Millores socials: Mitges veritats i inexactituds intencionades

MILLORES SOCIALS: MITGES VERITATS I INEXACTITUDS INTENCIONADES

Companys, companyes,

Ja sabeu que no ens agrada gaire entrar a contestar comunicats d’altres sindicats, ni entrar tampoc en seqüències de rèpliques i contrarèpliques respecte als mateixos. Tanmateix, i tenint en compte el contingut del comunicat difós ahir (13 de febrer) per la Secció Sindical de CCOO (sota l’encapçalat “MILLORES SOCIALS: TOT I L’OPOSICIÓ DE CCOO ES CANVIEN ELS CRITERIS DE JUSTIFICACIÓ DE DESPESA”), hem considerat convenient fer un comentari, i donar-ne difusió pública. En primer lloc, volem dir que ens resulta evident que l’esmentat comunicat només es pot entendre des d’una lògica de precampanya electoral, tenint en compte que, com alguns i algunes probablement ja sabreu, el proper dia 5 de març està previst que s’iniciï, amb la constitució formal de la Mesa Electoral Coordinadora, el procés per a triar els nous delegats i delegades a la Junta de Personal per al proper mandat de 4 anys.

Aquest to “preelectoral” és característic des de fa mesos en els comunicats de l’altre sindicat representatiu a la Diputació (UGT), i sembla evident que a partir d’ara ho serà ja en els dels dos sindicats (encara) majoritaris. Hem de confessar que ens resulta un xic hilarant comprovar com ara no només hem passat a formar part de la “coalició CCOO-CGT”, com diu sempre demagògicament UGT als seus comunicats, sinó que sembla que també formem part, alhora, d’una altra hipotètica “coalició UGT-CGT”, que és el que es desprèn del darrer comunicat de CCOO. En qualsevol cas, i com hem dit en algun escrit anterior, tothom és perfectament lliure, si així ho vol, de fabricar la narrativa que desitgi al voltant dels processos de negociació i de les posicions pròpies i alienes, així com d’intentar “vendre” aquesta a qui se la vulgui comprar i creure. Ara bé, en nom de la CGT només parla la CGT i nosaltres no admetem que es faci referència a la nostra actuació en segons quins termes.

Respecte la implementació de l’acord que estableix la nova millora social complementària per edat ens vam pronunciar públicament en un comunicat el dia 4 de febrer d’enguany i remetem el nostre posicionament al mateix: https://bit.ly/2RZCW3l Sobre els detalls concrets de la seva aplicació vam difondre una nota informativa, a la qual també us remetem: https://bit.ly/2GHKsxJ Sobre el propi acord (el text del qual podeu trobar aquí: https://bit.ly/2RzoCP7) també ens hem manifestat en comunicats anteriors, i hem de reiterar aquí la decisió que van prendre els nostres afiliats i afiliades en Assemblea el proppassat mes de novembre, de subscriure el mateix, una decisió col·lectiva que per a nosaltres és plenament vinculant. A més, cal dir que és un acord que ha estat possible no només perquè CGT l’ha signat, sinó perquè CGT l’ha estat negociant, com a part que és de la representació social, durant prop d’un any i mig a la Mesa General de Negociació (MGN), juntament amb altres matèries. És un acord que, en definitiva, i com vam dir en el nostre comunicat del dia 5 de desembre del 2018, té com a principal aspecte positiu el fet que la partida de diners inicialment destinada als premis per anys de serveis, que (…) la Diputació no està pagant (en realitat, 1,179 MEUR per al 2018, que incorpora sobre la partida original dels premis un augment d’un +1,625%…), es continuaria destinant a la plantilla mentre no s’estiguin abonant aquests premis, o en cas que –eventualment– aquests es deixessin de pagar per sempre“.

L’escenari d’assegurar la continuïtat d’aquests diners era absolutament incert un any i mig enrere, i si s’ha aconseguit –perquè no és quelcom que ens hagi regalat ningú, ni que hagi caigut del cel— ha estat gràcies a la lluita de la plantilla i també, en gran mesura, gràcies al concurs de la CGT, dins de la MGN i fora d’aquesta. En aquest sentit, ens reafirmem en el que vam dir en el nostre comunicat de l’11 de desembre del 2018, en el sentit que hem aconseguit arribar al final del mandat havent resolt (…) de forma raonablement satisfactòria les quatre qüestions que (…) [l’]informe de la Sindicatura va posar sobre la taula (incentius a la jubilació anticipada, factor anual de productivitat, premis per anys de serveis i jornada de treball… si bé la qüestió dels premis resta encara a expenses de saber com es resol definitivament en via contenciosa…) I havent-ho fet per la via combinada de la mobilització, la negociació i l’acció jurídica.”

Al comunicat enviat per CCOO el que trobem és un relat fabricat a partir de mitges veritats i d’inexactituds intencionades. En primer lloc, nosaltres ja vam dir que hi ha hagut durant el mes de gener algunes divergències concretes d’interpretació entre les parts pel que fa a aspectes (…) relatius a la gestió de l’acord. Això és cert, i així ho vam explicar, en aquests termes, en el nostre comunicat del 4 de febrer. Resulta evident que hauríem preferit que aquestes divergències no s’haguessin donat, i que aquest fet no ha estat del nostre grat, però és una situació que no hem generat nosaltres (de fet, tenim molt clar qui és qui l’ha generada, i amb quina intenció ho ha fet), i que tampoc no resulta infreqüent en l’àmbit de la negociació col·lectiva.

En segon lloc, cal aclarir que, pel que fa a l’aplicació de l’acord, no hi ha en cap cas una restricció general ni dels àmbits inclosos en les millores socials ni dels supòsits de despesa que formen part de cadascun d’ells. De fet, els supòsits són els mateixos que hi havia, amb alguns canvis menors de redactat, i fins i tot –cosa que no es diu al comunicat de CCOO– se n’han inclòs dos de nous dins l’àmbit de conciliació (despeses d’assegurança de vida i/o decés i despeses de transport públic col·lectiu de viatgers per anar i tornar al lloc de treball).

