador de RRHH volia poder disposar d’un acord sobre les bases d’aquests PAMO abans no acabés el mes de maig. En realitat, totes les parts presents en la mateixa vam coincidir en considerar això inviable. A més, nosaltres vam traslladar la posició que ja havíem avançat prèviament en el comunicat esmentat, és a dir, que la sentència del TJUE del 19 de març obliga forçosament a replantejar aquests PAMO, atès que desqualifica els processos selectius de torn lliure que incloguin places ocupades per personal interí en abús de temporalitat. En base a això, vam reiterar la nostra demanda d’un procés restringit per a aquestes places, atès que entenem que el principi d’igualtat implica necessàriament, a partir de la sentència, donar un tractament desigual a allò que és desigual (en aquest cas, a les persones que han patit abús de temporalitat i a aquelles que no l’han patit). I, preferentment, per a nosaltres, amb un procés simplificat que inclogui només un concurs de mèrits, sense fase d’oposició.

Com a prèvia, vam sol·licitar, com ja havíem fet a la reunió del 16 d’abril, un dictamen jurídic dels RRHH de la Diputació analitzant la sentència del TJUE i les implicacions de la mateixa, com a base per a poder conèixer l’opinió jurídica de la Corporació al respecte i tenir clar en quin marc ens estem movent. La resta de sindicats es van afegir a aquesta petició. En el moment de redactar aquest comunicat (14 de maig) tenim coneixement que aquest informe ha estat elaborat i que serà sotmès a la consideració de la Secretaria General de la Diputació abans de ser-nos lliurat als sindicats.

En la reunió es va plantejar la manca de viabilitat d’executar dins de termini en les condicions actuals les places del PAMO 2017, i que l’escenari més viable és assumir la caducitat del mateix i reconduir totes aquestes places al PAMO 2020, que es troba encara pendent d’aprovació. Tot plegat sembla estar en consonància amb el que s’està plantejant en altres administracions, començant per l’Administració General de l’Estat, en la qual s’està suspenent l’execució de processos massius perquè no existeixen ara mateix suficients garanties sanitàries per tirar-los endavant, ni està clar que n’hi hagi d’haver en el futur proper. CGT considerem que fer decaure el PAMO 2017 i reconduir les places al PAMO 2020 és una bona opció, sempre i quan no es perdi pel camí cap ni una d’aquestes places. RRHH va considerar també escassament viable continuar amb els processos ja endegats de places de consolidació, tot afirmant que estan valorant també fer-los decaure, la qual cosa suposaria haver de retornar els drets d’examen als aspirants que s’hi havien inscrit.

En conseqüència, i a l’espera també de poder analitzar el dictamen abans esmentat sobre la sentència del TJUE, el disseny de les bases de tots aquests PAMO continua estant, de moment, aturat. I més enllà d’això, i potser aquesta és la conclusió més important d’aquesta reunió, RRHH es va comprometre, per primer cop, a revisar totes les places incloses en aquests PAMO, en base a les condicions d’antiguitat dels interins i interines que ocupen les mateixes, per tal d’identificar les que estan ocupades per personal en abús de temporalitat. Entenem que això és un primer pas necessari per a poder donar un tractament diferenciat a aquestes places, tal com nosaltres hem reclamat i continuem reclamant, i el valorem positivament, si bé hores d’ara la Corporació continua sostenint que no hi ha cobertura legal per a un procés restringit i a la reunió no van voler adquirir cap compromís explícit en aquest sentit.

Per a acabar, volem reiterar allò que vam dir al nostre comunicat del dia 20 d’abril, perquè entenem que és un missatge important per a una resolució positiva d’aquest assumpte, i no ens cansarem de repetir-ho: “Considerem que la principal via de pressió que ens queda ara mateix (…) és la jurídica, i és per això que fem una crida a tot el personal interí en abús de temporalitat de la Diba: Tothom que no ho hagi fet hauria de cercar assessorament jurídic, reclamar i denunciar la seva situació, i fer-ho el més aviat possible. Cal que hi hagi denúncies en massa. Cal que l’administració tingui al davant la perspectiva de centenars de denúncies als jutjats per a que aquests us reconeguin, en base al pronunciament del TJUE, l’abús de temporalitat i estableixin la sanció corresponent, com a mínim la indemnització. Que tingui la perspectiva que no donar una solució justa i digna a aquesta problemàtica tindrà un cost econòmic, i que aquest no serà pas petit. Us animem a tots i totes a actuar en aquest sentit, i a fer-ho ja.”

