Volem que es tractin les condicions laborals del personal de la Xarxa de Biblioteques en seu negociadora!

VOLEM QUE ES TRACTIN LES CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES EN SEU NEGOCIADORA!

Companyes, companys,

Abans de tot disculpeu pel retard en aquest comunicat que fa referència als temes sobre el personal de la Xarxa Municipal de Biblioteques tractats a la Mesa General de Negociació de personal funcionari (MGNpf) del passat 2 de novembre. Es tracta de la primera reunió en seu negociadora en tot el que portem de mandat en la qual, fins ara, els RRHH de la Diputació han admès incloure un punt específic en l’ordre del dia per a tractar els temes de la XBM. Voldríem haver-vos-ho enviat molt abans, però de vegades les coses no acaben essent com hom voldria.

De tots els temes que la CGT va treure i posar sobre la taula en aquesta reunió de MGNpf des de la corporació només veuen factible parlar de retribucions en properes reunions de Mesa de Negociació, tot argumentant que cap de les altres qüestions que vam traslladar es contemplen –sempre segons RRHH—dins  les matèries de negociació col·lectiva previstes en l’article 37 del TREBEP (https://bit.ly/3Hjre12).

Tota la reunió, pretesament de negociació, es va reduir a un NO rotund per part dels RRHH de la Diputació a l’hora de tractar els temes plantejats, i també per part de la Gerent de la Gerència de Serveis de Biblioteques que, sempre en cada cas, i segons ella, o bé ja havia solucionat el problema o bé deia que no en tenia constància que n’hi hagués cap. Total, unes i altres amb l’autobús davant la porteria, per assegurar-se que podien tirar totes les pilotes fora.

La Lola Miró ens convidà als sindicats a enviar un correu amb els temes que volguéssim resoldre. La nostra resposta va ser molt clara: Els temes s’han de tractar en seu negociadora, sinó per què els poseu en l’odre del dia? De què serveix enviar i reenviar cent-mil cops correus que no et contesten? Tenim correus pendents de resposta per part de RRHH des de fa més d’un any. Dir-nos ara que d’això no ens parlem i que “ja ens envieu un correu” és tancar la porta de la forma més barroera a negociar les millores laborals del personal de la Xarxa. I és una manca de respecte, no envers a nosaltres, sinó envers aquest personal.

La reunió de la MGNpf va concloure, finalment, amb la proposta de tractar les retribucions del personal i amb la defensa fèrria per part de les representants patronals de la gestió de la Gerència de Serveis de Biblioteques. Segons la Lola Miró s’està constantment qüestionant l’actuació de la Gerència en matèria de RRHH per part d’algun sindicat, i això no pot serè. No serà, més viat, que la gestió en RRHH de la Gerència de Biblioteques no resol problemes sinó té , ben al contrari, la tendència a generar-ne encara més? No serà que la Gerència “negocia” i decideix condicions de treball del personal de la Xarxa en espais impropis i ad hoc, a esquenes de les seus negociadores institucionalment establertes i legitimades en les quals tenim presència els sindicats?

A continuació detallem els temes exposats per nosaltres en aquella reunió de MGNpf i la posició de la CGT al respecte:

MANCA DE PERSONAL

La manca de personal a les biblioteques és endèmic, i ens trobem amb biblioteques que obren l’horari que marquen els estàndards però amb molt menys personal del que, segons els mateixos estàndards, hauria de tenir l’equipament. Els convenis signats amb els Ajuntaments són paper mullat.  Quan una biblioteca inaugura, rarament ho fa amb el personal pactat al conveni i estàndards. Les nostres companyes del Consorci de Biblioteques de Barcelona també pateixen aquesta manca de personal: S’obren més biblioteques i s’amplien horaris, però no s’augmenta en consonància la plantilla. Fins quan el personal de Diputació ha d’assumir les baixes no cobertes de les companyes? La llista de biblioteques que treballen sota mínims és molt extensa. Una situació que augmenta els riscos psicosocials del col·lectiu bibliotecari.

REGISTRE HORARI

Un altre tema ja “resolt”, segons la corporació, és el registre horari. La magnífica Comissió de seguiment del registre de la jornada de treball XBM ens va regalar aquest titular: “El 80% del personal de la XBM treballa menys hores i un 67% treballa menys jornades” i va tancar el tema del registre horari (https://bit.ly/3RphBQR). Però la realitat és ben diferent. El sistema de marcatge actual és deficient i calculem que el personal de la Xarxa perd aproximadament uns 20 minuts diaris de temps treballat. La solució passa per posar un rellotge a cada centre de treball, com tenen a les oficines del Organisme Autònom de Gestió Tributària.