En tercer lloc, és cert que RRHH ens va comunicar, amb posterioritat a l’aprovació de l’acord al Ple, que des de Can Serra es feia una interpretació més restrictiva d’un dels supòsits de despesa inclosos en l’àmbit de conciliació (el de les anomenades despeses de primera necessitat) que la que s’havia fet fins aleshores; una interpretació que, des del nostre punt de vista, resulta limitativa de l’àmbit subjectiu d’aplicació d’aquest supòsit en concret. Nosaltres, òbviament, hem fet palès el nostre desacord sobre aquest punt particular, així com també amb el fet, que caldria titllar com a mínim de no massa honest, de què això es faci notar a posteriori, un cop exhaurit el procés negociador. En qualsevol cas, cal assenyalar també que això afecta només a un dels supòsits de despesa contemplats (si bé es tracta, certament, d’un dels que permetia acreditar a més gent despesa amb major facilitat) dins d’un ventall de supòsits bastant ampli i que ara incorpora, com hem dit, dos supòsits més dels que inicialment hi havia.

Sobre aquest tercer punt cal afegir també que CCOO oblida explicar en el seu comunicat que aquest supòsit d’acreditació de despeses de primera necessitat és d’aplicació relativament recent dins les millores socials de la Diputació ja que, de fet, es va incorporar dins del sistema per primer cop en l’exercici 2018, a demanda de la CGT, i queda recollit per primera vegada en una acta de la Comissió Mixta de Millores Socials del mes de gener d’aquell any. Ho volem recordar perquè va ser durant força temps un cavall de batalla particular nostre a les reunions d’aquesta Comissió, i perquè quan es fan afirmacions orientades a voler fer-nos a nosaltres responsables o corresponsables davant la plantilla d’haver retallat això, o allò altre, o no-se-sap-què, està bé que se sàpiga d’on surten les coses. Sinó sembla –com hem dit abans– que aquestes hagin caigut del cel.

Més enllà d’això, el comunicat de CCOO vol transmetre la idea que la CGT ha subscrit un acord el mes de gener del 2019 (a la Comissió Mixta de Millores Socials), juntament amb la UGT, per a limitar l’aplicació d’un acord subscrit prèviament per la CGT el mes de novembre del 2018 (a la Mesa General de Negociació), juntament amb CCOO. Això no només és fals, sinó que resulta del tot ridícul. Per començar, cal dir que la Comissió Mixta de Millores Socials, de la qual hi ha hagut tres reunions el mes de gener, en les quals hem participat, no és pas una comissió negociadora. En aquesta no se subscriuen formalment acords que requereixin la signatura de la majoria de la representació sindical per a ser portats després a aprovació al Ple (com a molt es fan actes de les reunions, que signen totes les parts). És una comissió en la qual es posen en comú i es tracten les qüestions que tenen a veure amb la gestió concreta del sistema de millores socials, i s’intenten resoldre si hi ha consens entre les parts per fer-ho. Difícilment, doncs, podem haver pres part de cap acord en la mateixa en el sentit suggerit pel comunicat de CCOO.

És més, la posició que la CGT ha traslladat a aquestes reunions ha estat, d’una banda, la de proposar ampliar alguns supòsits (com així s’ha fet), la de manifestar el nostre desacord respecte la interpretació restrictiva que des de Can Serra es fa del supòsit de despeses de primera necessitat, i sobretot, la d’exigir a la Diputació, com a part signant de l’acord de MGN del 29 de novembre del 2018, la seva implementació immediata i la comunicació a la plantilla del procediment per a acreditar despesa durant el període extraordinari fins al 28 de febrer d’enguany establert en el text del mateix. I si bé admetem que aquesta implementació no s’està duent a terme en tots els seus extrems com nosaltres suposàvem que es faria, o com haguéssim volgut (fet que és extensible a l’aplicació concreta d’altres acords de MGN, signats per la CGT o no), hi ha una cosa que sí que tenim clara, i és que nosaltres no farem que quedi enlaire ara mateix, per una qüestió de detall, encara que aquesta ens pugui agradar més o menys, l’aplicació d’un acord del qual som corresponsables i que suposarà a partir d’ara pagaments anuals a una part molt important d’aquesta plantilla per un import de més d’1 MEUR. Pel que fa a la resta, temps hi haurà de fer el seguiment de tot plegat, valorar, treure conclusions, i tornar-ne a parlar en reunions futures de la Comissió Mixta de Millores Socials.

Per a acabar, i ja que hem hagut d’escriure aquesta nota, i l’hem encetada parlant de “coalicions”, pensem que no és sobrer fer notar, per a coneixement de tothom, que n’hi ha una que no apareix mai en els comunicats dels dos sindicats (encara) majoritaris, però que funciona com una pinça efectiva contra la CGT sempre que a aquests els interessa. Ho hem experimentat en els darrers temps amb la negociació de la integració de la plantilla de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària (ORGT), procés en el qual CCOO, UGT i la part patronal, amb el Diputat d’Hisenda al capdavant, han exclòs de forma intencionada el tercer sindicat més representatiu a la Diputació de Barcelona. Aquesta exclusió, a més, s’ha estès a la constitució de la comissió de seguiment d’aquest acord d’integració, que celebrarà avui la seva primera reunió a Minerva, i per a la composició de la qual les parts abans esmentades han pactat novament excloure, de facto, la CGT. I ho han fet tot imposant-nos per a ser-hi presents una condició que sabien perfectament que era impossible que nosaltres poguéssim acceptar: que ens adheríssim formalment a l’acord d’integració. Més enllà del contingut d’aquest acord, el qual reconeixem que conté aspectes positius, com també d’altres que no ho són tant, resulta evident que la CGT no ens hi podem adherir a posteriori, quan tot el procés de negociació, i posterior “ratificació” del mateix a la MGN de la Diputació, es va organitzar expressament per a deixar-nos fora, és a dir, quan es tracta d’un acord que es va negociar sense que nosaltres tinguéssim l’opció en cap moment de participar de forma efectiva. Aquest fet ens sembla especialment greu, sobretot tenint en compte que des de la nostra Secció Sindical hem donat suport en diferents moments durant els darrers anys a la lluita dels companys i companyes de l’ORGT, no específicament en el tema de la integració (que, al capdavall, no és més que la via per la qual s’ha acabat canalitzant aquest conflicte, a proposta de la part patronal), sinó en la de l’equiparació de les seves condicions amb les de la plantilla pròpia de la Diputació, una reivindicació que nosaltres sempre hem considerat justa.