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

15 de maig del 2020

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.
Text de l’Acord sobre el Protocol, en PDF per a descarregar: Clicant aquí.
Protocol en versió maquetada, penjat al web de la Diba: Clicant aquí.

Publicat dins de Comunicats, Coronavirus, Interines, PAMO, Salut laboral | Deixa un comentari

Comunicat sobre la situació actual i el proper inici de la fase de represa d’activitat a la Diputació

COMUNICAT SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL I EL PROPER INICI DE LA FASE DE REPRESA D’ACTIVITAT A LA DIPUTACIÓ

Companyes, companys,

Com moltes ja sabeu, malgrat les dificultats de l’extraordinària situació actual, les condicions de confinament i les restriccions de mobilitat que hem hagut de patir, la Secció Sindical de la CGT hem continuat i continuem funcionant des del primer dia i restem de guàrdia permanent per a intentar resoldre els problemes que es van presentant, que no han estat pas pocs aquestes darreres setmanes. Hem estat en contacte permanent amb la Direcció dels Serveis de Recursos Humans i amb l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, i hem anat rebent regularment la informació sobre les mesures que s’han estat prenent, i realitzant també el seguiment de les mateixes, especialment aquelles que tenen a veure amb la protecció de les treballadores que presten serveis presencials. Durant aquestes setmanes hem estat molt pendents de la situació d’aquest personal que està en primera línia, especialment de les companyes i companys del Respir, que han hagut d’estar treballant, i estan treballant encara, sota unes condicions molt complexes i d’extrema càrrega emocional, molt sovint havent de suportar comportaments arbitraris i poc empàtics per part d’alguns dels seus comandaments.

La setmana passada vam saber de la defunció del primer company treballador de la Diputació mort a causa del Covid-19. Des de la Secció Sindical de la CGT volem traslladar públicament el nostre condol a tota la seva família i gent propera, alhora que cridem un cop més a la Corporació a extremar les mesures de precaució per protegir la seguretat i la salut de tota la nostra plantilla. Fem extensiu també el condol a tots i totes aquelles de vosaltres que hagueu patit la pèrdua d’algun familiar en les darreres setmanes a causa del coronavirus. Rebeu una abraçada molt forta i el nostre suport en aquests moments tan difícils.

Des del 16 d’abril, data en la qual es van iniciar les reunions per via telemàtica amb els RRHH de la Diputació, hem participat en diverses reunions tant del Comitè de Seguretat i Salut, constituït enmig de la present crisi a petició de la part social (malgrat la negativa inicial de la Diputació), i també en reunions d’una Comissió Tècnica que s’ha conformat per a tractar, en aquest cas a proposta de la patronal, l’establiment dels criteris per a la represa de les activitats de la Diba en el procés de “desescalada” del confinament. La primera d’aquestes reunions, com ja hem comentat, es va produir el dia 16 del mes passat, i us en vam informar en un comunicat en el qual vam fer especial incidència en la voluntat de la Corporació de reactivar la Comissió Tècnica dels PAMO: https://bit.ly/2VJTsJT La primera reunió telemàtica de la CT dels PAMO està prevista per a aquest divendres, dia 8, i la posició de la CGT al respecte està continguda en el comunicat que us hem enllaçat. Considerem que en cap cas s’ha de fer pagar el personal interí en abús de temporalitat la present crisi, i que la Diputació ha de reconèixer que la sentència del TJUE del 19 de març modifica necessàriament el seu plantejament inicial pel que fa a l’execució de l’oferta pública.

El 27 d’abril, RRHH ens va informar de la seva intenció d’elaborar un protocol per a iniciar la fase de retorn a la feina a partir del dia 11 de maig, que és el dilluns següent a la finalització de l’actual pròrroga de l’estat d’alarma. Tot plegat s’emmarca en l’inici del període de desconfinament que està duent a terme també el govern espanyol, les línies mestres del qual va donar a conèixer el dia 28, en l’anomenat “Plan para la transición a una nueva normalidad”. La intenció de la Diba és que aquest protocol passi a substituir el Decret de Presidència núm. 2560, del 13 de març, que regula ara mateix la situació a la Diputació, i ha d’anar acompanyat d’un nou pla de contingència dels diferents orgànics que es troba també en procés d’elaboració.