Rebutgem la proposa de la Gerent de les planilles per diferents tipus de biblioteques. S’ha presentat com una imposició unilateral de la Gerència. Aquesta proposta s’ha de presentar a la Mesa de Negociació. Els horaris no són un problema que hagi de tenir el personal de la Xarxa sinó que és una deficiència del sistema que la Diputació ha de corregir. Les franges horàries han de ser prou àmplies per tal que el personal pugi encabir la singularitat de l’horari (dissabtes, festius intersetmanals, etc.) sense haver de quadrar les hores manualment. La Marta Cano va admetre que fan el control horari amb “brotxa grossa”, quan la llei diu que l’empresa ha de tenir un registre horari adequat de la jornada que realitzen les treballadores.

Volem una aplicació mòbil per al personal itinerant i de bibliobusos però ja ens han dit que no era necessària. Fitxen des del mòbil. Reivindiquem uns horaris que permetin la conciliació de la vida personal i laboral. També hem reclamat una comissió específica de biblioteques sobre jornada i control horari, com n’hi ha, per exemple, per al personal del Respir. Amb el model de la gerència de la “brotxa grossa” no ho veuen necessari. Però la CGT sí, i hi continuarem insistint.

RISCOS PSICOSOCIALS

Reclamem que s’apliquin les mesures de l’avaluació de riscos psicosocials iniciada al juny del 2017 a la Gerència de Serveis de Biblioteques. Des de llavors no s’ha informat de l’aplicació de cap de les mesures preventives acordades i ratificades el 2 de febrer del 2018 en el Comitè de Seguretat i Salut. Ens diuen que és allà on s’ha de tractar aquest tema i ja hem enviat un correu per tal que l’incloguin en el Comitè. De què serveix enviar un altre qüestionari de riscos psicosocials al personal si no s’han posat en marxa les mesures ja pactades en l’anterior avaluació?

RETRIBUCIONS

L’únic tema que, probablement, vol tractar la corporació. La CGT reclama l’aplicació del complement de localització (40,75 EUR) per a les treballadores que ho han de fer en diferents municipis (itinerants, tècnic auxiliar – conductor bibliobús, bibliotecàries bibliobusos). I l’ampliació del plus de dissabtes: El personal de biblioteques que treballa dissabte matí i tarda hauria de cobrar el plus de dissabte diürn (31,02 EUR) doble (62,02 EUR) i ampliació del plus de direcció de biblioteques. Després la gerència es plany perquè no hi ha personal que vulgui cobrir les direccions. A nosaltres no ens estranya gens. Podeu consultar les taules retributives vigents al web de Transparència: https://bit.ly/3iEaAPf

PLA D’ESTABILITAT

Preguntem a la Diputació per enèsima vegada perquè no s’aplica l’acord del pla d’estabilitat sobre el personal interí signat al 2016 (https://bit.ly/3vCdKnA) on diu textualment: “El personal funcionari interí, que estigui ocupant un mateix lloc de treball corresponent a una vacant de plantilla, durant un període de 6 mesos sense cap avaluació que informi d’un desenvolupament inadequat de les funcions del lloc de treball ocupat.” Per què sobre un acord pres en Mesa de Negociació no es pot tractar en seu negociadora? Perquè a la Gerència li interessa tenir al personal en precari, amb nomenaments temporals, i moure’l segons els seus propis interessos. Ras i curt.

BORSES DE TREBALL

Segons la corporació s’han de tractar a la Comissió que s’encarrega d’aquest tema. La CGT tornarà a treure el tema de la manca de criteri per gestionar les borses i que provoquen situacions realment kafkianes i, sovint, afavoridores per a la Gerència, però no per a la treballadora.

ITINERANTS I REDUCCIONS DE JORNADA

Els temes que afecten al col·lectiu itinerant ja estan tots “solucionats”, segons la Gerent. S’ha creat un grup de treball i el resultat és que les itinerants passaran a treballar 37,5h, sense cobrar el complement de localització, segons el text, sense que això suposi la creació de cap nou codi de complement específic ni concepte retributiu diferent dels ja existents. Considerem que no és precisament funció de la Gerent crear una Comissió per a negociar les condicions de treball de les itinerants. S’ha de fer en Mesa negociadora amb la part social. Estem totalment en contra d’aquesta mala praxi de la Gerència, permesa per la corporació. És una altra presa de pèl.

