Novetats sindicals: Protocol per a la represa de les activitats i Comissió Tècnica dels PAMO

NOVETATS SINDICALS: PROTOCOL PER A LA REPRESA DE LES ACTIVITATS I COMISSIÓ TÈCNICA DELS PAMO

Companyes, companys,

Us enviem el present correu per a informar-vos d’algunes de les darreres novetats derivades de les reunions telemàtiques que hem tingut aquestes últimes setmanes amb els Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.

PROTOCOL PER A LA REPRESA DE LES ACTIVITATS

Com sabeu, perquè us en vam informar en un comunicat anterior, el dia 6 de maig (https://bit.ly/2WVF2FZ), des del 27 d’abril hem estat tractant amb els Recursos Humans de la Diba l’elaboració d’un “Protocol mitjançant el qual s’estableixen els criteris per a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19”. L’elaboració de l’esmentat protocol ha estat objecte de negociació en una Comissió Tècnica constituïda a tal efecte, en el marc de la qual s’han realitzat diverses reunions per via telemàtica a partir de la data esmentada. En aquesta hem participat les 4 Seccions Sindicals amb representació a la Diputació (CGT, CCOO, UGT i I-CSC), que hem fet diferents aportacions a partir de la proposta inicial que ens va presentar RRHH. En el cas de la CGT, podeu accedir a tots els documents que hem aportat a les reunions d’aquesta Comissió Tècnica (fins a tres documents diferents, referits a les versions del 30/04, 06/05 i 08/05/2020 de la proposta de Protocol) en el següent enllaç: https://bit.ly/2yWvW3J

El Protocol, que també ha estat tractat en diverses reunions del Comitè de Seguretat i Salut realitzades durant les darreres setmanes, amb la participació dels nostres dos Delegats de Prevenció de Riscos Laborals, va ser aprovat de forma definitiva a nivell d’interlocució social el dia 14 de maig, però fora de la Comissió Tècnica abans esmentada, en una reunió telemàtica de Mesa General de Negociació de matèries comunes convocada a tal efecte, amb la participació exclusivament, per part sindical, de CCOO i UGT (fet sobre el qual farem alguns comentaris més endavant). El podeu consultar en el següent enllaç (https://bit.ly/2Wve8FP), i també us l’enviem amb aquest correu en arxiu adjunt (en la versió maquetada que està penjada al web de la Diba). En el moment de rebre aquest e-mail, ja haureu rebut a les vostres bústies de correu una comunicació interna sobre aquest Protocol enviada per la Corporació ahir al vespre a tota la plantilla.

Com a valoració general, us podem dir que el text definitiu del Protocol no constitueix, a parer nostre, un mal document, si el comparem amb protocols o instruccions similars que hem pogut analitzar durant els darrers dies d’altres administracions, i que la seva versió definitiva ha millorat en aspectes importants respecte la proposta inicial de RRHH, en algun cas incorporant aportacions nostres, de forma literal o amb variacions respecte el redactat que nosaltres vam proposar. Tanmateix, considerem que en el seu contingut resten serrells importants que no han quedat ben resolts, i que la Corporació ha estat força gasiva a l’hora de prendre en consideració moltes de les propostes de millora que hem fet des de la minoria sindical (i, en concret, des de la CGT), tant a la Comissió Tècnica com al Comitè de Seguretat i Salut, en la línia de garantir els drets dels treballadors i les treballadores i protegir la seva salut. Com diu un dels nostres Delegats de Prevenció, en referència a una de les frases de la comunicació interna enviada ahir per la Diba, la Corporació el que hauria de fer és menys “elevar-nos mesures” (per complir formalment amb els requeriments de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals), i fer-nos més cas.