Us podem avançar que aquesta nova fase suposarà incrementar el treball presencial, ja que la Diputació vol que, a banda que vagin a treballar presencialment les companyes que ja estaven catalogades en el darrer Decret com a serveis essencials presencials, ho facin també tots aquells altres treballadors i treballadores els quals consideren que tenen funcions incompatibles amb el treball per mitjans telemàtics, bàsicament personal d’oficis (aproximadament unes 600 persones). La resta de la plantilla, de fet la majoria d’aquesta (unes 2.500 persones), principalment personal tècnic i administratiu, continuarien treballant des de casa, sempre que això sigui tècnicament possible, previsiblement fins a finals d’any. Això és, més o menys l’esquema general, els detalls figuren en una proposta inicial que ens va ser lliurada al sindicats el 28 d’abril, i que va ser tractada a la darrera reunió, dilluns passat, 4 de maig. En aquesta, la CGT vam aportar un document que podeu consultar al nostre web (https://bit.ly/2W66xxe), tot emplaçant la Corporació a tenir en compte el contingut del mateix de cara a la redacció de la versió definitiva del protocol. Demà dijous, 7 de maig, hi haurà una nova reunió telemàtica de la Comissió Tècnica per a tractar sobre el tema, i l’endemà una reunió del Comitè de Seguretat i Salut. En el moment de redactar aquest comunicat estem a l’espera de rebre la nova versió del protocol que, en principi, hauria d’incorporar les aportacions fetes pels sindicats dilluns passat.

Com podreu comprovar si feu un cop d’ull al document que us hem enllaçat, hem traslladat als RRHH de la Diputació diverses qüestions que tenen a veure amb les mesures de seguretat i protecció per a les treballadores en aquesta nova fase, amb la garantia que aquells i aquelles que hagin de restar a casa tinguin realment mitjans efectius per a treballar (cosa que actualment no succeeix), amb la coordinació amb altres administracions en el cas de personal de la Diputació que presta serveis en equipaments titularitat de les mateixes (biblioteques, per exemple), amb el manteniment del permís retribuït per deures inexcusables per a totes aquelles persones que s’hagin de fer càrrec de fills menors d’edat, gent gran, persones discapacitades o depenents, etc. Hem posat especial èmfasi en què la implementació de les mesures de protecció ha de tenir caràcter previ a la incorporació efectiva a la feina presencial del personal que haurà de tornar al treball presencial en aquesta fase, i també que les mesures relatives a l’organització del treball (flexibilitat horària, compactació de jornada, etc) han de tenir un caràcter extraordinari i d’aplicació únicament i exclusiva durant el període establert en aquest protocol, sense afectar a la vigència de les condicions de treball que es troben regulades al nostre Acord marc i la resta d’acords subscrits en el marc de la negociació col·lectiva a la Diputació.

Us seguirem informant a mesura que disposem de dades més concretes ja que, com hem dit, tot plegat està encara essent objecte de discussió durant aquests dies (i hi incidiran també variables que no estan en absolut a les nostres mans, com ara la continuïtat o no de l’estat d’alarma, l’aprovació en seu parlamentària de la pròrroga del qual hores d’ara no està en absolut garantida). En principi, i davant la nostra insistència en aquest punt, el compromís que ens va manifestar RRHH a la darrera reunió és que, si bé la intenció de la Diba és que la data d’entrada en vigor del protocol sigui l’11 de maig, en cap cas es forçaria al retorn a la feina en aquesta data si abans no es trobaven implementades les mesures de protecció previstes en el mateix. Per part nostra, restarem vigilants, com ho hem estat des de l’inici d’aquesta crisi, ja que la nostra prioritat és garantir al màxim en aquesta fase i en les que hagin de venir la salut i la seguretat de les treballadores.

Per a acabar, us fem saber que els RRHH de la Diputació ens van comunicar fa pocs dies que en les condicions actuals els resultava impossible gestionar l’abonament de la millora social complementària per edat a la nòmina del mes de maig, tal com tenim establert, i que aquest pagament es farà efectiu en la nòmina del mes de juny. Així mateix, ens van fer saber, i així us ho traslladem, que l’abonament corresponent a la regularització de l’ajut per fill es farà efectiu a la nòmina del mes de juliol. Si bé ens fem càrrec de l’excepcionalitat de les condicions actuals, volem dir també que no ens satisfan els retards en els pagaments, ni volem pas que aquests es normalitzin, tot reconeixent –alhora– l’esforç realitzat pel personal de Minerva per tal de garantir durant aquests temps excepcionals el pagament de les nòmines del personal, inclosa la paga de Sant Jordi.