Seguim… Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

14 de febrer del 2019

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Anuncis
Publicat dins de Comunicats, Millores socials, ORGT | Deixa un comentari

Comunicat: Increment retributiu 2019 + Implementació de la millora social per edat

COMUNICAT: INCREMENT RETRIBUTIU 2019 + IMPLEMENTACIÓ DE LA MILLORA SOCIAL PER EDAT

Companyes, companys,

Us enviem aquest comunicat per a informar-vos d’algunes novetats que tenen a veure amb la negociació col·lectiva. En primer lloc, us informem que en el darrer Ple de la Diputació, celebrat el proppassat dia 31 de gener, es va aprovar el dictamen per a aplicar l’augment per a l’exercici 2019 del 2,25% de les retribucions bàsiques i complementàries del personal, contemplat en el Reial Decret-llei 24/2018 (https://bit.ly/2MN5E6F), el qual serà efectiu ja a la nòmina del mes de febrer, mes en el qual la Diputació ens haurà d’abonar també els endarreriments corresponents al primer mes de l’any, ja que l’increment té data d’efectes 1 de gener. El dictamen que es va portar al Ple per a la seva aprovació podeu consultar-lo aquí: https://bit.ly/2RHJ1S8; i el detall de les taules salarials actualitzades aquí: https://bit.ly/2DRSIcS. D’altra banda, el 0,3% d’increment addicional contemplat en el mateix RDL serà aplicat, com el de l’exercici anterior, a incrementar novament l’import màxim del factor anual de productivitat, tal com vam acordar a la MGN el proppassat mes de desembre, i com ja us vam informar en aquest comunicat: https://bit.ly/2RDrivX. Restarà per a més endavant determinar l’aplicació de fins a un 0,25% de tram d’increment variable, que el RDL abans esmentat vincula a l’assoliment d’un determinat objectiu de Producte Interior Brut (PIB), en concret un +2,4% del mateix. Per a tractar sobre això, però, haurem d’esperar almenys fins al mes de juny, que és quan es preveu que l’Institut Nacional d’Estadística (INE) publiqui la xifra oficial d’aquest indicador. Des de la nostra Secció Sindical valorem positivament el fet que aquest sigui el segon exercici pressupostari, després de molt de temps, en el qual aquesta plantilla experimentarà una actualització de les seves retribucions que no sigui purament anecdòtica, si bé –tal com ja vam dir l’any passat– considerem que els percentatges d’augment aprovats (que es deriven de l’anomenat “II Acord per a la millora de l’ocupació pública i de les condicions de treball” signat el mes de març de l’any passat pel govern espanyol i les organitzacions majoritàries de la funció pública a nivell de tot l’Estat: CCOO, UGT i CSIF), continuen essent insuficients per a compensar els empleats i empleades públiques de tot el poder adquisitiu perdut durant els darrers temps, des de l’inici de la crisi econòmica vinculada a l’esclat de la bombolla immobiliària, i la gestió austeritària de la mateixa, ara fa uns 10 anys. Així mateix, cal assenyalar també negativament el fet que l’esmentat acord no estableixi cap criteri d’increment vinculat a l’evolució del cost de la vida, i substitueixi aquest, en canvi, exclusivament per un criteri que té a veure amb el creixement de l’economia (el PIB, com ja hem dit).

També en relació a les retribucions del personal, podem informar-vos que Recursos Humans es va comprometre, finalment, en una de les darreres reunions de la Mesa General de Negociació, a portar al Ple del mes de febrer l’augment del complement específic del personal operari de serveis, que es deriva de les conclusions de la valoració del lloc de treball d’aquest col·lectiu realitzada l’any passat a demanda del nostre sindicat, el qual suposarà un avenç i una millora concreta pel que fa a les reivindicacions del mateix, així com un pas endavant vers la reducció de les desigualtats salarials existents dins del personal d’agrupacions professionals de la Diputació, i del conjunt de la plantilla. Aquesta actualització del complement específic del personal PA suposarà un increment aproximat d’uns 88 EUR bruts mensuals a les seves nòmines, que –en principi– s’haurien d’abonar a partir de la nòmina del mes de març, mes a partir del qual també s’haurien de regularitzar els endarreriments, atès que l’augment tindrà data d’efectes 1 de gener. Des de la CGT continuarem treballant amb els companys i companyes operàries de serveis per a que es pugui avançar en la resta de punts de la plataforma reivindicativa que van elaborar el proppassat mes d’abril, i que tenen a veure amb la millora de les seves condicions de treball.