Més enllà d’això, l’aspecte que més ens preocupa, i que considerem que no està en absolut ben resolt, és com es concreta la submissió efectiva dels Plans de Contingència elaborats pels diferents orgànics als criteris establerts en el Protocol, més tenint en compte que l’elaboració dels Plans i del Protocol han anat en paral·lel (quan la lògica dictava que l’establiment del Protocol, és a dir, dels criteris generals, hauria d’haver estat previ a l’establiment dels Plans). I també, sobra dir-ho, coneixent com funcionen algunes Gerències en aquesta casa. És per això que estarem molt vigilants, en la mesura de les nostres forces, a la implementació efectiva de tot plegat, tant dels Plans de Contingència com del Protocol que, en teoria, estableix els criteris que han de seguir els mateixos, i de forma especial, a l’aspecte que ens sembla prioritari amb caràcter immediat: que no es forçarà la incorporació al treball presencial de cap treballador o treballadora a partir de l’entrada en vigor del mateix, a menys que no hagin estat implementades les mesures de prevenció previstes. Per cert, fem notar que en la darrera versió del document presentada a la Comissió Tècnica s’establia el 25 de maig com a data d’entrada en vigor, però en la versió definitiva aprovada l’endemà a la MGN de matèries comunes ha desaparegut qualsevol referència a aquesta data, i en la comunicació interna enviada per la Diba es diu que l’“acord assolit en la Mesa serà objecte de ratificació pel Ple corporatiu, si s’escau, en la sessió del 28 de maig de 2020”.

Heu de saber que si bé la CGT ha estat copartícip de l’elaboració del Protocol, ja que hem estat participant de forma activa i aportant en la Comissió Tècnica en la qual s’ha estat negociant aquest (com també en el Comitè de Seguretat i Salut), no hem donat estrictament la nostra conformitat al mateix. Això és així perquè a la darrera reunió de l’esmentada Comissió Tècnica (el 13 de maig), la Diputació i els dos sindicats majoritaris (CCOO i UGT) van decidir –com ja hem dit abans– que la validació definitiva del document es faria l’endemà en una Mesa General de Negociació de matèries comunes, és a dir, excloent novament una tercera part de la representació sindical de la nostra plantilla (CGT i I-CSC). Vam reiterar novament el nostre posicionament respecte l’operació d’exclusió i de vulneració del nostre dret a la negociació col·lectiva que suposa la constitució d’aquesta Mesa, a la qual no reconeixem legitimitat, posicionament que ja vam exposar en un comunicat el dia 11 de març (https://bit.ly/3bjd8tH).

Vam palesar, doncs, que la conformitat o no de la CGT al text del Protocol esdevenia irrellevant des del moment en què la Diba i la majoria sindical acceptaven que la validació definitiva del mateix es donés en un espai en el qual no se’ns reconeixia el dret a ser-hi (ni tant sols en qualitat de Delegats LOLS, amb veu i sense vot), tot atorgant així a CCOO i UGT el monopoli de la representació sindical de la nostra plantilla, malgrat haver participat nosaltres, i també la I-CSC, en tot el procés previ de negociació. Un cop més, insistim en la il·legitimitat d’aquesta maniobra antidemocràtica, que vulnera drets fonamentals i especialment el dret d’una una part no pas petita de la plantilla de la Diputació a ser representada en seu negociadora per aquelles a qui han triat per fer-ho. A més, i tornem a insistir en aquest aspecte del qual són coneixedores totes les parts involucrades, aquesta operació d’exclusió aboca a la inseguretat jurídica tot el procés negociador a la Diputació i, més concretament, tots els acords que siguin subscrits en aquesta MGN de matèries comunes.

COMISSIÓ TÈCNICA DELS PAMO

Us fem saber també que el dia 8 de maig es va realitzar la primera reunió telemàtica de la reactivada Comissió Tècnica dels PAMO. Sobre la voluntat dels RRHH de la Diba de reactivar aquesta Comissió ja us vam informar prèviament en un comunicat que vam difondre el 20 d’abril (https://bit.ly/2VJTsJT). En aquesta reunió s’havia de tractar, en principi, sobre l’execució de les ofertes públiques actualment paralitzades a la Diputació (PAMO 2017, 2018 i 2019, 1.370 places en total, incloent-hi les 219 de l’ORGT), i l’input previ a la mateixa que teníem és que el Coordinador de RRHH volia poder disposar d’un acord sobre les bases d’aquests PAMO abans no acabés el mes de maig. En realitat, totes les parts presents en la mateixa vam coincidir en considerar això inviable. A més, nosaltres vam traslladar la posició que ja havíem avançat prèviament en el comunicat esmentat, és a dir, que la sentència del TJUE del 19 de març obliga forçosament a replantejar aquests PAMO, atès que desqualifica els processos selectius de torn lliure que incloguin places ocupades per personal interí en abús de temporalitat. En base a això, vam reiterar la nostra demanda d’un procés restringit per a aquestes places, atès que entenem que el principi d’igualtat implica necessàriament, a partir de la sentència, donar un tractament desigual a allò que és desigual (en aquest cas, a les persones que han patit abús de temporalitat i a aquelles que no l’han patit). I, preferentment, per a nosaltres, amb un procés simplificat que inclogui només un concurs de mèrits, sense fase d’oposició.