Cuideu-vos. Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

6 de maig del 2020

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.
Comentaris a la proposta de protocol, versió 30/04/2020: Clicant aquí.
Comentaris a la proposta de protocol, versió 06/05/2020: Clicant aquí.
Comentaris a la proposta de protocol, versió 08/05/2020: Clicant aquí.

Publicat dins de Comunicats, Coronavirus, Salut laboral | Deixa un comentari

Comentaris a la proposta de Protocol per a la represa de les activitats a la Diputació de Barcelona

COMENTARIS A LA PROPOSTA DE PROTOCOL (“Protocol mitjançant el qual s’estableixen els criteris per a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19”). Lliurat a aquesta Secció Sindical via e-mail el 28/04/2020, posteriorment versió actualitzada el 30/04/2020.

Cliqueu sobre la imatge per a descarregar-vos el document en PDF.

—-

ACTUALITZACIÓ (11/05/2020):
Comentaris a la proposta de protocol, versió 06/05/2020 (enllaç).
Comentaris a la proposta de protocol, versió 08/05/2020 (enllaç).

Publicat dins de Coronavirus, Salut laboral | Deixa un comentari

1er de maig, primer les nostres vides

Comunicat de l’1 de maig del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya

Arriba un altre primer de maig. Aquest any serà diferent. L’estat d’alarma i el confinament obligatori ha canviat la manera en què podrem recordar aquest dia, un dia que és de lluita de la classe treballadora a tot el món. És una peça més d’aquest episodi que, diuen, ho canviarà tot per sempre. Que hem de ser optimistes, confiar en científics i polítics, quedar-nos a casa i seguir les instruccions. Que estem tots i totes en el mateix vaixell i que ens en sortirem.

La veritat és que els polítics i els mitjans de comunicació que els hi fan el joc ens tornen a prendre el pèl. No estem totes ni tots en el mateix vaixell. Enmig de la pandèmia els de sempre hem d’anar a treballar. Alguns/es de nosaltres hem tornat a les fàbriques i a les oficines, o seguim conduint un metro o bus, o una bici repartint compres on-line. D’altres hem de fer jornades maratonianes i sense horaris de teletreball, sempre a disposició del jefe. Totes i tots, moltes vegades, en pisos minúsculs pels quals paguem un lloguer astronòmic, que molt sovint compartim per poder pagar. I on els nostres fills/es ja no saben què fer per aguantar tanta clausura. A totes i tots ens fan posar la nostra vida al seu servei. Si som útils és perquè ens poden fer treballar, perquè quan treballem és quan ells obtenen guanys. Quan no, quan ja tenim certa edat, podem anar a acabar els nostres dies en uns hospitals saturats sense tots els equips que caldrien després d’anys de retallades.

A l’altre costat, hi ha els que no van dins del nostre vaixell. Tenen segones residències o cases amb jardí. Fa setmanes que no els veiem als centres de treball, encara que ells siguin els que es queden amb els beneficis de les empreses. Dicten decrets per a que tornem a la feina o fer que siguem nosaltres qui en el fons paguem la crisi, perquè saben que quan acabin el seu pas per la política cobraran una jubilació daurada a una gran empresa. A una elèctrica, d’aquestes que ens tallen la llum, o a un d’aquests bancs que ens desnona i especula amb les pensions.

Nosaltres volem viure. Ells ens volen per viure. Ho hem vist aquestes setmanes de forma clara. Però també és ben cert que portem molts anys patint-ho. Tants com anys tenim. És per això que sabem que la sortida de l’estat d’alarma no resoldrà res. Els empresaris i la classe política que ens governa, tant a l’Estat espanyol com a Catalunya, és la mateixa que ens va portar a la crisi de l’any 2008. I la mateixa que la va gestionar, que va regalar desenes de milers de milions d’euros a aquesta mateixa banca que especula amb les nostres vides, que va facilitar les reformes laborals que ens han destrossat una part dels pocs drets que teníem, que ha promogut que els nostres salaris siguin ara més baixos que fa 10 o 12 anys i que ens reprimeix cada dia amb més força al carrer.

Sabem que no estem en el mateix vaixell, per molt que ens ho vulguin fer creure. Sabem que ara mateix, el poder econòmic pressiona per a recuperar l’activitat econòmica i per intentar que la crisi surti dels nostres salaris i dels impostos que paguem principalment els i les treballadores. Sabem que els governs han estat assajant mesures d’excepció i de control massiu: la por ha estat la seva major aliada per limitar, com mai, allò que podem i que no podem fer. Sobretot, sabem que una bona part d’aquestes prerrogatives que han anat decretant durant l’estat d’alarma les faran servir, quan tot passi en contra de nosaltres i de les nostres vides. Novament, volen que el capital torni a guanyar.