La tercera de les qüestions que us volíem traslladar en aquest escrit té a veure amb la implementació de l’acord de revisió del sistema de millores socials que vam signar el mes de desembre, i que estableix la nova millora social complementària per edat que substitueix temporalment els premis per anys de serveis que la Diputació, unilateralment, va deixar d’aplicar ara fa dos anys (per a informació més detallada al respecte us remetem als nostres comunicats dels dies 5 (https://bit.ly/2LeHYaE) i 20 de desembre (https://bit.ly/2SlMqdI). Sobre els detalls de la gestió de la sol·licitud durant el període extraordinari d’acreditació de despesa establert fins al 28 de febrer d’enguany podeu informar-vos a la nota que acompanya el present comunicat, i que us adjuntem també amb aquest correu, la qual us facilitarà accedir a tota la documentació de referència. Tal com expliquem al principi de la mateixa, la implementació de l’acord, i la informació a la plantilla per part de Recursos Humans sobre aquest període extraordinari, s’ha demorat més del que hauria estat desitjable, a causa d’algunes divergències concretes d’interpretació entre les parts pel que fa a aspectes concrets relatius a la gestió del mateix. Aquestes han obligat a fer diverses reunions de la Comissió Mixta de Millores Socials durant el mes de gener. Si bé algunes de les esmentades divergències són d’importància menor, n’hi ha hagut alguna que no ho ha estat tant, i que ens obliga a fer un comentari. Des de la CGT ens ha resultat d’allò més sorprenent observar que hi ha hagut un sindicat, concretament la UGT, que amb posterioritat a la signatura de l’acord a la MGN per part de la majoria de la representació sindical, ha maldat per pressionar als grups polítics de la Diba, reunint-se amb aquests, amb l’únic objectiu, en primera instància, d’aconseguir que l’acord no fos aprovat al Ple i, en segona instància, de pressionar també a Can Serra per a dificultar-ne l’aplicació tot restringint aspectes concrets que tenen a veure amb aquesta implementació. És sobrer dir que aquesta actuació d’UGT en cap cas té a veure amb la defensa dels drets dels treballadors i les treballadores que formem part d’aquesta plantilla, més aviat al contrari, i que té difícil justificació, si és que en té cap. A conseqüència de tot plegat, al Ple del 20 de desembre, es va viure una situació completament atípica i, per nosaltres, inversemblant. El que és habitual amb els acords de la MGN, que s’entén que compten amb els vist-i-plau de l’equip de govern de la Diputació, i de la majoria de la representació sindical, i que ja han estat informats positivament per les instàncies a qui toca fer-ho, és que aquests siguin aprovats per unanimitat a les sessions plenàries de la Diba, ja que normalment els grups de l’oposició no qüestionen pas l’autonomia de les parts en la negociació col·lectiva. El que ens hem trobat aquest cop és a dos grups polítics, PP i Cs, abstenint-se, i un tercer, el PSC, votant-hi en contra i, a més, fent ús de la demagògia més lamentable per a intentar desacreditar el contingut d’aquest acord, així com també del propi acord original de millores socials, que porta una bona pila d’anys en vigor a la Diputació (i que va ser signat en el seu dia, curiosament, per la pròpia UGT). Des de la CGT reprovem absolutament aquesta actitud, més tenint en compte el fet que prové de formacions polítiques que no han mogut ni un sol dit per a contribuir a solucionar el conflicte que hem tingut a la Diputació des de mitjans del 2017 arran del famós informe de la Sindicatura de Comptes, i que no tenen ni idea de les condicions en les que presta els seus serveis aquesta plantilla, ni mai no els ha preocupat ni interessat tenir-ne. En el cas del PSC, un partit que ha governat la Diputació durant dècades i que és qui va establir el lamentable model de menjadora d’alliberats polítics que encara patim en aquesta (alguns d’ells encausats, multiencausats o fins i tot condemnats per casos de corrupció), considerem, a més, que el numeret resulta ja d’una hipocresia màxima. En qualsevol cas, nosaltres prenem nota de tot plegat, i estem segures que les treballadores i els treballadors de la Diputació també ho faran.

Per últim, només volem deixar per escrit, abans d’acabar, el següent: Com a part actora de la negociació col·lectiva a la Diputació de Barcelona, i com a tercer sindicat més representatiu a la mateixa, l’únic que esperem d’ara en endavant de la part patronal és tenir la confiança que els acords seran respectats en els termes que s’han negociat, i que se’ns garantirà plena seguretat jurídica per a la implementació dels mateixos. Així ha de ser, i esperem que, efectivament, així sigui.

Us seguirem informant. Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

4 de febrer del 2019

—-

NOTA INFORMATIVA:

IMPLEMENTACIÓ DE L’ACORD DE REVISIÓ DEL SISTEMA DE MILLORES SOCIALS SIGNAT A LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ EL 5 DE DESEMBRE DEL 2018 I APROVAT EL 20 DE DESEMBRE PEL PLE DE LA DIPUTACIÓ (MILLORA SOCIAL COMPLEMENTÀRIA PER EDAT)

La difusió de la informació a la plantilla relativa a la implementació de l’acord s’ha demorat més del que hauria estat desitjable a causa d’algunes divergències d’interpretació entre les parts que tenen a veure amb aspectes de detall relacionats amb la gestió del mateix i, més concretament, amb el període extraordinari establert per a acreditar despeses fins al 28 de febrer d’enguany (despesa corresponent a les anualitats 2018 i 2019, que ha de ser dels anys naturals 2017 i 2018). Aquestes divergències han obligat a realitzar diferents reunions de la Comissió Mixta de Millores Socials durant el mes de gener, un cop ja aprovat l’acord per part del Ple de la Diba. En qualsevol cas, la informació ja es troba tota disponible, penjada des de dijous passat a Intradiba, i s’ha enviat, així mateix, als i les referents de Recursos Humans de tots els orgànics de la Diputació, per a que aquests informin concretament les treballadores i els treballadors. Us remetem a la mateixa, i a continuació us la detallem, juntament amb els enllaços per a accedir-hi. En el moment de redactar aquesta nota ja es disposa del formulari per a fer la tramitació de la sol·licitud en paper i ens consta que a Minerva estan treballant per a habilitar l’aplicació que permetrà fer-ho també telemàticament dins l’Espai Personal, la qual suposem, i esperem, que estarà activa durant els propers dies, sinó ho està ja en el moment d’enviar-vos això.

ENLLAÇOS

  • [1] Notícia “La millora social complementària per edat” al butlletí E-RH, enviat des de Minerva a tota la plantilla el 31 de gener: https://bit.ly/2HKndp5
  • [2] “Millora Social complementària per edat”, explicació resumida de l’acord a Intradiba, amb el detall dels requisits per a sol·licitar la millora, imports per trams d’edat, termini de sol·licitud i pagament, etc: https://bit.ly/2D4tlTq
  • [3] “Àmbits inclosos dins les millores socials”, amb el detall dels supòsits respecte els quals es pot acreditar despesa: https://bit.ly/2BfhmSO
  • [4] “Sol·licitud d’abonament de prestació del sistema de millores socials”, formulari normalitzat per a demanar les millores: https://bit.ly/2DPwJDw

Hem penjat també aquesta documentació en PDF al web https://cgtdiba.wordpress.com/. Si per algun motiu teniu algun tipus de problema per a accedir a Intradiba, la podeu consultar i descarregar-vos-la des d’allà, en concret als següents enllaços:

Si teniu dubtes concrets relatius a la sol·licitud, el tipus de despesa o de factures que es poden incloure en la mateixa, us aconsellem que us poseu en contacte amb les tècniques que s’encarreguen de la gestió del Sistema de Millores Socials dins del Servei de Relacions Col·lectives i Suport Jurídic (Minerva). Les dades de contacte les teniu també a Intradiba: https://bit.ly/2S9FU6p

Recordeu que, pel que fa a la millora per edat, teniu fins el 28 de febrer per a acreditar despesa del 2017 i del 2018, i que posteriorment, per a sol·licitar la corresponent a anualitats successives, tindreu de termini fins al 31 de desembre per fer-ho.

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

4 de febrer del 2019

—-

En PDF, per a descarregar: Comunicat (clicant aquí), Nota informativa (clicant aquí).