Com a prèvia, vam sol·licitar, com ja havíem fet a la reunió del 16 d’abril, un dictamen jurídic dels RRHH de la Diputació analitzant la sentència del TJUE i les implicacions de la mateixa, com a base per a poder conèixer l’opinió jurídica de la Corporació al respecte i tenir clar en quin marc ens estem movent. La resta de sindicats es van afegir a aquesta petició. En el moment de redactar aquest comunicat (14 de maig) tenim coneixement que aquest informe ha estat elaborat i que serà sotmès a la consideració de la Secretaria General de la Diputació abans de ser-nos lliurat als sindicats.

En la reunió es va plantejar la manca de viabilitat d’executar dins de termini en les condicions actuals les places del PAMO 2017, i que l’escenari més viable és assumir la caducitat del mateix i reconduir totes aquestes places al PAMO 2020, que es troba encara pendent d’aprovació. Tot plegat sembla estar en consonància amb el que s’està plantejant en altres administracions, començant per l’Administració General de l’Estat, en la qual s’està suspenent l’execució de processos massius perquè no existeixen ara mateix suficients garanties sanitàries per tirar-los endavant, ni està clar que n’hi hagi d’haver en el futur proper. CGT considerem que fer decaure el PAMO 2017 i reconduir les places al PAMO 2020 és una bona opció, sempre i quan no es perdi pel camí cap ni una d’aquestes places. RRHH va considerar també escassament viable continuar amb els processos ja endegats de places de consolidació, tot afirmant que estan valorant també fer-los decaure, la qual cosa suposaria haver de retornar els drets d’examen als aspirants que s’hi havien inscrit.

En conseqüència, i a l’espera també de poder analitzar el dictamen abans esmentat sobre la sentència del TJUE, el disseny de les bases de tots aquests PAMO continua estant, de moment, aturat. I més enllà d’això, i potser aquesta és la conclusió més important d’aquesta reunió, RRHH es va comprometre, per primer cop, a revisar totes les places incloses en aquests PAMO, en base a les condicions d’antiguitat dels interins i interines que ocupen les mateixes, per tal d’identificar les que estan ocupades per personal en abús de temporalitat. Entenem que això és un primer pas necessari per a poder donar un tractament diferenciat a aquestes places, tal com nosaltres hem reclamat i continuem reclamant, i el valorem positivament, si bé hores d’ara la Corporació continua sostenint que no hi ha cobertura legal per a un procés restringit i a la reunió no van voler adquirir cap compromís explícit en aquest sentit.

Per a acabar, volem reiterar allò que vam dir al nostre comunicat del dia 20 d’abril, perquè entenem que és un missatge important per a una resolució positiva d’aquest assumpte, i no ens cansarem de repetir-ho: “Considerem que la principal via de pressió que ens queda ara mateix (…) és la jurídica, i és per això que fem una crida a tot el personal interí en abús de temporalitat de la Diba: Tothom que no ho hagi fet hauria de cercar assessorament jurídic, reclamar i denunciar la seva situació, i fer-ho el més aviat possible. Cal que hi hagi denúncies en massa. Cal que l’administració tingui al davant la perspectiva de centenars de denúncies als jutjats per a que aquests us reconeguin, en base al pronunciament del TJUE, l’abús de temporalitat i estableixin la sanció corresponent, com a mínim la indemnització. Que tingui la perspectiva que no donar una solució justa i digna a aquesta problemàtica tindrà un cost econòmic, i que aquest no serà pas petit. Us animem a tots i totes a actuar en aquest sentit, i a fer-ho ja.”

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

15 de maig del 2020

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.
Text de l’Acord sobre el Protocol, en PDF per a descarregar: Clicant aquí.
Protocol en versió maquetada, penjat al web de la Diba: Clicant aquí.

Aquesta entrada ha esta publicada en Comunicats, Covid-19, Interines, PAMO, Salut laboral. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s