Informació corporativa sobre la gestió de l’emergència sanitària per coronavirus

Fil de @CGTDiba a Twitter amb informació actualitzada:

—-

Consultes generals:

Si teniu qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals mitjançant correu electrònic a l’adreça següent: oprl.vigilanciasalut@diba.cat o trucant a alguna de les extensions següents 36904; 36921; 36902, o al telèfon 934022099.

—-

Enllaços a Intradiba (s’hi pot accedir des d’ordinadors externs a la xarxa, amb login i password corporatiu):

—-

En relació al permís retribuït per a fer-se càrrec de fill/a menor, pare/mare/familiar discapacitat i/o dependent per tancament de centre educatiu o d’atenció a gent gran o persones amb discapacitat i/o dependència on assistien (deure inexcusable, article 48 j) TREBEP):

“Quart.- Mesures en l’àmbit dels recursos humans

Quan la situació generada pel COVID-19 així ho requereixi, d’acord amb les directrius que en cada moment informin les autoritats de salut pública, la Diputació de Barcelona adoptarà mesures organitzatives de conciliació de la vida familiar, personal i laboral.

 En aquest sentit s’atorgaran permisos que permetran la permanència del personal en el seu domicili, els quals tindran la consideració de deure inexcusable de conformitat amb allò previst a l’article 48 j) TREBEP. Així mateix, s’atorgaran mesures extraordinàries de flexibilització horària sense subjecció als límits previstos en la normativa vigent a la Diputació de Barcelona.

Els empleats i empleades hauran d’adreçar la seva sol·licitud a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans mitjançant un missatge a la bústia ds.recursosh@diba.cat

(Instrucció 1/2020)

“L’apartat quart de la Instrucció preveu que s’atorgaran permisos que permetran la permanència del personal en el seu domicili, els quals tindran la consideració de deure inexcusable de conformitat amb allò previst a l’article 48 j) TREBEP.

Per poder gaudir d’aquest permís, els empleats i empleades hauran d’adreçar a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, mitjançant un missatge a la bústia ds.recursosh@diba.cat o s.adminrh@diba.cat, la declaració responsable, degudament emplenada, que trobareu en aquest enllaç. Prèviament cal que ho hagueu comunicat al vostre servei.”

(Comunicat 3. 12/03/2020)

—-

ACTUALITZACIÓ (15/03/2020):

La Diputació de Barcelona limita la prestació de serveis públics pel COVID-19

DECRET Mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i personal al servei de la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms, la Xarxa Audiovisual Local, SL, la Fundación Democracia y Gobierno Local i a la resta d’ens que formen part del sector públic de la Diputació de Barcelona, per a limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per al correcte funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics i restringir la mobilitat del referit personal, amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de la infecció de la malaltia coronavirus COVID-19 (Decret Núm. 2560, 13/03/2020)

—-

Part substantiva del DECRET Núm. 2560 pel que fa a treball presencial:

“Quart. ACORDAR que la prestació de serveis declarats bàsics o estratègics es realitzarà de manera prioritària, mitjançant sistemes no presencials i d’accés remot. Únicament en els supòsits que no sigui possible s’autoritzarà la prestació del servei de manera presencial. (RESPIR; accés, control i tancament dels recintes corporatius, registre, BOPB i, en el seu cas, la direcció de serveis jurídics en els termes abans assenyalats).

(…)

Sisè. DISPENSAR del treball presencial a les persones al servei de la Diputació de Barcelona, els tres organismes autònoms, la Xarxa Audiovisual local, SL i la Fundación Democracia y Gobierno Local, que no estan incloses als apartats anteriors, tot sense perjudici de la necessitat de procedir al treball per via telemàtica o similar, des dels seus domicilis, on hauran de estar, com a mínim, durant l’horari normal del seu treball, sempre que això sigui possible, bé per haver-los facilitat els mitjans informàtics necessaris o perquè ja en disposin, i d’acord amb la naturalesa de la seva responsabilitat.”

Serveis declarats bàsics o estratègics pel DECRET Núm. 2560: Apartats Tercer (pàgs. 3-4) i Cinquè (pàg. 5) del mateix.

—-

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

  • Enllaç de la publicació al BOE del RD (BOE núm. 67, 14/03/2020, pàgs. 25390 a 25400): http://bit.ly/39SpMz3

Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 

  • Enllaç de la publicació al BOE del RDL (BOE núm. 73, 18/03/2020, pàgs. 25853 a 25898): https://bit.ly/3dgC6v3

—-

ACTUALITZACIÓ (23/03/2020):

DECRET Pel qual s’aprova el Pla de Contingència de la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms, la Xarxa Audiovisual Local, SL, la Fundación Democracia y Gobierno Local i de la resta d’ens que formen part del sector públic de la Diputació de Barcelona, i s’adopten mesures complementàries a les contingudes a la Instrucció 1/2020, de 12 de març de 2020, per la qual s’estableixen mesures de caràcter organitzatiu, adreçades al personal de la Diputació de Barcelona, dels seus organismes autònoms i de la Xarxa Audiovisual Local, SL per a la prevenció davant el risc d’infecció per coronavirus COVID-19 i al Decret de la Presidència núm. 2560 de 13 de març de 2020, per a fer front a la situació de crisi sanitària generada pel COVID-19 (Decret Núm. 2839, 22/03/2020)

