Comunicat: Increment retributiu 2019 + Implementació de la millora social per edat

COMUNICAT: INCREMENT RETRIBUTIU 2019 + IMPLEMENTACIÓ DE LA MILLORA SOCIAL PER EDAT

Companyes, companys,

Us enviem aquest comunicat per a informar-vos d’algunes novetats que tenen a veure amb la negociació col·lectiva. En primer lloc, us informem que en el darrer Ple de la Diputació, celebrat el proppassat dia 31 de gener, es va aprovar el dictamen per a aplicar l’augment per a l’exercici 2019 del 2,25% de les retribucions bàsiques i complementàries del personal, contemplat en el Reial Decret-llei 24/2018 (https://bit.ly/2MN5E6F), el qual serà efectiu ja a la nòmina del mes de febrer, mes en el qual la Diputació ens haurà d’abonar també els endarreriments corresponents al primer mes de l’any, ja que l’increment té data d’efectes 1 de gener. El dictamen que es va portar al Ple per a la seva aprovació podeu consultar-lo aquí: https://bit.ly/2RHJ1S8; i el detall de les taules salarials actualitzades aquí: https://bit.ly/2DRSIcS. D’altra banda, el 0,3% d’increment addicional contemplat en el mateix RDL serà aplicat, com el de l’exercici anterior, a incrementar novament l’import màxim del factor anual de productivitat, tal com vam acordar a la MGN el proppassat mes de desembre, i com ja us vam informar en aquest comunicat: https://bit.ly/2RDrivX. Restarà per a més endavant determinar l’aplicació de fins a un 0,25% de tram d’increment variable, que el RDL abans esmentat vincula a l’assoliment d’un determinat objectiu de Producte Interior Brut (PIB), en concret un +2,4% del mateix. Per a tractar sobre això, però, haurem d’esperar almenys fins al mes de juny, que és quan es preveu que l’Institut Nacional d’Estadística (INE) publiqui la xifra oficial d’aquest indicador. Des de la nostra Secció Sindical valorem positivament el fet que aquest sigui el segon exercici pressupostari, després de molt de temps, en el qual aquesta plantilla experimentarà una actualització de les seves retribucions que no sigui purament anecdòtica, si bé –tal com ja vam dir l’any passat– considerem que els percentatges d’augment aprovats (que es deriven de l’anomenat “II Acord per a la millora de l’ocupació pública i de les condicions de treball” signat el mes de març de l’any passat pel govern espanyol i les organitzacions majoritàries de la funció pública a nivell de tot l’Estat: CCOO, UGT i CSIF), continuen essent insuficients per a compensar els empleats i empleades públiques de tot el poder adquisitiu perdut durant els darrers temps, des de l’inici de la crisi econòmica vinculada a l’esclat de la bombolla immobiliària, i la gestió austeritària de la mateixa, ara fa uns 10 anys. Així mateix, cal assenyalar també negativament el fet que l’esmentat acord no estableixi cap criteri d’increment vinculat a l’evolució del cost de la vida, i substitueixi aquest, en canvi, exclusivament per un criteri que té a veure amb el creixement de l’economia (el PIB, com ja hem dit).

També en relació a les retribucions del personal, podem informar-vos que Recursos Humans es va comprometre, finalment, en una de les darreres reunions de la Mesa General de Negociació, a portar al Ple del mes de febrer l’augment del complement específic del personal operari de serveis, que es deriva de les conclusions de la valoració del lloc de treball d’aquest col·lectiu realitzada l’any passat a demanda del nostre sindicat, el qual suposarà un avenç i una millora concreta pel que fa a les reivindicacions del mateix, així com un pas endavant vers la reducció de les desigualtats salarials existents dins del personal d’agrupacions professionals de la Diputació, i del conjunt de la plantilla. Aquesta actualització del complement específic del personal PA suposarà un increment aproximat d’uns 88 EUR bruts mensuals a les seves nòmines, que –en principi– s’haurien d’abonar a partir de la nòmina del mes de març, mes a partir del qual també s’haurien de regularitzar els endarreriments, atès que l’augment tindrà data d’efectes 1 de gener. Des de la CGT continuarem treballant amb els companys i companyes operàries de serveis per a que es pugui avançar en la resta de punts de la plataforma reivindicativa que van elaborar el proppassat mes d’abril, i que tenen a veure amb la millora de les seves condicions de treball.