Nosaltres tenim clar que no els deixarem. Que seguirem organitzant-nos per enfortir la resistència contra el que ara mateix és la pitjor amenaça contra la nostra vida: la cobdícia del capitalisme i la complicitat de les institucions polítiques. Ho farem construint el sindicat al nostre lloc de treball i als llocs on vivim. Tant si tenim contractes estables com si som precàries o, simplement, estem a l’atur. Ho farem enfortint la lluita per l’habitatge i reclamant drets per a tothom. Ho farem lluitant contra el patriarcat i defensant que no podem hipotecar el planeta per seguir creixent indefinidament.

Aquest primer de maig defensarem el nostre dret a construir el futur, de forma autònoma i col·lectiva. Treballem per viure i fem funcionar el món. I no volem morir treballant per produir beneficis pel capital.

Des de la CGT de Catalunya fem una crida a construir la resistència. A enfortir-nos col·lectivament. A construir amb força el sindicat, no només per defensar-nos, sinó per canviar el món. De manera immediata exigim salaris que ens permetin viure dignament i feines que ens deixin temps per viure i que no ens destrossin la salut. Exigim que l’habitatge sigui un dret i no una mercaderia. Exigim que no es reprimeixi qualsevol forma de protesta al carrer.

Aquest primer de maig, no ens resignarem a passar-lo als balcons. Aprofitem per recuperar l’esperit de lluita que el 1er de maig, dia internacional de la classe treballadora, mai hauria d’haver perdut. I això ha de ser, només, el principi.

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT de Catalunya

Publicat dins de 1 de maig | Deixa un comentari

Nota sobre la voluntat de la Corporació de reactivar amb caràcter immediat la Comissió Tècnica dels PAMO

NOTA SOBRE LA VOLUNTAT DE LA CORPORACIÓ DE REACTIVAR AMB CARÀCTER IMMEDIAT LA COMISSIÓ TÈCNICA DELS PAMO

A tota la plantilla de la Diputació, i especialment al personal interí en abús de temporalitat,

Companyes, companys,

Us informem que el dijous 16 d’abril es va realitzar una reunió per via telemàtica entre els RRHH de la Diputació i les quatre Seccions Sindicals, entre elles la nostra, la primera que es realitza per aquesta via des que es va iniciar la present situació d’estat d’alarma i emergència sanitària (fins a aquell moment la via de contacte durant totes les setmanes prèvies havia estat el correu electrònic i el telèfon). També a l’endemà, dia 17, es va realitzar una primera reunió del Comitè de Seguretat i Salut, que havia estat sol·licitada dies enrere pel conjunt de la representació social.

Pel que fa a la reunió del dia 16, que és el motiu d’aquesta nota, vam tenir la sorpresa que la Diputació ens va anunciar la seva intenció de reactivar les reunions (per via telemàtica) de la Comissió Tècnica dels PAMO, i ens va explicitar la seva voluntat de poder tenir un acord relatiu a les bases de les ofertes públiques actualment pendents d’execució… abans no acabés el mes de maig!

La nostra sorpresa ja va resultar majúscula quan ens van venir a dir que consideraven que la recent sentència del TJUE del 19 de març en relació als assumptes C-103/18 Sánchez Ruiz i C-429/18 Fernández Álvarez i altres (https://bit.ly/2VwSP52), no modificava res en relació al plantejament de la corporació pel que fa a aquests PAMO, almenys pel que fa als dos aspectes principals (torn lliure i concurs-oposició). Posicionament que van mantenir, tot i admetre que no disposen de cap informe o dictamen jurídic propi que el sostingui, cosa que nosaltres vam sol·licitar explícitament.

A parer nostre, i si bé la sentència del TJUE del 19 de març deixa oberta la concreció de la sanció a l’abús de temporalitat que han dut a terme les administracions de l’Estat espanyol, entre elles la Diputació, sí que deixa clares algunes qüestions importants, entre d’altres: L’existència de l’abús, el qual queda acreditat, circumscrit i definit (cosa que ja feia prèviament l’informe Kokott), que aquest abús vulnera la normativa europea i que ha de ser sancionat. Si bé no estableix directament quina ha de ser la sanció, sí que apunta algunes opcions, entre les quals la més plausible segurament sigui la de l’establiment d’una indemnització equivalent, com a mínim, a la d’un acomiadament improcedent en cas de cessament del personal abusat.

