Escrit de comunicació de la vaga del 28 d’octubre i designació del comitè de vaga en l’àmbit de la Diputació de Barcelona

A LA SRA. LOLA MIRÓ FOLGADO, DIRECTORA DELS SERVEIS DE RECURSOS HUMANS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

A LA SRA. MÒNICA ÀLAMO ALBERTI, CAP DEL SERVEI DE RELACIONS COL·LECTIVES I SUPORT JURÍDIC DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

XXXXXXXXX, major d’edat, amb DNI XXXXXXXXX, i domicili a efecte de notificacions al C/Mallorca 244, 2on 1a de Barcelona (CP 08080), Delegat Sindical i membre del Secretariat Permanent de la Secció Sindical de la CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL (CGT) a la Diputació de Barcelona, i actuant en nom i representació de la mateixa, compareix i DIU:

Que mitjançant el present escrit comunico a la Diputació de Barcelona que el Secretari d’Acció Sindical de la CGT de Catalunya, actuant en nom i representació de la nostra Organització, va formular en data 14 d’octubre dels presents PREAVÍS DE VAGA que afecta l’àmbit de la Diputació de Barcelona. L’esmentat preavís ha estat comunicat a l’Autoritat Laboral i a totes les patronals a les quals afecta la convocatòria, en concret: Generalitat de Catalunya, Delegació del Govern espanyol a Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Diputacions Provincials de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona.

Que en l’esmentat preavís es recull CONVOCATÒRIA DE VAGA DE 24 HORES EL PROPER DIA 28 D’OCTUBRE DEL 2021, i que l’horari afectat per la mateixa és amb inici al torn de nit que comenci el dia 27 d’octubre i finalitzi en algun moment del dia 28 i tots els torns que comencin i acabin la jornada el dia 28 d’octubre.

Que el personal cridat a la vaga inclou “tots els empleats i empleades de totes les administracions públiques (administració local de primer i segon nivell, administració autonòmica, i administració general de l’Estat, incloent-hi també l’administració de justícia) amb centres de treball al territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya, així com les entitats del sector públic depenents de les mateixes (siguin entitats de dret públic, societats mercantils, consorcis o fundacions). S’exceptuen, però, de forma expressa, les entitats del sector públic que presten serveis postals, ferroviaris i de transport col·lectiu, urbà o interurbà, aeroportuaris, portuaris, o de navegació marítima, així com les entitats del sistema sanitari públic de Catalunya, les quals resten excloses de l’àmbit d’aquesta convocatòria de vaga.

Els empleats i empleades compreses en la present convocatòria inclouen tant el personal laboral (fix, indefinit, interí o temporal) de l’àmbit anteriorment exposat, com el personal funcionari (de carrera o interí), com l’estatutari, de tots els cossos i escales, independentment de quina sigui la naturalesa o durada dels seus contractes o nomenaments, sense cap mena de distinció de situació laboral, sexe, edat o condició social, contra la política en matèria laboral i, en conseqüència, econòmico-social, dels actuals governs en l’àmbit territorial de Catalunya”.

Que la convocatòria de vaga afecta, per tant, pel que fa a l’àmbit de la Diputació de Barcelona, a tota la plantilla de la mateixa.

Que el MOTIU de la present convocatòria és avançar en les següents reivindicacions generals de caràcter sociolaboral que afecten l’àmbit de les administracions públiques:

 • La recuperació dels serveis públics privatitzats i l’ampliació de l’àmbit del sector públic.
 • Una major inversió pública en les necessitats socials col·lectives, amb especial èmfasi en les de la classe treballadora i el conjunt de les classes populars.
 • Acabar amb la precarització de les condicions laborals en l’ocupació pública, l’abús de temporalitat i el frau en la contractació. Estabilitat laboral per a tot el personal precari en situació d’abús de temporalitat.
 • En relació al punt anterior, reclamem la derogació del Reial Decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, la transposició completa al nostre ordenament jurídic de la Directiva 1999/70/CE sobre el treball de durada determinada, i una sanció adequada i dissuasòria a l’abús de temporalitat per part de les administracions, tot seguint allò establert en la Sentència núm. 33/2020 del 19 de març del 2020 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i la resta de la jurisprudència comunitària al respecte.
 • Assegurar des dels serveis públics les condicions mínimes per a una vida digna de la població, en una perspectiva igualitària.
 • Acabar amb la bretxa de gènere existent al sector públic, i contribuir activament des del mateix a la superació de les desigualtats de gènere en el conjunt de la societat.