Publicat dins de Mesa de Negociació, Millores socials, Retribucions | Deixa un comentari

Cartell per difondre: Concentració a Can Serra, dijous 31 de Gener a les 11.30h

DEFENSEM LA NOSTRA SALUT, FÍSICA MENTAL I SOCIAL!
NI ASSETJAMENTS NI REPRESSIÓ SINDICAL

31 de Gener, 11:30h
Concentració a Can Serra (Diputació de Barcelona)
Rambla de Catalunya 126, Barcelona

Més info clicant aquí

Publicat dins de Convocatòries | Deixa un comentari

Ni assetjaments ni repressió sindical. Defensem la nostra salut, física, mental i social!

NI ASSETJAMENTS NI REPRESSIÓ SINDICAL

DEFENSEM LA NOSTRA SALUT, FÍSICA, MENTAL I SOCIAL!

Des de la Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona difonem aquest comunicat per a denunciar públicament l’existència a la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística de l’Àrea de Presidència, i més concretament a la seva Secció de Seguretat en Obres i Autoprotecció, d’una situació del que nosaltres entenem que és assetjament laboral, contra una treballadora, la Mar Arce Díaz, companya afiliada a aquest sindicat, i Delegada de Prevenció de Riscos Laborals, membre des de l’any 2015 del Comitè de Seguretat i Salut de la Diba a proposta de la CGT. Una situació d’assetjament que no és nova, sinó persistent i perllongada en el temps durant prop de 9 anys, emparada –al nostre entendre– per la Subdirecció d’Edificació, en la qual treballa. Aquesta situació li ha generat i li genera a la companya perjudicis greus a la seva salut, com palesa el fet que hagi caigut durant el temps que l’ha estat patint en repetides situacions d’incapacitat temporal o baixa laboral, i com acrediten diversos informes mèdics que atribueixen el seu estat de salut a causes laborals, i fins i tot aconsellen un canvi de lloc de treball. Els Serveis de Recursos Humans de la Diputació són coneixedors des de fa temps –des de fa anys, de fet– d’aquesta situació. I, malgrat saber-ho, com en tants altres casos, no han fet fins ara res, ni han emprès cap mesura al respecte, tot vulnerant així les obligacions legals de l’empresari de preservar la salut de la treballadora. No s’ha adoptat mai cap mesura de prevenció ni protecció. No s’ha fet l’avaluació de riscos per assetjament del lloc de treball concret de la nostra companya. No s’ha comunicat el risc a Vigilància de la Salut…

Volem denunciar, a més, que això no és en absolut un cas excepcional. Situacions d’assetjament moral es produeixen de forma habitual a la Diputació, i afecten a un nombre no pas menor de companys i companyes, amb conseqüències clarament negatives per a la seva salut, i per a l’organització en conjunt. Molts i moltes de nosaltres som coneixedores de situacions d’assetjament sistemàtic que han provocat que hi hagi treballadors o treballadores de la Diba absolutament trinxats a nivell psicològic, sovint amb seqüeles duradores o fins i tot permanents. Sabem que és un mecanisme habitual en aquesta casa, amb l’objectiu últim, la majoria de vegades, de desfer-se del treballador bé perquè marxa a un altre orgànic, bé perquè deixa l’organització o bé perquè acaben destruint-lo, dit ras i curt. La Diba s’ha demostrat clarament negligent (i molt sovint connivent) pel que fa a la prevenció i la gestió d’aquest problema, com tothom sap, tot emparant de forma habitual, per acció o omissió, la persona assetjadora, que acostuma a trobar-se en una posició de poder. L’únic recurs de caràcter preventiu que la Diputació proposa activar en alguns d’aquests casos és un “Protocol d’Intervenció en l’Àmbit dels Riscos Psicosocials” propi de la casa. Un protocol molt antic, que considerem no atorga les garanties suficients al treballador de tenir un procés d’intervenció just i que considerem que s’hauria de refer i actualitzar per a garantir una intervenció eficaç i justa en els casos d’assetjament moral a la Diputació. Si bé des del passat mes de desembre tenim sobre la taula, finalment, i després de molt de temps reclamant-lo, una proposta inicial per a un nou “Protocol per a la prevenció, detecció, identificació i actuació de l’assetjament psicològic laboral i altres discriminacions per motius diferents del gènere a la feina”, considerem que el contingut de la mateixa palesa una escassa voluntat de protegir al personal, fet que es fa evident, per exemple, en contemplar dins la CTI (Comissió Tècnica d’Investigació) una composició que no inclouria cap representant de les treballadores. En el cas que ens ocupa, recentment la Diputació li ha proposat a la nostra companya Mar l’activació de l’esmentat “Protocol d’Intervenció en l’Àmbit dels Riscos Psicosocials”, tot reconeixent finalment per escrit que hi ha indicis que s’està donant una situació com la que denunciem. Això sí, en uns termes absolutament eufemístics i recargolats que ratllen gairebé el ridícul: “la possible existència de prou elements que permeten suposar que es produeix un comportament que pot constituir una conducta de violència a la feina a la Subdirecció de Serveis d’Edificació” (comunicació emesa per la cap d l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, amb data de sortida de registre 04/12/2018, i recepcionada aquesta setmana per la nostra companya).

Dins d’aquest marc general, es produeix, a més, una actuació contra la nostra companya que entenem lesiva per a la nostra llibertat sindical o, si més no, que s’orienta clarament a intentar limitar l’acció sindical de la CGT a la Diputació, concretament en l’àmbit de la Prevenció de Riscos Laborals. I això ja va més enllà d’un atac persistent contra la seva persona, que entenem que és prou greu, sinó que és un atac a la nostra organització, la Confederació General del Treball, i als interessos legítims que representem, que són els del conjunt de la nostra plantilla. Des de l’any 2017 els seus superiors orgànics li estan encomanant tasques que van més enllà de les que realitzava com a tècnica fins a aquell moment, les quals es pot entendre que són –per la seva naturalesa i les seves característiques tècniques- incompatibles amb el desenvolupament de les funcions pròpies de Delegada de Prevenció que li confereix la llei, fet que ella ha manifestat de forma reiterada a les seves caps. I això s’està fent, a parer nostre, en un intent premeditat i conscient de limitar, com hem dit, l’acció sindical de la CGT en aquest camp dins la Diputació.