—-

ACTUALITZACIÓ (29/03/2020):

Reial Decret-llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, per a pal·liar els efectes derivats del COVID-19

  • Enllaç de la publicació al BOE del RDL (BOE núm. 86, 28/03/2020, pàgs. 27548 a 27556): https://bit.ly/39v7BOO

Resolució del 25 de març del 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

  • Enllaç de la publicació al BOE de la Resolució (BOE núm. 86, 28/03/2020, pàgs. 27557 a 27557): https://bit.ly/2UK1Oj5

Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb l’objectiu de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19

  • Enllaç de la publicació al BOE del RDL (BOE núm. 87, 29/03/2020, pàgs. 27629 a 27636): https://bit.ly/39xARnX

—-

ACTUALITZACIÓ (01/04/2020):

Confirmació expressa de la DSRH, rebuda el 31 de març, que la Diputació considera que el RDL 10/2020, de 29 de març, NO comporta cap modificació respecte la regulació continguda en el Decret pel qual s’aprova el Pla de Contingència de la Diputació, etc (Decret Núm. 2839, 22/03/2020):

“En relació a l’aprovació del RDL 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un nou permís retribuït recuperable per al personal treballador per compte aliè que no presti serveis essencials amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19, us informem que aquesta norma no comporta cap modificació respecte de les mesures organitzatives i de prestació de treball en la modalitat no presencial establertes pel Decret d’aprovació del Pla de contingències de la Diputació de Barcelona, dictat el passat 22 de març, i resta de resolucions dictades en aquesta matèria per la corporació a l’efecte, entre d’altres, de reduir la mobilitat del seu personal.

En aquest sentit, s’ha pronunciat la funció pública, tant a nivell estatal com autonòmic, declarant que el RDL 10/2020, no inclou dins del seu àmbit d’aplicació el personal funcionari ni el personal laboral al servei de l’Administració pública, per la qual cosa no és necessari que la corporació dicti cap altre resolució a l’efecte, ja que la finalitat perseguida per aquest RDL, en l’àmbit del sector públic ja es garanteix mitjançant les mesures d’organització de treball i de conciliació adoptades. Per tant, el permís retribuït recuperable previst en el citat RDL, no és da’plicació al personal de les Administracions públiques les quals poden dictar les seves pròpies instruccions.

D’acord amb això, la Diputació de Barcelona, establí la modalitat de treball no presencial per als empleats i empleades que han de portar a terme els serveis declarats bàsics o estratègics, de conformitat amb les directrius donades pels seus comandaments. Això suposa poder exigir que l’ horari del treball a realitzar en el domicili coincideixi amb l’assignat en la modalitat presencial de prestació dels serveis. Alhora, respecte dels empleats i empleades no afectats per la declaració dels serveis bàsics o estratègics, el decret disposà l’obligació d’estar a disposició dels requeriments dels seus comandaments i de treballar no presencialment, sempre que això sigui possible. Aquestes mesures es consideren emparades ara també, en l’habilitació que el RDL 10/2020 efectua respecte del personal que presta serveis en el sector públic, en els termes següents:

“El Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los competentes en las comunidades autónomas y entidades locales quedan habilitados para dictar las instrucciones y resoluciones que sean necesarias para regular la prestación de servicios de los empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el objeto de mantener el funcionamiento de los servicios públicos que se consideren esenciales.”

Per tot l’exposat, us traslladem l’obligació que, com a Administració pública i com a empleats públics, ens imposa l’ordenament jurídic de mantenir el funcionament dels serveis públics que es considerin bàsics o estratègics i, per tant, de garantir la continuïtat del treball en la seva modalitat de no presencial, i reiterem la plena vigència de les resolucions i instruccions dictades per la Diputació de Barcelona per tal de fer front al COVID-19.”

També en relació a això: Comunicat #8 (01/04/2020) i nota informativa penjada al web diba.cat.

—-

Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19

  • Enllaç de la publicació al BOE del RDL (BOE núm. 91, 01/04/2020, pàgs. 27885 a 27972): https://bit.ly/2R2uD9h

—-

ACTUALITZACIÓ (09/04/2020):

Codi electrònic de l’Agència Estatal del Butlletí Oficial de l’Estat amb tota la normativa actualitzada vinculada amb el COVID-19: https://bit.ly/2VdgsiZ

—-

ACTUALITZACIÓ (13/04/2020):

Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Enllaç de la publicació al BOE del RD (BOE núm. 101, 11/04/2020, pàgs. 28858 a 28861): https://bit.ly/3ebpG86

Comunicat #14 (12/04/2020) de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns sobre la regulació q ens és aplicable arran de la nova pròrroga de l’estat d’alarma: https://bit.ly/2VsGcrV

“Directrius de bones pràctiques als centres de treball. Mesures per a la prevenció de contagis del COVID-19” (Ministeri de Sanitat): https://bit.ly/3ehRbge

—-

ACTUALITZACIÓ (22/04/2020):

Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents i complementàries per a donar suport a l’economia i l’ocupació.

Enllaç de la publicació al BOE del RDL (BOE núm. 112, 22/04/2020, pàgs. 29473 a 29531): https://bit.ly/2xOJL3P

Aquesta entrada ha esta publicada en Covid-19, Salut laboral. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s