La tercera de les qüestions que us volíem traslladar en aquest escrit té a veure amb la implementació de l’acord de revisió del sistema de millores socials que vam signar el mes de desembre, i que estableix la nova millora social complementària per edat que substitueix temporalment els premis per anys de serveis que la Diputació, unilateralment, va deixar d’aplicar ara fa dos anys (per a informació més detallada al respecte us remetem als nostres comunicats dels dies 5 (https://bit.ly/2LeHYaE) i 20 de desembre (https://bit.ly/2SlMqdI). Sobre els detalls de la gestió de la sol·licitud durant el període extraordinari d’acreditació de despesa establert fins al 28 de febrer d’enguany podeu informar-vos a la nota que acompanya el present comunicat, i que us adjuntem també amb aquest correu, la qual us facilitarà accedir a tota la documentació de referència. Tal com expliquem al principi de la mateixa, la implementació de l’acord, i la informació a la plantilla per part de Recursos Humans sobre aquest període extraordinari, s’ha demorat més del que hauria estat desitjable, a causa d’algunes divergències concretes d’interpretació entre les parts pel que fa a aspectes concrets relatius a la gestió del mateix. Aquestes han obligat a fer diverses reunions de la Comissió Mixta de Millores Socials durant el mes de gener. Si bé algunes de les esmentades divergències són d’importància menor, n’hi ha hagut alguna que no ho ha estat tant, i que ens obliga a fer un comentari. Des de la CGT ens ha resultat d’allò més sorprenent observar que hi ha hagut un sindicat, concretament la UGT, que amb posterioritat a la signatura de l’acord a la MGN per part de la majoria de la representació sindical, ha maldat per pressionar als grups polítics de la Diba, reunint-se amb aquests, amb l’únic objectiu, en primera instància, d’aconseguir que l’acord no fos aprovat al Ple i, en segona instància, de pressionar també a Can Serra per a dificultar-ne l’aplicació tot restringint aspectes concrets que tenen a veure amb aquesta implementació. És sobrer dir que aquesta actuació d’UGT en cap cas té a veure amb la defensa dels drets dels treballadors i les treballadores que formem part d’aquesta plantilla, més aviat al contrari, i que té difícil justificació, si és que en té cap. A conseqüència de tot plegat, al Ple del 20 de desembre, es va viure una situació completament atípica i, per nosaltres, inversemblant. El que és habitual amb els acords de la MGN, que s’entén que compten amb els vist-i-plau de l’equip de govern de la Diputació, i de la majoria de la representació sindical, i que ja han estat informats positivament per les instàncies a qui toca fer-ho, és que aquests siguin aprovats per unanimitat a les sessions plenàries de la Diba, ja que normalment els grups de l’oposició no qüestionen pas l’autonomia de les parts en la negociació col·lectiva. El que ens hem trobat aquest cop és a dos grups polítics, PP i Cs, abstenint-se, i un tercer, el PSC, votant-hi en contra i, a més, fent ús de la demagògia més lamentable per a intentar desacreditar el contingut d’aquest acord, així com també del propi acord original de millores socials, que porta una bona pila d’anys en vigor a la Diputació (i que va ser signat en el seu dia, curiosament, per la pròpia UGT). Des de la CGT reprovem absolutament aquesta actitud, més tenint en compte el fet que prové de formacions polítiques que no han mogut ni un sol dit per a contribuir a solucionar el conflicte que hem tingut a la Diputació des de mitjans del 2017 arran del famós informe de la Sindicatura de Comptes, i que no tenen ni idea de les condicions en les que presta els seus serveis aquesta plantilla, ni mai no els ha preocupat ni interessat tenir-ne. En el cas del PSC, un partit que ha governat la Diputació durant dècades i que és qui va establir el lamentable model de menjadora d’alliberats polítics que encara patim en aquesta (alguns d’ells encausats, multiencausats o fins i tot condemnats per casos de corrupció), considerem, a més, que el numeret resulta ja d’una hipocresia màxima. En qualsevol cas, nosaltres prenem nota de tot plegat, i estem segures que les treballadores i els treballadors de la Diputació també ho faran.

