Comunicat: Anem perdent llençols en totes les bugades

ANEM PERDENT LLENÇOLS EN TOTES LES BUGADES

COMUNICAT SOBRE ELS DICTÀMENS QUE PORTARÀ RECURSOS HUMANS A RATIFICAR EN EL PLE DE GENER DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Companyes, companys,

En data 13/01/2021 vam rebre per part de la DSRH un seguit de dictàmens, en concret tres, que seran portats a Comissió Informativa aquesta setmana i posteriorment a la seva ratificació per part del Ple de la Diputació del dia 28 de gener. Dos d’aquests dictàmens fan referència a la ratificació d’acords presos a la MGN de matèries comunes de la Diputació, en la qual, com sabeu, i fins que els tribunals no resolguin al respecte (http://bit.ly/3ijtYwR), només hi participen CCOO i UGT, i restem exclosos tant la CGT com la I-CSC, per voluntat expressa de les altres parts.

PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL PROTOCOL

El primer és la ratificació del Decret número 13285, de 26 de desembre de 2020, que ratifica l’acord de la MGNmc mitjançant el qual es prorroga la vigència del Protocol relatiu a la COVID-19 a la Diputació fins el 9 de maig del 2021, és a dir, fins a la finalització de l’actual estat d’alarma (sobre això ja us vam informar en el nostre comunicat del 17 de desembre: http://bit.ly/3inKprG). A banda de la pròrroga, també es modifiquen els apartats cinquè i sisè del Protocol, que fins ara disposaven el tancament dels menjadors i sales de descans dels centres de treball de la Diba. Ara queda recollit el “tancament dels menjadors i sales de descans amb caràcter general, però també que de “manera excepcional es podrà considerar l’obertura (…) per aquells llocs de treball que no disposin d’una taula de treball on poder fer els àpats mantenint la distància de 2 metres entre persones. Aquesta obertura restarà supeditada al compliment de les mesures especials que s’estableixin en l’ús d’aquestes sales.” Aquestes mesures i condicions es detallen en l’acord i fan referència a criteris d’aforament, distància interpersonal, ventilació, etc.

COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT EXTRAORDINARI (“PAGA COVID”)

El segon és la ratificació d’un dels tres acords de MGNmc de l’1 de desembre sobre els quals us vam informar en el nostre butlletí del dia 9 d’aquell mes (http://bit.ly/2VT1u2s), en concret, el relatiu al complement de productivitat extraordinari per al personal que va realitzar treball presencial durant el primer estat d’alarma, o “paga Covid”. Hem de dir que la compensació econòmica contemplada en aquest acords és, per a la CGT, clarament insuficient, tant pel que fa a la quantitat assignada com al període comprès, i que no compensa prou, a parer nostre, ni la dedicació ni el risc que el personal presencial, especialment el personal de la Gerència del Respir, ha d’assumir dia a dia, amb les situacions d’estrès que això comporta. No podem oblidar, ni oblidem, com es va haver de desenvolupar al principi de la pandèmia la tasca dels auxiliars de geriatria, personal auxiliar, de neteja, de cuina i personal sanitari sense les necessàries mesures de seguretat i com això va suposar contagis per al personal i la constant por de “portar el virus a la família”.

Aquest de la “paga Covid” és d’un dels acords que, com us vam explicar en el butlletí esmentat i en el comunicat posterior del 17 de desembre, havien estat objecte d’informes amb objeccions suspensives per part de la Intervenció General de la Diputació i, per aquest motiu, la ratificació dels quals no va ser inclosa en l’ordre del dia del Ple de la Diba del mes de desembre. No tenim informació detallada al respecte, però deduïm del contingut del dictamen que l’objecció de la Intervenció pot haver estat “resolta” amb la imputació de la despesa del mateix a la bossa de productivitat de l’any 2021, que forma part del tercer dels dictàmens que es duran a aprovar a aquest Ple, el de l’increment de retribucions per al personal per a l’any 2021, i sobre la qual parlarem més endavant.

Així, es diu literalment: “Les previsions dels abonaments que han de ser imputats a la bossa de productivitat calculada per a l’any 2021, la qual ascendeix a 12.387.401’19 euros i que ha de sotmetre’s a l’aprovació del Ple, de conformitat amb el que preveu la regulació vigent a la corporació relativa al complement de productivitat (…) permeten concloure que, a data d’avui, es disposaria de crèdit suficient per fer front a l’abonament del complement de productivitat acordat en el si de la Mesa General de Negociació de matèries comunes d’1 de desembre de 2020.

En aquest sentit s’ha de precisar que la tramitació d’aquest Dictamen es considera urgent als efectes de la ratificació de l’acord assolit en el si de la Mesa abans esmentat, amb el benentès que la seva efectivitat es troba subordinada a l’aprovació prèvia de la bossa de productivitat citada.”

