Informacions diverses per a tancar l’any 2018, amb un comentari final

INFORMACIONS DIVERSES PER A TANCAR L’ANY 2018, AMB UN COMENTARI FINAL

Companyes, companys,

Us adrecem el present escrit per a informar-vos d’alguns aspectes que teníem pendents de traslladar-vos i que tenen, majoritàriament, a veure amb els acords subscrits darrerament a la Mesa General de Negociació (MGN). A finals del mes de novembre es van tancar diverses matèries, algunes de les quals, com bé sabeu, es portaven negociant des de fa molts mesos. Atès que hauria estat feixuc (i llarg) per a tothom informar de forma detallada de totes de cop, ho hem anat fent en diversos comunicats aquestes darreres setmanes: Sobre la refosa del complement de productivitat i la nova regulació de les incapacitats temporals (el 27 de novembre: https://bit.ly/2rMObBw), sobre la revisió del sistema de millores socials i els premis per anys de serveis (el 5 de desembre: https://bit.ly/2EDfR4f), sobre torn reservat per a persones amb discapacitat, calendari laboral 2019 i reestabliment de la jornada general de 35 hores (l’11 de desembre: https://bit.ly/2rMaUOg). Amb la present nota, que probablement serà la darrera que us enviem abans de finals d’aquest any 2018, volem completar la sèrie anterior i aprofitar també per a intentar resoldre alguns dubtes que alguns companys i companyes ens heu fet arribar durant els últims dies.

Abans d’entrar en matèria, però, volem aprofitar aquesta tramesa per a fer-vos saber que dimarts passat es va celebrar, finalment, el judici que tenia pendent a Grècia la nostra companya Lola Gutiérrez, i que aquest s’ha resolt de forma relativament satisfactòria, amb una condemna mínima que no suposarà pena de privació de llibertat, és a dir, ingrés a presó. Tanmateix, no podem estar contents del tot, atès que considerem que la sentència no fa altra cosa que penalitzar una actuació solidària, i continuem considerant que la solidaritat no és ni pot ser considerada un delicte. Teniu més informació al respecte en el comunicat que vam difondre el mateix dimarts (https://bit.ly/2BrGHbD), així com també en el comunicat difós pel Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya sobre aquest assumpte (https://bit.ly/2rJCICH). Agraïm a totes les companyes i companys el suport que hem rebut durant aquest temps per a tirar endavant la campanya que hem estat realitzant per a garantir la llibertat de la Lola.

A continuació us detallem ja la informació relativa als següents punts:

BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES DE LES PLACES DE CONSOLIDACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA 2017

El 12 de desembre passat, i dins del procés d’execució dels PAMO 2016 i 2017, es van publicar al BOPB les bases generals i específiques dels “processos selectius per a la provisió de places de la plantilla de funcionaris/àries de la Diputació de Barcelona incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2017, en el marc del procés de consolidació de l’ocupació temporal establert en el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic”. A les esmentades bases (a les quals podeu accedir mitjançant aquest enllaç: https://bit.ly/2R5dEEJ), es concreten els temaris, així com els detalls dels processos selectius d’aquestes places. El següent pas en l’execució és la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC o al BOE, encara pendent, i de la qual us n’informarem puntualment. A partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria, hi haurà 20 dies hàbils per a que les persones que desitgin presentar-se puguin formalitzar les sol·licituds.