Per tot això, anunciem que en data 08/01/2019 i 15/01/2019, respectivament, hem presentat dues denúncies a la Inspecció Territorial de Treball de Barcelona, una per la manca d’adopció de mesures de protecció de la salut de la nostra companya, i una altra per l’intent de limitació per part de l’empresari de l’acció sindical de la CGT dins del camp de la Prevenció de Riscos Laborals, quelcom que entenem que atempta contra el dret fonamental a la llibertat sindical. Així mateix, estem valorant amb els nostres serveis jurídics quines altres mesures legals podem prendre. No sabem hores d’ara quines actuacions realitzarà Inspecció de Treball respecte les esmentades denúncies, però volem aprofitar també per a donar a conèixer públicament la inhibició sistemàtica d’aquest organisme en casos d’assetjament laboral que afecten a empleats i empleades públiques, la qual provoca que la immensa majoria d’aquests casos a les administracions catalanes es cronifiquin, amb greus perjudicis per a la salut de moltes persones. Un criteri sistemàtic d’inhibició que genera una greu desprotecció i que, curiosament, no es dóna en altres comunitats autònomes de l’Estat (és una peculiaritat de la Inspecció de Treball catalana). Un criteri que considerem que és de dubtosa legalitat i el qual, més que probablement, té a veure amb directrius polítiques internes dins del Departament de Treball de la Generalitat. El fet que l’organisme públic que ha de vetllar pel compliment de la legislació aplicable dins les relacions laborals, inclosa aquella que es refereix a la protecció de la salut de les treballadores, es negui a actuar sistemàticament en denúncies per casos d’assetjament a les administracions públiques facilita l’existència d’un espai d’impunitat i resulta especialment greu, no només pels perjudicis personals que això provoca, sinó també perquè l’assetjament a les administracions molt sovint (si bé no sempre és així, necessàriament, en tots els casos) està vinculat amb pràctiques que es poden catalogar com a corrupció política. Un exemple ben clar que ara tothom coneix és el d’un orgànic de la Diputació en el qual hi ha abundants indicis de què la situació d’assetjament massiu i estructural que va patir durant anys gran part del seu personal tenia a veure amb irregularitats administratives greus que actualment es troben en seu judicial i que van provocar l’any passat escorcolls policials i detencions en dos centres de treball de la casa.

Considerem que no podem restar callats mentre es destrossa psicològicament de forma quotidiana qualsevol company o companya, i que aquestes situacions s’han d’acabar. És per aquest motiu que convoquem una CONCENTRACIÓ DE PROTESTA DAVANT DE CAN SERRA EL PROPER DIJOUS 31 DE GENER A LES 11.30h, amb motiu de la celebració del proper Ple corporatiu. Volem solucions d’una vegada, volem mesures de protecció i prevenció enfront de l’assetjament moral, que garanteixin la salut física, mental i social dels treballadors i les treballadores de la Diputació de Barcelona.

NI ASSETJAMENTS NI REPRESSIÓ SINDICAL. SI ENS TOQUEN A UNA ENS TOQUEN A TOTES!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

17 de gener del 2019

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Convocatòries, Salut laboral | Deixa un comentari

Informacions diverses per a tancar l’any 2018, amb un comentari final

INFORMACIONS DIVERSES PER A TANCAR L’ANY 2018, AMB UN COMENTARI FINAL

Companyes, companys,

Us adrecem el present escrit per a informar-vos d’alguns aspectes que teníem pendents de traslladar-vos i que tenen, majoritàriament, a veure amb els acords subscrits darrerament a la Mesa General de Negociació (MGN). A finals del mes de novembre es van tancar diverses matèries, algunes de les quals, com bé sabeu, es portaven negociant des de fa molts mesos. Atès que hauria estat feixuc (i llarg) per a tothom informar de forma detallada de totes de cop, ho hem anat fent en diversos comunicats aquestes darreres setmanes: Sobre la refosa del complement de productivitat i la nova regulació de les incapacitats temporals (el 27 de novembre: https://bit.ly/2rMObBw), sobre la revisió del sistema de millores socials i els premis per anys de serveis (el 5 de desembre: https://bit.ly/2EDfR4f), sobre torn reservat per a persones amb discapacitat, calendari laboral 2019 i reestabliment de la jornada general de 35 hores (l’11 de desembre: https://bit.ly/2rMaUOg). Amb la present nota, que probablement serà la darrera que us enviem abans de finals d’aquest any 2018, volem completar la sèrie anterior i aprofitar també per a intentar resoldre alguns dubtes que alguns companys i companyes ens heu fet arribar durant els últims dies.

Abans d’entrar en matèria, però, volem aprofitar aquesta tramesa per a fer-vos saber que dimarts passat es va celebrar, finalment, el judici que tenia pendent a Grècia la nostra companya Lola Gutiérrez, i que aquest s’ha resolt de forma relativament satisfactòria, amb una condemna mínima que no suposarà pena de privació de llibertat, és a dir, ingrés a presó. Tanmateix, no podem estar contents del tot, atès que considerem que la sentència no fa altra cosa que penalitzar una actuació solidària, i continuem considerant que la solidaritat no és ni pot ser considerada un delicte. Teniu més informació al respecte en el comunicat que vam difondre el mateix dimarts (https://bit.ly/2BrGHbD), així com també en el comunicat difós pel Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya sobre aquest assumpte (https://bit.ly/2rJCICH). Agraïm a totes les companyes i companys el suport que hem rebut durant aquest temps per a tirar endavant la campanya que hem estat realitzant per a garantir la llibertat de la Lola.

A continuació us detallem ja la informació relativa als següents punts:

BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES DE LES PLACES DE CONSOLIDACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA 2017

El 12 de desembre passat, i dins del procés d’execució dels PAMO 2016 i 2017, es van publicar al BOPB les bases generals i específiques dels “processos selectius per a la provisió de places de la plantilla de funcionaris/àries de la Diputació de Barcelona incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2017, en el marc del procés de consolidació de l’ocupació temporal establert en el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic”. A les esmentades bases (a les quals podeu accedir mitjançant aquest enllaç: https://bit.ly/2R5dEEJ), es concreten els temaris, així com els detalls dels processos selectius d’aquestes places. El següent pas en l’execució és la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC o al BOE, encara pendent, i de la qual us n’informarem puntualment. A partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria, hi haurà 20 dies hàbils per a que les persones que desitgin presentar-se puguin formalitzar les sol·licituds.