Però, a més, la sentència deixa clar, de forma meridiana, un aspecte que no pot ser en cap cas obviat ni per la Diputació ni per cap altra administració a l’hora de plantejar les seves ofertes públiques i que, per força, obliga a un canvi de paradigma en aquest sentit: El Tribunal desqualifica totalment els processos d’oferta pública de torn lliure que incloguin places ocupades per personal en abús de temporalitat. Ens sorprèn que RRHH de la Diputació consideri que aquest aspecte no suposa cap canvi respecte el plantejament que ha estat fent fins ara, quan en realitat ho canvia tot. I ens sorprèn més encara quan aquest punt en concret és assenyalat per una nota jurídica produïda el mes passat per la pròpia Diputació (si bé no pas per RRHH, sinó per Govern Local), en els següents termes: “tenint en compte que aquests processos són oberts i de resultat incert, el TJUE considera que no és una mesura adequada per a assolir la finalitat establerta en la clàusula 5 de l’Acord” [es refereix a l’Acord Marc sobre el Treball de Durada Determinada, recollit a la Directiva 1999/70/CE] (https://bit.ly/2ysiUuw; pàgina 5).

Restem a l’espera de ser convocades novament a aquesta Comissió Tècnica dels PAMO, en la qual podrem copsar, quan es produeixi, si l’actitud dels RRHH de la Diputació continua essent la mateixa que la que ens van expressar dijous passat. De moment, ja us podem avançar que per part de la CGT continuarem defensant la posició que hem mantingut fins ara, que és la d’un procés restringit i exclusivament amb concurs de mèrits. Pensem que després de la sentència està més que justificat que mai el plantejament de donar una solució extraordinària a una situació que és, com hem dit reiteradament des de fa molt de temps, extraordinària. I en un moment de crisi i d’incertesa com l’actual, en la qual són els serveis públics i, de forma especial, el seu personal més precari, els que estan responent i donat la cara per totes i tots, ni nosaltres ni ningú no entendrà que es pugui plantejar d’una altra manera.

Més enllà d’això, volem deixar clar que no compartim en absolut ni la necessitat ni la urgència de reactivar ara aquesta matèria a corre-cuita, en la situació present, enmig d’un estat d’alarma que no sabem quant durarà, amb una situació molt greu i sense precedents d’emergència sanitària, amb la gent confinada o posant la cara i el cos en primera línia als serveis presencials com el Respir, i en un format de reunions telemàtiques que en cap cas entenem pròpiament com a seu negociadora i vàlides per a subscriure acords sobre aquesta matèria en tant que les meses generals de negociació no es puguin reunir presencialment (a més, la qüestió de les meses i la seva composició us recordem que continua essent a dia d’avui conflictiva, per raons que ja vam explicar a tothom l’11 de març: https://bit.ly/3bjd8tH). No se’ns escapa que la Diba té interès en ventilar-se aviat el tema, abans fins i tot que els tribunals o el govern espanyol puguin prendre decisions al respecte, i aprofitant un moment de paràlisi i restriccions a la mobilitat, en el qual sap que difícilment es podrà articular una resposta per la via de la mobilització. I sembla que vol fer-ho, de forma totalment imprudent, fins i tot arriscant-se a confegir unes bases que puguin resultar nul·les a tots els efectes i impugnables en base a la sentència del TJUE.

Considerem que la principal via de pressió que ens queda ara mateix en relació a aquest assumpte és la jurídica, i és per això que fem una crida a tot el personal interí en abús de temporalitat de la Diba: Tothom que no ho hagi fet hauria de cercar assessorament jurídic, reclamar i denunciar la seva situació, i fer-ho el més aviat possible. Cal que hi hagi denúncies en massa. Cal que l’administració tingui al davant la perspectiva de centenars de denúncies als jutjats per a que aquests us reconeguin, en base al pronunciament del TJUE, l’abús de temporalitat i estableixin la sanció corresponent, com a mínim la indemnització. Que tingui la perspectiva que no donar una solució justa i digna a aquesta problemàtica tindrà un cost econòmic, i que aquest no serà pas petit. Us animem a tots i totes a actuar en aquest sentit, i a fer-ho ja.

Aprofitem per a traslladar-vos a totes el nostre desig que us trobeu bé, tant vosaltres com les vostres famílies. Cuideu-vos.

Molta força i molta salut. Seguim!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

20 d’abril del 2020

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Interines, PAMO | Deixa un comentari