La Marta Cano va comentar que per cobrir les reduccions a llocs llunyans i per poques hores s’incrementaran les places i es crearan unes itinerants específiques que combinaran hores a una biblioteca amb tasques itinerants. En el mateix sac també posarem a les bibliotecàries que haurien de conduir les bibliofurgonetes? Segons la nova creació del lloc base de bibliotecari/ària de xarxa itinerant, aquest haurà de disposar del permís de conducció B. Tot això ha sorgit d’aquest grup de treball. És la manera de fer que té la Gerència per no solucionar els problemes i generar-ne de nous. Això sí, sense passar mai per la Mesa de Negociació.

BIBLIOBUSOS

“No tinc constància de problemes als bibliobusos”. Ras i curt. Aquesta va ser la resposta de la Gerent al tema dels bibliobusos. Aquesta afirmació contrasta amb el llistat de temes pendents que  hem identificat. El personal està fart d’acumular hores en escreix i tenen dificultat per recuperar-les, com a tema estrella. Potser a la Gerent se li acudirà també crear un grup de treball i ampliar-los la jornada. Volem una Mesa on es parli exclusivament d’itinerants i bibliobusos.

PREVENCIÓ DE RISCOS

Un altre tema que ha d’anar a la Comissió de Prevenció. Ja hem demanat que es tracti el tema de biblioteques. Els ajuntaments no solucionen els temes de prevenció de riscos però volen que la biblioteca obri, sigui en les condicions que sigui, i encara que sigui a costa de la seguretat de les treballadores. D’exemples en tenim de llarga durada, com la Biblioteca Can Casacuberta de Badalona, que veurà una solució a mitges amb vistes a les properes eleccions municipals.

També tenim sense solucionar al personal de la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró, el personal de la qual pateix maldecaps i ha de dur ulleres de sol, degut a l’enlluernament que provoquen les plaques solars que cobreixen la façana, situació que es dona des de fa sis anys. Ens preguntem per què la responsable de la biblioteca, i actual assessora de la Gerent, no va posar mai en coneixement aquesta situació a l’Oficina de Prevenció de Riscos de la Diputació. Ara que s’ha notificat l’Oficina, aquesta tampoc actua amb la rapidesa que necessita el personal de la biblioteca.

El problema és que tant els ajuntaments, amb les seves pressions via telefònica per obrir la biblioteca, com la Gerència, amb el seu silenci, com l’Oficina de Prevenció de Riscos, amb la seva actuació passiva, passen les seves responsabilitats a les direccions de les biblioteques.

TELETREBALL

Hem reclamat la classificació de presencial mixt per a tot el personal de la xarxa, no només per a les direccions. Aviat es revisarà l’acord de teletreball. Un cop més, la CGT no formem part de la Comissió de Seguiment i no podem incidir-hi directament. El dia 12 de desembre es reuneixen les caps de la Gerència per a valorar la implementació del teletreball. Tindran en compte la reclassificació del personal de la Xarxa? Què faria la Gerència en cas d’una nova pandèmia ara que ha classificat el personal com a presencial?

En els propers dies actualitzarem la informació del nostre blog relatiu als drets del personal de la XBM: https://cgtdiba.wordpress.com/biblios/

ADDENDA: INFORMACIÓ SOBRE L’ABONAMENT DE LA MILLORA SOCIAL 2022

Per a acabar, una qüestió que afecta no només al personal de biblios, sinó al conjunt de la plantilla de la Diputació: Com cada any, a la nomina del mes de novembre s’abona la millora social. Enguany aquesta quantitat ha estat de 103,38 EUR, força inferior a la d’anys anteriors. Aquesta xifra sorgeix de la partida de despeses socials del pressupost de cada any de la Diba, una partida única de la qual es paga l’ajut per fills menors de 18 anys, els ajuts a la discapacitat i la millora social complementària per edat. Un cop abonades totes aquestes quanties, la resta es divideix entre el personal que realitza les sol·licituds de la millora social ordinària.

Com que la plantilla de la Diba va envellint, la millora complementària per edat està absorbint cada cop una part més gran de tot el pressupost i deixa quasi gairebé partida a la millora social ordinària. Entenem que aquest problema anirà augmentant encara més amb el temps, fins que aquesta millora social ordinària, si no es pren cap mesura per corregir-ho, s’acabi quedant en algun moment sense pressupost real. La quantia que la Diba pressuposta cada any resulta clarament insuficient per a fer front als acords socials vigents i des de la CGT sol·licitem que es busquin d’una vegada solucions reals a aquesta problemàtica.

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

12 de desembre del 2022

—-

Comunicant en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Advertisement
Aquesta entrada ha esta publicada en Biblioteques, Comunicats, Mesa de Negociació, Millores socials. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s