PAMO 2018 I ACTUALITZACIÓ DELS CRITERIS D’EXECUCIÓ PER A AQUEST PAMO I SUCCESSIUS

En el nostre comunicat del dia 5 de desembre us vam informar que “a les darreres reunions ha quedat configurat el que serà el PAMO 2018. (…) Us informarem del detall de les places quan disposem de la documentació definitiva, però de moment us podem avançar que el PAMO 2018 inclourà, segons la darrera versió d’identificació de places que se’ns ha facilitat, 18 places en processos selectius reservats a la promoció interna de funcionaris de la Diba, 76 places en processos reservats a la promoció interna per reclassificació de lloc de treball (incloent-hi 12 que corresponen a places desertes en resolució del PAMO 2014-2015), 167 places corresponents a la taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal (places de naturalesa d’estructura dotades pressupostàriament i ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els 3 anys anteriors al 31 de desembre del 2017), i 101 places pròpiament d’oferta pública (torn lliure)”. El llistat annex que us enviem juntament amb aquest comunicat inclou el detall de totes aquestes places. Volem destacar que dins d’aquest PAMO s’inclouran un total de 26 places de torn reservat per a persones discapacitades (8 d’elles per a persones amb discapacitat intel·lectual), fet que satisfà el 7% mínim que estableix la llei pel que fa a aquest particular. Aquest ha estat un dels nostres particulars cavalls de batalla en totes les reunions en les quals s’ha tractat sobre aquest PAMO, per la qual cosa n’estem raonablement satisfetes, si bé continuarem treballant per a aconseguir que en propers PAMO el percentatge de places en torn reservat per a discapacitats i discapacitades vagi més enllà d’aquest mínim i s’aproximi al 9%, que és la proporció que s’estima que representen les persones amb diversitat funcional sobre el conjunt de la població. En el llistat annex, al qual us hem fet abans referència, assenyalem les places dels processos selectius de promoció interna per reclassificació de lloc de treball reservats a personal amb discapacitat (5, de les 26 places totals abans esmentades).

Més enllà d’això, amb data 29 de novembre, les parts a la MGN vam revalidar i actualitzar l’acord del mes de març d’enguany (al qual fèiem referència en aquesta nota informativa fa algunes setmanes: https://bit.ly/2D9GKLO), que aclaria l’aplicació dels criteris continguts en una acta de març del 2004 pel que fa a la gestió de les borses de treball, als PAMO 2016-2017 i als successius processos selectius. Amb l’aprovació d’aquesta actualització, els criteris continguts en l’anterior acord, d’especial rellevància per al personal major de 55 anys, seran d’aplicació també al PAMO 2018 i subsegüents. A més, s’afegeixen dos punts addicionals que es trobaven absents en l’acord del mes de març: D’una banda, el compromís de les parts de possibilitar la participació de persones amb diversitat funcional en els òrgans tècnics de selecció dels processos de torn restringit; d’una altra, que la puntuació obtinguda en els exercicis de la fase d’oposició d’un PAMO puguin comportar exempció d’aquestes proves en la convocatòria immediatament posterior (tot computant-hi una puntuació equivalent), quan aquesta puntuació sigui superior al 60% i es tracti de convocatòries amb el mateix temari i forma de qualificació. El text literal d’aquest acord (que ha estat subscrit tant per CGT, com per CCOO i UGT) amb el detall d’aquests criteris el podeu consultar aquí: https://bit.ly/2T0Ygqj

ACLARIMENT SOBRE EL PERÍODE D’ACREDITACIÓ I EL PAGAMENT DE LA NOVA MILLORA PER A PERSONES DE 50 ANYS I MÉS, INCLOSA DINS DEL SISTEMA DE MILLORES SOCIALS

Respecte l’acord que estableix la complementació del sistema de millores socials i que passarà a substituir a partir de la seva aprovació (prevista en el Ple de la Diputació del dia 20 d’aquest mes, és a dir, avui mateix) la regulació existent fins ara dels premis per anys de serveis, mentre no desapareguin les circumstàncies que han afectat a la mateixa, ja us vam informar de forma particularment extensa en el nostre comunicat del dia 5 de desembre, el qual us hem enllaçat a l’inici de la present nota. Com sabeu, aquest acord ha estat subscrit per la Corporació, CGT i CCOO. En l’esmentat comunicat ja us informàvem que “en cas d’aprovar-se l’acord, quedaria establert extraordinàriament per a la millora del 2018 un període fins al mes de febrer del 2019 per a acreditar despesa, i els imports s’abonarien durant el primer semestre de l’any esmentat”. En el text definitiu incorporat al dictamen s’estableix:

  • Per a la millora per edat del 2018: El període de meritament de despesa és el comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2017 (és a dir, el de l’any natural immediatament anterior a l’exercici de referència, a diferència del període de meritament de la resta del sistema de millores socials –no vinculat a l’edat– que va de l’1 d’octubre al 30 de setembre). La despesa per a cobrar la millora corresponent al 2018 podrà ser acreditada extraordinàriament fins al 28 de febrer del 2019, com a molt tard, i l’import s’abonarà durant el primer semestre del mateix any.
  • Per a la millora per edat del 2019 i successives: El període de meritament de despesa serà el comprès dins l’any natural immediatament anterior (entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2018, en el cas de la millora del 2019, i així successivament). Aquesta es podrà acreditar fins el 31 de desembre i s’abonarà en la nòmina del mes de maig de l’any següent (2020, en el cas de la millora del 2019, i així successivament).

Per tant, finalment, i per motius de gestió de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, el període de referència pel meritament i el moment del pagament d’aquesta millora concreta serà diferent al de la resta del sistema de millores en matèria sanitària, cultural, esportiva i per conciliació, que continuarà essent, com hem dit, de l’1 d’octubre d’un any al 30 de setembre de l’altre, amb abonament a la nòmina del mes de novembre. Si teniu algun dubte sobre aquest particular podeu fer-nos-ho saber, o bé adreçar-vos a la persona de referència a Minerva pel sistema de millores socials (trobareu el telèfon i l’e-mail aquí: https://bit.ly/2S9FU6p). Qualsevol incidència pel que fa a aquest particular podem traslladar-la a la Comissió Mixta de Millores Socials, la propera reunió de la qual (on es tractarà específicament de la implementació de la millora social per edat) està prevista per al 15 de gener.