Per últim, només volem deixar per escrit, abans d’acabar, el següent: Com a part actora de la negociació col·lectiva a la Diputació de Barcelona, i com a tercer sindicat més representatiu a la mateixa, l’únic que esperem d’ara en endavant de la part patronal és tenir la confiança que els acords seran respectats en els termes que s’han negociat, i que se’ns garantirà plena seguretat jurídica per a la implementació dels mateixos. Així ha de ser, i esperem que, efectivament, així sigui.

Us seguirem informant. Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

4 de febrer del 2019

—-

NOTA INFORMATIVA:

IMPLEMENTACIÓ DE L’ACORD DE REVISIÓ DEL SISTEMA DE MILLORES SOCIALS SIGNAT A LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ EL 5 DE DESEMBRE DEL 2018 I APROVAT EL 20 DE DESEMBRE PEL PLE DE LA DIPUTACIÓ (MILLORA SOCIAL COMPLEMENTÀRIA PER EDAT)

La difusió de la informació a la plantilla relativa a la implementació de l’acord s’ha demorat més del que hauria estat desitjable a causa d’algunes divergències d’interpretació entre les parts que tenen a veure amb aspectes de detall relacionats amb la gestió del mateix i, més concretament, amb el període extraordinari establert per a acreditar despeses fins al 28 de febrer d’enguany (despesa corresponent a les anualitats 2018 i 2019, que ha de ser dels anys naturals 2017 i 2018). Aquestes divergències han obligat a realitzar diferents reunions de la Comissió Mixta de Millores Socials durant el mes de gener, un cop ja aprovat l’acord per part del Ple de la Diba. En qualsevol cas, la informació ja es troba tota disponible, penjada des de dijous passat a Intradiba, i s’ha enviat, així mateix, als i les referents de Recursos Humans de tots els orgànics de la Diputació, per a que aquests informin concretament les treballadores i els treballadors. Us remetem a la mateixa, i a continuació us la detallem, juntament amb els enllaços per a accedir-hi. En el moment de redactar aquesta nota ja es disposa del formulari per a fer la tramitació de la sol·licitud en paper i ens consta que a Minerva estan treballant per a habilitar l’aplicació que permetrà fer-ho també telemàticament dins l’Espai Personal, la qual suposem, i esperem, que estarà activa durant els propers dies, sinó ho està ja en el moment d’enviar-vos això.

ENLLAÇOS

  • [1] Notícia “La millora social complementària per edat” al butlletí E-RH, enviat des de Minerva a tota la plantilla el 31 de gener: https://bit.ly/2HKndp5
  • [2] “Millora Social complementària per edat”, explicació resumida de l’acord a Intradiba, amb el detall dels requisits per a sol·licitar la millora, imports per trams d’edat, termini de sol·licitud i pagament, etc: https://bit.ly/2D4tlTq
  • [3] “Àmbits inclosos dins les millores socials”, amb el detall dels supòsits respecte els quals es pot acreditar despesa: https://bit.ly/2BfhmSO
  • [4] “Sol·licitud d’abonament de prestació del sistema de millores socials”, formulari normalitzat per a demanar les millores: https://bit.ly/2DPwJDw

Hem penjat també aquesta documentació en PDF al web https://cgtdiba.wordpress.com/. Si per algun motiu teniu algun tipus de problema per a accedir a Intradiba, la podeu consultar i descarregar-vos-la des d’allà, en concret als següents enllaços:

Si teniu dubtes concrets relatius a la sol·licitud, el tipus de despesa o de factures que es poden incloure en la mateixa, us aconsellem que us poseu en contacte amb les tècniques que s’encarreguen de la gestió del Sistema de Millores Socials dins del Servei de Relacions Col·lectives i Suport Jurídic (Minerva). Les dades de contacte les teniu també a Intradiba: https://bit.ly/2S9FU6p

Recordeu que, pel que fa a la millora per edat, teniu fins el 28 de febrer per a acreditar despesa del 2017 i del 2018, i que posteriorment, per a sol·licitar la corresponent a anualitats successives, tindreu de termini fins al 31 de desembre per fer-ho.

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

4 de febrer del 2019

—-

En PDF, per a descarregar: Comunicat (clicant aquí), Nota informativa (clicant aquí).

Aquesta entrada ha esta publicada en Mesa de Negociació, Millores socials, Retribucions. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s