PAMO 2018 I ACTUALITZACIÓ DELS CRITERIS D’EXECUCIÓ PER A AQUEST PAMO I SUCCESSIUS

En el nostre comunicat del dia 5 de desembre us vam informar que “a les darreres reunions ha quedat configurat el que serà el PAMO 2018. (…) Us informarem del detall de les places quan disposem de la documentació definitiva, però de moment us podem avançar que el PAMO 2018 inclourà, segons la darrera versió d’identificació de places que se’ns ha facilitat, 18 places en processos selectius reservats a la promoció interna de funcionaris de la Diba, 76 places en processos reservats a la promoció interna per reclassificació de lloc de treball (incloent-hi 12 que corresponen a places desertes en resolució del PAMO 2014-2015), 167 places corresponents a la taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal (places de naturalesa d’estructura dotades pressupostàriament i ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els 3 anys anteriors al 31 de desembre del 2017), i 101 places pròpiament d’oferta pública (torn lliure)”. El llistat annex que us enviem juntament amb aquest comunicat inclou el detall de totes aquestes places. Volem destacar que dins d’aquest PAMO s’inclouran un total de 26 places de torn reservat per a persones discapacitades (8 d’elles per a persones amb discapacitat intel·lectual), fet que satisfà el 7% mínim que estableix la llei pel que fa a aquest particular. Aquest ha estat un dels nostres particulars cavalls de batalla en totes les reunions en les quals s’ha tractat sobre aquest PAMO, per la qual cosa n’estem raonablement satisfetes, si bé continuarem treballant per a aconseguir que en propers PAMO el percentatge de places en torn reservat per a discapacitats i discapacitades vagi més enllà d’aquest mínim i s’aproximi al 9%, que és la proporció que s’estima que representen les persones amb diversitat funcional sobre el conjunt de la població. En el llistat annex, al qual us hem fet abans referència, assenyalem les places dels processos selectius de promoció interna per reclassificació de lloc de treball reservats a personal amb discapacitat (5, de les 26 places totals abans esmentades).

Més enllà d’això, amb data 29 de novembre, les parts a la MGN vam revalidar i actualitzar l’acord del mes de març d’enguany (al qual fèiem referència en aquesta nota informativa fa algunes setmanes: https://bit.ly/2D9GKLO), que aclaria l’aplicació dels criteris continguts en una acta de març del 2004 pel que fa a la gestió de les borses de treball, als PAMO 2016-2017 i als successius processos selectius. Amb l’aprovació d’aquesta actualització, els criteris continguts en l’anterior acord, d’especial rellevància per al personal major de 55 anys, seran d’aplicació també al PAMO 2018 i subsegüents. A més, s’afegeixen dos punts addicionals que es trobaven absents en l’acord del mes de març: D’una banda, el compromís de les parts de possibilitar la participació de persones amb diversitat funcional en els òrgans tècnics de selecció dels processos de torn restringit; d’una altra, que la puntuació obtinguda en els exercicis de la fase d’oposició d’un PAMO puguin comportar exempció d’aquestes proves en la convocatòria immediatament posterior (tot computant-hi una puntuació equivalent), quan aquesta puntuació sigui superior al 60% i es tracti de convocatòries amb el mateix temari i forma de qualificació. El text literal d’aquest acord (que ha estat subscrit tant per CGT, com per CCOO i UGT) amb el detall d’aquests criteris el podeu consultar aquí: https://bit.ly/2T0Ygqj

ACLARIMENT SOBRE EL PERÍODE D’ACREDITACIÓ I EL PAGAMENT DE LA NOVA MILLORA PER A PERSONES DE 50 ANYS I MÉS, INCLOSA DINS DEL SISTEMA DE MILLORES SOCIALS

Respecte l’acord que estableix la complementació del sistema de millores socials i que passarà a substituir a partir de la seva aprovació (prevista en el Ple de la Diputació del dia 20 d’aquest mes, és a dir, avui mateix) la regulació existent fins ara dels premis per anys de serveis, mentre no desapareguin les circumstàncies que han afectat a la mateixa, ja us vam informar de forma particularment extensa en el nostre comunicat del dia 5 de desembre, el qual us hem enllaçat a l’inici de la present nota. Com sabeu, aquest acord ha estat subscrit per la Corporació, CGT i CCOO. En l’esmentat comunicat ja us informàvem que “en cas d’aprovar-se l’acord, quedaria establert extraordinàriament per a la millora del 2018 un període fins al mes de febrer del 2019 per a acreditar despesa, i els imports s’abonarien durant el primer semestre de l’any esmentat”. En el text definitiu incorporat al dictamen s’estableix:

  • Per a la millora per edat del 2018: El període de meritament de despesa és el comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2017 (és a dir, el de l’any natural immediatament anterior a l’exercici de referència, a diferència del període de meritament de la resta del sistema de millores socials –no vinculat a l’edat– que va de l’1 d’octubre al 30 de setembre). La despesa per a cobrar la millora corresponent al 2018 podrà ser acreditada extraordinàriament fins al 28 de febrer del 2019, com a molt tard, i l’import s’abonarà durant el primer semestre del mateix any.
  • Per a la millora per edat del 2019 i successives: El període de meritament de despesa serà el comprès dins l’any natural immediatament anterior (entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2018, en el cas de la millora del 2019, i així successivament). Aquesta es podrà acreditar fins el 31 de desembre i s’abonarà en la nòmina del mes de maig de l’any següent (2020, en el cas de la millora del 2019, i així successivament).

Per tant, finalment, i per motius de gestió de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, el període de referència pel meritament i el moment del pagament d’aquesta millora concreta serà diferent al de la resta del sistema de millores en matèria sanitària, cultural, esportiva i per conciliació, que continuarà essent, com hem dit, de l’1 d’octubre d’un any al 30 de setembre de l’altre, amb abonament a la nòmina del mes de novembre. Si teniu algun dubte sobre aquest particular podeu fer-nos-ho saber, o bé adreçar-vos a la persona de referència a Minerva pel sistema de millores socials (trobareu el telèfon i l’e-mail aquí: https://bit.ly/2S9FU6p). Qualsevol incidència pel que fa a aquest particular podem traslladar-la a la Comissió Mixta de Millores Socials, la propera reunió de la qual (on es tractarà específicament de la implementació de la millora social per edat) està prevista per al 15 de gener.

Aclarim també, ja que hi ha hagut companyes i companys que ens ho heu preguntat, que l’acord contempla que el tercer tram d’aquesta millora per edat (el que es cobrarà dels 60 anys en endavant) es continuï percebent fins al compliment de l’edat de jubilació obligatòria, independentment del fet que la persona beneficiària es jubili voluntàriament abans, és a dir, de forma anticipada.

INCREMENT DE L’IMPORT DE L’AJUT PER MENJAR

Finalment, el darrer dels acords formalitzats arran de la reunió de la MGN del 29 de novembre, i que serà d’aplicació a partir de l’1 de gener del 2019, és el que estableix l’augment de l’ajut per menjar del qual gaudeix una part del personal, a causa de la seva tipologia de jornada. L’acord estableix l’import d’aquest ajut en 9 EUR mensuals per a l’any vinent (fins ara era de 8 EUR), i en 10 EUR per al 2020. Si bé aquest increment només satisfà parcialment la demanda feta en seu de MGN per la representació sindical, que era d’augmentar aquest ajut fins als 11 EUR (límit legal d’exempció fiscal pel mateix), la nostra Secció Sindical ha decidit, després de valorar-ho col·lectivament, subscriure l’acord, tot entenent que suposa un avenç concret per a arribar a aquests 11 EUR, i també una actualització d’un ajut l’import del qual ja feia massa anys que restava congelat. Cal dir, tanmateix, que no ens ha agradat gens la forma en la qual això ha estat plantejat en seu de Mesa per part d’un sindicat, fora dels ordres del dia de la mateixa, ni tampoc la forma que ha tingut RRHH de donar per tancada la negociació sobre aquesta matèria concreta. Aquest acord ha estat signat per la CGT i per UGT.