Més concretament, en relació a la precarietat en l’ocupació pública:

 • Reducció dràstica del nivell de precarietat laboral a les administracions públiques en qualsevol de les seves formes: frau de llei, abús de temporalitat, discriminació pel tipus de relació contractual, externalitzacions i subcontractes.
 • Consolidació REAL dels llocs de treball corresponents a places en abús de temporalitat, cobertes per interins i interines que porten ocupant les mateixes més temps del període mínim obligatori establert a la legislació vigent, en els termes establerts per la Sentència núm. 33/2020 del 19 de març del 2020 del TJUE i jurisprudència posterior d’aquest, que assenyala el frau comès per les administracions a l’Estat espanyol.
 • Ens oposem, però, a què aquesta consolidació es faci seguint la pauta dels anomenats “Processos de Consolidació i Estabilització” tal com es van plantejar arran dels acords establerts pels sindicats CCOO, UGT i CSIF amb el govern espanyol el 2017 i el 2018, així com la seva reedició el 2021 que ha derivat en el Reial Decret-llei 14/2021, conegut com a “Icetazo”. Aquests acords obvien el principi de supremacia del dret de la Unió Europea, vulneren clarament la jurisprudència comunitària, i són lesius per al sector públic i per als seus treballadors i treballadores. Reclamem el reconeixement legal del caràcter fix de les relacions laborals que es troben en situació de frau de llei, mitjançant procediment que valori l’experiència i el temps de serveis als llocs de treball a l’administració pública, i que respecti els criteris establerts pel TJUE. En concret, que els processos selectius de torn lliure i resolució incerta que incloguin places de personal abusat NO es poden considerar com una sanció adequada a l’abús comès per part de les administracions.
 • Ens oposem a la inclusió de places ocupades per personal en possible abús de temporalitat a les ofertes públiques d’ocupació mentre no es determini de forma fefaent el grau d’abús, se sancioni aquest, i es compensi els treballadors i les treballadores que es troben en aquesta situació.
 • Exigim que qualsevol reforma legislativa estigui orientada a no generar noves borses de temporalitat, però no acceptem l’amortització de places com a “sanció” a les administracions per l’incompliment de les seves obligacions legals.
 • Creació de noves places, tot eliminant les taxes de reposició i les limitacions establertes des de fa anys. Cal ampliar les places a les administracions públiques, que han perdut milers de llocs de treball durant la darrera dècada, i adequar les plantilles a les necessitats de la classe treballadora i les classes populars respecte la provisió d’un serveis públics dignes i de qualitat. Són moltes les necessitats no cobertes i cada cop resulta més evident la importància de tenir uns serveis públics forts, fora de la lògica dels mercats, després de dècades de retallades en efectius, incloent-hi les privatitzacions. Exigim l’ampliació dels serveis públics de gestió directa amb empleats i empleades públiques, que es creïn totes les places noves que siguin necessàries a tal efecte i que es cobreixin els forats que continuen hores d’ara sense cobrir-se.
 • Establiment de mecanismes de control efectius en els sistemes de convocatòria, creació i concurs de places, adreçats a evitar la proliferació d’interinatges de llarga durada i la cronificació de la contractació temporal.

En conseqüència, i amb la presentació del present escrit i la còpia del preavís que l’acompanya, prego a la Diputació de Barcelona que es doni per informada de l’esmentada CONVOCATÒRIA DE VAGA DE 24 HORES PER AL PROPER DIA 28 D’OCTUBRE.

Així mateix, comunico que les persones membres del COMITÈ DE VAGA en l’àmbit de la Diputació de Barcelona, designades per la Secció Sindical de la CGT són les següents:

Nom i cognomsDNI
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Finalment, sol·licito una reunió amb la major brevetat possible d’aquest comitè de vaga amb la corporació per a tractar sobre els serveis mínims per al manteniment dels serveis essencials a la comunitat que s’hagin d’establir, si s’escau, en l’àmbit de la Diputació durant la jornada de vaga, a partir dels criteris que estableixi a tal efecte l’autoritat laboral.

Barcelona, a 15 d’octubre del 2021

Signat:

XXXXXXXXX

En nom de la Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

—-

Còpia de l’escrit de comunicació registrat a la Diputació (anonimitzat), per a descarregar: Clicant aquí.

Còpia del preavís registrat davant l’autoritat laboral (anonimitzat), per a descarregar: Clicant aquí.

Comunicat unitari de la Taula sindical de Catalunya amb motiu de la convocatòria de vaga: Clicant aquí.

Cartells per a descarregar i difondre: Clicant aquí.

Aquesta entrada ha esta publicada en Icetazo, Interines, Vaga. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s