Aclarim també, ja que hi ha hagut companyes i companys que ens ho heu preguntat, que l’acord contempla que el tercer tram d’aquesta millora per edat (el que es cobrarà dels 60 anys en endavant) es continuï percebent fins al compliment de l’edat de jubilació obligatòria, independentment del fet que la persona beneficiària es jubili voluntàriament abans, és a dir, de forma anticipada.

INCREMENT DE L’IMPORT DE L’AJUT PER MENJAR

Finalment, el darrer dels acords formalitzats arran de la reunió de la MGN del 29 de novembre, i que serà d’aplicació a partir de l’1 de gener del 2019, és el que estableix l’augment de l’ajut per menjar del qual gaudeix una part del personal, a causa de la seva tipologia de jornada. L’acord estableix l’import d’aquest ajut en 9 EUR mensuals per a l’any vinent (fins ara era de 8 EUR), i en 10 EUR per al 2020. Si bé aquest increment només satisfà parcialment la demanda feta en seu de MGN per la representació sindical, que era d’augmentar aquest ajut fins als 11 EUR (límit legal d’exempció fiscal pel mateix), la nostra Secció Sindical ha decidit, després de valorar-ho col·lectivament, subscriure l’acord, tot entenent que suposa un avenç concret per a arribar a aquests 11 EUR, i també una actualització d’un ajut l’import del qual ja feia massa anys que restava congelat. Cal dir, tanmateix, que no ens ha agradat gens la forma en la qual això ha estat plantejat en seu de Mesa per part d’un sindicat, fora dels ordres del dia de la mateixa, ni tampoc la forma que ha tingut RRHH de donar per tancada la negociació sobre aquesta matèria concreta. Aquest acord ha estat signat per la CGT i per UGT.

UN COMENTARI FINAL

Finalment, no volem acabar sense fer un comentari sobre el comunicat difòs per la UGT el dia 13 de desembre (sota l’encapçalat “UGT Informa | Comunicat Mesa 29 novembre”). No entrarem a fons a valorar el contingut del mateix, que s’ajusta prou al que ens podríem esperar d’aquest sindicat, que és perfectament lliure de fabricar la narrativa que desitgi al voltant dels processos de negociació i de les posicions pròpies i alienes, així com d’intentar vendre aquesta a qui se la vulgui comprar i creure. Per a nosaltres resulta evident que UGT ja fa molts mesos que està més preocupada en gestionar les aparences de cara a les properes eleccions sindicals (que previsiblement es realitzaran durant el primer quadrimestre del 2019), que no pas en contribuir positivament en el procés de negociació col·lectiva (com no ha contribuït tampoc, durant l’últim any i mig, en el procés de mobilitzacions que hi ha hagut a la Diputació, més enllà d’afegir-se a algunes de les mateixes, sempre a darrera hora, amb l’objectiu principal de fer-se la foto). Sí que volem fer, en canvi, un comentari concret sobre un fet que ens resulta sorprenent, i que considerem d’una intenció extremadament manipuladora per part seva. Ens referim al fet de difondre en l’esmentat correu un fragment d’un esborrany d’acta de la reunió del 29 de novembre, fet per RRHH. No pas perquè tinguem cap problema concret amb el que allà s’hi diu (que, tanmateix, no recull exactament el que les companyes presents a la Mesa en representació de la CGT van manifestar), sinó perquè el contingut, com diem, és el d’un esborrany inicial, i no el de l’acta definitivament aprovada i signada per totes les parts, també per UGT. Recomanem a tothom que s’ocupi i es preocupi en explicar bé els seus posicionaments, i els motius dels mateixos, davant la plantilla, tal com –modestament– intentem fer nosaltres, enlloc d’ocupar-se en manipulacions barroeres. Aquest és un joc, el de les actes, que nosaltres també sabem i podem jugar, si volem, tot i que no ens agrada fer-ho. I per jugar-lo no ens caldria pas recórrer a fragments d’esborranys fets per la patronal, sense esmenar ni aprovar per ningú, i en els quals aquesta recull qualsevol cosa del que ha interpretat que han dit els sindicats. Tindríem, de fet, si volguéssim entrar en aquest joc, moltes actes de MGN aprovades i signades per a triar i remenar, començant per la del 13 de setembre del 2017, en la qual es va tractar per primera vegada sobre l’Informe 11/207 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i en la qual queda clar quins sindicats es van plantar i van forçar la Diputació a negociar des d’aleshores partint de la vigència dels acords que la Sindicatura posava en qüestió, i quin estava, per contra, disposat a signar en aquell moment l’acord de suspensió que plantejava RRHH, per portar-lo a aprovació a Comissió Informativa 8 dies després, i al Ple de la Diputació dues setmanes més tard, i començar a negociar després des de zero sense cap garantia de res (això sí, afirmant alhora que anirien després a negociar “a màxims”, perquè la retòrica és gratis i combina molt bé amb la feblesa davant la patronal). Citem textualment (acta núm. 171 de la MGN de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, 13/09/2017, els subratllats són nostres):

“La corporació resumeix la posició de les seccions sindicals, la CGT mai signarà acord que impliqui suspensió, UGT signaria si queda clar que per suspendre els acords s’ha de negociar en línies de màxims, modificant el text i millorant les actuals condicions i CCOO no signarà un acord de suspensió. La Comissió Informativa és el dia 21 i les postures estan ben clares. Es traslladarà la sol·licitud de reunió a l’equip de govern i es buscarà una data. S’esperarà a aquesta reunió abans de convocar la mesa.

Si no hi ha voluntat per part de la mesa, la DSRH no modificarà cap text, en aquests moments només hi ha un sindicat, minoritari, UGT, que sí estaria disposat a signar.”

Si algú desitja disposar de l’acta sencera només ens l’ha de demanar. I si convé podem fer públiques totes les actes aprovades i signades de les reunions de MGN que s’han celebrat des d’aquella data, tot i que ens agradaria que no fos necessari fer-ho.

Us seguirem informant. Gaudiu aquests dies de les festes del solstici i de les vacances, les qui en feu.

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

20 de desembre del 2018

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Annex (PAMO 2018, identificació de places): Clicant aquí.

Publicat dins de Comunicats, Mesa de Negociació, Millores socials, PAMO | Deixa un comentari