UN COMENTARI FINAL

Finalment, no volem acabar sense fer un comentari sobre el comunicat difòs per la UGT el dia 13 de desembre (sota l’encapçalat “UGT Informa | Comunicat Mesa 29 novembre”). No entrarem a fons a valorar el contingut del mateix, que s’ajusta prou al que ens podríem esperar d’aquest sindicat, que és perfectament lliure de fabricar la narrativa que desitgi al voltant dels processos de negociació i de les posicions pròpies i alienes, així com d’intentar vendre aquesta a qui se la vulgui comprar i creure. Per a nosaltres resulta evident que UGT ja fa molts mesos que està més preocupada en gestionar les aparences de cara a les properes eleccions sindicals (que previsiblement es realitzaran durant el primer quadrimestre del 2019), que no pas en contribuir positivament en el procés de negociació col·lectiva (com no ha contribuït tampoc, durant l’últim any i mig, en el procés de mobilitzacions que hi ha hagut a la Diputació, més enllà d’afegir-se a algunes de les mateixes, sempre a darrera hora, amb l’objectiu principal de fer-se la foto). Sí que volem fer, en canvi, un comentari concret sobre un fet que ens resulta sorprenent, i que considerem d’una intenció extremadament manipuladora per part seva. Ens referim al fet de difondre en l’esmentat correu un fragment d’un esborrany d’acta de la reunió del 29 de novembre, fet per RRHH. No pas perquè tinguem cap problema concret amb el que allà s’hi diu (que, tanmateix, no recull exactament el que les companyes presents a la Mesa en representació de la CGT van manifestar), sinó perquè el contingut, com diem, és el d’un esborrany inicial, i no el de l’acta definitivament aprovada i signada per totes les parts, també per UGT. Recomanem a tothom que s’ocupi i es preocupi en explicar bé els seus posicionaments, i els motius dels mateixos, davant la plantilla, tal com –modestament– intentem fer nosaltres, enlloc d’ocupar-se en manipulacions barroeres. Aquest és un joc, el de les actes, que nosaltres també sabem i podem jugar, si volem, tot i que no ens agrada fer-ho. I per jugar-lo no ens caldria pas recórrer a fragments d’esborranys fets per la patronal, sense esmenar ni aprovar per ningú, i en els quals aquesta recull qualsevol cosa del que ha interpretat que han dit els sindicats. Tindríem, de fet, si volguéssim entrar en aquest joc, moltes actes de MGN aprovades i signades per a triar i remenar, començant per la del 13 de setembre del 2017, en la qual es va tractar per primera vegada sobre l’Informe 11/207 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i en la qual queda clar quins sindicats es van plantar i van forçar la Diputació a negociar des d’aleshores partint de la vigència dels acords que la Sindicatura posava en qüestió, i quin estava, per contra, disposat a signar en aquell moment l’acord de suspensió que plantejava RRHH, per portar-lo a aprovació a Comissió Informativa 8 dies després, i al Ple de la Diputació dues setmanes més tard, i començar a negociar després des de zero sense cap garantia de res (això sí, afirmant alhora que anirien després a negociar “a màxims”, perquè la retòrica és gratis i combina molt bé amb la feblesa davant la patronal). Citem textualment (acta núm. 171 de la MGN de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, 13/09/2017, els subratllats són nostres):

“La corporació resumeix la posició de les seccions sindicals, la CGT mai signarà acord que impliqui suspensió, UGT signaria si queda clar que per suspendre els acords s’ha de negociar en línies de màxims, modificant el text i millorant les actuals condicions i CCOO no signarà un acord de suspensió. La Comissió Informativa és el dia 21 i les postures estan ben clares. Es traslladarà la sol·licitud de reunió a l’equip de govern i es buscarà una data. S’esperarà a aquesta reunió abans de convocar la mesa.

Si no hi ha voluntat per part de la mesa, la DSRH no modificarà cap text, en aquests moments només hi ha un sindicat, minoritari, UGT, que sí estaria disposat a signar.”

Si algú desitja disposar de l’acta sencera només ens l’ha de demanar. I si convé podem fer públiques totes les actes aprovades i signades de les reunions de MGN que s’han celebrat des d’aquella data, tot i que ens agradaria que no fos necessari fer-ho.

Us seguirem informant. Gaudiu aquests dies de les festes del solstici i de les vacances, les qui en feu.

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

20 de desembre del 2018

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Annex (PAMO 2018, identificació de places): Clicant aquí.

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en Comunicats, Mesa de Negociació, Millores socials, PAMO. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s