Dit això, no hem rebut a dia d’avui cap mena d’informació per escrit relativa a la situació o a la possible ratificació dels altres dos acords subscrits entre la DSRH, CCOO i UGT a la MGNmc de la Diputació el dia 1 de desembre, és a dir, l’acord sobre el nou model de la Carrera Professional (que és l’altre que va ser informat negativament per la Intervenció, a banda de l’anteriorment esmentat, i que hauria d’haver suposat la mobilització enguany de 7,920 MEUR per a la nostra plantilla), i l’acord sobre la indemnització per despeses de connectivitat ocasionades pel treball a distància. En relació a aquest darrer acord, el que se’ns ha traslladat verbalment des de RRHH, avui mateix, és que estan treballant, amb l’Interventor, per a que pugui ser aprovat mitjançant Decret del Diputat, sense que hagi de passar per ratificació per part del Ple. No sabem, però, hores d’ara, quan i com es concretarà això, si és que efectivament s’acaba concretant.

INCREMENT RETRIBUTIU I RETALLADA DE LA PARTIDA DE PRODUCTIVITAT DEL PRESSUPOST

El tercer dels dictàmens dels quals hem estat informats, i que es preveu portar a ratificació en el Ple d’aquest mes, és el ja esmentat sobre l’increment de “les retribucions del personal funcionari, laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de Barcelona, així com del personal laboral propi dels organismes autònoms que depenen de la corporació i del personal propi de la Xarxa Audiovisual Local, SL vigents a 31 de desembre de 2020, amb efectes de l’1 de gener de 2021″. En aquest es disposa l’aplicació de l’increment de retribucions recollit a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2021 (increment global d’un +0,9%), el qual s’acompanya amb l’actualització de les taules retributives, i d’un informe relatiu al càlcul de les bosses de productivitat seguint els criteris establerts per la Intervenció General.

Curiosament, el que es fa a l’hora de determinar aquestes bosses de productivitat és aplicar aquest percentatge d’increment global del +0,9% de la LPGE 2021 (http://bit.ly/39EOSSX) a l’import corresponent a la consignació de les despeses per productivitat de l’exercici anterior (2020), la qual cosa deixa els imports per al 2021 en 12,387 MEUR (Diputació de Barcelona), 2,431 MEUR (Organisme Autònom de Gestió Tributària), i 76.974,83 EUR (Organisme Autònom Patronat d’Apostes). En el cas de la Diba, això suposa una DISMINUCIÓ de 811.485,80 EUR respecte l’import que se’ns va informar als sindicats el mes de novembre del 2020, que era de 13,198 MEUR, i que és també el que consta dins del Concepte 150 de l’Article 15 del Resum de despeses per capítols, articles i conceptes del Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2021 APROVAT aquell mes pel Ple de la Diba (https://bit.ly/3oRtoc8, pàg. 8). Que allò que disposa l’apartat dos de l’article 18 de la LPGE 2021 obligui necessàriament a aplicar de forma lineal un increment d’un +0,9% a partides com la de la productivitat és força discutible i, en tot cas, un criteri sui generis del sr. Abella, que va més enllà, a parer nostre, del que estableix la pròpia llei. A banda, hem de dir que ens resulta bastant sorprenent, per no utilitzar una altra expressió, que per a poder ratificar l’acord sobre la “paga Covid” al personal presencial (l’import total de la qual està quantificada aproximadament en 150.000 EUR en el mateix text de l’acord), s’accedeixi a RETALLAR en més de 811.000 EUR la partida total de productivitat inicialment consignada i ja aprovada pel Ple el mes de novembre passat. Més tenint en compte que en l’informe de la Intervenció General sobre aquell Pressupost (https://bit.ly/3swsTGD) no es deia absolutament res en relació a aquesta partida de productivitat. Sincerament, no sabem a qui hem de felicitar concretament per tot plegat.

Traieu vosaltres les conclusions que vulgueu, però nosaltres ja comencem a estar més que fartes que entre la DSRH, Intervenció, CCOO i UGT ANEM PERDENT SEMPRE LLENÇOLS EN TOTES LES BUGADES.

PER A ACABAR: EXECUCIÓ DE LES BORSES DE TREBALL PENDENTS

Finalment, us fem saber que des de la DSRH hem estat informades avui que, després d’haver estat estudiant durant un temps l’execució mitjançant procediments telemàtics de les convocatòries de borses de treball que porten mesos aturades arran de la situació vinculada a la pandèmia de la COVID-19, s’ha decidit començar a tirar-les endavant, però de moment de manera exclusivament presencial. Esperem poder disposar aviat d’informació més detallada i concreta al respecte per a poder-vos-la ampliar, especialment de les mesures que hagin de garantir la seguretat i la salut dels i les aspirants en aquestes borses, però us aconsellem a totes les companyes i companys que estàveu pendents d’aquests processos que estigueu atents.

Us continuarem informant. Salut

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

18 de gener del 2021

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Aquesta entrada ha esta publicada en Borses de treball, Comunicats, Covid-19, Mesa de Negociació, Productivitat. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s